Čekejte, prosím...
A A A
27/2018 Sb. znění účinné od 1. 3. 2018

27

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 117/2014 Sb., nařízení vlády č. 235/2016 Sb. a nařízení vlády č. 351/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 6 písmeno c) zní:

c)

odběry a rozbory vzorků půdy provede osoba odborně způsobilá, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky,“.

 

2.

V § 7 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce vypočtený podle odstavce 5 písm. c) se do přívodu dusíku započte pouze z hnojiv aplikovaných až po datu odběru vzorků půdy.“.

 

3.

V § 7 odst. 8 písmeno a) zní:

a)

maximální celkové dávky stanovené pro jednotlivé způsoby hnojení a hnojiva podle písmen A a B nelze mezi sebou sčítat,“.

 

4.

V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „tekutá“ zrušuje a za slovo „dusíkem“ se vkládají slova „, s výjimkou tuhých hnojiv“.

 

5.

V příloze č. 2 tabulce č. 1 vysvětlivka *** zní:

***

platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování plodin v příslušném kalendářním roce, je zakázáno hnojení také v období od 1. června do 31. července.“.

 

6.

V příloze č. 3 tabulce č. 1 se číslo „34“ nahrazuje číslem „35“.

 

7.

V příloze č. 3 tabulka č. 5 včetně nadpisu zní:

Tabulka č. 5

Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám nebo kulturám bez ohledu na výnosové hladiny

Plodina/kultura

Limit přívodu dusíku

(kg N/ha)

1. Řepka

230

2. Luskoviny - mimo sóju

40

3. Sója

80

4․ Jetel, vojtěška*

40

5. Trávy na orné půdě

200

6. Trvalé travní porosty

160

7. Jahody

100

Vysvětlivka:

*

Limit se vztahuje k celkovému přívodu dusíku za všechny roky pěstování. Do uvedeného limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Milek v. r.