Čekejte, prosím...
A A A
118/2018 Sb. znění účinné od 21. 6. 2018

118

 

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů,

zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 95/2004 Sb․, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

1.

V názvu vyhlášky se slova „, aprobační zkoušce a“ zrušují.

 

2.

V § 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

3.

Část třetí se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.