Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

452/2016 Sb. znění účinné od 13. 1. 2018

Dnem 13. ledna 2017 nabývají účinnosti pouze ustanovení čl. I bodů 33 až 36, 40, 42 a 43 a čl. III. Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. března 2017.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 370/2017 Sb.

13.1.2018

452

 

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 2016,

kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst․ 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „ , zda“.

 

2.

V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „dodržování podmínek stanovených“ nahrazují slovy „jsou dodržovány podmínky stanovené“.

 

3.

V § 2 odst. 2 písm. b) a d) až f) se slovo „zda“ zrušuje.

 

4.

V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „dodržování ostatních podmínek stanovených“ nahrazují slovy „jsou dodržovány ostatní podmínky stanovené“.

 

5.

V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

g)

příjemce dodržuje povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím mezibankovní poplatky za karetní platební transakce8).

__________

8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o finančním arbitrovi (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo „při“ vkládají slova „nabízení a“.

 

2.

V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i)

osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,

j)

příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.“.

 

3.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i)

osoba, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,

j)

příjemce jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o cenách (čl. 5)

Čl. V

V § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 403/2009 Sb. a zákona č. 353/2014 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

ve zjišťování, zda poskytovatel platebních služeb neporušuje ustanovení zákona upravujícího platební styk týkající se výše úplaty za služby poskytované v rámci základního platebního účtu13).“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

__________

13)

§ 124t zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 452/2016 Sb.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 až 36, 40, 42 a 43 a čl. III, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.