Čekejte, prosím...
A A A
450/2016 Sb. znění účinné od 11. 1. 2017

450

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb., nařízení vlády č. 329/2002 Sb. a nařízení vlády č. 88/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2, § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 1 písm. f) a v § 6 odst. 2 se slova „výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „výrobce, dovozce nebo distributor“.

 

2.

V § 2 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 1, 6 a 7 a v § 4 odst. 1 se slova „Výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „Výrobce, dovozce nebo distributor“.

 

3.

V § 2 písm. b) se text „§ 12 odst. 4 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 12 odst. 3 písm. a)“.

 

4.

V § 3 odst. 1 se text „§ 12 odst. 4 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 12 odst. 3 písm. b)“.

 

5.

V § 3 odst. 2 a 5 a v § 6 odst. 1 písm. a) se slova „výrobci nebo dovozci“ nahrazují slovy „výrobci, dovozci nebo distributorovi“.

 

6.

V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 6 odst. 1 písm. g) se slova „výrobcem nebo dovozcem“ nahrazují slovy „výrobcem, dovozcem nebo distributorem“.

 

7.

V § 3 odst. 7 se text „§ 12 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 12 odst. 3“.

 

8.

V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „výrobcem, popř. dovozcem“ nahrazují slovy „výrobcem, dovozcem nebo distributorem“.

 

9.

V § 6 odst. 1 písm. g) a h) se slova „výrobce nebo dovozce“ nahrazují slovy „výrobce, dovozce nebo distributora“.

 

10.

V příloze č. 1 položka 2 zní:

2

zásahové požární automobily uvedené v jiném právním předpise upravujícím technické podmínky požární techniky, a to

a)

s celkovou hmotností do 3 000 kg,

b)

dopravní automobily s celkovou hmotností nad 3 000 kg v provedení základním, které nejsou vybaveny jiným než základním požárním příslušenstvím uvedeným v tabulce č․ 1 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,

c)

automobilové jeřáby, nebo

d)

automobily vyprošťovací“.

 

11.

V příloze č. 2 položce 5 písmeno c) zní:

c)

zásahové požární automobily s celkovou hmotností nad 3 000 kg, s výjimkou zásahových požárních automobilů podle přílohy č. 1 položky 2,“.

 

12.

V příloze č. 2 položce 5 se na konci písmene f) doplňuje čárka a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

požární kontejnery používané ke stejnému účelu jako zásahové požární automobily“.

Čl. II

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.