Čekejte, prosím...
A A A
78/2010 Sb. znění účinné od 1. 4. 2010

78

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., k provedení § 2c odst. 2 písm. b) tohoto zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů (čl. 1-2)

Čl. I

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

 

2.

V § 4 odst. 2 písm. g) se za slova „užívané výměry“ vkládají slova „a kultury“.

 

3.

V § 4 odst. 7 se slova „a g) nepoužijí“ nahrazují slovem „nepoužije“.

 

4.

V § 5 odst. 5 písm. d) se za slova „3h“ vkládají slova „nebo § 3p“.

 

5.

V § 7 odstavec 9 zní:

(9) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu se zemědělskou kulturou sad, zda žádá o poskytnutí dotace na kulturu sad podle § 13 odst. 1 písm. f), nebo podle § 13 odst. 1 písm. g).“.

 

6.

V § 9 odst. 10 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

 

7.

V § 9 odst. 12 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

8.

V § 9 odst. 14 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

9.

V § 9 odst. 17 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

 

10.

V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „ , ovocných sadů“ zrušují.

 

11.

V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

849 EUR/ha, jde-li o pěstování ovocných sadů v systému ekologického zemědělství podle § 7, které jsou obhospodařovány v režimu intenzivního ovocnářství a jsou tvořeny minimálně 200 kusy ovocných stromů uvedených v příloze č. 17 k tomuto nařízení na hektar nebo minimálně 800 kusy ovocných keřů uvedených v příloze č. 17 k tomuto nařízení na hektar, a to v období od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku,

g)

510 EUR/ha, jde-li o pěstování ovocných sadů v systému ekologického zemědělství podle § 7, které nejsou uvedeny v písmeni f).“.

 

12.

V § 14 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).

 

13.

V § 15 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až s) se označují jako písmena c) až r).

 

14.

V § 15 písm. c) se bod 4 zrušuje.

 

15.

Doplňuje se nová příloha č. 17, která zní:

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů [§ 13 odst. 1 písm. f)]

Druh ovocného stromu

Druh ovocného keře

Broskvoň

Angrešt

Hrušeň

Borůvka

Jabloň

Líska obecná

Jeřáb černý

Maliník

Jeřáb obecný

Ostružiník

Kaštanovník jedlý

Rybíz

Mandloň

 

Meruňka

 

Ořešák vlašský

 

Slivoň

 

Třešeň

 

Višeň

 

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb․, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 45/2009 Sb. (čl. 3)

Čl. III

V čl. II nařízení vlády č. 45/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Šebesta v. r.