Čekejte, prosím...
A A A
316/2018 Sb. znění účinné od 1. 1. 2019

316

 

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 3 odst. 3 větě první zákona č. 236/1995 Sb․, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb. a zákona č. 359/2014 Sb., se slovo „2,75násobek“ nahrazuje slovem „2,5násobek“ a slova „fyzických osob“ se nahrazují slovy „na přepočtené počty zaměstnanců“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.