Čekejte, prosím...
A A A
214/2011 Sb. znění účinné od 1. 9. 2011

214

 

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo „svého“ zrušuje.

 

2.

V § 5d odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního průkazu advokáta stanoví prováděcí právní předpis; prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu advokáta.“.

 

3.

V § 5d se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ten, kdo byl vyškrtnut ze seznamu advokátů podle § 7b odst. 1 písm. d) až g), je povinen Komoře neprodleně odevzdat osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a vrátit identifikační průkaz advokáta. Odevzdání osvědčení a vrácení identifikačního průkazu advokáta v případě pozastavení výkonu advokacie a jejich navrácení advokátovi v případě zániku pozastavení výkonu advokacie upraví stavovský předpis.“.

 

4.

V § 9a odst. 1 písm. c) a d) se slova „v § 41 odst. 1 písm. b), d) a e)“ nahrazují slovy „v § 41 odst․ 1 písm. b), d) až f)“.

 

5.

V § 17a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Komora je oprávněna na základě provedeného výběrového řízení určit jednoho nebo více dodavatelů stavovského oděvu.“.

 

6.

V § 35k odst. 1 se slova „úředně ověřeným“ zrušují.

 

7.

V § 35m odstavec 1 zní:

(1) Komora zapíše evropského advokáta do seznamu evropských advokátů do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti o zápis, ke které musí být přiloženy

a)

doklady prokazující, že evropský advokát splňuje podmínky podle § 2 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2,

b)

doklad o splnění povinnosti podle § 24a,

c)

doklad o tom, že evropský advokát uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 10 000 Kč.“.

 

8.

V § 35m odst. 3 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta stanoví prováděcí právní předpis; prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu usazeného evropského advokáta. Pro osvědčení a identifikační průkaz usazeného evropského advokáta se použije § 5d odst. 3 a 4 obdobně.“.

 

9.

V § 35m odst. 8 písmena a) a b) znějí:

a)

jestliže přestal splňovat podmínku podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1,

b)

zaniklo-li jeho oprávnění poskytovat v domovském státě právní služby podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2, nebo“.

 

10.

V § 37 odst. 1 písm. e) se slova „k advokátovi nebo ke společnosti“ nahrazují slovy „k advokátovi, usazenému evropskému advokátovi, ke společnosti nebo k zahraniční společnosti“.

 

11.

V § 37 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Vzor, náležitosti a způsob používání identifikačního průkazu advokátního koncipienta stanoví prováděcí právní předpis; prováděcí právní předpis může též stanovit dobu platnosti identifikačního průkazu advokátního koncipienta.“.

 

12.

V § 37 odst. 2 se věta pátá nahrazuje větou „Pro identifikační průkazy advokátních koncipientů se použije § 5d odst. 3 a 4 obdobně.“.

 

13.

V § 44 odst. 4 písm. b) se slova „[§ 43 písm. h)]“ nahrazují slovy „[§ 43 písm. i)]“.

 

14.

V § 51 odstavec 3 zní:

(3) Ministr spravedlnosti je oprávněn podat návrh na zahájení řízení o vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo ze seznamu evropských advokátů anebo o pozastavení výkonu advokacie advokátů nebo evropských advokátů.“.

 

15.

V § 52b se za slova „státní dohled nad činností advokátů“ vkládají slova „ , evropských advokátů“.

 

16.

§ 52c zní:

§ 52c

 

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory vydá vyhlášku k provedení § 5d odst. 1, § 35m odst. 3 a § 37 odst. 2.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.