Čekejte, prosím...
A A A
235/2016 Sb. znění účinné od 1. 8. 2016

235

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. července 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí

a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb. a nařízení vlády č. 117/2014 Sb., se mění takto:

1.

§ 4 včetně nadpisu zní:

§ 4

 

Akční program

 

(1) Akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech, používají a skladují hnojiva a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství4) (dále jen „zemědělský podnikatel“).

(2) Pokud se obchodní závod zemědělského podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně, vztahuje se akční program

a)

na zemědělské pozemky podle § 5 ve zranitelných oblastech, s výjimkou požadavku podle § 8 odst. 1, nebo

b)

na všechny skladovací prostory statkových hnojiv, pokud jde o požadavek podle § 9 odst. 1.

(3) Akční program se nevztahuje na pěstování plodin ani na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.“.

 

2.

V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

díl půdního bloku nebo jeho část s jednou plodinou nebo směsí plodin, je-li zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství.“.

 

3.

V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , jako je digestát“.

 

4.

V § 6 odst. 1 se slova „zemědělském pozemku“ nahrazují slovy „orné půdě a trvalých travních porostech“.

 

5.

V § 6 odst. 2 se slova „na hnojení zakrytých ploch, například skleníky a fóliovníky“ nahrazují slovy „na hnojení ploch ve sklenících, fóliovnících nebo pařeništích“.

 

6.

V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Jestliže dojde v obchodním závodě k havarijní situaci, postupuje se podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, a zákaz hnojení podle odstavce 1 se nepoužije.“.

 

7.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

 

Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště

 

(1) Způsob užití dusíkatých hnojivých látek určí zemědělský podnikatel podle potřeb jednotlivých plodin na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Pro hnojení jednotlivých plodin jsou stanoveny limity v tabulkách č. 4 až 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, tyto limity je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích. V případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod dusíku z předchozího hnojení k zapravené plodině nezapočítá do limitu náhradní plodiny.

(2) Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám, s výjimkou plodin uvedených v tabulkách č. 5 a 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, závisí na začlenění zemědělského pozemku do jedné ze tří výnosových hladin uvedených v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a to s využitím systému bonitovaných půdně ekologických jednotek stanoveným vyhláškou č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Na zemědělském pozemku lze hnojit podle limitů pro vyšší výnosovou hladinu, než do jaké je pozemek zařazen podle odstavce 2, pokud zemědělský podnikatel na základě jím vedené evidence pro účely kontroly doloží Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému údaje o maximálních výnosech všech plodin na zemědělském pozemku nejméně za posledních 5 kalendářních let. Výnosů odpovídajících vyšší výnosové hladině dosáhne v těchto letech nejméně třikrát.

(4) Plodiny a kultury neuvedené v tabulkách č. 4 až 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení nemají stanovený limit přívodu dusíku a hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Limity přívodu dusíku pro zeleninu se použijí pouze v případě jejího pěstování na orné půdě a stanoví se na základě výnosů dosahovaných na zemědělském pozemku doložených pro účely kontroly na základě evidence vedené zemědělským podnikatelem. Při prvním pěstování zeleniny v obchodním závodě se použijí limity pro střední výnos.

(5) Za účelem dodržení limitu přívodu dusíku se postupuje takto:

a)

dusík z minerálních hnojiv a hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem použitých k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu,

b)

při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve směsi,

c)

do přívodu dusíku je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv a dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce, a to

1.

30 % z celkového dusíku hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů,

2.

60 % z celkového dusíku hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou kejdy prasat, nebo

3.

70 % z celkového dusíku kejdy prasat,

d)

pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje uvedené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

(6) Požadavky na hnojení zeleniny pěstované na celkové ploše větší než 20 ha jsou tyto:

a)

rozbor vzorku půdy odebraného z každé plochy zemědělského pozemku se zeleninou, a to z půdního profilu minimálně do hloubky 30 cm pro zjištění obsahu minerálního dusíku, se provede před každým výsevem nebo výsadbou zeleniny v příslušném kalendářním roce,

b)

obsah minerálního dusíku v půdě přesahující 30 kg N/ha zjištěný rozborem podle písmene a) se započte do limitu uvedeného v tabulce č. 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení,

c)

odběry a rozbory vzorků půdy provede akreditovaná laboratoř a

d)

záznamy o výsledcích rozborů jsou uchovány nejméně po dobu 7 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden.

(7) Omezení dávek dusíku na orné půdě v období po sklizni hlavní plodiny, které je stanoveno v tabulce č. 6 v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

a)

se vztahuje k období od 15. června příslušného kalendářního roku do začátku období zákazu hnojení uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

b)

závisí na začlenění zemědělského pozemku do jednoho ze tří aplikačních pásem podle rizika vyplavení dusičnanů z půdního profilu vymezených v tabulkách č. 2 až 5 v příloze č. 2 k tomuto nařízení, s využitím systému bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených vyhláškou č. 327/1998 Sb.,

c)

se týká hnojení k následným ozimým plodinám, meziplodinám, podpoře rozkladu slámy nebo k následným jarním plodinám a

d)

se vztahuje pouze na minerální dusíkatá hnojiva a hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem.

(8) Pro stanovení dávek dusíku podle tabulky č. 6 v příloze č. 2 k tomuto nařízení v období po sklizni hlavní plodiny se postupuje takto:

a)

jednotlivé dávky různých způsobů hnojení a různých hnojiv nelze sčítat,

b)

v případě použití hnojiv k podpoře rozkladu slámy je navíc možné použít nejvýše 20 kg N/ha ve hnojivech podle písmene A nebo B ke hnojení ozimých plodin následujících po obilnině,

c)

v rámci jednoho způsobu hnojení je možné dělení celkové dávky na dílčí dávky a

d)

kombinování dílčích dávek při dodržení maximální celkové dávky dusíku je možné

1.

mezi způsoby hnojení č. 1 a 3,

2.

mezi hnojivy podle písmen A a B, při přepočtu dusíku v poměru 1:2, nebo

3.

kombinací podle bodů 1 a 2.

(9) Za hnojení na podporu rozkladu slámy se považuje přímé nebo následné hnojení do doby předseťové přípravy pro následující ozimou plodinu nebo do začátku období zákazu hnojení a za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý pro zelené hnojení. Strniště po sklizni kukuřice na siláž o výšce nejméně 40 cm se považuje za slámu.

(10) Pokud je v rámci zemědělského pozemku více bonitovaných půdně ekologických jednotek patřících do různých výnosových hladin, aplikačních pásem nebo do jiných skupin bonitovaných půdně ekologických jednotek, začlení se takový zemědělský pozemek s přihlédnutím k převažujícímu zařazení. Při stejném poměrném zastoupení různých skupin bonitovaných půdně ekologických jednotek se použije vždy opatření hodnocené jako přísnější.

(11) Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích se zamokřenými půdami vymezenými hlavními půdními jednotkami 65 až 769), pokud nebyly meliorovány odvodněním, nelze používat dusíkaté hnojivé látky. V případě, že uvedené zemědělské pozemky byly odvodněny, je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 40 kg celkového dusíku na 1 ha. Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích s mělkými půdami nebo půdami s nevyvinutým půdním profilem vymezenými hlavními půdními jednotkami 37 až 399) je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 40 kg celkového dusíku na 1 ha.

(12) Pokud je půda na zemědělském pozemku zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků.

(13) Odstavce 7, 8, 11 a 12 se nevztahují na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

(14) Na zemědělském pozemku nelze používat dusíkaté hnojivé látky, pokud způsob jejich užití nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku.“.

 

8.

V § 8 odst. 1 a 5 se slova „zemědělského podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu“.

 

9.

V § 8 odstavec 2 zní:

(2) Zemědělskými pozemky vhodnými ke hnojení hnojivy podle odstavce 1 se rozumí veškeré užívané zemědělské pozemky obchodního závodu, s výjimkou úhorů nebo zemědělských pozemků, které nelze na žádné jejich části hnojit, zejména v zastavěném území obce nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.“.

 

10.

V § 8 odst. 3 písm. a) se slova „zemědělské půdě“ nahrazují slovy „zemědělském pozemku“.

 

11.

§ 9 včetně nadpisu zní:

§ 9

 

Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech

 

(1) Zemědělský podnikatel zajistí skladovací prostory pro statková hnojiva6) s minimální kapacitou odpovídající jejich šestiměsíční produkci; to neplatí pro

a)

hnojůvku, u které musí být kapacita skladovacích prostor nejméně pro pětiměsíční produkci, nebo

b)

tuhá statková hnojiva, při možnosti uložení na zemědělském pozemku před jejich použitím.

(2) Snížení potřeby kapacit skladovacích prostor je možné jen při splnění podmínek podle jiného právního předpisu7) a technický stav skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod14).

(3) Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení hospodářských zvířat a kompost lze uložit na zemědělském pozemku pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí. Doba uložení statkových hnojiv bez meziskladování nesmí přesáhnout 12 měsíců, při jejich meziskladování podle odstavce 4 pak 9 měsíců. Kompost lze uložit nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit tato hnojiva opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy a každoročním pěstování plodin na tomto zemědělském pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném havarijním plánu11), pokud je

a)

zajištěna bezpečnost jakosti povrchových a podzemních vod,

b)

složiště vzdáleno minimálně 50 m od útvaru povrchových vod, na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů minimálně 100 m od útvaru povrchových vod,

c)

složiště umístěno na půdě zemědělského pozemku, která

1.

nebyla meliorována odvodněním,

2.

není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 769),

3.

není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží vymezenou v bodech 1 a 2 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení a

4.

není ornou půdou vymezenou v bodech 11 a 12 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

d)

zabráněno odtoku hnojůvky a přítoku povrchové vody a

e)

tuhé statkové hnojivo urovnáno ve vrstvě o minimální výšce 1,7 m, při orientaci složiště delší stranou po spádnici.

(4) Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení skotu, prasat a drůbeže mohou být uložena na zemědělském pozemku až po jejich tříměsíčním skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje s hlubokou podestýlkou, kde se nacházela nejméně 3 týdny. Pokud je průměrná denní spotřeba steliva při ustájení skotu větší než 6 kg/DJ, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu, a to i po jejím následném doplnění na potřebný podíl steliva, uložit na zemědělském pozemku bez meziskladování.“.

 

12.

V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Při pěstování meziplodin, pokud nenásleduje ozimá plodina, se ponechá porost na zemědělském pozemku alespoň do 31. října příslušného kalendářního roku.“.

 

13.

V § 10 odst. 2 se slova „co nejpozději na podzim“ nahrazují slovy „po 31. říjnu příslušného kalendářního roku“.

 

14.

V § 11 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

15.

V § 11 odst. 1 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „půdy před erozí a“.

 

16.

V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10 stupňů a na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12 stupňů se nesmí používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití a přívodu dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Požadavek na zapravení se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky.“.

 

17.

V § 11 odst. 3 se slova „na trvalých travních porostech“ nahrazují slovy „na zemědělském pozemku“.

 

18.

V § 11 odst. 4 se slova „Odstavce 1 až 4“ nahrazují slovy „Odstavce 1 až 3“.

 

19.

V § 12 odst. 1 se text „§ 7 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 14“.

 

20.

V § 12 odstavec 2 zní:

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky ani na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku a je třeba zabránit samovolnému přístupu zvířat do útvarů povrchových vod, poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů nebo znečištění vod.“.

 

21.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Seznam zranitelných oblastí vymezených dusičnany podle hranic katastrálních území k 30. dubnu 2016

 

Název katastrálního území

kód katastrálního území

A

 

Alberovice

702919

Albrechtice nad Orlicí

600172

Albrechtičky

600300

Alojzov u Prostějova

774707

Antonínův Důl

757900

Archlebov

600407

Arneštovice

600415

Arnolec

600423

 

 

B

 

Babčice

630551

Babice u Lesonic

600636

Babice u Netolic

655244

Babice u Okrouhlice

709620

Babice u Řehenic

744930

Babin u Horažďovic

641871

Babina

721506

Bácovice

600725

Bačetín

600741

Bačice

600768

Bačkov

600784

Bačkovice

600814

Bačov

600822

Bahno

620254

Bakov nad Jizerou

600831

Baliny

600849

Balkova Lhota

737925

Balkovy

628336

Banín

600857

Báňovice

600873

Bantice

600881

Barchovice

600911

Barovice

651389

Bartošovice

600971

Bartoušov

695734

Bance

601047

Bašť

601128

Batelov

601144

Batouchovice

606812

Bavorov

601179

Bavory

601209

Bavoryně

601217

Bečice nad Lužnicí

691267

Bečváry

601292

Bedihošť

601331

Bednáreček

601357

Bedřichov u Jihlavy

659878

Bedřichov u Zhořce

792934

Bedřichovice

601381

Bedřichovice u Hříškova

649082

Běhařovice

601420

Běchary

601462

Bechlín

601471

Běchovice

601527

Bělá

601594

Bělá nad Svitavou

601683

Bělá u Horní Cerekve

601586

Bělá u Liberka

682501

Bělčovice

655074

Běleč nad Orlicí

601934

Běleč u Litně

685232

Běleč u Mladé Vožice

601896

Bělečko

601942

Bělešovice

750468

Bělidla

710881

Běloky

601993

Bělušice

602027

Benátecká Vrutice

602060

Benátky u Houserovky

646300

Benátky u Litomyšle

602094

Bendovo Záhoří

604976

Benešov u Prahy

602191

Benešovice u Přelouče

609871

Benešovice u Všelibic

735728

Benetice

602566

Benice

602582

Benkov u Střelíc

757454

Beňov

602604

Beranova Lhota

658049

Beranovec

758990

Bernardov

602647

Bernartice nad Odrou

602850

Bernartice u Dolních Královic

602655

Bernartice u Javorníka

602825

Bernartice u Milevska

602663

Běrunice

603104

Běruničky

603112

Běstovice

603236

Běstviny

627577

Běšiny

603317

Běštín

603368

Bezděčín

795810

Bezděčín na Moravě

603431

Bezděčín u Mladé Boleslavi

696579

Bezděčín u Obrataně

708691

Bezdědice u Hostomic

645877

Bezděkov u Damnova

624705

Bezděkov u Dolních Královic

786993

Bezděkov u Klatov

603481

Bezděkov u Krásné Hory

603554

Bezděkov u Libice nad Doubravou

603635

Bezděkov u Třešti

718408

Bezděkov u Úsova

725293

Bezkov

603791

Bezměrov

603805

Bezno

603821

Bezpravovice

654604

Bezvěrov II

798401

Bílá Lhota

603953

Bílá Třemešná

604003

Bílá u Českého Dubu

603881

Bílany

604038

Bílé Podolí

604062

Bílé Poličany

604135

Bílé Vchynice

604143

Bílenice

604186

Bilina

780821

Bílina-Újezd

604283

Bilinka

602671

Bílkov

604372

Bílov

604402

Bílovec-Dolní Předměstí

604445

Bílovec-Horní Předměstí

604470

Bílovec-město

604429

Bílovice

604534

Bílsko

604585

Bílsko u Vodňan

604569

Bíluky

692417

Bílý Kámen

604615

Bílý Újezd u Dobrušky

604712

Biřkov

675822

Biskoupky

746347

Biskupice na Hané

604801

Biskupice u Hrotovic

604810

Bitětice

684040

Bítov

604861

Bítov u Bílovce

604879

Bítov u Koněprus

669024

Bítov u Radenína

737500

Bítovánky

795976

Bítovany

604895

Blahoňov

604941

Blahutovice

604968

Blanice

636657

Blanice u Mladé Vožice

604984

Blanička

724718

Blanné

605000

Blansko u Hrochova Týnce

648281

Blatec

605204

Blatnice

605328

Blatnice pod Svatým Antonínkem

605310

Blatnička

605344

Blatno u Podbořan

605433

Blato

694363

Bláto

773191

Blažejovice

605514

Blažim u Bezdružic

716022

Blažovice

605573

Blehov

792837

Blešno

605581

Blevice

605590

Blízkov

605603

Blížejov

605620

Blíževedly

605662

Blížňovice

618322

Blovice

605735

Blšany u Loun

651745

Blučina

605808

Bludov v Čechách

620840

Bobnice

605841

Boháňka

605930

Bohdalice

606031

Bohdalov

606081

Bohnice

730556

Bohostice

606260

Bohouňovice I

606294

Bohouňovice II

643190

Bohumileč

606359

Bohumilice

606383

Bohunice u Tvrzic

772054

Bohuňovice u Litomyšle

606421

Bohuslavice

606481

Bohuslavice nad Metují

606464

Bohuslavice nad Moravou

606537

Bohuslavice u Konice

606499

Bohuslávky

606596

Bohušice

606600

Bohušov

606618

Bohušovice nad Ohří

606669

Bohutice

606677

Bochovice

606821

Bojanovice pod Rabím

737097

Bojanovice u Znojma

606880

Bojenice

602680

Boješice

606898

Bojiště

606936

Bojmany

795747

Bolehošť

607045

Bolechov

607061

Boleradice

607118

Bolešiny

607126

Bolíkovice

600644

Bolina

607207

Bolkov u Roupova

741884

Boňkov

638285

Boňov

607231

Bor u Božejova

757993

Bor u Březnice

607240

Bor u Chroustovic

761761

Borčice

633186

Boreč u Lovosic

607495

Borek

607584

Borek nad Labem

607517

Borek u Dačic

607533

Borkovany

607592

Borkovice

607606

Borohrádek

607614

Borotice nad Jevišovkou

607657

Borovany u Milevska

607789

Borovice

661279

Borovice u Horšovského Týna

747327

Borovnice

607801

Borovnice u Českých Budějovic

702056

Borovník

607894

Borovsko

607932

Borovy

607941

Boršice u Blatnice

607975

Boršov

608009

Boršov nad Vltavou

608025

Boršov u Kyjova

678520

Boršov u Moravské Třebové

607991

Borušov

608041

Bořanovice

608076

Bořenovice

608131

Bořetice

608149

Bořetice u Hustopečí

608157

Bořetice u Kolína

606308

Bořetín

608173

Bořetín u Strmilova

608165

Bořice u Domažlic

608181

Bořice u Hrochova Týnce

608190

Bořice u Mirotic

756822

Bořitov

608262

Bořkovice

683434

Boskovice

608327

Boskovštejn

608491

Bosonohy

608505

Bošilec

608572

Bošín

676284

Bošín u Chocně

748510

Bošovice

608599

Bošovice u Čížové

624161

Boubín

780332

Boudy

695483

Bousov

608661

Bouzov

608696

Bozdíš

770060

Božanov

608769

Božec

672343

Božejov

608777

Božejov u Nových Hradů

794503

Božice

608882

Božkov u Mnichovic

697532

Bradáčov

608963

Bradlo

779466

Brambory

604071

Braňany

609005

Brandlín u Tučap

771180

Brandýs nad Labem

609048

Brandýs nad Orlicí

609277

Brandýsek

609285

Branice

609307

Branišov nad Pernštejnem

794066

Branišov pod Křemešníkem

609358

Branišov u Jihlavy

609366

Branišovice

609374

Branišovice u Římova

745642

Bransouze

609471

Braškov

609536

Bratčice

609561

Bratronice u Luštěnic

609625

Bratroňov

673447

Bratřice

609692

Bravantice

609731

Bravinné

609749

Brázdim

609773

Bražná

760129

Brčekoly

761770

Brdo u Manětína

691453

Brloh

617814

Brloh u Drhovle

632406

Brloh u Přelouče

609889

Brná

609897

Brňany

609919

Brníčko

774596

Brník

710148

Brníkov

723339

Brnířov

609951

Brnky

792390

Brocná

612600

Brocno

650781

Brod nad Labem

638498

Brod u Příbramě

612634

Brodce

666998

Brodce nad Jizerou

612685

Brodec

612693

Brodek u Prostějova

612731

Brodek u Přerova

612758

Broučkova Lhota

658278

Broumova Lhota

612839

Broumovice

612847

Brozánky

645320

Brozany nad Labem

754340

Brozany nad Ohří

612898

Brteč

612936

Brtná

612944

Brtnice

612952

Brtnický Číchov

623750

Brtnička

612979

Brťov u Černé Hory

613002

Brůdek

613045

Brumovice

613096

Brusnice

636720

Brusy

613371

Brušperk

613380

Brzánky

678732

Brzice

613436

Brzkov

613487

Brzotice

613495

Břeclav

613584

Břehoryje

631671

Břehov

794147

Břehy

613771

Břekova Lhota

633569

Břest

613797

Břevnice

613843

Březce

763411

Březejc

613860

Březhrad

613878

Březí nad Oslavou

613932

Březí u Kovářova

671398

Březí u Meclova

692352

Březí u Mikulova

613908

Březí u Šebestěnic

762148

Březina

688665

Březina u Deštné

614050

Březina u Hořepníku

645061

Březiněves

614131

Březinka u Havlíčkova Brodu

723410

Březinka u Hošťalovic

646130

Březnice

614271

Březno

777684

Březno u Loun

614572

Březno u Mladé Boleslavi

614467

Březová u Broumova

614670

Březová u Úmonína

774227

Březová u Vítkova

614718

Březová u Všelibic

787116

Březová u Zvole

794023

Březové Hory

735515

Březsko

614815

Břežany

614891

Břežany II

614955

Břežany nad Ohří

614971

Břežany u Rakovníka

614874

Břežany u Znojma

614921

Břínkov

740233

Bříství

615056

Bříza

615081

Bříza u Všestar

787400

Břuchotín

675628

Břvany

615111

Bubovice

615137

Bubovice u Březnice

784800

Buček

632961

Bučina

615153

Budčeves

615188

Budeč

615218

Budeč nad Želivkou

640077

Budeč u Číhané

623628

Budeč u Žďáru nad Sázavou

615226

Budenín

615234

Budětice

615307

Budětsko

615323

Budíkov

615358

Budíkovice

615382

Budiměřice

615404

Budislav

615421

Budíškovice

615455

Budišov

615463

Budkov

615587

Budkov u Střížovic

758094

Budkovice

615595

Budňany

663719

Budyně

615609

Budyně nad Ohří

615617

Buk

615731

Buk u Jindřichova Hradce

660647

Bukol

615749

Buková u Klatov

626325

Buková u Merklína

693162

Buková u Nížkova

704717

Buková u Semněvic

615781

Buková u Třešti

615790

Bukovany u Kozárovic

615838

Bukovany u Kyjova

615919

Bukovany u Olomouce

615927

Bukovany u Týnce nad Sázavou

615820

Bukovec u Horšovského Týna

615935

Bukovice u Rohozce

616010

Bukovina nad Labem

616052

Bukovina u Hradce Králové

616044

Bukovina u Mladotic

616036

Bukovina u Přelouče

616061

Bukovka

616125

Bukovník

616133

Bukvice u Trhových Svinů

768201

Bulhary

616168

Bumbalka

771571

Buršice

668401

Buřenice

616214

Buš

616257

Bušanovice

616273

Buštěhrad

616397

Butovice

758442

Býčkovice

616427

Býchory

616443

Bykáň

676004

Býkev

616460

Bykoš

616494

Býkovice

616524

Býkovice u Louňovic

687367

Bylany u Kutné Hory

695963

Bystrá

616621

Bystré u Klatov

667609

Bystročice

616672

Bystrovany

616699

Bystřice u Benešova

616770

Byšice

617172

Byškovice

703656

Býšť

617237

Byzhradec

617261

Bzí

617300

 

 

C

 

Cakov

604593

Cejle

617407

Cerekvice nad Bystřicí

617474

Cerekvice nad Loučnou

617491

Cerekvička

617521

Cerhenice

617547

Cerhonice

617571

Cerhýnky

617555

Cetenov

617636

Cetoraz

617679

Cetyně

617687

Cibotín

621234

Cidlina na Moravě

617733

Církvice u Kolína

749184

Církvice u Kutné Hory

617750

Císařov

617784

Cítoliby

617822

Citonice

617831

Citov

617857

Cítov

617849

Cizkrajov

617865

Crhov u Olešnice

617920

Ctiboř u Častrova

618691

Ctidružice

618047

Ctiměřice

618055

Ctiněves

618063

Cvrčovice

618128

Cvrčovice u Pohořelic

618152

 

 

Č

 

Čachotín

618187

Čachovice

618195

Čakov

618276

Čakovice

731561

Čakovice u Pelhřimova

618314

Čakovice u Radouně

738646

Čakovičky

705403

Čánka

711934

Čankovice

618331

Čáslavice

618501

Čáslavky

628409

Čáslavsko

618527

Částkovice

618616

Častohostice

780448

Častolovice

618624

Častonín

618675

Častotice

790214

Častrov

618705

Časy

653004

Čavisov

618756

Čečelice

618772

Čečelovice

618781

Čečkov

708933

Čečkovice u Jeřišna

658537

Čečovice

618799

Čečovice u Bukovce

615943

Čehovice

618829

Čechočovice

618837

Čechovice

618845

Čechovice u Prostějova

618853

Čechovice-Záhoří

618870

Čechtice

618888

Čechtín

618918

Čechůvky

785229

Čechy

630837

Čechy pod Kosířem

618926

Čejč

618942

Čejkov

618985

Čejkovice

619001

Čejkovice u Zbýšova

792012

Čejkovice u Znojma

619019

Čejkovy

619027

Čejov

619043

Čekanice u Tábora

619086

Čekanov

775801

Čekánov

673455

Čekyně

619108

Čelákovice

619159

Čelčice

619311

Čelechovice na Hané

619345

Čelechovice u Přerova

619337

Čelina

619370

Čelistná

619388

Čelivo

619400

Čelkovice

619418

Čenětice

676543

Čenkov

708976

Čenkov u Malšic

619485

Čenkov u Třešti

619469

Čenovice

623385

Čeňovice

619531

Čeperka

619558

Čepice

737101

Čepřovice

619612

Čeradice nad Loučnou

619655

Čerčany

619663

Čermákovice

619698

Čermná u Staňkova

619701

Černá

619809

Černá Hať

697133

Černá Hora

619825

Černá Hora u Dymokur

634239

Černá u Bohdanče

743844

Černá za Bory

619965

Černčice

620068

Černčice u Loun

620041

Černětice

704628

Černěves

620092

Černice u Defurových Lažan

625345

Černíč

620131

Černíč u Hradešic

647411

Čerňičí

620165

Černíkov

620190

Černíkov u Strakonic

632562

Černíkovice

620203

Černíky

620220

Černilov

620238

Černín

620246

Černín u Zdic

792420

Černíny

620262

Černiv

620335

Černochov

620343

Černošice

620386

Černouček

618071

Černov

620521

Černovice u Tábora

620530

Černovír

710571

Černožice nad Labem

620629

Červená Lhota

620700

Červená Lhota u Řimic

745596

Červená Řečice

620718

Červené Janovice

620858

Červené Pečky

620947

Červené Poříčí

620980

Červené Záhoří

653403

Červeněves

750913

Červenka

621030

Červený Hrádek u Bečvář

601306

Červený Hrádek u Dačic

621064

Červený Újezd

621200

Červený Újezd u Miličína

621153

Červený Újezd u Mukova

700380

Česká Bělá

621242

Česká Dlouhá

614734

Česká Doubravice

691461

Česká Jablonná

621277

Česká Kamenná Horka

662798

Česká Mez

746231

Česká Olešná

621650

Česká Rybná

621668

Česká Skalice

621684

České Budějovice 7

622486

České Heřmanice

622567

České Kopisty

622583

České Křídlovice

608904

České Meziříčí

622656

České Zlatníky

708739

Český Brod

622737

Český Dub

622842

Český Dvůr

667196

Český Krumlov

622931

Čestice

623296

Čestice u Častolovic

623351

Čestín

623393

Čestín u Jankova

623377

Čestlice

623440

Češnovice

721093

Číbuz

747921

Číčenice

623482

Číčová

623539

Číhalín

623563

Číhovice

623717

Čichořice

655511

Čichtice

623776

Čilec

623792

Čím

623806

Čimelice

623822

Číměř nad Jihlavou

623890

Čimice

730394

Čímice u Sušice

623911

Činěves

623920

Čisovice

623946

Čistá u Litomyšle

624004

Čistá u Rakovníka

623962

Čížkov

624063

Čížkov u Blovic

624071

Čížkovice

624101

Čížov

642606

Čížov u Jihlavy

781835

Čkyně

624217

Čtveřín

761648

Čtyřicet Lánů

761001

Čtyřkoly

624331

Čunín

624381

 

 

D

 

Ďáblice

730629

Dačice

624403

Dálčice

672165

Dalešice

624527

Daliměřice

771627

Dalovy

624624

Dambořice

624632

Daměnice

624641

Damětice

795941

Damíč

624659

Daminěves

616478

Damírov

792021

Damnice

624675

Damnov

624713

Dančovice

625680

Darmyšl

754731

Dašice

624799

Davle

624811

Deblín

624853

Děbolín

624861

Debrno

628310

Děčany

624896

Dědice

625329

Dědice u Nemyšle

703290

Dědice u Zbýšova

792039

Dědinka

768642

Dědkov

605611

Dědová

625337

Defurovy Lažany

625353

Dehtáry

658481

Dehtáře

625370

Dehtáře u Českých Budějovic

794155

Dehtín

767646

Děkanovice

625426

Děkovka

632805

Derflice

625540

Děrné

625558

Desná u Litomyšle

625639

Dešná

612715

Dešná u Dačic

625698

Deštná u Jindřichova Hradce

625744

Dětkovice u Prostějova

625949

Dětřichov

740136

Dětřichov u Frýdlantu

625990

Dětřichov u Moravské Třebové

626074

Dětřichov u Svitav

626031

Diváky

626139

Divec

626252

Divíce

782301

Divišov

742201

Dlažkovice

626317

Dlažov

626333

Dlouhá

704024

Dlouhá Brtnice

626376

Dlouhá Lhota

626414

Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi

626384

Dlouhá Lhota u Tábora

626406

Dlouhá Loučka

626431

Dlouhá Louka u Lužan

689173

Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

626571

Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou

626589

Dlouhé Dvory

626627

Dlouhé na Moravě

626619

Dlouhopolsko

626651

Dluhonice

626708

Dmýštice

626732

Dobelice

626821

Dobešov u Černovic

626830

Dobkov

723045

Dobrá

626961

Dobrá Voda u Kovářova

671363

Dobrá Voda u Křižanova

627062

Dobrá Voda u Orlického Podhůří

712108

Dobrá Voda u Pacova

627119

Dobrá Voda u Pelhřimova

626996

Dobrčice

627186

Dobrčice u Skršína

748684

Dobré Pole

627259

Dobré Pole u Vitic

782785

Dobrkov

627267

Dobrnice

680532

Dobrohostov

627321

Dobrohošť

604381

Dobrochov

627348

Dobroměřice

627356

Dobromilice

627364

Dobronice

765236

Dobronice u Bechyně

627372

Dobronice u Chýnova

627399

Dobronín

627402

Dobroše

709026

Dobrošov u Hrazan

647918

Dobrotice

627453

Dobrotice u Chanovic

650617

Dobroutov

627461

Dobrovice

627470

Dobrovítov

792047

Dobrovíz

627488

Dobrš

632261

Dobruška

627496

Dobřany

627615

Dobřejice

619493

Dobřejovice

627640

Dobřeň u Kutné Hory

759058

Dobřenice

627747

Dobříč u Prahy

627763

Dobřichov

627801

Dobřichovice

627810

Dobříkov

627861

Dobříň

627887

Dobřínsko

627917

Dobšice u Znojma

628123

Dobšice u Žehuně

628042

Doksany

628182

Dolánky nad Ohří

628247

Dolany u Červených Peček

620963

Dolany u Čkyně

624225

Dolany u Jaroměře

628417

Dolany u Kladna

628301

Dolany u Klatov

628344

Dolany u Pardubic

628450

Dolany u Prahy

628328

Dolany u Stříbra

722812

Dolejší Kunčice

784125

Dolenice

628492

Dolínek

708984

Dolní Beřkovice

628654

Dolní Bezděkov

628697

Dolní Bítovčice

604917

Dolní Bojanovice

628701

Dolní Bolíkov

617873

Dolní Bolíkov-Nová Ves

623113

Dolní Bolíkov-Rubašov

798827

Dolní Borek

660949

Dolní Bory

628719

Dolní Brusnice

628751

Dolní Bukovsko

628824

Dolní Bušínov

674486

Dolní Cerekev

628875

Dolní Dlouhá Loučka

626449

Dolní Dlužiny

626716

Dolní Dubňany

628956

Dolní Dunajovice

628964

Dolní Dvorce u Telče

634182

Dolní Hbity

629057

Dolní Heřmanice

629081

Dolní Holetín

641120

Dolní Hořice

629103

Dolní Chabry

730599

Dolní Chobolice

651931

Dolní Chrášťany

642959

Dolní Jablonná

629197

Dolní Jamné

629219

Dolní Jelení

642975

Dolní Kamenice u Staňkova

643068

Dolní Kounice

629286

Dolní Kralovice

629332

Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

629405

Dolní Kruty

643203

Dolní Lažany

629430

Dolní Lhota

629529

Dolní Lhota u Klatov

629481

Dolní Lhota u Ostravy

629545

Dolní Líšnice

752371

Dolní Lomnice u Kunic

677213

Dolní Loučky

629669

Dolní Město

629740

Dolní Metelsko

644935

Dolní Nakvasovice

616281

Dolní Neděliště

702226

Dolní Němčí

629839

Dolní Němčíce

629847

Dolní Nerestce

703699

Dolní Ostrovec

716138

Dolní Pěna

643653

Dolní Pochlovice

678589

Dolní Poříčí

725994

Dolní Povelice

630021

Dolní Přím

630039

Dolní Radouň

630071

Dolní Radslavice

681482

Dolní Rápotice

762415

Dolní Ročov

740241

Dolní Roveň

630080

Dolní Řasnice

630128

Dolní Ředice

630136

Dolní Skrýchov

630144

Dolní Sloupnice

630179

Dolní Smrčné

630187

Dolní Stropnice

745651

Dolní Sukolom

630225

Dolní Svince

630241

Dolní Třebonín

630250

Dolní Týnec

770558

Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou

630322

Dolní Újezd u Litomyšle

630292

Dolní Vestec

750123

Dolní Věžnice

781398

Dolní Vilémovice

630349

Dolní Vilímeč

630357

Dolní Vlčkovice

783862

Dolní Žďár u Lásenice

630438

Doloplazy

630489

Doloplazy u Olomouce

630501

Dolsko

701190

Doly

630527

Domamil

630543

Domamyslice

618861

Domamyšl

630560

Domanice

738204

Dománovice

709191

Domašín u Černíkovic

620211

Domašín u Dobrušky

630748

Domašín u Zbraslavi

791776

Domašov u Brna

630799

Domažlice

630853

Domažličky

700720

Domčice

642851

Domkov

733911

Domoradice

630942

Domoraz

630977

Domoušice

631019

Donín

767891

Doňov

631027

Doubí nad Lužnicí

670804

Doubrava u Kostomlat nad Labem

670618

Doubrava u Milhostova

694835

Doubrava u Plzně

631141

Doubrava u Puclic

736678

Doubravany

670821

Doubravčany

791067

Doubravčice

631205

Doubravice nad Moravou

631302

Doubravice nad Svitavou

631329

Doubravice u České Skalice

744379

Doubravice u Dvora Králové

631272

Doubravice u Leštiny

680486

Doubravice u Nečtin

701963

Doubravice u Nedabyle

702064

Doubravice u Volyně

631345

Doudleby

631400

Doudleby nad Orlicí

631426

Dožice

631469

Drahanovice

631477

Drahelčice

631531

Drahelice

708381

Drahenice

631540

Drahkov

631582

Drahobudice

631647

Drahobuz

631680

Drahotěšice

631833

Drahotice

631876

Drahotín

631884

Drahouš

631965

Drachkov u Strakonic

726923

Drásov

632104

Drasty

666017

Dražejov u Strakonic

755940

Dražetice II

632121

Dražice

632147

Dražice u Tábora

632163

Dražíč

632198

Dražičky

632236

Drážkov

760145

Dražkov nad Labem

632244

Dražkovice

632252

Drážov

632279

Dražůvky

632368

Drevníky

632376

Drhovice

632171

Drhovle

632414

Droužetice

632571

Drozdice

619973

Droždín

632635

Drslavice u Tupadel

771503

Drsník

632651

Druhanov

632660

Drunče

632686

Drvalovice

776823

Drysice

632724

Držkrajov

735213

Držovice na Moravě

632783

Dřemčice

632813

Dřešín

632864

Dřešínek

632872

Dřetovice

632929

Dřevce

754072

Dřevčice u Brandýsa nad Labem

632937

Dřevíkov

787868

Dřínov

633089

Dřísy

633119

Dříteč

633127

Dub nad Moravou

633275

Dub u Kondrace

668966

Dub u Nového Jičína

633267

Dub u Prachatic

633194

Dub u Ratibořských Hor

633259

Dubany

633321

Dubany na Hané

785806

Dubčany u Choliny

652342

Dubeč

633330

Dubějovice

633348

Dubenec

633372

Dubí

792586

Dubí u Kladna

665169

Dubicko

633526

Dublovice

633577

Dubňany

633585

Dubovice

633691

Dubská Lhota

633208

Dudín

633704

Důl

726290

Dunice

633836

Dušejov

633852

Dušníky

633861

Dušníky nad Vltavou

787442

Dušníky u Rudné

743313

Dvakačovice

777617

Dvorce u Jihlavy

617415

Dvorce u Stráže nad Nežárkou

629464

Dvorce u Tučap

771198

Dvorec u Dubu

633216

Dvorska

633895

Dvory u Nymburka

633909

Dvořisko

633933

Dvůr Králové nad Labem

633968

Dyjákovice

634140

Dyjákovičky

634166

Dyje

634174

Dyjice

634191

Dyjička

634212

Dymokury

634247

Dynín

634255

Džbánice

634310

Džbánov u Litomyšle

634328

Džbánov u Vysokého Mýta

634336

 

 

E

 

Encovany

634379

634433

Evaň

634441

 

 

F

 

Filipov u Zábřeha

703133

Filipovice

630969

Fojtova Kraš

778451

Frankův Zhořec

756075

Frantoly

693928

Fryčovice

634808

Frýdlant

635090

Frýdnava

635197

Frýdštejn

635201

Frymburk u Sušice

795950

Fulnek

635448

 

 

G

 

Geršov

716529

Grešlové Mýto

636215

Gručovice

636223

Grunta

681971

Grygov

636266

 

 

H

 

Hablov

711101

Habrkovice

789321

Habrovčice

640085

Habry

636479

Habřina

636487

Hačky

606502

Hajany

636541

Háje u Příbramě

636550

Hájek u Bavorova

636665

Hájek u Tišnova

636711

Hájek u Uhříněvsi

773395

Hájek u Všerub

636673

Hajnice

636738

Hajská

697753

Hamry nad Sázavou

637106

Hanov

791393

Haňovice

637131

Harcov

613479

Hartmanice u Žimutic

797031

Hartoušov

701726

Hartvíkov

708585

Hartvíkovice

637459

Harty

720518

Haškovcova Lhota

739588

Hašov

763837

Hatě

631655

Hatín

637513

Havlíčkova Borová

637963

Havlíčkův Brod

637823

Havlovice u Domažlic

637980

Havraníky

638056

Hedčany

632996

Hejčín

710644

Hejná

638161

Hejtmánkovice

638226

Helenín

659827

Hemže

638269

Henčlov

638277

Henčov

648680

Herálec

638293

Heraltice

638366

Herink

627666

Heroltice u Jihlavy

638421

Heřmaň u Českých Budějovic

702072

Heřmaneč u Počátek

722979

Heřmanice nad Labem

638501

Heřmanice u Frýdlantu

626007

Heřmanice u Polomi

638561

Heřmanice u Rouchovan

638536

Heřmanice u Vilémova

781924

Heřmaničky

638587

Hetlín

620271

Hevlín

638781

Hladké Životice

638790

Hladov

638811

Hlasivo

638838

Hláska

682519

Hlásná Třebaň

638901

Hlavečník

638951

Hlavenec

638960

Hlavice

638978

Hlávkov

639028

Hlavňov u Budislavi

639044

Hlína u Ivančic

639184

Hliněný Újezd

639206

Hlinice

639231

Hlinné

639290

Hlivice

672564

Hlízov

706051

Hlohová

639427

Hlohovčice

752908

Hlohovice

639443

Hlohovičky

639451

Hlubočany

639486

Hlubočec

639508

Hluboká u Borovan

607754

Hluboká u Dačic

639532

Hluboká u Kdyně

664669

Hluboká u Skutče

639559

Hluboké Dvory

639656

Hluboké Mašůvky

639664

Hlubyně

639702

Hluchov

639893

Hluk

639907

Hlupín

639915

Hlušice

639923

Hlušičky

639931

Hlušovice

639940

Hnanice

640000

Hněvětice

640034

Hněvice

737321

Hněvín

701734

Hněvkovice u Humpolce

640069

Hněvkovice u Ledče nad Sázavou

640093

Hněvotín

640158

Hněvšín

653284

Hnidousy

764558

Hnojice

640166

Hnojná Lhotka

737879

Hnojnice

640174

Hoděčín

710377

Hodějov

645541

Hodějovice

640247

Hoděšovice

640255

Hodíškov

640280

Hodolany

710873

Hodonice

640395

Hodonice u Malont

691151

Hodonín

640417

Hodov

640611

Hodyně u Skuhrova

748994

Hojanovice

640638

Hojkov

640697

Hojovice

640719

Hojšín

760153

Holasice

640778

Holašovice

656763

Hole u Svrkyně

761591

Holešice u Cizkrajova

617881

Holešín

640964

Holešov

640972

Holešovice u Chroustovic

641111

Holetín

641138

Holice u Olomouce

641227

Holice v Čechách

641146

Holkovice

650625

Holohlavy

641294

Hološiny

720194

Holotín

755575

Holštejn

641367

Holubeč

641383

Holubice

777871

Holubice v Čechách

641456

Holušice

641537

Holušice u Kozárovic

615846

Holušice u Mužetic

700495

Homole

641588

Honbice

641723

Hora Svatého Václava

631892

Horákov

641847

Horažďovice

641855

Horažďovická Lhota

770213

Horčápsko

641944

Horka nad Moravou

642061

Horka nad Sázavou

642037

Horka u Chrudimi

641987

Horka u Libochovic

634450

Horka u Žehušic

795763

Horky

642118

Horky nad Jizerou

642126

Horky u Tábora

642096

Horky u Želetavy

795984

Horní Beřkovice

642363

Horní Bítovčice

604909

Horní Bobrová

605867

Horní Borek

621161

Horní Bory

642479

Horní Brusnice

642592

Horní Břečkov

642614

Horní Bříza

642631

Horní Bučice

786225

Horní Bukovina

642665

Horní Bukovsko

642673

Horní Cerekev

642681

Horní Dehtov

642754

Horní Dlouhá Loučka

626457

Horní Dlužiny

626724

Horní Dolce

790664

Horní Dubňany

642843

Horní Dunajovice

642860

Horní Hbity

656178

Horní Heřmanice

642932

Horní Heřmanice u Bernartic

602841

Horní Hradiště

642941

Horní Hrachovice

724696

Horní Chobolice

651940

Horní Chrášťany

642967

Horní Jelčany

631663

Horní Jelení

642983

Horní Jirčany

658600

Horní Kamenice u Lukova

688932

Horní Kamenice u Staňkova

643076

Horní Kosov

643084

Horní Kounice

643106

Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

643157

Horní Kruty

643211

Horní Lažany u Lesonic

680222

Horní Lhota

643262

Horní Lhota u Blanska

643271

Horní Lhota u Klatov

772275

Horní Lhota u Lásenice

630446

Horní Lhota u Ostravy

643297

Horní Loučky

643416

Horní Metelsko

644927

Horní Moštěnice

643572

Horní Nakvasovice

616290

Horní Němčí

643599

Horní Nerestce

703702

Horní Nezly

751634

Horní Olešná

643629

Horní Ostrovec

716146

Horní Paseka

790192

Horní Pěna

643661

Horní Počaply

643751

Horní Pohleď

736236

Horní Pochlovice

661597

Horní Poříčí

726001

Horní Přím

643866

Horní Radouň

643912

Horní Radslavice

643955

Horní Rápotice

643963

Horní Ročov

740250

Horní Roveň

643971

Horní Řasnice

643998

Horní Ředice

644013

Horní Řepčice

644021

Horní Skrýchov

740322

Horní Slatina

644030

Horní Slivno

644111

Horní Sloupnice

644129

Horní Smrčné

738506

Horní Sokolovec

682713

Horní Střítež

705900

Horní Studenec

644358

Horní Sukolom

644412

Horní Světlá u Bradáčova

608971

Horní Týnec

770566

Horní Újezd u Litomyšle

644501

Horní Újezd u Třebíče

644528

Horní Ves

644552

Horní Věžnice

781401

Horní Vilémovice

644587

Horní Vilímeč

722987

Horní Vlčkovice

783871

Horní Záhoří u Písku

789992

Horní Žďár u Jindřichova Hradce

660701

Hornice

644757

Horoměřice

644773

Horosedly

644781

Horosedly u Čkyně

624241

Horoušany

644803

Horoušany u Hostouně

645931

Horšov

644960

Horšovský Týn

644871

Horusice

644978

Horušice

795771

Hory u Předína

734250

Hory u Votic

615242

Hořákov

603325

Hořany u Kutné Hory

695971

Hořany u Poříčan

645001

Hořany u Zbrašína

791903

Hořátev

645028

Hořejany

767701

Hořelice

743321

Hořenec

681741

Hořenice

638510

Hořepník

645079

Hořesedly

645109

Hořešovičky

645125

Hořice u Humpolce

645150

Hořičky

645281

Hoříkovice

769339

Hořín

645338

Hořovičky

645494

Hoslovice

645559

Hosov

643092

Hostákov

783226

Hostěnice u Brozan

612901

Hostěradice na Moravě

645672

Hostěrádky

645702

Hostim

645745

Hostim u Berouna

645737

Hostín u Vojkovic

645761

Hostišov

615251

Hostivice

645834

Hostkovice

759252

Hostkovice u Dolních Němčic

629855

Hostokryje

645869

Hostomice pod Brdy

645885

Hostouň u Horšovského Týna

645940

Hostouň u Prahy

645923

Hostovice u Pardubic

645991

Hostovlice

781932

Hošťalovice

646148

Hoštice u Mochtína

698075

Hoštice u Nemyšle

646199

Hoštice u Vodochod

784354

Hoštice u Volyně

646164

Hoštka

646261

Houdkovice

768332

Houserovka

646318

Hovorany

646377

Hovorčovice

646385

Hraběšín

646423

Hrabětice

646431

Hrabětice nad Odrou

658944

Hrabí

603961

Hrabová u Dubicka

646547

Hrabří

646563

Hrabství

646580

Hradčany u Českého Dubu

646644

Hradčany u Prostějova

646709

Hradčany u Tišnova

646687

Hradčany u Žehuně

646628

Hradec Králové

646873

Hradec nad Svitavou

647233

Hradecko

647241

Hradečná u Bílé Lhoty

603970

Hradečno

647250

Hrádek nad Želivkou

642045

Hrádek u Loun

739235

Hrádek u Manětína

691470

Hrádek u Nechanic

647322

Hrádek u Pardubic

647331

Hrádek u Znojma

647349

Hradešice

647420

Hradešín

736287

Hradiště

703788

Hradiště u Boříkov

608238

Hradiště u Domažlic

647454

Hradišťko I

647560

Hradišťko II

797430

Hradišťko u Dačic

651770

Hradištko u Sadské

647519

Hradové Střimelice

757675

Hracholusky u Prachatic

647608

Hrachov

760161

Hrachoviště u Býště

617245

Hranice u Malče

690635

Hrazánky

647926

Hrazany

647934

Hrazená Lhota

630659

Hrbov

647951

Hrbov u Velkého Meziříčí

647969

Hrdibořice

648027

Hrdlív

648035

Hrdly

648086

Hrejkovice

648094

Hrobce

648159

Hrobice

648230

Hrobičany

746312

Hrobská Zahrádka

708704

Hroby

648256

Hrochov

684597

Hrochův Týnec

648299

Hronětice

648353

Hroška

604721

Hrotovice

648469

Hroubovice

648477

Hroznatín

743259

Hroznětice

648493

Hroznětín u Číhoště

623687

Hroznová Lhota

648540

Hrubá Vrbka

648604

Hrubčice

648612

Hrubý Jeseník

648647

Hrubý Lesnov

638986

Hrusice

648655

Hruška

648671

Hruškové Dvory

648698

Hrušky

648701

Hrušky u Brna

648728

Hrušov nad Jizerou

648736

Hrušová

648752

Hrušovany

725188

Hrušovany nad Jevišovkou

648809

Hrušovany u Brna

648833

Hrutov

648876

Hryzely

600920

Hrzín

778061

Hřebeč

648884

Hředle

648949

Hříběcí

648981

Hřibiny

618632

Hřibojedy

648990

Hřibsko

649023

Hříchovice

649031

Hřiměždice

649058

Hříšice

649074

Hříškov

649091

Hřiště

649121

Hřivčice

649139

Hřivice

649147

Hubenice

649198

Hubenov

649210

Hubenov u Borotic

607649

Hubenov u Třebohostic

770167

Hubíles

751251

Hudčice

649236

Hudeč

644366

Hukovice

649279

Hukovice u Velké Kraše

778460

Hulice

649287

Hulín

649309

Humburky

649317

Humpolec

649325

Hůrka

649562

Hurtova Lhota

723444

Husinec u Řeže

649678

Hustířany

649856

Hutě

617423

Hvězda

649007

Hvězdoňovice

650188

Hvozd u Konice

650242

Hvozdec u Lišova

793914

Hvozdečko

608718

Hvozdnice u Hradce Králové

681717

Hvožďany u Bechyně

650358

Hvožďany u Poběžovic

697451

Hybrálec

650366

Hynčice u Vražného

785792

Hynkov

735990

Hyršov

650421

 

 

CH

 

Chabičovice

695297

Chabrovice

650552

Chacholice

650561

Chalupy

650439

Charvatce u Jabkenic

650641

Charvatce u Loun

650668

Charvatce u Martiněvsi

692018

Charvátská Nová Ves

650684

Charváty

650714

Chářovice

723631

Chcebuz

650790

Chedrbí

674435

Cheznovice

651133

Chlebov

751804

Chleby

651184

Chlistov

651320

Chlístov u Benešova

651273

Chlístov u Dobrušky

776149

Chlístov u Hořiček

645290

Chlístov u Okrouhlice

709638

Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou

651338

Chlístovice

651346

Chloumek

651397

Chloumek u Mladé Boleslavi

651371

Chlovy

711349

Chlum nad Jihlavou

651591

Chlum nad Malší

760218

Chlum u Blovic

651516

Chlum u Novosedel

706922

Chlum u Vlašimi

651427

Chlum u Zbýšova

792055

Chlumčany u Loun

651753

Chlumčany u Přeštic

651737

Chlumec

790796

Chlumec nad Cidlinou

651800

Chlumec u Dačic

651788

Chlumek

651826

Chlumín

651842

Chlumská

659517

Chlumy

651851

Chlupice

645681

Chlustina

651869

Chmelík

651877

Chmeliště

777200

Chmelná u Pelhřimova

651893

Chmelná u Vlašimi

651885

Chmelovice

672491

Choceň

651974

Chocenice

651982

Chocenická Lhota

652008

Chocenický Újezd

652016

Chocerady

652024

Chocnějovice

652083

Chocomyšl

652105

Chodeč

777838

Chodeč-Zvíkov

704067

Chodouň

652113

Chodouny

652121

Chodovlice

652245

Cholenice

652334

Cholina

652351

Choltice

652369

Cholunná

797146

Chomoutov

652415

Chomutovice u Dobřejovic

627674

Chořelice

652784

Choťánky

652792

Chotčiny

652814

Chotěboř

652831

Chotěbudice

652946

Choteč u Holic

653012

Choteč u Prahy

652989

Chotělice

653021

Chotěměřice

640107

Chotěnov

653047

Chotěšiny

653101

Chotěšov

653161

Chotěšov u Vrbičan

653225

Chotětov

653233

Chotíkov

653276

Chotíkov u Kynšperka nad Ohří

678601

Chotilsko

653292

Chotiměř u Blížejova

605646

Chotiněves

653365

Chotouchov

669717

Chotouň

653993

Chotovice

653390

Choťovice

795721

Chotoviny

653411

Chotusice

653489

Chotutice

653497

Chotýš

782807

Chouč

648175

Choustník

653594

Chouzovy

654949

Chožov

653659

Chraberce

701891

Chrámce

748692

Chramiště

632139

Chramostek

689289

Chramosty

653667

Chrast

653799

Chrást u Křesetic

676021

Chrást u Poříčan

653748

Chrást u Tišic

767344

Chrást u Tochovic

653756

Chrást u Zahořan

789852

Chrastavice

653900

Chrástov u Horní Cerekve

653942

Chrášťany u Benešova

653969

Chrášťany u Českého Brodu

654001

Chrášťany u Dřemčic

632821

Chrášťany u Prahy

654019

Chrášťany u Rakovníka

654027

Chraštice

654078

Chrášťovice

654108

Chrášťovice u Mladotic

697141

Chrbonín

654124

Chrlice

654132

Chropyně

654230

Chroustkov

651354

Chroustov u Bohdalova

606090

Chroustov u Třebenic

769614

Chroustovice

654264

Chrtníč

654272

Chrtníky

652377

Chrudim

654299

Chrustenice

654400

Chřebřany

781622

Chudenice

654612

Chudeřice

654787

Chudíř

654795

Chudobín

637157

Chudonice

707198

Chudoslavice

654817

Chvalatice

654884

Chválenice

654957

Chvalešovice

654981

Chvaletice

655015

Chvaletín

655023

Chvalín

706124

Chválkov

627330

Chválkov u Kamenice nad Lipou

655066

Chvalkovice

655171

Chválkovice

710911

Chvalkovice na Hané

655180

Chvalkovice u Dešné

655082

Chvalkovice v Čechách

655104

Chvalnov

655198

Chvalov u Červených Janovic

620866

Chválov u Pelhřimova

710211

Chvalovice

655287

Chvalovice u Netolic

655252

Chvalovice u Nymburka

671339

Chvalšovice

632899

Chvatěruby

655368

Chvojenec

655384

Chvojnov

655392

Chylice

716189

Chyňava

655449

Chýně

655465

Chýnice

652997

Chýnov

681814

Chýnov u Tábora

655473

Chýstovice

655490

Chyše

655538

Chyška

655627

Chyšná

692131

Chýšť

655686

 

 

I

 

Ivaň

655708

Ivaň na Hané

655716

Ivančice

655724

 

 

J

 

Jabkenice

655864

Jablonec u Libčevsi

681750

Jablonná

656186

Jabloňov u Velkého Meziříčí

656259

Jackov

656429

Jahodov

742031

Jakub

617768

Jakubín

618713

Jakubov u Moravských Budějovic

656551

Jáma

693936

Jamné u Jihlavy

656615

Jamné u Tišnova

656607

Jamnice

656631

Jamolice

656674

Jámy

656682

Jámy u Rychnova nad Kněžnou

626597

Jančí

656691

Jankov

656704

Jankov u Pelhřimova

656798

Jankovice u Přelouče

656801

Janoslavice

656852

Janov

656879

Janov u Litomyšle

656950

Janov u Mladé Vožice

656909

Janovice u Houserovky

646326

Janovice u Polné

657069

Janovice u Vinar

782157

Janovická Lhota

773204

Janovičky u Zámrsku

790931

Jaroměř

657336

Jaroměřice nad Rokytnou

657506

Jaronín

705471

Jaroslav

657522

Jaroslavice

657531

Jarotice

756831

Jarov u Blovic

657603

Jarpice

657646

Jasenná

657671

Jasinov

657697

Javor

772283

Javornice

657816

Javornice u Dubu

633224

Javorníček

681849

Javorník u Svitav

657867

Javorník u Vlašimi

657832

Javorník u Vysokého Mýta

657883

Javoří u Podolí

724220

Javoříčko

688673

Javůrek

657972

Jazovice

755109

Jažlovice

745537

Jeclov

779474

Ječmeniště

798835

Ječovice

723347

Jedlany

658057

Jedouchov

658111

Jedousov

658120

Jedovnice

658154

Jehnědí

658197

Jelcovy Lhotky

756920

Jelemek

701688

Jelence

658219

Jelenice

781134

Jelenice u Mělníka

691429

Jemnice

658227

Jemnice u Oseka

712892

Jemnice u Tisové

767204

Jemníky

658243

Jenčice

658251

Jeneč

613011

Jeneč u Prahy

658260

Jeníčkova Lhota

658286

Jeníkov u Vlašimi

658316

Jeníkovec

690643

Jeníkovice u Horšovského Týna

770078

Jeníkovice u Hradce Králové

658367

Jenišovice u Chrudimi

658448

Jenišovice u Jablonce nad Nisou

658413

Jenišovice u Mělníka

616486

Jenštejn

658499

Jerlochovice

635456

Jersice

621072

Jersín

658502

Jeřice

658511

Jeřičky

658529

Jeřišno

658553

Jesenec

658596

Jesenice u Rakovníka

658693

Jeseník nad Odrou

658952

Jestřabí Lhota

659011

Jestřabí u Fulneku

659002

Jestřebí

738891

Jestřebí u Brtnice

612961

Jestřebí u Zábřeha

659118

Jestřebice

791407

Jestřebíčko

659126

Ješetice

659134

Ješov

750000

Ješovice

681911

Ještětice

752410

Jetenovice

779521

Jetětice

659185

Jetišov

774111

Jetonice

693871

Jetřichov

659193

Jetřichovec

659207

Jeviněves

659347

Jevišovice

659355

Jevišovka

659363

Jezbiny

657441

Jezdovice

659398

Jezero

608106

Jezeřany

659428

Ježená

659461

Ježkovice

659479

Ježov nad Želivkou

659495

Ježovice

716901

Ježovy

659525

Jickovice

676900

Jihlava

659673

Jíkev

659932

Jilem u Sedletína

746843

Jilemník

660019

Jílovec

660132

Jílovice u Českého Meziříčí

660167

Jílovice u Trhových Svinů

660141

Jimlín

660191

Jindice

660299

Jindřichovice na Moravě

660493

Jindřichův Hradec

660523

Jinín

660710

Jíno

620998

Jiratice

725277

Jírovice

616826

Jiřetice u Čepřovic

660973

Jiřetice u Neustupova

660965

Jiřice

602078

Jiřice u Humpolce

661040

Jiřice u Kostelce nad Labem

661031

Jiřice u Miroslavi

661058

Jiřice u Moravských Budějovic

645753

Jiřičky

675644

Jiříkov u Kamene

662372

Jiříkovice

661091

Jiříkovice u Nového Města na Moravě

661104

Jiřín

661112

Jistebník

661236

Jištěrpy

653373

Jitkov

717061

Jivina

661287

Jizbice u Nymburka

661422

Jizerní Vtelno

661457

Josefov u Hodonína

661490

Josefov u Jaroměře

657425

 

 

K

 

Káciň

661619

Kácov

661635

Kačerov

702927

Kadeřín

672025

Kadov

661961

Kajetín

653608

Kakovice

696170

Kakovice u Volyně

734454

Kal u Klatov

665983

Kalenice

662151

Kaletice

738239

Kalhov

662160

Kaliště

662241

Kaliště u Červeného Poříčí

621005

Kaliště u Českých Budějovic

662208

Kaliště u Sebranic

746363

Kaly

662321

Kamberk

793124

Kámen u Habrů

662381

Kámen u Křenic

675831

Kámen u Pacova

662348

Kamenec

640794

Kamení

719161

Kamenice u Herálce

662542

Kamenice u Jihlavy

662551

Kamenička

662658

Kamenná

662780

Kamenná Lhota

662810

Kamenná nad Oslavou

662763

Kamenná u Bohostic

606278

Kamenná u Jihlavy

662747

Kamenná u Příbramě

662691

Kamenná u Trhových Svinů

662712

Kamenné Zboží

662828

Kamenný Dvůr

678619

Kamenný Most

704181

Kamenný Újezd

662925

Kamilov

750689

Kamýk nad Vltavou

662984

Kamýk u Švihova

764574

Kamýk u Velkých Přílep

779351

Kanice u Domažlic

662992

Kanice u Petrovic

720119

Kaničky

663018

Kanín

711977

Kaňk

678015

Kaňkov

609013

Kanovsko

784044

Kaplice

663069

Kapsova Lhota

738581

Káranice

663182

Káraný

708020

Karle

663247

Karlík

627828

Karlín na Moravě

663263

Karlov

663271

Karlov u Bohušova

606626

Karlov u Paseky

718149

Karolín

663751

Karolín u Sulimova

759473

Kasalice

664260

Kasaličky

664278

Kasanice

623407

Kašina Hora

656658

Kašnice

664359

Kašov

677001

Kateřinice

664481

Katov

676519

Katov u Budislavi

615439

Katovice

664529

Kbel

664561

Kbel u Přeštic

664588

Kbel u Ratboře

739685

Kbelnice

664626

Kbelnice u Letin

680583

Kbely

731641

Kdousov

664651

Kdyně

664677

Keblice

664693

Keblov

664707

Kejnice

664723

Kejšovice

675105

Kejžlice

664731

Kelčany

664774

Kelčice

785521

Kladina

664910

Kladky

664928

Kladné-Dobrkovice

623075

Kladno

665061

Kladno u Hlinska

665266

Kladrubce

665291

Kladruby

629120

Kladruby nad Labem

665410

Kladruby u Kohoutova

667692

Kladruby u Libice

603643

Kladruby u Strakonic

665321

Klamoš

665428

Klanečná

723452

Klapý

665452

Klášter Hradiště nad Jizerou

665517

Klášter nad Dědinou

679658

Klášter u Vilémova

781959

Klášterní Hradisko

710555

Klatovy

665797

Klec

666009

Klecany

666033

Klečaty

790702

Klečetné

712060

Klementice

662771

Kleneč

666084

Klenovice na Hané

666122

Klenovice u Mičovic

693944

Klenovice u Soběslavi

666106

Klentnice

666149

Kleny

733873

Kletečná u Humpolce

666181

Kletice

761311

Kletné

666190

Klevetov

680702

Klíčany

666203

Klíčov u Mrákova

666238

Klimkovice

666319

Klínec

666343

Klínovice

654116

Klipec

722774

Klisinec

647942

Klobouky u Brna

666408

Klobuky

666424

Klokočná

666467

Klokočov u Příbora

735370

Klokoty

666513

Klopina

666548

Klopotovice

666564

Kloušov

693171

Klouzovy u Chotěboře

702684

Kloužovice

666572

Klucké Chvalovice

792063

Klučenice

666602

Klučov

666661

Kluk

666670

Kluky

647225

Kluky u Čáslavi

666688

Klužínek

650251

Kly

666777

Kněž

767042

Kněž u Čestína

623415

Kněždub

666840

Kněževes nad Oslavou

666904

Kněževes u Prahy

666858

Kněževes u Rakovníka

666866

Kněževísko

789224

Kněžice u Městce Králové

666921

Kněžice u Ronova

666971

Kněžice u Třebíče

667005

Kněžičky

603121

Kněžívka

771350

Kněžská

762806

Kníje

774197

Knínice

667137

Knínice u Boskovic

667145

Knížkovice

792438

Kňovice

667153

Knovíz

667188

Knyk

667200

Koberovice

667242

Kobeřice

646717

Kobeřice u Brna

667331

Kobylí na Moravě

667455

Kobylice

732869

Kobylnice

667463

Kobylnice nad Doubravou

789330

Kobylnice u Brna

667471

Kobyly

667498

Koclířov

667595

Koclov

706892

Kocourov

667617

Kocourov u Horšovského Týna

644943

Kocourov u Slavíkova

750140

Kočí

667633

Kočín

613967

Kohoutov

667706

Kochánky

667731

Kochánov

667749

Kochánov u Mitrova

696234

Kochánov u Stránecké Zhoře

756083

Kochovice

646270

Kojatice

667803

Kojatín

751219

Kojčice

667838

Koječín

638315

Koječín u Čepřovic

660981

Kojetice na Moravě

667862

Kojetice u Prahy

667854

Kojetín

667897

Kojetín u Havlíčkova Brodu

667871

Kojetín u Petrovic

719854

Kojice

667901

Kojkovice

673463

Kojkovičky

673471

Kokory

667978

Kokovice

666441

Kokšín

764582

Kolaje

668010

Koldín

668036

Koleč

668044

Kolence

706981

Kolesa

668079

Kolešovice

668125

Količín

668141

Kolín

668150

Kolišov

791415

Kolný

668478

Koloděje

668508

Kololeč

769584

Koloměřice

654060

Koloveč

668575

Kolovraty

668591

Kolšov

668613

Komárov u Dvora Králové

782769

Komárov u Holic

668699

Komárov u Přelouče

668702

Komárovice u Jihlavy

668729

Komárovice u Moravských Budějovic

668737

Komorno

668842

Komorovice

668851

Komušín

668923

Konárovice

668958

Končice

797448

Kondrac

668974

Koněprusy

669032

Koněšín

669041

Konětopy

669059

Konětopy u Pnětluk

722758

Konětopy u Příbramě

669083

Konice

669091

Konice u Znojma

669113

Kopeč

703991

Kordula

740152

Korkyně

669512

Kornice

669521

Korno

693006

Korolupy

669539

Korotice

774243

Korozluky

669610

Korycany

669644

Koryta u Bezděkova

603490

Koryta u Mnichova Hradiště

669679

Korýtka

721417

Kořenice

669725

Kosice

669831

Kosičky

669849

Kosmáčov

665967

Kosobody

658707

Kosobudy

669954

Kosoř

669971

Kosořice

669989

Kosořín

790737

Kosov u Jihlavy

691372

Kosov u Opalic

711381

Kostelec na Hané

670154

Kostelec nad Černými Lesy

670162

Kostelec nad Labem

670171

Kostelec nad Ohří

741795

Kostelec nad Orlicí

670197

Kostelec nad Vltavou

670201

Kostelec u Heřmanova Městce

670260

Kostelec u Holešova

670294

Kostelec u Jihlavy

670120

Kostelecká Lhota

670332

Kostelecké Horky

670359

Kostelecký Dvůr

617431

Kostelní Hlavno

670511

Kostelní Lhota

670529

Kostelní Myslová

670537

Kostelní Radouň

670545

Kostelní Střimelice

757683

Kostelní Vydří

670553

Kostěnice

670570

Kostice

670588

Kostníky

670596

Kostomlátky

670600

Kostomlaty nad Labem

670626

Kostomlaty pod Řípem

670677

Košatka nad Odrou

670723

Košetice

670758

Košice u Nepoměřic

703419

Košice u Soběslavi

670812

Košík

670839

Košín

670910

Koštice

670987

Kotel

712761

Kotelice

770574

Kotlasy

671061

Kotouň

713023

Kotousov

651991

Kotvrdovice

671126

Koubalova Lhota

671134

Kounice

671142

Kounické Předměstí

655741

Kounov u Rakovníka

671151

Kouřim

671215

Kout na Šumavě

671231

Kouty u Bojiště

606944

Kouty u Poděbrad

671266

Kouty u Třebíče

671274

Kovalovice

671282

Kovanice

671347

Kovansko

671355

Kováry

790443

Kovářov

671380

Kovářov u Bouzova

671487

Kovářovice

737038

Kovčín

671541

Kozárov

671517

Kozárovice

671525

Kozašice

656810

Kozí

603333

Kozinec

641464

Kozlany

671592

Kozlany u Vyškova

671606

Kozlov nad Otavou

671614

Kozlov u Jihlavy

671711

Kozlov u Křižanova

671738

Kozly u Tišic

767352

Kozmice u Benešova

671851

Kozmice u Chýnova

648264

Kozmice u Jiviny

661295

Kozojedy

671894

Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy

671886

Kozojedy u Žlunic

797677

Kozojídky

671959

Kozojídky u Vinar

782165

Kozolupy

671967

Kozolupy u Plzně

671983

Kozomín

672009

Kozovazy

788490

Kožichovice

672050

Kožlany

672068

Kožlí

672084

Kožlí u Čížové

724408

Kožlí u Myštic

700835

Kožlí u Orlíka

712230

Kožušany

672106

Kožušice

672122

Krabčice

628425

Krabčice u Roudnice nad Labem

672131

Kraborovice

672181

Kracovice

755257

Krahulov

672220

Krajníčko

672319

Krakovany

672351

Krakovec na Moravě

679194

Kralice

672386

Kralice na Hané

672441

Králíky u Nového Bydžova

672505

Králová

672572

Králova Lhota

672581

Králova Lhota u Českého Meziříčí

672611

Kralovice

672637

Královice

672629

Kralovice u Rakovníka

672645

Kralupy nad Vltavou

672718

Kramolín u Křešína

676136

Kramolna

768910

Krámy

706086

Krasejovka

673111

Kraselov

673145

Krasice

733695

Krasíkovice

673218

Krásná Hora

673480

Krásná Hora nad Vltavou

673528

Krásné Pole

673722

Krásněves

673773

Krásnice

746916

Krásný Les u Frýdlantu

673960

Krasonice

674010

Krasoňov

674028

Krasová

674044

Krašovice

674087

Krašovice u Čížové

624187

Krátká Ves

674125

Kratochvilka

674133

Kratonohy

674141

Krátošice

674176

Kravsko

674257

Krč u Protivína

674303

Krčín

706434

Krčmaň

674338

Krejnice

674346

Krhov u Hrotovic

674397

Krhovice

674419

Krchlebská Lhota

792071

Krchleby na Moravě

674494

Krchleby u Čáslavi

674443

Krchleby u Kostelce nad Orlicí

651222

Krchleby u Nymburka

674478

Krchleby u Staňkova

753556

Krchova Lomná

604992

Kristiánov

626015

Krnčice

706779

Krnov

683264

Krňovice

769410

Kročehlavy

665126

Kroměždice

700738

Kroučová

675067

Krouna

675075

Krsice

623831

Krsov

716031

Krsy

675113

Krtov

675156

Krty

675164

Krty u Strakonic

675181

Krumsín

675202

Krumvíř

675211

Krupá

675253

Krupá u Kostelce nad Černýni Lesy

675229

Krupá u Křesetic

676039

Krusičany

675407

Krušlov

701165

Krušovice

675415

Krutěnice

774804

Krymlov

710172

Křakov

747335

Křeč

675491

Křečkov

675539

Křečov

763748

Křečovice u Neveklova

675547

Křečovice u Onomyšle

711306

Křekovice

792349

Křekovice u Vyšetic

675580

Křelov

675636

Křelovice u Pelhřimova

675652

Křemačov

675725

Křemenec

624390

Křemže

675768

Křenek

675806

Křenice

675849

Křenice u Prahy

675814

Křenov

675873

Křenovice

724343

Křenovice u Slavkova

675881

Křenovy

675903

Křenůvky

700525

Křepenice

675938

Křepice

675954

Křepice u Hustopečí

675946

Křepice u Vodňan

755729

Křepiny

744867

Křesetice

676047

Křesín

676055

Křešice u Čížové

724416

Křešice u Divišova

679593

Křešice u Litoměřic

676080

Křešín u Pacova

676144

Křešov

751341

Křičeň

676187

Křičov

750921

Křída u Stádlce

753203

Křídla

705951

Křídlůvky

776734

Křimice

676195

Křinec

676292

Křinice

676314

Křištín

757594

Křivá

626465

Křivenice

643769

Křivice

676365

Křivousy

784516

Křivsoudov

676411

Křižanov u Branic

609315

Křižanovice

683141

Křížov

676616

Křížov pod Blaníkem

676594

Křovice

627542

Křtěnov u Olešnice

676691

Křtěnovice

705918

Kubšice

676888

Kučerov

676896

Kučeř

676918

Kuchař

676942

Kuchařovice

676951

Kujavy

676969

Kukle

694169

Kukleny

647209

Kuks

677019

Kunčí

749788

Kunčina

677141

Kunčina Ves

677159

Kundratice u Rozsoch

742422

Kundratice u Svinů

760897

Kundratice u Žiželic nad Cidlinou

797456

Kunemil

746274

Kunětice

737178

Kuní

677205

Kunice u Říčan

677230

Kuničky

677272

Kunín

677281

Kunkovice u Litenčic

677329

Kuňovice

677337

Kunratice u Frýdlantu

677418

Kunžak

677531

Kupařovice

677582

Kuří u Říčan

677647

Kuřimská Nová Ves

677680

Kuřimské Jestřabí

677698

Kúsky

681491

Kutná Hora

677710

Kvačice

773115

Kvasetice u Květinova

678252

Kvasice

678180

Kvasiny

678198

Kváskovice u Drážova

632287

Kvášňovice

678228

Květín

678244

Květinov

678261

Květná

678279

Květná u Lukové

689017

Květnov

758949

Květov

678317

Kvíc

749532

Kvíčovice

678333

Kydliny

678392

Kyje u Hajnice

636746

Kyjov

678431

Kyjov u Buřenic

616231

Kyjov u Černé

678546

Kyjov u Havlíčkova Brodu

678422

Kyjovice

678554

Kyjovice ve Slezsku

678562

Kynice

678571

Kynšperk nad Ohří

678627

Kyselovice

678708

Kystra

749982

Kyšice

678716

Kyškovice

678741

 

 

L

 

Labětín

744778

Labské Chrčice

678821

Labuť u Bílovce

905038

Labutice

759112

Laby

683442

Lačnov u Lysic

763233

Ladín

614823

Ladná

678872

Lahovice

729248

Lahovice u Libčevsi

681768

Lančov

678899

Lány na Důlku

679071

Lány u Dašic

679101

Lány u Kostomlat nad Labem

670634

Lány u Libice nad Doubravou

682721

Lány u Litomyšle

685682

Lanžhot

679119

Lanžov

679127

Lásenice

679160

Laškov

679208

Lavičky

679232

Lavičné

679259

Láz u Nových Syrovic

706787

Láz u Radomyšle

740586

Lazce

710598

Lazce u Troubelic

768651

Laziště

672599

Lázně Bohdaneč

606171

Lázně Toušeň

767859

Lazníčky

679399

Lazníky

679411

Lazsko

679429

Lažánky u Blanska

679453

Lažany

679496

Lažany u Chýnova

648272

Lažany u Litomyšle

698393

Lažany u Mezna

693821

Lažany u Skutče

679488

Lažany u Sychrova

761672

Lažínky

780456

Lažíšťka

701696

Lážovice

679577

Lbosín

679607

Lčovice

624250

Ledce

679666

Ledce u Kladna

679615

Ledce u Mladé Boleslavi

679623

Ledce u Plzně

679631

Ledce u Židlochovic

679682

Ledčice

679691

Ledec

679704

Ledenice

679798

Lednice na Moravě

679828

Lechovice

679861

Lejčkov

629138

Lejšovka

679887

Lenešice

679925

Leská

754081

Léskovec

722995

Leskovec u Vítkova

679992

Leskovice

680036

Leskovice u Radomyšle

738212

Lesná u Velké Chyšky

778362

Lesná u Znojma

680176

Lesná u Želetavy

680168

Lesnice

680214

Lesonice

680231

Lesonice u Moravského Krumlova

680249

Lesůňky

680362

Lešany

680419

Lešany u Nelahozevsi

702781

Lešany u Prostějova

680427

Lešetice

680435

Leškovice

680443

Lešov

680460

Lešovice

702005

Leština

680508

Leština u Herálce

680478

Leština u Světlé

680541

Leština u Zábřeha

680524

Leštinka

680575

Letiny

680605

Letky

681822

Letňany

731439

Letovy

695815

Lety

680770

Lety u Dobřichovic

680761

Levín nad Cidlinou

710342

Levín u Berouna

680796

Levousy

676063

Lezník

680826

Lhota nad Moravou

701386

Lhota pod Džbánem

700410

Lhota pod Hořičkami

681059

Lhota pod Kosířem

631493

Lhota pod Kůstrým

782505

Lhota pod Libčany

681105

Lhota pod Přeloučí

681113

Lhota u Dobrušky

723380

Lhota u Dobřan

680940

Lhota u Dolních Břežan

628808

Lhota u Dřís

680931

Lhota u Dynína

634271

Lhota u Chroustovic

681164

Lhota u Konice

612723

Lhota u Letovic

680729

Lhota u Lysic

681199

Lhota u Medvědic

692689

Lhota u Nahořan

701211

Lhota u Rakovníka

705438

Lhota u Skutče

791695

Lhota u Tachova

715964

Lhotice

681270

Lhotice u Jemnice

681296

Lhotka nad Labem

681431

Lhotka u Berouna

796034

Lhotka u Humpolce

681342

Lhotka u Přerova

681415

Lhotka u Třebče

769380

Lhotka u Velkého Meziříčí

743186

Lhotka u Vítkova

706809

Lhotka u Žďáru nad Sázavou

681393

Lhotky

768928

Lhotky u Malotic

691178

Lhotky u Mladé Boleslavi

681466

Lhotky u Velkého Meziříčí

681504

Lhovice

764591

Lhůta

682730

Lhůta u Klatov

667625

Lhůta u Vysokého Mýta

681580

Lhůty

791342

Libanice

641731

Libčany

681725

Libčeves

681776

Libčice

681806

Libčice nad Vltavou

681831

Libčice u Dolních Kralovic

629341

Libecina

681857

Libečov

681881

Libějice

737887

Libel

769665

Libenice

681989

Liběšice u Litoměřic

682578

Liběšice u Želenic

795925

Libětice

752495

Líbeznice

682667

Libhošť

682683

Libice nad Cidlinou

682691

Libice nad Doubravou

682748

Libická Lhotka

682756

Libíč

682781

Libichov

682799

Libínky

682861

Libiš

703621

Libišany

682918

Libivá

682926

Libkova Voda

682951

Libkovice pod Řípem

682977

Liblice

617199

Libníkovice

683078

Liboc u Kynšperka nad Ohří

678643

Libochovice

683124

Libochovičky

683132

Liboměřice

683159

Libomyšl

683205

Libosváry

781631

Liboš

683272

Libotenice

683370

Libotov

683388

Libouň

683451

Librantice

683485

Libřice

683493

Libušín

683582

Licibořice

683167

Licomělice

701033

Licoměřice

684678

Lično

683591

Liderovice

653420

Lidéřovice

718718

Lidice

683701

Lidmaň

683728

Lidmaňka

683736

Lichoceves

683795

Líchovy

683825

Limuzy

767158

Lípa nad Orlicí

683949

Lípa u Havlíčkova Brodu

683906

Lipanovice

789275

Lipany

668605

Lipec

738760

Lipec u Slepotic

750476

Lipence

683973

Lipenec

683981

Lipice

684058

Lipinka

684104

Lipiny

701912

Lipňany

684121

Lipňany u Skryjí

748846

Lipnice nad Sázavou

684198

Lipnice u Dvora Králové

684171

Lipnice u Spáleného Poříčí

684139

Lipník

684244

Lipník u Hrotovic

684252

Lipno

684295

Lipolec

684325

Lipoltice

684333

Lipov

684368

Lipová Lhota

615315

Lipovec

684686

Lipovec u Blanska

684694

Lipovka

684716

Lipovka u Rychnova nad Kněžnou

684724

Lipůvka

684830

Lípy

684848

Lískovice

782840

Lísky

655201

Lísky u Holušic

641545

Lišany u Rakovníka

684929

Líšeň

612405

Lišice

684970

Lišice u Sulovic

759546

Liškov

618802

Líšnice u Mohelnice

685119

Líšnice u Prahy

685054

Líšnice u Sepekova

747599

Líšno

616834

Líšťany u Cítolib

685224

Liteň

685267

Litenčice

685275

Litětiny

685283

Litice nad Orlicí

685305

Litice u Plzně

722740

Litíč

685313

Litobratřice

685356

Litohlavy

685364

Litohoř

685372

Litohošť

775584

Litohrady

684732

Litochovice nad Labem

685411

Litochovice u Volyně

685381

Litol

689556

Litomyšl

685674

Litošice

685852

Litovany

685895

Litovel

685909

Litovice

645842

Litvínovice

686204

Lkáň

686239

Lobeč

672912

Lobeček

672866

Lobkovice

703664

Lobodice

686298

Ločenice

686301

Loděnice

640808

Loděnice u Berouna

686328

Loděnice u Moravského Krumlova

686344

Lodín

686387

Lohenice

686395

Lohenice u Přelouče

686409

Lochkov

686425

Lojovice

779318

Loket u Dolních Kralovic

686492

Lom

737895

Lom u Blatné

686549

Lomec

756571

Lomec u Klatov

629499

Lomec u Úmonína

774251

Lomnička u Plas

721514

Lomy u Jemnice

686816

Losina

653179

Losiny

720267

Loštice

686883

Loucká

620645

Loučany

772305

Loučany na Hané

686921

Loučeň

686930

Loučka

687014

Loučka u Bílska

604607

Loučky

687031

Loučky u Jihlavy

781843

Loučná Hora

750930

Louka

687189

Louka u Jemnice

687197

Louka u Ostrohu

687201

Loukonosy

797464

Loukov u Mnichova Hradiště

687235

Loukovec

687278

Loukovice

687286

Loukovičky

622877

Lounín

767611

Lounky

687332

Louňovice pod Blaníkem

687375

Louny

687391

Loužná

700657

Lovčice

604097

Lovčice u Nového Bydžova

687634

Lovčičky

687651

Lovčovice

693031

Lovětín u Třešti

687693

Lovosice

687707

Lozice

687847

Lštění

624357

Lštění nad Zubřinou

687855

Lubě

687871

Luběnice

687952

Lubná u Poličky

688011

Lubná u Rakovníka

688002

Lubné

688037

Lubnice

688045

Lubno u Bačkova

600792

Lubno u Nechanic

702463

Lubojaty

688096

Luby

665975

Lučice

688282

Lučice na Moravě

688304

Lučice u Chlumce nad Cidlinou

688291

Lučice u Chudenic

654621

Lučkovice

695491

Ludéřov

631507

Ludmírov

688461

Luhy

688606

Luká

688681

Luka nad Jihlavou

688703

Lukavec u Bílovce

688801

Lukavec u Lovosic

688797

Lukavec u Pacova

688771

Lukavice

688908

Lukavice na Moravě

688878

Lukavice u Strážova

756768

Lukohořany

624900

Lukov

688941

Lukov nad Dyjí

688991

Lukov u Moravských Budějovic

688983

Luková nad Cidlinou

689009

Luková u Manětína

693570

Luková u Přerova

689033

Lukovna

689076

Lupěné

703117

Lupenice

689092

Luštěnice

689106

Lutín

689122

Lutotín

604542

Lužany nad Trotinou

689220

Lužany u Přeštic

689181

Lužce

689246

Luže

689254

Lužec nad Cidlinou

689271

Lužec nad Vltavou

689297

Luženice

689301

Luženičky

689319

Lužice u Hodonína

689343

Lužice u Mostu

689327

Lužice u Šternberka

689351

Lysá nad Labem

689505

Lysice

689661

Lysolaje

729931

Lysovice

689670

Lžovice

772330

 

 

M

 

Mackovice

689718

Macourov

797570

Mačice

616141

Majetín

689921

Makarov

726931

Makolusky

791539

Makotřasy

689947

Makov u Jistebnice

689963

Makov u Litomyšle

690007

Makov u Předslavi

734411

Malá Bukovina u Chvalkovic

655121

Malá Čermná nad Orlicí

619787

Malá Lhota

690112

Malá Losenice

690147

Malá Turná

712906

Malá Víska u Klatov

786250

Malá Vrbka

690422

Malče

603228

Malčice

695301

Malčice u Mirotic

724424

Malčice u Všelibic

787132

Malčín

690431

Malé Číčovice

623547

Malé Hydčice

639214

Malé Přílepy

690538

Malé Přítočno

690554

Malé Výkleky

655694

Malé Žernoseky

690589

Maleč

690597

Maleč u Chotěboře

690651

Malechov

628352

Malenice

690724

Malenovice u Kutné Hory

759066

Maleny

756539

Malesice

690821

Malešín

744972

Malešín u Vodice

784265

Malešov

690830

Malešov u Hoštky

646288

Malešovice

690872

Malhostovice

690911

Malíkov nad Nežárkou

643670

Malín

678023

Malinec

664596

Malínky

690970

Málkov u Suchomast

690996

Malochyně

603651

Malonice nad Zubřinou

687863

Malotice

691186

Malovice u Miličína

694843

Malšice

691275

Malšova Lhota

691305

Malšovice

691348

Malšovice u Hradce Králové

646997

Malý Beranov

691381

Malý Bor

691399

Malý Dešov

625736

Malý Ježov

779610

Malý Malahov

736686

Malý Pěčín

691411

Malý Rohozec

628280

Malý Újezd

691437

Mančice u Rašovic

739529

Manešovice

769681

Manětín

691496

Mankovice

691534

Maňovice u Pačejova

717282

Mantov

653187

Marčovice

734462

Marketa

691704

Markvarec u Hřivic

649155

Markvarec u Nové Cerekve

691771

Markvartice

691879

Markvartice u Třebíče

691887

Maršov u Tábora

691917

Maršovice

659436

Maršovice u Nového Města na Moravě

706400

Martiněves u Libochovic

692026

Martinice u Březnice

692085

Martinice u Dolních Kralovic

692123

Martinice u Onšova

692140

Martinice u Velkého Meziříčí

692115

Martínkov

656569

Martínkovice

692166

Martinov

791008

Máslovice

692221

Masojedy

631213

Mastířovice

785920

Mastník

692239

Masty

604739

Maškovice

724823

Mašov

719871

Mašovice

652822

Mašovice u Hořepníku

775568

Mašovice u Meclova

692361

Mašovice u Znojma

692247

Matějov

692298

Matějovec nad Nežárkou

657581

Matná

624870

Mazelov

762440

Mažice

790711

Mcely

692344

Meclov

692379

Mečeříž

692395

Mečichov

692409

Měčín

692441

Mečíř

692514

Medlešice

692573

Medlice

692581

Medlov

692590

Medlov u Uničova

692611

Medná

753009

Medvědice

692697

Měchenice

692719

Měcholupy u Předslavi

734420

Měkynec

604577

Melč

692778

Mělčany u Dobrušky

627551

Mělčany u Ivančic

692786

Mělice

692794

Mělnice

641391

Mělník nad Sázavou

775827

Měňany

693014

Menhartice

693049

Měník

745600

Měník u Nového Bydžova

693073

Měnín

693090

Mentour

693103

Měrčín

618811

Merklovice

693201

Měrotín

696846

Měrovice nad Hanou

693219

Měrunice

693227

Měřín

693243

Městec

693278

Městec Králové

693286

Městec nad Dědinou

708895

Městec u Nahořan

701220

Město Žďár

795232

Městys Blížkovice

605697

Měšice u Prahy

693448

Měšice u Tábora

693456

Měšín

693481

Mešno

693529

Mešovice

785571

Metánov

618721

Mezholezy u Černíkova

693553

Mezholezy u Horšovského Týna

693561

Mezholezy u Kutné Hory

695980

Mezí

693588

Mezice

701394

Mezihoří u Švihova

764604

Mezihoří u Týnčan

772232

Mezilečí

693634

Mezilesí

693669

Mezilesí u Trhových Svinů

624144

Meziříčí

632180

Meziříčko u Jihlavy

693758

Meziříčko u Moravských Budějovic

693766

Mezná u Pelhřimova

693774

Mezouň

693863

Micmanice

755877

Mičovice

693952

Michalovice

720208

Michalovice u Havlíčkova Brodu

693979

Michnovka

674150

Míchov u Boskovic

694045

Mikovice u Kralup nad Vltavou

672742

Mikulášov

694118

Mikulčice

694142

Mikuleč

694177

Mikulov na Moravě

694193

Mikulovice

694380

Mikulovice u Pardubic

694371

Mikulovice u Znojma

694398

Milá

601241

Milatice

762237

Milavče

694509

Milčice

671550

Milčice u Peček

694533

Milešín

638676

Milešov nad Vltavou

694622

Milešovice

694657

Miletice u Nepoměřic

703427

Miletín u Humpolce

681288

Miletín u Onomyšle

711314

Milevsko

694673

Milhostov

694819

Miličín

694851

Milíčov

762601

Milíčov u Jihlavy

694894

Milíčovice

694908

Milíkov

619817

Milíkovice

759937

Milín

694975

Milkov na Moravě

688479

Milokošť

780791

Milonice u Lipůvky

695076

Miloňovice

695092

Milostín

695122

Milotice

625388

Milotice u Kyjova

695157

Milotičky

600733

Milovice nad Labem

695190

Minice u Kralup nad Vltavou

672751

Minice u Mišovic

696188

Míreč

686557

Mirkovice

695319

Mírkovice

645958

Miroslav

695378

Miroslavské Knínice

695394

Mirošov u Jihlavy

695459

Mirošovice

648191

Mirošovice u Rataj nad Sázavou

739669

Mirošovice u Říčan

695475

Mirotice

695505

Mirotín

697419

Mirovice

695726

Mírovka

695769

Miřátky

780031

Miřenice

695823

Miřetice

695858

Miřetín

695947

Mířkov

695955

Miskolezy

655139

Miskovice

695998

Mistřín

760081

Miškovice

731552

Mišovice

696196

Míšovice

645699

Mitrov u Uhlířských Janovic

696251

Mitrovice

693847

Mladá Vožice

696722

Mladé

651966

Mladé Bříště

696765

Mladeč

696854

Mladějov na Moravě

696927

Mladoňovice na Moravě

697117

Mladotice

697150

Mladotice u Drhovle

632457

Mladotice u Kraselova

673170

Mlečice

697290

Mlékojedy u Neratovic

703672

Mlékosrby

697311

Mlékovice u Neveklova

697346

Mlýnec

725137

Mlýny u Choustníku

697389

Mnetěš

697397

Mnětice

619981

Mnich

697427

Mnich u Kardašovy Řečice

663212

Mnichov

697443

Mnichov u Loun

650676

Mnichov u Poběžovic

697460

Mnichovice

697524

Mnichovice u Říčan

697541

Mnichovský Týnec

771155

Močerady

697672

Močidlec

706931

Močovice

674451

Modlešovice

697761

Modletice

691712

Modletice u Dobřejovic

627682

Modlíkov u Přibyslavi

697826

Modřice

697931

Modřovice

697966

Mohelnice

698032

Mohelnice nad Jizerou

661309

Mochov

698067

Mochtín

698091

Mojné

698148

Mojné-Skřidla

777846

Mokošín

698181

Mokrá Lhota

706299

Mokrá u Brna

698199

Mokrá u Soběslavi

780413

Mokré

698211

Mokrý Lom

745707

Mokřany u Velkých Popovic

779326

Mokřice

674095

Morašice

698466

Morašice u Litomyšle

698407

Morašice v Železných horách

792233

Moravanský

698474

Moravany nad Loučnou

698482

Moravany u Brna

698504

Moravany u Ronova

666980

Moraveč

698580

Moraveč u Mladé Vožice

749567

Moravice

698601

Moravičany

698610

Moravská Dlouhá

614742

Moravská Huzová

698750

Moravská Kamenná Horka

662801

Moravská Loděnice

606448

Moravská Nová Ves

698792

Moravská Třebová

698806

Moravské Bránice

698890

Moravské Budějovice

698903

Moravské Vlkovice

784133

Moravský Krumlov

699128

Moravský Lačnov

760994

Moravský Písek

699233

Moravský Žižkov

699250

Morkůvky

699284

Mořice

699292

Mořina

699306

Mořinka

699322

Mostek nad Orlicí

699837

Mostek u Ratibořských Hor

724726

Mostiště u Velkého Meziříčí

699853

Mostkovice

699870

Mostky

663166

Mostov

709042

Mošnov

699934

Motyčín

764540

Moudrov

782386

Moutnice

699985

Mozolov u Krásné Hory

673498

Možděnice

787876

Mrač

700002

Mračnice

692387

Mrákotín u Skutče

700029

Mrákov

700070

Mramotice

700100

Mratín

700118

Mravín

763322

Mrchojedy

770086

Mrsklesy

692701

Mrzky

767166

Mrzlice

648205

Mstětice

792764

Mstislavice

606952

Mšené-lázně

700258

Mukařov u Jiviny

661317

Mutějovice

700428

Mutěnice

700444

Mutěnice u Strakonic

700436

Mutěnín

700461

Mutice

705926

Mutišov

750352

Mutná

617890

Muzlov

614751

Mužetice

700509

Myslechovice

637165

Mysletice

700541

Mysletín

700576

Mysliboř

700584

Myslibořice

700592

Myslíč

757055

Myslín

700631

Myslinka

671991

Myslív

700665

Myslív u Všerub

787353

Myslkovice

700690

Myslotín

700711

Myslov

651907

Myslovice

700746

Myslůvka

620149

Myšlín

697559

Mýšlovice

785270

Myštěves

700801

Mýto v Čechách

700932

 

 

N

 

Na Pouštích

693260

Nabočany

700983

Načeradec

700991

Načeratice

701025

Načešice

701041

Načetín u Drahotína

631906

Nadějov

701106

Náhlov

918440

Nahořánky

756253

Nahořany nad Metují

701238

Nahořany u Čkyně

701173

Nahořany u Mladé Vožice

740284

Nahošice

694517

Nahošín

631264

Náchod u Tábora

701254

Najdek na Moravě

637114

Najdek u Lodhéřova

686361

Náklo

701408

Nakvasovice

701432

Nalžovice

701491

Nalžovické Podhájí

701505

Nalžovské Hory

701521

Náměšť na Hané

701548

Nárameč

701599

Narysov

701629

Nasavrky u Golčova Jeníkova

635502

Nasavrky u Chocně

701645

Nasavrky u Miličína

719820

Nasavrky u Tábora

761516

Násedlovice

701653

Nasobůrky

637173

Našiměřice

701661

Nebahovy

701700

Nebanice

701742

Nebílovy

704075

Nebovidy

701823

Nebovidy u Brna

701831

Nebřehovice

701840

Nebřeziny

721522

Nebušice

729876

Nečas

615196

Nečice

747548

Nečichy

701904

Nečín

701921

Nečtiny

702013

Nedabyle

702102

Nedakonice

702145

Nedanice

692450

Nedaničky

692468

Nedomice

717100

Nedošín

685747

Nedvědice u Soběslavi

780421

Nedvězí u Olomouce

702358

Nedvězí u Říčan

702323

Nehvizdy

702404

Nechvalín

702595

Nejdek u Lednice

679836

Nejepín

702692

Nekvasovy

702757

Nelahozeves

702790

Nelešovice

702838

Němčí

723894

Němčice

703028

Němčice nad Hanou

703044

Němčice nad Labem

737186

Němčice u České Třebové

703001

Němčice u Dolních Kralovic

702935

Němčice u Holešova

703036

Němčice u Ivančic

655813

Němčice u Kdyně

702960

Němčice u Klatov

702986

Němčice u Kolína

616451

Němčice u Luštěnic

702943

Němčice u Netolic

689777

Němčice u Sedlice

746886

Němčice u Třebnic

770094

Němčice u Volyně

702951

Němčičky

703052

Němčičky nad Jevišovkou

703079

Němčičky u Hustopečí

703061

Němětice

704521

Nemilany

703109

Nemile

703125

Nemněnice

615960

Nemochovice

703176

Nemojov

703192

Nemošice

703249

Nemyšl

703311

Nenačovice

703354

Nenkovice

703362

Nepasice

703371

Neplachov

703389

Neplachovice

640816

Nepodřice

626911

Nepolisy

703397

Nepoměřice

703435

Nepomuky na Moravě

753882

Neprochovy

703524

Nepřejov

703541

Nepřevázka

703559

Nerad

797308

Neratov

797316

Neratovice

703567

Neředín

710687

Neslovice

703729

Nesměň u Zásmuk

791075

Nesměřice

793647

Nespeky

703770

Nesperská Lhota

703800

Nespery

778079

Nestrašovice

761320

Nesuchyně

703826

Nesvačilka

703834

Nesvačily u Berouna

703842

Nesvačily u Všelibic

735744

Nesytá

636762

Neškaredice

677922

Netín

703915

Netonice

703974

Netovice

749524

Netřeba

704008

Netřebice

704041

Netřebice u Nymburka

704016

Neuměřice

704199

Neumětely

704202

Neuslužice

685399

Neustupov

704245

Nevcehle

704261

Nevděk

750191

Neveklov

704288

Neveklovice

661325

Nevězice

704318

Nevolice

704342

Nevřeň

704351

Nezamyslice u Horažďovic

704385

Nezdice nad Úhlavou

607959

Neznášov

742911

Neznašovy

786268

Něžovice

626759

Nihošovice

704539

Nihov

704547

Nikolčice

704555

Níkovice

704571

Nimpšov

704610

Nišovice

704636

Nítkovice

704652

Nízká Lhota

662356

Nížebohy

704709

Nížkov

704725

Nížkovice

704768

Nořín

633941

Nosákov

708941

Nosislav

704865

Noskov

704881

Noutonice

683809

Nouzov u Senomat

747513

Nová Brtnice

791172

Nová Buková

704954

Nová Cerekev

705012

Nová Dědina

705039

Nová Dědina u Konice

705047

Nová Dědina u Uničova

644421

Nová Horka

600318

Nová Lhota

705071

Nová Olešná

756954

Nová Říše

705268

Nová Sídla

698415

Nová Telib

705276

Nová Ulice

710717

Nová Ves II

741434

Nová Ves u Albrechtic

600199

Nová Ves u Bohušova

606651

Nová Ves u Brloha

705497

Nová Ves u Českých Budějovic

702111

Nová Ves u Čížové

624195

Nová Ves u Hříškova

649112

Nová Ves u Chotěboře

705845

Nová Ves u Chýnova

705870

Nová Ves u Kdyně

705543

Nová Ves u Leštiny

705896

Nová Ves u Litomyšle

724742

Nová Ves u Litovle

637181

Nová Ves u Mladé Vožice

705934

Nová Ves u Moravské Třebové

705641

Nová Ves u Nového Města na Moravě

705969

Nová Ves u Pohořelic

705667

Nová Ves u Prahy

705411

Nová Ves u Protivína

795097

Nová Ves u Rakovníka

705446

Nová Ves u Skutče

749141

Nová Ves u Strakonic

705535

Nová Ves u Světlé nad Sázavou

705985

Nová Ves u Třebíče

705683

Nová Ves u Třešti

705675

Nová Ves u Voděrad

705624

Nová Zhoř

756091

Novákovice

629502

Nové Benátky

602108

Nové Bránice

706043

Nové Dvory

706116

Nové Dvory u Doksan

706132

Nové Dvory u Kamenné

662755

Nové Dvory u Kutné Hory

706078

Nové Dvory u Močerad

697681

Nové Dvory u Opařan

748757

Nové Dvory u Pořína

726079

Nové Dvory u Velké Losenice

778559

Nové Hobzí

754315

Nové Hrady u Skutče

706302

Nové Hvězdlice

650145

Nové Jesenčany

718084

Nové Kopisty

706337

Nové Lesy

706353

Nové Město na Moravě

706418

Nové Město nad Cidlinou

706396

Nové Mlýny

736325

Nové Ouholice

706582

Nové Petrovice

798762

Nové Sady u Olomouce

710814

Nové Sady u Písečného

720712

Nové Strakonice

755923

Nové Syrovice

706795

Nové Veselí

706833

Nové Vrbno

781142

Novosedly na Moravě

706973

Novosedly nad Nežárkou

707007

Novosedly u Strakonic

706906

Novosedly u Žlutic

706949

Nový Bydžov

707163

Nový Dvůr u Myslíva

700681

Nový Dvůr u Oskořínka

707287

Nový Dvůr u Písku

747220

Nový Hradec Králové

647187

Nový Jičín-Dolní Předměstí

707465

Nový Nemojov

703222

Nový Petřín

755117

Nový Ples

707848

Nový Poddvorov

707856

Nový Přerov

707864

Nový Rychnov

707881

Nový Studenec

644374

Nový Svět u Olomouce

710920

Nový Šaldorf

707988

Nový Telečkov

708003

Nový Vestec

708038

Nučice

708101

Nučice u Rudné

708062

Nučnice

676098

Nučničky

768031

Nupaky

623458

Nuzice

708143

Nuzín

623318

Nuzířov

690929

Nymburk

708232

Nýrov

708411

 

 

0

 

Obectov

724289

Obědkovice

708577

Obědovice

674168

Oblajovice

708607

Oblekovice

708615

Obodř

602116

Obora u Kaznějova

708623

Obora u Loun

620050

Obora u Maršova

691925

Obory

708658

Obrataň

708712

Obrubce

708798

Obruby

708801

Obřice

724483

Obříství

708828

Obyčtov

708844

Obytce

708861

Očelice

708909

Odlochovice

708950

Odolena Voda

708992

Odolenovice u Jenišovic

658430

Odolice

602051

Odrava

709069

Odrlice

747467

Odrovice

709077

Odřepsy

709174

Odunec

709182

Ohař

606901

Ohaře

709204

Ohnišov

709263

Ohnišťovice

707767

Ohrazení

791628

Ohrazenice na Moravě

605336

Ohrazenice u Tažovic

765261

Ohrazenice u Turnova

709336

Ohrobec

709352

Ohrozim

709361

Ohučov

753564

Ochoz u Konice

709417

Okarec

709450

Okna u Polep

725196

Okoř

683817

Okrašovice

750093

Okrouhlá Radouň

643939

Okrouhlá u Branic

609323

Okrouhlice

709654

Okrouhlička

709697

Okrouhlo

709719

Okřešice u Třebíče

615391

Okřínek

709751

Okříšky

709778

Olbramice

709808

Olbramice u Vilémova

781991

Olbramkostel

709816

Olbramovice u Moravského Krumlova

709930

Oldřetice

709948

Oldřichov u Mladé Vožice

709956

Oldřichov u Písku

626902

Oldřiš u Blažejova

605506

Oldřiš u Hlinska

710075

Oleksovice

710121

Oleksovičky

750778

Olešenka

710130

Olešínky

794074

Oleška

710181

Oleško u Rohatců

740365

Olešky

737470

Olešná na Moravě

710326

Olešná nad Vltavou

724351

Olešná u Havlíčkova Brodu

710296

Olešná u Hořovic

710199

Olešná u Načeradce

701009

Olešná u Nezvěstic

704482

Olešná u Pelhřimova

710229

Olešná u Rakovníka

710202

Olešnice na Moravě

710415

Olešnice nad Cidlinou

710351

Olešnice u Okrouhlice

709662

Olešnice u Rychnova nad Kněžnou

710385

Olešnice u Trhových Svinů

710334

Olešovice

775614

Olomouc-město

710504

Olomučany

710954

Olovnice

711039

Olšany u Čáslavi

711047

Olšany u Chotěnova

653055

Olšany u Kvášňovic

678236

Olšany u Prostějova

711110

Olšany u Telče

711080

Olší nad Oslavou

711161

Oltyně

745154

Omice

711195

Ondratice

711268

Ondřejov nad Střelou

721425

Ondřejov u Pelhřimova

711292

Ondřejov u Prahy

711276

Ondříkovice

635227

Onomyšl

711322

Onšov