Čekejte, prosím...
A A A
198/2016 Sb. znění účinné od 1. 8. 2016

198

 

VYHLÁŠKA

ze dne 3. června 2016,

kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech,

ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.

 

Česká národní banka stanoví podle § 34 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 228/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb. se mění takto:

1.

V úvodní větě se slova „institucemi elektronických peněz,“ zrušují.

 

2.

§ 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 13 zní:

§ 1

 

Předmět úpravy

 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie13) a upravuje

a)

kritéria pro nezahrnutí osob do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti a lhůty pro sestavování hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti,

b)

podklady pro posouzení důvěryhodnosti a způsobilosti osob ve vedení smíšené finanční holdingové osoby,

c)

strukturu a lhůty předávání informací pro účely doplňkového dohledu,

d)

způsob, strukturu a lhůty uveřejňování informací o finančním konglomerátu.

__________

1)

Články 6 až 9 a přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16․ prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU a 2011/89/EU.

13)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/2014 ze dne 21. ledna 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny.“.

 

3.

§ 2 včetně nadpisu zní:

§ 2

 

Povinná osoba

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí povinnou osobou osoba, která je podle § 25 odst. 1 a 2 zákona povinna sdělovat koordinátorovi informace potřebné pro provádění doplňkového dohledu nad dodržováním doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, koncentrace rizik, operacemi v rámci skupiny a nad dodržováním doplňkových požadavků na vnitřní řídicí a kontrolní systém včetně systému řízení rizik.“.

 

4.

V části druhé se označení hlavy I včetně nadpisu zrušuje.

 

5.

§ 3 zní:

§ 3

 

Povinná osoba provádí výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti a sestavuje hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti alespoň čtyřikrát ročně, a to vždy k 31. březnu, k 30. červnu, k 30. září a k 31. prosinci kalendářního roku. Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti se provádí podle pravidel stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů13).“.

 

6.

§ 5 až 7 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7 až 9 zrušují.

 

7.

V části druhé se hlavy II a III včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10 zrušují.

 

8.

V § 16 odstavec 2 zní:

(2) Způsob podávání hlášení podle odstavce 1 písm. a) a b) dohodne povinná osoba předem s koordinátorem. Způsob podávání hlášení podle odstavce 1 písm. c) a d) je upraven přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím technické normy v oblasti koncentrací rizik a operací v rámci skupiny13).“.

 

9.

§ 19 a 20 se včetně nadpisů zrušují.

 

10.

Přílohy č. 4 a 5 se zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.

Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.

viceguvernér