Čekejte, prosím...
A A A
188/2019 Sb. znění účinné od 1. 8. 2019

188

 

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2019,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška),

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb. a vyhlášky č. 457/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Cena zemědělského pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad nebo trvalý travní porost se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není

a)

územním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití, kromě zemědělského pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo

b)

regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho nezemědělské využití.

(2)

Základní cena zemědělského pozemku se určí

a)

podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován, nebo

b)

průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou v jiném právním předpisu, potvrdí-li Státní pozemkový úřad České republiky, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek není bonitován.“.

 

2.

V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen „lesní pozemek“) se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není

a)

územním plánem předpokládáno jeho jiné využití, kromě lesního pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo

b)

regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho jiné využití.

(2)

Základní cena lesního pozemku se určí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

 

3.

V § 9 odst. 4 písm. a) se za slova „určený k zastavění“ vkládají slova „ , kromě pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury“.

 

4.

V § 21 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí druhé a páté.“.

 

5.

V § 29a se číslo „29“ nahrazuje číslem „30“.

 

6.

V § 42 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , nebo v případě plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů až o 85 %“.

 

7.

V § 45 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud se jedná o ocenění plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů, lze je ocenit podle § 40 až 42.“.

 

8.

§ 53 zní:

§ 53

 

(1)

Při určení počtu obyvatel v obci se vychází ze statistických údajů zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích, a to k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí.

(2)

V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena ve statistických údajích zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí, počet obyvatel se určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.

(3)

Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.“.

 

9.

V příloze č. 2 tabulka č. 1 a tabulka č. 2 včetně nadpisů znějí:

Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

 

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti

(Kč/m2)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti

(Kč/m2)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti

(Kč/m2)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu nebo oblasti

(Kč/m2)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PLZEŇSKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Praha - oblast 1

65 075

Plzeň - oblast 1

5 400

Česká Lípa

590

Blansko

1 001

Praha -oblast 2, 3, 6 a 21

17 002

Plzeň - oblast 2

2 772

Jablonec nad Nisou

1 042

Břeclav

1 137

Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 18

7 999

Plzeň - oblast 3

1 757

Liberec - oblast 1

2 801

Hodonín

1 011

Praha - oblast 7, 11, a 20

6 126

Plzeň-jih

857

Liberec - oblast 2, 3, 4 a 5

1 726

Vyškov

1 275

Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 19

5 134

Plzeň - sever

745

Semily

504

Znojmo

1 210

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Domažlice

1 526

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Benešov

2 081

Klatovy

1 081

Hradec Králové - oblast 1

2 875

Jeseník

708

Beroun

2 731

Rokycany

931

Hradec Králové - oblast 2, 3, 4 a 5

1 719

Olomouc - oblast 1

5 541

Kladno - oblast 1

2 501

Tachov

680

Jičín

1 365

Olomouc - oblast 2, 3 a 4

1 799

Kladno - oblast 2 a 3

1 838

KARLOVARSKÝ KRAJ

Náchod

532

Prostějov

1 301

Kolín

2 220

Karlovy Vary - oblast 1

6 990

Rychnov nad

Kněžnou

711

Přerov - oblast 1 a 2

1 406

Kutná Hora

2 128

Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 4

1 900

Trutnov

550

Přerov - oblast 3, 4 a 5

550

Mělník

1 152

Cheb

792

PARDUBICKÝ KRAJ

Šumperk

1 305

Mladá Boleslav

1 770

Františkovy Lázně - oblast 1

1 893

Chrudim

985

ZLÍNSKÝ KRAJ

Nymburk

2 376

Františkovy Lázně - oblast 2

1 103

Pardubice - oblast 1

2 360

Kroměříž

1 085

Poděbrady – oblast 1

3 400

Mariánské Lázně - oblast 1

4 920

Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5 a 6

1 245

Luhačovice

1 300

Poděbrady – oblast 2

2 245

Mariánské Lázně - oblast 2 a 3

1 601

Svitavy

621

Uherské Hradiště

1 223

Praha-východ

1 279

Sokolov

699

Ústí nad Orlicí

582

Vsetín

961

Praha-západ

2 133

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

Zlín - oblast 1

1 697

Příbram

1 065

Děčín

697

Havlíčkův Brod

609

Zlín - oblast 2 a 3

1 266

Rakovník

1 295

Chomutov

856

Jihlava - oblast 1

2 386

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

JIHOČESKÝ KRAJ

Litoměřice

1 192

Jihlava - oblast 2 a 3

1 128

Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9

979

České Budějovice - oblast 1

8 629

Louny

829

Pelhřimov

542

Ostrava - oblast 1, 3 a 10

1 288

České Budějovice - oblast 2, 3 a 4

2 378

Most

800

Třebíč

990

Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12

846

Český Krumlov

1 845

Teplice

923

Žďár nad Sázavou

721

Bruntál

501

Jindřichův Hradec

933

Ústí nad Labem - oblast 1 a 2

1 302

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Frýdek-Místek

765

Písek

1 216

Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5 a 6

940

Brno - oblast 1 a 2

14 060

Karviná

463

Prachatice

735

 

Brno - Oblast 3, 4 a 5

4 916

Nový Jičín

728

Strakonice

829

Brno - oblast 6, 7, 8 a 9

3 216

Opava - oblast 1

1 813

Tábor

1 080

Brno - venkov

1 252

Opava - oblast 2, 3 a 4

1 076

* Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

 

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

 

Tabulka č. 2

Označení

znaku

Název znaku

Hodnota

znaku

O1

Velikost obce

 

- Velikost obce podle počtu obyvatel:

 

I.

Nad 5000 obyvatel

0,85

II.

2001 -5000

0,80

III.

1001 -2000

0,70

IV.

501 - 1000

0,65

V.

Do 500 obyvatel

0,50

O2

Hospodářsko-správní význam obce

 

I.

Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli

0,95

II.

Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) obce s turistickými středisky nadregionálního významu a obce ve významných turistických lokalitách

0,90

III.

Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da)

0,85

IV.

Ostatní obce

0,60

O3

Poloha obce

 

I.

Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem

1,05

II.

Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)

1,03

III.

Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně

1,02

IV.

Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně

1,01

v.

Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel

1,00

VI.

V ostatních případech

0,80

O4

Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)

 

- V obci je:

I.

Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn

1,00

II.

Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn

0,85

III.

Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn

0,70

IV.

Elektřina

0,55

O5

Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)

 

- V obci je:

I.

Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava

1,00

II.

Železniční zastávka a autobusová zastávka

0,95

III.

Železniční, nebo autobusová zastávka

0,90

IV.

Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)

0,70

O6

Občanská vybavenost v obci

 

- Občanská vybavenost obce:

 

I.

Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školab), pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)

1,00

II.

Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, školab) a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)

0,98

III.

Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a školab))

0,95

IV.

Omezená vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo školab))

0,90

V.

Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)

0,85

VI.

Žádná vybavenost

0,80

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a)

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle tabulky č. 2 přílohy č. 20.

b)

Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.

 

10.

V příloze č. 21 se doplňuje bod 9, který zní:

9.

Cena stavby pro určení výše náhrady v rámci ocenění práva stavby se přiměřeně sníží o opotřebení stavby při zániku práva stavby za předpokladu její pravidelné údržby. Zohlední se její stáří, předpokládaný stav a další životnost stavby. Výpočet se provede metodou lineární, analytickou nebo v odůvodněných případech lze opotřebení stavby určit odhadem; opotřebení však může činit nejvýše 85 %.“.

 

11.

V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku

 

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti

(Kč/m3)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti

(Kč/m3)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti

(Kč/m3)

Kraj v členění na okresy vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu nebo oblasti

(Kč/m3)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Tábor

2 446

KRÁL. HRADECKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Praha - oblast 1*

19 320

2 001- 10 000

2 004

Hradec Králové

3 447

Jeseník

1 307

Praha - oblast 2*

5 912

do 2 000 obyvatel

1 881

Jičín

2 394

Olomouc

3 233

Praha - oblast 3*

6 447

PLZEŇSKÝ KRAJ

Náchod

1 386

Prostějov

2 247

Praha - oblast 4*

6 123

Plzeň - oblast 1*

2 570

Rychnov nad Kn.

1 973

Přerov

1 479

Praha - oblast 5*

6 782

Plzeň - oblast 2*

3 770

Trutnov

2 292

Šumperk

2 721

Praha - oblast 6*

10 537

Plzeň - oblast 3*

4011

10 001 -50 000

2 362

10 001 -50 000

2 003

Praha - oblast 7*

4 241

Domažlice

1 304

2 001 - 10 000

1 784

2 001 - 10 000

1 678

Praha - oblast 8*

6 038

Klatovy

1 996

do 2 000 obyvatel

1 905

do 2 000 obyvatel

1 635

Praha - oblast 9*

6 420

Rokycany

2 066

PARDUBICKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Praha - oblast 10*

7 265

Tachov

2 205

Chrudim

2 721

Kroměříž

2 141

Praha - oblast 11*

6 029

10 001 -50 000

2 079

Pardubice

2 956

Luhačovice

2 464

Praha - oblast 12*

6 005

2 001- 10 000

2 089

Svitavy

2 254

Uherské Hradiště

1 480

Praha - oblast 13*

5 116

do 2 000 obyvatel

1 807

Ústí nad Orlicí

1 753

Vsetín

1 675

Praha - oblast 14*

3 433

KARLOVARSKÝ KRAJ

10 001 -50 000

1 860

Zlín

3 415

Praha - oblast 15*

8 308

Karlovy Vary - oblast 1*

3 663

2 001 - 10 000

1 738

10 001 -50 000

2 287

Praha - oblast 16*

4 163

Karlovy Vary - oblast 2*

3 019

do 2 000 obyvatel

1 601

2 001 - 10 000

1 379

Praha - oblast 17*

2 719

Karlovy Vary - oblast 3*

1 998

KRAJ VYSOČINA

do 2 000 obyvatel

1 400

Praha - oblast 18*

4 833

Karlovy Vary - oblast 4*

3 507

Havlíčkův Brod

2317

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Praha - oblast 19*

4 783

Cheb

2 448

Jihlava

2 731

Ostrava - oblast 1*

2 272

Praha - oblast 20*

7 225

Františkovy Lázně

2 490

Pelhřimov

2 076

Ostrava - oblast 2*

1 999

Praha - oblast 21*

7 013

Mariánské Lázně

2 157

Třebíč

1 916

Ostrava - oblast 3*

2 042

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Sokolov

2 499

Žďár nad Sázavou

2 564

Ostrava - oblast 4*

1 411

Benešov

2 917

10 001 -50 000

1 590

10 001 -50 000

2 015

Ostrava - oblast 5*

1 869

Beroun

4 254

2 001- 10 000

1 411

2 001 - 10 000

1 353

Ostrava - oblast 6*

2 744

Kladno

2 880

do 2 000 obyvatel

1 979

do 2 000 obyvatel

1 338

Ostrava - oblast 7*

2 682

Kolín

2 421

ÚSTECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Ostrava - oblast 8*

2 848

Kutná Hora

2 358

Děčín

1 466

Brno - oblast 1*

6 206

Ostrava - oblast 9*

4 102

Mělník

2 270

Chomutov

2 847

Brno - oblast 2*

3 775

Ostrava - oblast 10*

2 360

Mladá Boleslav

2 946

Litoměřice

3 072

Brno - oblast 3*

5 756

Ostrava - oblast 11*

2 422

Nymburk

3 101

Louny

2 056

Brno - oblast 4*

5 405

Ostrava - oblast 12*

1 817

Poděbrady

2 594

Most

3 133

Brno - oblast 5*

4 242

Bruntál

1 524

Praha - východ**

5 402

Teplice

2 471

Brno - oblast 6*

5 007

Frýdek-Místek

1 929

Praha - západ**

5 429

Ústí nad Labem

1 500

Brno - oblast 7*

4 505

Havířov

2 526

Příbram

1 907

10 001 -50 000

1 655

Brno - oblast 8*

3 731

Karviná

2 111

Rakovník

2 076

2 001- 10 000

1 422

Brno - oblast 9*

3 745

Nový Jičín

2 178

10 001 -50 000

2 644

do 2 000 obyvatel

1 751

Blansko

2 628

Opava

2 430

2 001 - 10 000

2 692

LIBERECKÝ KRAJ

Břeclav

1 814

10 001 -50 000

1 750

do 2 000 obyvatel

2 358

Česká Lípa

1 880

Hodonín

2 861

2 001 - 10 000

1 866

JIHOČESKÝ KRAJ

Jablonec nad Nisou

2 086

Vyškov

2 027

do 2 000 obyvatel

1 631

České Budějovice

3 232

Liberec

2 694

Znojmo

2 020

 

Český Krumlov

3 157

Semily

1 342

10 001 -50 000

2 807

Jindřichův Hradec

1 933

10 001 -50 000

2 044

2 001- 10 000

2 260

Písek

2 489

2 001- 10 000

1 702

do 2 000 obyvatel

1 855

Prachatice

2 182

do 2 000 obyvatel

2 350

 

Strakonice

2 003

 

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

 

12.

V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

 

Tabulka č. 1

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti

Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3)

 

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti

Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

LIBERECKÝ KRAJ

PRAHA - oblast 1

-

nad 50 000 obyvatel

1 389

PRAHA - oblast 2

-

10 001 -50 000

2 422

PRAHA - oblast 3

-

2 001- 10 000

1 582

PRAHA - oblast 4

3 022

do 2 000 obyvatel

2 709

PRAHA - oblast 5

2 284

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PRAHA - oblast 6

2 864

nad 50 000 obyvatel

2 127

PRAHA - oblast 7

2 384

10 001 -50 000

1 849

PRAHA - oblast 8

2 626

2 001- 10 000

1 498

PRAHA - oblast 9

2 229

do 2 000 obyvatel

2 970

PRAHA - oblast 10

2 604

PARDUBICKÝ KRAJ

PRAHA-oblast 11

2511

nad 50 000 obyvatel

964

PRAHA - oblast 12

5 934

10 001 -50 000

1 060

PRAHA - oblast 13

3 997

2 001- 10 000

1 681

PRAHA - oblast 14

1 678

do 2 000 obyvatel

2 020

PRAHA - oblast 15

3 969

KRAJ VYSOČINA

PRAHA - oblast 16

2 498

nad 50 000 obyvatel

667

PRAHA - oblast 17

3 715

10 001 -50 000

1 094

PRAHA - oblast 18

3 936

2 001- 10 000

1 153

PRAHA - oblast 19

2 224

do 2 000 obyvatel

2317

PRAHA - oblast 20

2 803

BRNO

PRAHA - oblast 21

3 525

BRNO - oblast 1

-

STŘEDOČESKÝ KRAJ

BRNO - oblast 2

1 833

nad 50 000 obyvatel

1 008

BRNO - oblast 3

1 528

10 001 -50 000

1 637

BRNO - oblast 4

2315

2 001 - 10 000

2 529

BRNO - oblast 5

1 376

do 2 000 obyvatel

3 231

BRNO - oblast 6

2 103

JIHOČESKÝ KRAJ

BRNO - oblast 7

1 999

nad 50 000 obyvatel

1 661

BRNO - oblast 8

2 539

10 001 -50 000

1 051

BRNO - oblast 9

1 555

2 001 - 10 000

1 828

JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)

do 2 000 obyvatel

2 727

nad 10 000 obyvatel

909

PLZEŇSKÝ KRAJ

2 001- 10 000

1 499

nad 50 000 obyvatel

1 410

do 2 000 obyvatel

2 344

10 001 -50 000

895

OLOMOUCKÝ KRAJ

2 001 - 10 000

2 068

nad 50 000 obyvatel

1 872

do 2 000 obyvatel

2 850

10 001 -50 000

1 080

KARLOVARSKÝ KRAJ

2 001- 10 000

1 451

nad 50 000 obyvatel

1 178

do 2 000 obyvatel

1 878

10 001 -50 000

1 062

ZLÍNSKÝ KRAJ

2 001 - 10 000

1 278

nad 50 000 obyvatel

1 715

do 2 000 obyvatel

2 282

10 001 -50 000

999

ÚSTECKÝ KRAJ

2 001- 10 000

1 626

nad 50 000 obyvatel

991

do 2 000 obyvatel

2 181

10 001 -50 000

1 136

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

2 001 - 10 000

1 425

nad 50 000 obyvatel

1 569

do 2 000 obyvatel

1 913

10 001 -50 000

1 950

 

 

2 001- 10 000

1 816

 

 

do 2 000 obyvatel

2 609

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č․ 2.“.

 

13.

V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti

Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3)

 

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblasti

Základní cena skupiny obcí, nebo oblasti (Kč/ m3)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

LIBERECKÝ KRAJ

PRAHA - oblast 1

7 062

nad 50 000 obyvatel

1 365

PRAHA - oblast 2

4 068

10 001 -50 000

1 930

PRAHA - oblast 3

4 222

2 001- 10 000

1 285

PRAHA - oblast 4

4518

do 2 000 obyvatel

1 106

PRAHA - oblast 5

2 845

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PRAHA - oblast 6

7 143

nad 50 000 obyvatel

2211

PRAHA - oblast 7

2 488

10 001 -50 000

1 869

PRAHA - oblast 8

2 740

2 001- 10 000

1 411

PRAHA - oblast 9

3 784

do 2 000 obyvatel

1 294

PRAHA - oblast 10

4 415

PARDUBICKÝ KRAJ

PRAHA-oblast 11

2 984

nad 50 000 obyvatel

1 407

PRAHA - oblast 12

2 350

10 001 -50 000

1 985

PRAHA - oblast 13

2 808

2 001- 10 000

1 431

PRAHA- oblast 14

2 223

do 2 000 obyvatel

1 306

PRAHA - oblast 15

1 471

KRAJ VYSOČINA

PRAHA - oblast 16

2 131

nad 50 000 obyvatel

1 841

PRAHA - oblast 17

1 318

10 001 -50 000

2 122

PRAHA - oblast 18

3 043

2 001- 10 000

1 441

PRAHA - oblast 19

1 784

do 2 000 obyvatel

1 231

PRAHA - oblast 20

4 156

BRNO

PRAHA - oblast 21

5 317

BRNO - oblast 1

3 050

STŘEDOČESKÝ KRAJ

BRNO - oblast 2

5 015

nad 50 000 obyvatel

2 023

BRNO - oblast 3

5 011

10 001 -50 000

2 263

BRNO - oblast 4

3 597

2 001 - 10 000

1 761

BRNO - oblast 5

4 681

do 2 000 obyvatel

1 842

BRNO - oblast 6

3 580

JIHOČESKÝ KRAJ

BRNO - oblast 7

4 593

nad 50 000 obyvatel

1 676

BRNO - oblast 8

3 281

10 001 -50 000

2 057

BRNO - oblast 9

1 549

2 001 - 10 000

1 578

JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)

do 2 000 obyvatel

1 399

nad 10 000 obyvatel

2 072

PLZEŇSKÝ KRAJ

2 001- 10 000

1 604

nad 50 000 obyvatel

1 686

do 2 000 obyvatel

1 557

10 001 -50 000

2 153

OLOMOUCKÝ KRAJ

2 001 - 10 000

1 728

nad 50 000 obyvatel

2 642

do 2 000 obyvatel

1 509

10 001 -50 000

1 793

KARLOVARSKÝ KRAJ

2 001- 10 000

1 223

nad 50 000 obyvatel

1 337

do 2 000 obyvatel

862

10 001 -50 000

926

ZLÍNSKÝ KRAJ

2 001 - 10 000

732

nad 50 000 obyvatel

1 973

do 2 000 obyvatel

1 255

10 001 -50 000

2 254

ÚSTECKÝ KRAJ

2 001- 10 000

1 801

nad 50 000 obyvatel

1 383

do 2 000 obyvatel

1 041

10 001 -50 000

1 207

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

2 001 - 10 000

1 070

nad 50 000 obyvatel

1 490

do 2 000 obyvatel

1 426

10 001 -50 000

1 801

 

2 001- 10 000

1 732

do 2 000 obyvatel

1 142

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

 

14.

V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

 

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti

(Kč/m2)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti

(Kč/m2)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce. okresu, nebo oblasti

(Kč/m2)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu nebo oblasti

(Kč/m2)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Tábor

21 918

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Praha - oblast 1 *

108 538

2 001 - 10 000

16918

Hradec Králové

37 436

Jeseník

13 961

Praha - oblast 2*

81 777

do 2 000 obyvatel

15 571

Jičín

28 846

Olomouc

34 782

Praha - oblast 3 *

73 000

PLZEŇSKÝ KRAJ

Náchod

18 484

Prostějov

23 221

Praha - oblast 4*

63 079

Plzeň - oblast 1 *

34 678

Rychnov nad Kněžnou

27 766

Přerov

19 156

Praha - oblast 5*

63 347

Plzeň - oblast 2*

34 855

Trutnov

18 486

Šumperk

18 978

Praha - oblast 6*

73 495

Plzeň-oblast 3*

31 203

10 001 -50 000

19 848

10 001 -50 000

19 616

Praha - oblast 7*

57 613

Domažlice

21 615

2 001 - 10 000

17 602

2 001 - 10 000

15 453

Praha - oblast 8*

58 689

Klatovy

21 948

do 2 000 obyvatel

25 453

do 2 000 obyvatel

12 317

Praha - oblast 9*

64 000

Rokycany

24 237

PARDUBICKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Praha - oblast 10*

60 124

Tachov

20 567

Chrudim

27 091

Kroměříž

22 467

Praha - oblast 11 *

57 736

10 001 -50 000

19 471

Pardubice

34 309

Luhačovice

27 130

Praha - oblast 12*

57 661

2 001 - 10 000

21 082

Svitavy

19 908

Uherské Hradiště

30 250

Praha-oblast 13*

47 176

do 2 000 obyvatel

17717

Ústí nad Orlicí

18 148

Vsetín

20 664

Praha - oblast 14*

55 634

KARLOVARSKÝ KRAJ

10 001 -50 000

20 854

Zlín

30 635

Praha-oblast 15*

53 091

Karlovy Vary - oblast 1 *

30 169

2 001 - 10 000

21 052

10 001 -50 000

24 384

Praha - oblast 16*

58 242

Karlovy Vary - oblast 2*

20 655

do 2 000 obyvatel

15 078

2 001 - 10 000

19 988

Praha - oblast 17*

44 626

Karlovy Vary - oblast 3 *

19 541

KRAJ VYSOČINA

do 2 000 obyvatel

15 519

Praha-oblast 18*

58 444

Karlovy Vary - oblast 4*

18 659

Havlíčkův Brod

20 140

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Praha - oblast 19*

53 775

Cheb

14 672

Jihlava

29 335

Ostrava - oblast 1 *

18 743

Praha - oblast 20*

68 153

Františkovy Lázně

17 049

Pelhřimov

23 005

Ostrava - oblast 2*

16 880

Praha - oblast 21 *

66 506

Mariánské Lázně

19 337

Třebíč

23 748

Ostrava-oblast 3*

18 365

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Sokolov

11 753

Žďár nad Sázavou

25 612

Ostrava - oblast 4*

11 632

Benešov

34 341

10 001 -50 000

11 988

10 001 -50 000

22 830

Ostrava - oblast 5*

17 527

Beroun

37 556

2 001 - 10 000

9 066

2 001 - 10 000

18 172

Ostrava - oblast 6*

17 892

Kladno

32 307

do 2 000 obyvatel

8 512

do 2 000 obyvatel

13 543

Ostrava - oblast 7*

21 475

Kolín

27 161

ÚSTECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Ostrava - oblast 8*

18 220

Kutná Hora

25 322

Děčín

13 825

Brno - oblast 1 *

55 640

Ostrava - oblast 9*

21 839

Mělník

30 514

Chomutov

8 055

Brno - oblast 2*

50 351

Ostrava - oblast 10*

18 852

Mladá Boleslav

36 201

Litoměřice

20 196

Brno - oblast 3 *

50 058

Ostrava - oblast 11 *

15 192

Nymburk

27 593

Louny

14 562

Brno - oblast 4*

50 380

Ostrava - oblast 12*

13 847

Poděbrady

37 052

Most

6 906

Brno - oblast 5*

48 407

Bruntál

10 262

Praha-východ* *

42 516

Teplice

15318

Brno - oblast 6*

45 539

Frýdek-Místek

21 352

Praha-západ**

48 110

Ústí nad Labem

13 906

Brno - oblast 7*

49 091

Havířov

16 024

Příbram

23 211

10 001 -50 000

9 309

Brno - oblast 8*

37 804

Karviná

9 087

Rakovník

25 262

2 001 - 10 000

10 633

Brno - oblast 9*

41 712

Nový Jičín

19 122

10 001 -50 000

29 065

do 2 000 obyvatel

8 243

Blansko

32 459

Opava

23 094

2 001 - 10 000

27 687

LIBERECKÝ KRAJ

Břeclav

23 162

10 001 -50 000

17 148

do 2 000 obyvatel

18 949

Česká Lípa

16 277

Hodonín

20 868

2 001 - 10 000

17 014

JIHOČESKÝ KRAJ

Jablonec nad Nisou

19 409

Vyškov

27 055

do 2 000 obyvatel

11 511

České Budějovice

32 499

Liberec

28 448

Znojmo

23 475

 

Český Krumlov

25 831

Semily

11 803

10 001 -50 000

22 247

Jindřichův Hradec

19 171

10 001 - 50 000

19 579

2 001 - 10 000

30 487

Písek

22 866

2 001 - 10 000

15 687

do 2 000 obyvatel

21 222

Prachatice

17 123

do 2 000 obyvatel

24 576

 

Strakonice

20 463

 

*Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

 

15.

V příloze č. 33 tabulka č. 2 zní:

Tabulka č. 2

Číslo položky

Kvalitativní znaky

Maximální srážky (-) a přirážky (+)

Bonitní stupně (RVB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem

 

-15

-15

-16

-17

-18

-20

-22

-24

-25

5

Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce

 

5.1

2m

-11

-12

-13

-14

-15

-17

-19

-22

-26

5.2

3m

-14

-14

-15

-17

-19

-21

-23

-26

-30

5.3

4 m

-19

-20

-21

-23

-24

-27

-30

-34

-38

5.4

5 m

-28

-29

-31

-33

-35

-39

-43

-47

-52

6

Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m

 

-22

-24

-27

-30

-32

-33

-34

-35

-36

7

Mimořádně produkční a mimořádně kvalitní porosty

 

7.1

Porosty s výřezy 1. jakostní třídy

+ 40

7.2

Porosty s mimořádně vysokým produkčním potenciálem (porosty s bonitou +1)

+ 20

8

Les nízký

-60

9

 

Výskyt souší v lesním porostu

 

9.1

Výskyt souší v porostu mimo imisní les

-30

9.2

Plošně odumírající a plošně odumřelé lesní porosty (např. kůrovcové souše, ohořelé kmeny stromů) mimo imisní les neplnící produkční funkci lesa

-75

10

 

Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností, nižším zpeněžením sortimentů nebo rozdílnými těžebními náklady oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny

 

10.1

Habr obecný

-60

10.2

Javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, lípa, jírovec maďál

-40

10.3

Borovice černá, dub cer

-50

10.4

Nepravé jádro u buku a jasanu nad 100 let

-50

10.5

Porosty všech dřevin s velkou sukovitostí nebo křivostí kmenů

-30

10.6

Porosty borovice kleče

-75

11

Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou, poddolování lesa, prosychání korun listnáčů, výskyt hniloby v dolní části koruny listnáčů

-50

“.

 

16.

Příloha č. 41 zní:

Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

 

Koeficienty změn cen staveb – Ki

V členění podle kódů klasifikací CZ-CC

 

Kód

cz-cc

Kód SKP

Název položky

Hodnota Ki

1

2

3

4

 

SEKCE 1 - BUDOVY

 

11

BUDOVY BYTOVÉ

111

Budovy jednobytové

46.21.11.1

Budovy jednobytové

2,254

46.21.11.3-4

Budovy pro rodinnou rekreaci

112

Budovy dvou a vícebytové

1121

46.21.11.2

Budovy dvoubytové

2,250

1122

46.21.11.2

46.21.12..

Budovy tří a vícebytové

2,220

113

Budovy bytové ostatní

46.21.18.2

Budovy se službami sociální péče

2,150

46.21.19.1

Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.

12

BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY

121

Hotely a obdobné budovy

46.21.19.1

Budovy hotelů

2,160

46.21.19.2

Budovy restauračních zařízení

122

Budovy administrativní

46.21.14.3..

Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)

2,225

123

Budovy pro obchod

46.21.14.2..

46.21.14.3..

Budovy pro obchod, prodejny

2,243

Budovy pro služby

124

Budovy pro dopravu a telekomunikace

1241

46.21.14.4..

46.21.64.3

Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející

2,213

1242

46.21.14.5..

Garáže

2,217

125

Budovy pro průmysl a skladování

1251

46.21.13.1..

46.21.51.2..

Budovy pro průmysl

2,217

46.21.13.3..

Budovy pro vodní hospodářství

1252

46.21.13.2..

46.21.64.1 a 2

Budovy skladů, nádrže a sila

2,170

126

Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví

1261

46.21.16

Budovy pro společenské a kulturní účely

2,206

1262

46.21.17.2

Budovy muzeí a knihoven

2,165

1263

46.21.17..1 a 3

Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum

2,170

1264

46.21.18.1

Budovy pro zdravotnictví

2,176

1265

46.21.61..

46.21.63..

Budovy pro sport

tj. např. budovy tělocvičen, stavby stadionů, kryté bazény

2,189

127

Budovy nebytové ostatní

1271

46.21.15.2..

46.21.15.3..

Budovy pro zemědělství tj. např. budovy pro živočišnou a rostlinnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů, budovy pro lesnictví

2,243

1272

46.21.14.6..1

Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

2,160

1273

46.21.19.9..

Historické nebo kulturní památky

1274

46.21.19.9..

Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené

2,192

 

SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA

 

21

DOPRAVNÍ DÍLA

211

Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace

46.23.11..

Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru

2,348

212

Dráhy kolejové

46.23.13..

Dráhy železniční a visuté

2,225

213

Plochy letišť

46.23.14

Dráhy letištní a ostatní plochy

2,364

214

Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody

2141

46.21.21..

Mosty a visuté dálnice

2,097

2142

46.21.22..

Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních)

2,152

215

Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla

2151

46.24.12.1

46.24.11

Přístavy a plavební kanály

2,173

2152

46.24.12.3

Hráze, jezy a stupně na tocích

2,211

46.24.12.4

Objekty budované v souvislosti s hrázemi

46.24.12.8

Přehrady a nádrže na tocích

46.24.12.9

Úpravy vodních toků (regulace)

2153

46.24.12.6-7

Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění

22

VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ

221

Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická

2211

46.21.31..

46.21.32.7

Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní

2,459

2212

46.21.32..

Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů

2,442

46.21.64.1

Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod

2213

46.21.36-37..

Vedení dálkové telekomunikační

2,366

46.21.52.5

Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry

2214

46.21.33..

Vedení elektrická trakční

2,318

46.21.34..

46.21.35..

Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení

222

Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační

2221

46.21.42.3

Vedení plynu místní trubní

2,433

2222

46.21.41.1,2,9

46.21.42.1,2

46.21.64.1

Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů

2,445

46.25.22.1

Vrty čerpací (studny vrtané)

46.25.22.2

Studny jinde neuvedené a jímání vody

2223

46.21.41.4,9

46.21.64.1

Vedení kanalizace místní trubní

2,416

Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod

2224

46.21.43..

Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení

2,307

46.21.43.9

Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené

23

SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)

2301

46.21.52..

Stavby důlní a pro těžbu

2,379

2302

46.21.51..

46.25.61

Stavby elektráren

2303

46.25.61

Stavby pro chemický průmysl

2304

 

Stavby průmyslové jinde neuvedené

24

OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA

241

Stavby pro sport a rekreaci

2411

46.23.22.9

Sportovní hřiště

dále např. nekrytá koupaliště, dostihové dráhy, plochy stadionů a hřišť

2,365

2412

46.23.21..

Ostatní stavby pro sport a rekreaci dále např., parky a zahrady, golfová hřiště

2,549

242

Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená

 

46.21.64..

46.39.99

Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená

2,437

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019.

Ministryně:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.