Čekejte, prosím...
A A A
320/2017 Sb. znění účinné od 19. 10. 2017

320

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích

na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., k provedení § 12 odst. 1 a § 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel14)“.

Poznámka pod čarou č. 14 zní:

__________

14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

 

2.

V § 1 odst. 4 písm. e) bodě 1 se slova „pokud rizika uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou již obsažena v příslušném právním předpisu Evropské unie2),“ včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

 

3.

V § 1 odst. 4 písm. e) body 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 znějí:

2.

motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se vztahuje příslušný předpis Evropské unie3), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

3․

vozidla, na něž se vztahuje příslušný přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem4), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

__________

3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, v platném znění.

4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

 

4.

V příloze č. 1 bodě 1.7.4.2. úvodní části ustanovení se slova „pokud možno alespoň tyto údaje“ nahrazují slovy „alespoň tyto údaje, připadá-li to vzhledem k charakteru zařízení v úvahu“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.