Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

308/2011 Sb. znění účinné od 21. 10. 2011

Dnem 21. října 2011 nabývá účinnosti pouze ustanovení čl. I bodu 160. Všechna ostattní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

308

 

ZÁKON

ze dne 6. září 2011,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna veterinárního zákona (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 298/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství (dále jen „předpisy Evropských společenství“)1a)“ nahrazují slovy „Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpisy Evropské unie“)1a)“.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

_________

1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).“.

2.

V § 2 písm. f), § 3 odst. 1 písm. o), r) a u), § 3 odst. 4 až 6, § 4 odst. 1 písm. i), § 5 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 3 písm. d), § 6 odst. 2, § 6 odst. 11 písm. c), § 7 odst. 2, § 7 odst. 3 písm. d), § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 9 odst. 4 a 5, § 9a odst. 1 písm. e), § 9a odst. 4, § 10 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. d), § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 17a odst. 10 úvodní části ustanovení, § 18 odst. 1 písm. a) a d), § 18 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 6 písm. b), § 20 odst. 1, § 21 odst. 1, 3, 11, 12 a 14, § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 22 odst. 1 písm. a) a f), § 22 odst. 2 písm. a) bodě 3, § 22 odst. 2 písm. b), § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 1 písm. b) bodě 1, § 23 odst. 3, § 23 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 1 písm. c), § 24 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 24a odst. 1, § 26 odst. 1, § 27 odst. 1 písm. c), § 27b odst. 6, § 27b odst. 7 úvodní části ustanovení, § 28 odst. 1 písm. a) a b) úvodní části ustanovení, § 28 odst. 1 písm. b) bodě 1, § 28 odst. 4, § 32 odst. 4, § 34 odst. 2, § 36 odst. 1, § 39 odst. 3, § 39a odst. 1 až 4, § 40 odst. 5, § 41 odst. 1 písm. b), e) a f), § 41 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 41 odst. 5 písm. a), § 49a odst. 7, § 51 odst. 1 a 3, § 52 odst. 1 písm. a), § 53 odst. 1 písm. f) bodě 2, § 53 odst. 6 písm. b), § 53 odst. 8, § 59a odst. 2, § 63, § 66 odst. 3, § 67 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 70 odst. 1, § 71 odst. 1 písm. i), § 72 odst. 1 písm. l), § 75 odst. 2 až 4, § 76a písm. c) a v § 77c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

3.

V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

svodem zvířat soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona8),“.

 

4.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

_________

5) Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

5.

V § 3 odst. 1 písm. x) se slova „bez vykrvení“ nahrazují slovy „ , nejde-li o porážku“.

 

6.

V § 3 odst. 1 písm. y) se za slovo „krmiva“ vkládají slova „živočišného původu, další produkty“.

 

7.

V § 3 odst. 1 písm. gg), § 45 odst. 2 a v § 53 odst. 1 se za slova „Ministerstva vnitra“ vkládají slova „ , popřípadě jimi zřízených organizačních složek státu“.

 

8.

V § 3 odst. 1 písm. jj) se za slovo „lékař“ vkládají slova „nebo veterinární lékař Ministerstva obrany“.

 

9.

Poznámka pod čarou č. 7b zní:

_________

7b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.“.

 

10.

V § 4 odst. 1 písm. f), § 5 odst. 1 písm. a) a g), § 8 odst. 1 písm. f), § 9a odst. 2, § 9b odst. 1 písm. b), § 22 odst. 1 písm. b) bodě 5, § 22 odst. 1 písm. e) a f), § 26 odst. 3 písm. b), § 27b odst. 4, § 30 odst. 3 písm. c), § 41 odst. 1 písm. f) a v § 61 odst. 1 písm. d) se slova „orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor“ nahrazují slovy „úřednímu veterinárnímu lékaři“․

 

11.

V § 4 odst. 1 písm. g) se za slova „s prokazatelně nepravdivými údaji,“ vkládají slova „vyplněný neúplně nebo nesprávně,“ a slova „Evropských společenství7f)“ se nahrazují slovy „Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu7f)“.

 

12.

V § 4 odst. 3 se slova „krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární správu v Praze“ nahrazují slovy „krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy“.

 

13.

V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „kontroly zdraví a dědičnosti zdraví“ nahrazují slovy „kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat“.

 

14.

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

 

9a) Zákon č. 378/2007 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

15.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

_________

9b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.

Čl. 8 a příloha č. V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.“.

 

16.

V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Chovatel, který chová drůbež v rámci svého podnikání, je dále povinen neprodleně po zjištění poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti drůbeže nad limity stanovené prováděcím právním předpisem hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární správě.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

17.

V § 5 odst. 4 písm. d) se slova „mohou orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „může Státní veterinární správa“.

 

18.

V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

limity poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti drůbeže, při jejichž překročení jsou chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro účely podnikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární správě.“.

 

19.

V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Není-li tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie stanoveno jinak, je chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, povinen vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění

a)

zvířete do shromažďovacího střediska, nebo

b)

pokusného zvířete, pokud nejde o zvíře z chovného nebo dodavatelského zařízení6), nebo

c)

včel mimo území kraje7a).“.

 

20.

V § 6 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

 

21.

V § 6 odst. 3 se za slova „zdravotní zkoušky“ vkládají slova „nebo očkování“ a věta poslední se nahrazuje větou „Chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, je povinen předat kopii výsledků těchto zkoušek nebo údajů o očkování chovateli nebo provozovateli, do jehož hospodářství nebo shromažďovacího střediska je zvíře přemísťováno.“.

 

22.

V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

23.

V § 6 odst. 5 písm. a) se slova „zdravotní zkoušky uvedené v odstavci 4“ nahrazují slovy „zdravotní zkoušky nebo očkování uvedená v odstavci 3“.

 

24.

V § 6 odst. 7 se slova „schválený veterinární lékař pro tuto činnost [§ 3 odst. 1 písm. ii)]; to neplatí pro přemísťování včel. Schválený“ nahrazují slovy „soukromý veterinární lékař; to neplatí pro přemísťování včel. Soukromý“.

 

25.

V § 6 odst. 7, § 13 odst. 5 písm. a), § 27 odst. 2 a v § 76 odst. 5 se slovo „opis“ nahrazuje slovem „kopii“.

 

26.

V § 6 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

 

27.

V § 6 odst. 8 písm. c) se slova „mohou orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „může krajská veterinární správa“.

 

28.

V § 7 odst. 2 se slova „orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „úřední veterinární lékaři“.

 

29.

V § 9 odst. 4 se slova „orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „úřední veterinární lékaře“.

 

30.

V § 9 odst. 5 se za slova „nepravdivými údaji,“ vkládají slova „vyplněný neúplně nebo nesprávně,“.

 

31.

V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správa“.

 

32.

V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „získávají, shromažďují a vyhodnocují“ nahrazují slovy „získává, shromažďuje a vyhodnocuje“.

 

33.

V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo „přijímají“ nahrazuje slovem „přijímá“.

 

34.

V § 10 odst. 1 písm. c) se slovo „vykonávají“ nahrazuje slovem „vykonává“ a slovo „určují“ se nahrazuje slovem „určuje“.

 

35.

V § 10 odst. 1 písm. d) se slova „sledují a vyhodnocují“ nahrazují slovy „sleduje a vyhodnocuje“.

 

36.

V § 10 odst. 2 se slova „Státní veterinární správě“ nahrazují slovy „Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen Ústřední veterinární správa“)“.

 

37.

V § 13 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje bod 4, který zní:

4. omezení zacházení s živočišnými produkty, krmivy živočišného původu, předměty, materiály a látkami, které mohou být nositeli původců nákaz,“.

 

38.

V § 17a odst. 1 a 3, § 50 odst. 1, 2 a 7, § 51a odst. 2 a v § 52 odst. 3 písm. a) se slova „Státní veterinární správa“ nahrazují slovy „Ústřední veterinární správa“.

 

39.

V § 17a odst. 2 písm. d) se slova „orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správa“.

 

40.

V § 19 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Státní veterinární správa může za účelem ochrany zdraví lidí před rezidui látek s farmakologickým účinkem v tělech ulovené volně žijící zvěře a ve zvěřině stanovit mimořádným veterinárním opatřením podle § 17b termín použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře. Uživatel honitby je povinen zabezpečit provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví volně žijící zvěře, a to v rozsahu stanoveném ministerstvem podle § 44 odst. 1 písm. d), uchovávat údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře po dobu nejméně jednoho roku a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře zahrnují druh a počty zvěře, pro kterou byl léčivý přípravek použit, území, na němž byl léčivý přípravek použit, název a množství použitého léčivého přípravku, datum použití léčivého přípravku a ochrannou lhůtu léčivého přípravku.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

41.

V § 20 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; pro tyto účely se výrobou mléčných výrobků rozumí postup vedoucí ke změně charakteru tohoto mléka“.

 

42.

V § 21 odst. 2 se slova „včetně telat“ nahrazují slovy „staršího 24 měsíců“ a slova „a jelenovitých z farmového chovu“ se zrušují.

 

43.

V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Domácí porážku skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu lze provádět pouze v hospodářství chovatele, kterému bylo krajskou veterinární správou na základě písemné žádosti povoleno provádění domácích porážek uvedených druhů zvířat v tomto hospodářství. Krajská veterinární správa v povolení stanoví podmínky provádění domácí porážky. Doba platnosti vydaného povolení je 3 roky. Jestliže krajská veterinární správa zjistí, že chovatel při provádění domácí porážky postupuje v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie nebo porušuje podmínky stanovené krajskou veterinární správou, vydané povolení chovateli odejme. Každou domácí porážku těchto druhů zvířat je chovatel povinen nejméně 7 dnů před jejím uskutečněním ohlásit krajské veterinární správě. Povolení k provádění domácích porážek jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele se nevyžaduje, pokud bylo chovateli jelenovitých vydáno povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství.“.

Dosavadní odstavce 3 až 14 se označují jako odstavce 4 až 15.

 

44.

V § 21 odstavec 5 zní:

(5) Krajská veterinární správa může k porážce velké farmové zvěře v hospodářství podle odstavce 4 nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu povolit k usmrcení těchto zvířat použití střelné zbraně. Povolení se vydává na základě písemné žádosti, ke které chovatel musí

a)

doložit, že usmrcení střelnou zbraní provede

1.

držitel zbrojní licence vydané podle zvláštního právního předpisu17cb), nebo

2.

chovatel osobně nebo osoba, která je k němu v pracovním nebo obdobném poměru, jsou-li držiteli zbrojního průkazu skupiny C vydaného podle zvláštního právního předpisu17cb), a

b)

přiložit odůvodnění k usmrcení zvířete střelnou zbraní.

Pro účely tohoto ustanovení se velkou farmovou zvěří rozumí jelenovití, mufloni a prasata divoká, jsou-li chováni ve farmovém chovu.“.

45.

V § 21 odst. 6, 7 a 9 se slova „podle odstavce 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 5“.

 

46.

V § 21 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Změnu podmínek uvedených v odstavci 5 je chovatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemně krajské veterinární správě.“.

 

47.

V § 21 odst. 8 se slova „podle odstavce 3 nebo 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 4 nebo 5“.

 

48.

V § 21 odst. 9 se za slovo „farmy“ vkládají slova „nebo hospodářství“.

 

49.

V § 21 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu“.

 

50.

Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:

§ 21a

 

(1) Krajská veterinární správa může v případech a za podmínek stanovených předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě42), provozovateli drůbežích nebo králičích jatek povolit, aby některé úkony v rámci prohlídky masa drůbeže a zajícovců prováděli zaměstnanci tohoto provozovatele.

(2) Zaměstnanec provozovatele drůbežích nebo králičích jatek provádějící některé úkony v rámci prohlídky masa drůbeže a zajícovců je povinen oznamovat jakékoli zjištěné nedostatky úřednímu veterinárnímu lékaři a absolvovat specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění některých úkonů v rámci prohlídky masa drůbeže a zajícovců.

(3) Zaměstnanec provozovatele drůbežích nebo králičích jatek je oprávněn některé úkony v rámci prohlídky masa drůbeže a zajícovců provádět, pokud absolvoval specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění některých úkonů v rámci prohlídky masa drůbeže a zajícovců, složil závěrečnou zkoušku a získal tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Specializovanou odbornou průpravu organizuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, která vydává osobám, které absolvovaly tuto specializovanou odbornou průpravu, osvědčení, jež je opravňuje k provádění některých úkonů v rámci prohlídky masa drůbeže a zajícovců, a vede seznam těchto osob.

(4) Jestliže krajská veterinární správa zjistí, že provozovatel drůbežích nebo králičích jatek postupuje v rozporu s tímto zákonem nebo předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě42), vydané povolení provozovateli odejme.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a)

pravidla a postup provádění některých úkonů v rámci prohlídky masa drůbeže a zajícovců zaměstnanci provozovatele drůbežích nebo králičích jatek, včetně stanovení rozsahu těchto úkonů,

b)

obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy zaměstnanců provozovatelů drůbežích nebo králičích jatek se zaměřením na provádění některých úkonů v rámci prohlídky masa drůbeže a zajícovců, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly.

_________

42)

Příloha I oddíl III kapitola III část A nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.“.

 

51.

V § 22 odst. 1 písm. i) se slova „a jde-li o zařízení“ nahrazují slovy „jde-li o zařízení“.

 

52.

V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

j)

jde-li o podnik, který zpracovává a uvádí do oběhu med různých chovatelů, požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci podniku; jde-li o podnik, který zpracovává a uvádí do oběhu med pocházející výhradně z vlastního chovu včel, požádat o registraci podniku,

k)

jde-li o podnik, který zachází se živočišnými produkty pocházejícími z krokodýlů, požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci podniku.“.

 

53.

V § 22 odst. 2 písm. b) se slova „orgány vykonávajícími státní veterinární dozor“ nahrazují slovy „úředními veterinárními lékaři“.

 

54.

V § 24 odst. 2 písm. b) se slova „mohou orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „může krajská veterinární správa“.

 

55.

V § 24a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

56.

V § 27 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

57.

V § 27a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; to však neplatí pro vejce z hospodářství chovatele, který chová nejvíce 50 nosnic“.

 

58.

V § 27a odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:

e)

prodávat se souhlasem krajské veterinární správy syrové, mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu (dále jen „syrové mléko“) pocházející od zvířat z vlastního chovu v místě výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu, který je umístěn na území kraje, v němž se nachází chov zvířat, z něhož syrové mléko pochází, nebo krajů sousedních, přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Chovatel zajistí, že syrové mléko splňuje požadavky a kritéria stanovená pro prvovýrobu syrového mléka a mleziva předpisy Evropské unie upravujícími zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu37), a zajistí vyšetření syrového mléka stanovená prováděcím právním předpisem ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí, a to při

1.

podání žádosti krajské veterinární správě o souhlas k prodeji syrového mléka,

2.

každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání syrového mléka, která by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však jednou ročně,

_________

37)

Příloha III oddíl IX kapitola I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.“.

 

59.

V § 27a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:

(5) Chovatel, který prodává syrové mléko podle odstavce 1 písm. e), je povinen zpracovat a dodržovat provozní a sanitační řád a na požádání jej předložit krajské veterinární správě. Zjistí-li krajská veterinární správa, že chovatel při prodeji syrového mléka postupuje v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie, souhlas chovateli odejme. Chovatel, který prodává syrové kravské mléko podle odstavce 1 písm. e), musí dále zajistit, že syrové mléko prodávané spotřebiteli splňuje kritérium pro obsah mikroorganismů při teplotě 30 °C v syrovém kravském mléce určeném k výrobě mléčných výrobků, které je stanoveno předpisy Evropské unie upravujícími zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu38).

_________

38)

Příloha III oddíl IX kapitola II část III bod 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

60.

V § 27a se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí.“.

 

61.

V § 27b odst. 1 se slova „nebo oprávněný účastník lovu (dále jen lovec“)“ zrušují.

 

62.

V § 27b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

dodávat do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních.“.

 

63.

V § 27b odst. 2 se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „písm. a) nebo b)“.

 

64.

V § 27b odstavec 3 zní:

(3) Uživatel honitby je povinen zajistit vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře uvedených v odstavci 1 co nejdříve po ulovení, a to proškolenou osobou, která je oprávněným účastníkem lovu. Vyšetření může být provedeno také uživatelem honitby, popřípadě jeho členem, jsou-li proškolenými osobami. Představuje-li ulovená volně žijící zvěř podle výsledků vyšetření provedeného proškolenou osobou zdravotní riziko, musí být předložena uživatelem honitby úřednímu veterinárnímu lékaři k veterinárnímu vyšetření.“.

 

65.

V § 27b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Uživatel honitby je povinen na požádání úředního veterinárního lékaře předložit evidenci o ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní spotřebě, vedenou podle zákona o myslivosti7).“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

66.

V § 27b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Jde-li o zvěř vnímavou na trichinelózu, je uživatel honitby povinen zabezpečit její vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel), a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo krajskou veterinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 povolení pro tento druh vyšetřování. Laboratoř je povinna vydat uživateli honitby protokol o laboratorním vyšetření zvěře a jednou ročně předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři údaje o provedených vyšetřeních stanovené prováděcím právním předpisem. Uživatel honitby je povinen uchovávat protokol o laboratorním vyšetření zvěře po dobu nejméně 2 let a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Uživatel honitby může zvěř vnímavou na trichinelózu prodávat nebo dodávat konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 1 až po negativním vyšetření zvěře na přítomnost svalovce (trichinel).“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

 

67.

V § 27b odstavec 7 zní:

(7) Ulovená volně žijící zvěř, kterou uživatel honitby nebo oprávněný účastník lovu použije výlučně pro spotřebu ve své domácnosti, nemusí být vyšetřena proškolenou osobou. Jde-li však o zvěř vnímavou na trichinelózu, je uživatel honitby povinen zabezpečit její vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel), a to v laboratoři uvedené v odstavci 6. Povinnosti laboratoře a uživatele honitby uvedené v odstavci 6 větě druhé a třetí platí obdobně.“.

 

68.

V § 27b odst. 8 se slova „vydává osvědčení proškoleným osobám“ nahrazují slovy „proškoleným osobám vydává, pozastavuje a odnímá osvědčení“, slova „Státní veterinární správě“ se nahrazují slovy „Ústřední veterinární správě“ a na konci odstavce se doplňují věty „Zjistí-li krajská veterinární správa při výkonu státního veterinárního dozoru, že proškolená osoba porušila povinnosti stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie17f), podá vysoké škole, která osvědčení vydala, podnět k pozastavení, popřípadě odnětí osvědčení této osobě. Před opětovným zahájením činnosti je proškolená osoba, jíž bylo osvědčení pozastaveno, povinna podrobit se zkoušce k ověření znalostí proškolené osoby.“.

 

69.

V § 27b odst. 9 písmeno a) zní:

a)

způsob a rozsah vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, vedení záznamů proškolené osoby a údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři, včetně termínu jejich předložení,“.

 

70.

V § 32 odst. 4 a v § 33 odst. 3 písm. b) se slova „ , s výjimkou krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,“ zrušují.

 

71.

V § 32 odst. 5 se slova „s výjimkou krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,“ a věta druhá zrušují.

 

72.

V § 32 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slova „je povinen“ vkládají slova „před příjezdem zásilky na území České republiky“.

 

73.

V § 32 odst. 7 písm. c) se slova „Státní veterinární správu“ nahrazují slovy „Ústřední veterinární správu“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „a postupovat v souladu se sdělenými podmínkami“.

 

74.

V § 33 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

zda dovážené živočišné produkty a ostatní veterinární zboží odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení a v ostatních průvodních dokladech.“.

 

75.

V § 33 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

76.

V § 33 odst. 6 písm. b) se slova „ , jakož i postup při kontrole krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů s uvedením dokladů, které musí tato krmiva, doplňkové látky a premixy provázet“ zrušují.

 

77.

V § 35 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo „anebo“ nahrazuje slovem „a“.

 

78.

V § 37 odst. 2 písm. a) se slova „opisem ověřeným“ nahrazují slovy „kopií ověřenou“.

 

79.

§ 38a včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

§ 38a

 

(1) Ustanovení § 32 až 38 se nepoužijí na živočišné produkty uvedené v předpisu Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21). Dovoz zásilek těchto produktů se řídí předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21).

(2) Kontrolu živočišných produktů uvedených v odstavci 1 podle ustanovení čl. 5 a 6 předpisu Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21) provádějí v rámci celní kontroly celní úřady při kontrole cestujících a jejich osobních zavazadel a při kontrole dovážených zásilek u provozovatelů poštovních služeb a provozovatelů kurýrních služeb. Zjistí-li celní úřad při kontrole v místě vstupu, že zásilka živočišných produktů nesplňuje podmínky stanovené předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21), zabaví zásilku a vystaví doklad o jejím zabavení.

(3) Celní úřad kontroluje, zda provozovatelé všech míst vstupu na území České republiky splnili povinnosti uvedené v ustanovení čl. 3 a 4 předpisu Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21).

(4) Ustanovení § 32 až 38 se nepoužijí na zvířata uvedená v předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu7f). Dovoz těchto zvířat se řídí předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu7f).

(5) Kontrolu zvířat uvedených v odstavci 4 podle ustanovení čl. 12 a 14 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu7f) v místě vstupu na území České republiky provádějí v rámci celní kontroly celní úřady při kontrole cestujících a jejich osobních zavazadel. Je-li kontrolou zvířat zjištěno porušení požadavku stanoveného předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu7f), informuje celní úřad krajskou veterinární správu. Krajská veterinární správa rozhodne o zásilce podle ustanovení čl. 14 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu7f).

_________

21)

Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004.“.

 

80.

Poznámky pod čarou č. 20a a 22 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

81.

V § 38b se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Pokud třetí země určení vyžaduje veterinární osvědčení vytištěná na ceninovém papíře s ochrannými znaky, uhradí vývozce náklady spojené s jeho vytištěním. O náhradě nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu rozhodne krajská veterinární správa. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji krajská veterinární správa, která ji uložila. Výši paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Pokud třetí země určení vyžaduje ověření veterinárního osvědčení k vývozu ústřední kompetentní autoritou, provede jej Ústřední veterinární správa.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

82.

V § 39 odst. 2 se slova „příslušného orgánu veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správy“.

 

83.

V § 39a odst. 2 a v § 46 písm. e) se slova „příslušným orgánem veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správou“.

 

84.

V § 39a odst. 4 se slova „Orgány vykonávající státní veterinární dozor“ nahrazují slovy „Úřední veterinární lékaři“ a slovo „tohoto“ se nahrazuje slovy „státního veterinárního“.

 

85.

V § 40 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství23b)“ nahrazují slovy „Evropské unie21)“.

 

86.

Poznámka pod čarou č. 23b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

87.

V § 40 odst. 1 písm. b) se za slovo „třídit,“ vkládá slovo „označovat,“.

 

88.

V § 40 odst. 4 se slova „Nerozhodl-li příslušný orgán veterinární správy“ nahrazují slovy „Nerozhodla-li Státní veterinární správa“.

 

89.

V § 40 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; chovatel je dále povinen místo zahrabání kadáveru koně označit způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a toto označení zachovávat po dobu 10 let“.

 

90.

V § 41 odst. 5 písm. a) se za slova „požadavky na“ vkládá slovo „označování,“.

 

91.

V § 44 odst. 1 písm. b) se slova „Státní veterinární správy“ nahrazují slovy „Ústřední veterinární správy“.

 

92.

V § 44 odst. 1 písm. c) a d) a v § 48 odst. 1 písm. j) a k) se slova „webových stránkách“ nahrazují slovy „internetových stránkách“.

 

93.

V § 44 odst. 1 písm. d) se za slova „dědičnosti zdraví,“ vkládají slova „úkony související s kontrolou pohody zvířat,“ a za slova „a to včetně“ se vkládají slova „podmínek a“.

 

94.

V § 44 odst. 1 písm. f) se slova „Státní veterinární správou“ nahrazují slovy „Ústřední veterinární správou“.

 

95.

V § 45 odst. 1 písm. b) se slova „s orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „se Státní veterinární správou“.

 

96.

V § 45 odst. 1 písm. d) se slova „orgánům veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správě“.

 

97.

V § 45 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Veterinární lékaři Ministerstva obrany vydávají zdravotní potvrzení pro zvířata chovaná v objektech důležitých pro obranu státu.“.

 

98.

V § 46 písm. a) se slova „(§ 9 odst. 2)“ zrušují.

 

99.

§ 47 až 49 včetně nadpisů znějí:

§ 47

Orgány veterinární správy

 

(1) Státní veterinární správa je orgánem veterinární správy a správním úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“).

(2) Státní veterinární správa je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Jejím sídlem je Praha.

(3) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „Ústav“) je orgánem veterinární správy pro oblast veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků, organizační složkou státu a účetní jednotkou.

(4) Státní veterinární správa je tvořena Ústřední veterinární správou, krajskými veterinárními správami, které vykonávají svou působnost ve věcech veterinární péče na území, které je shodné s územím krajů podle jiného zákona7a), a Městskou veterinární správou v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární správy na území hlavního města Prahy.

(5) V čele Státní veterinární správy je ústřední ředitel, který řídí Ústřední veterinární správu. Ústředního ředitele jmenuje, odvolává a řídí ministr zemědělství. Ústřední ředitel jmenuje, odvolává a řídí ředitele krajských veterinárních správ.

(6) Bližší podmínky organizačního uspořádání Státní veterinární správy stanoví organizační řád, který vydává ústřední ředitel s předchozím souhlasem ministra zemědělství.

(7) Ústřední ředitel jmenuje a odvolává se souhlasem ministra zemědělství ředitele státních veterinárních ústavů.

(8) Svou působnost vykonává Státní veterinární správa Ústřední veterinární správou a krajskými veterinárními správami. Jako orgán prvého stupně rozhoduje ve správním řízení krajská veterinární správa podle své územní působnosti, o odvolání proti rozhodnutí krajské veterinární správy rozhoduje Ústřední veterinární správa, s výjimkou § 48 odst. 1 písm. f), g), l) a p), ve kterých rozhoduje jako orgán prvého stupně Ústřední veterinární správa.

 

§ 48

Ústřední veterinární správa

 

(1) Ústřední veterinární správa

a)

zpracovává koncepce ochrany zdraví zvířat a péče o zdravotní nezávadnost živočišných produktů, víceleté plány kontrol s cílem pravidelně ověřovat dodržování právních předpisů, které se týkají zdraví a pohody zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a krmiv, plány sledování některých látek a jejich reziduí a zabezpečuje realizaci těchto koncepcí a plánů,

b)

předkládá ministerstvu ke schválení návrhy programů ozdravování zvířat, včetně návrhů na jejich financování, a zabezpečuje jejich plnění, návrhy zásad pro vypracování pohotovostních plánů, jakož i, v případě hospodářských zvířat po projednání s Agrární komorou, návrhy na stanovení dalších povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k jejich zdolávání, které nejsou uvedeny v § 44 odst. 1 písm. d) větě druhé. Při vzniku mimořádné situace organizuje činnost krizového centra tlumení nákaz25b),

c)

vypracovává a aktualizuje celostátní pohotovostní plány, koordinuje provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k jejich zdolávání, rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření a dozírá na jejich plnění, přiznává, pozastavuje a obnovuje stádům, hospodářstvím a oblastem status prosté nákazy, vede jejich seznam a navrhuje orgánům Evropské unie, aby byl České republice přiznán status území prostého nákazy,

d)

řídí krajské veterinární správy, rozhoduje o opravných prostředcích proti jejich rozhodnutím a proti rozhodnutím Ústavu,

e)

řídí státní veterinární ústavy a Ústav a koordinuje jejich odbornou činnost, navrhuje ministerstvu schválení národních referenčních laboratoří a schvaluje referenční laboratoře, usměrňuje a koordinuje jejich činnost,

f)

vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků, provádí úřední kontroly a audity a na základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření, povoluje v souladu s předpisy Evropské unie zmírňující výjimky z veterinárních a hygienických požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na živočišné produkty, jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, a na vedlejší živočišné produkty, mají-li tyto výjimky celostátní povahu nebo se týkají území více krajů,

g)

vydává závazné posudky v případech, v nichž si jejich vydávání vyhradí, dává z hlediska zdravotní nezávadnosti souhlas k biologickému zkoušení dosud nepoužívaných krmiv, jejich výrobě, dovozu a uvádění do oběhu, určuje případy, ve kterých je třeba provést hodnocení specifické účinnosti biocidních přípravků proti stanoveným původcům nákaz,

h)

provádí kontroly podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu,

i)

prověřuje, zda pohraniční veterinární stanice splňuje požadavky na umístění, materiální a personální vybavení stanoviště veterinární hraniční kontroly, pozastavuje její činnost, zejména vyžaduje-li to ochrana zdraví lidí a zvířat, na požádání dovozců zvířat nebo živočišných produktů, pro něž nebyly dosud dovozní podmínky stanoveny (harmonizovány) na úrovni Evropské unie, sděluje dovozní podmínky uplatňované na dovoz zvířat nebo živočišných produktů daného druhu z příslušné třetí země nebo její části do České republiky a určuje, která očkování brání dovozu zvířat a jejich produktů, může v souvislosti s úkoly týkajícími se pohraniční veterinární kontroly požadovat od celních orgánů informace nezbytné z hlediska řízení a mezinárodní spolupráce na úseku této kontroly,

j)

vede, aktualizuje a zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy seznamy schválených a registrovaných, popřípadě povolených

1.

účastníků sítě sledování, shromažďovacích středisek, karanténních středisek, inseminačních stanic, středisek pro odběr spermatu, bank spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiných zařízení, podílejících se na uvádění zvířat do oběhu a na obchodování s nimi,

2.

podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, podílejících se na výrobě, zpracovávání a uvádění živočišných produktů do oběhu a na obchodování s nimi,

3.

osob, které jako podnikatelé10) přepravují zvířata nebo živočišné produkty a podléhají registraci, jakož i obchodníků uvedených v § 9b,

4.

třetích zemí, popřípadě jejich částí, z nichž lze dovážet zvířata nebo živočišné produkty do České republiky,

5.

podniků, popřípadě jiných zařízení v třetích zemích, z nichž lze dovážet živočišné produkty do České republiky,

6.

veterinárních laboratoří, asanačních podniků a jiných osob, které vykonávají jen některé asanační činnosti uvedené v § 39 odst. 1,

7.

svobodných celních pásem, svobodných celních skladů a celních skladů pod státním veterinárním dozorem,

8.

dalších osob, podniků, závodů, středisek a jiných zařízení a prostředků, pokud jejich schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropské unie;

seznamy podle bodů 1 až 8 předává Komisi a ostatním členským státům, vyžadují-li to předpisy Evropské unie,

k)

zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy v souladu s právními akty Evropské unie vzory veterinárních osvědčení, jakož i seznamy referenčních laboratoří Evropské unie, národních referenčních laboratoří členských států a laboratoří členských států oprávněných k výkonu určité laboratorní činnosti, pokud to právní akty Evropské unie vyžadují,

l)

vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení

1.

k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního dozoru,

2.

k provozování asanačního podniku,

m)

shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace z oblasti veterinární péče včetně údajů, jež se Česká republika zavázala podávat mezinárodním organizacím vzhledem ke svému členství v nich, vede, provozuje a rozvíjí informační systém v oblasti veterinární péče v souladu se zvláštními právními předpisy25c), spolupracuje se správci jiných informačních systémů sloužících k výkonu veřejné správy v České republice a zabezpečuje funkční integraci informačního systému v oblasti veterinární péče do mezinárodních informačních systémů v oblasti veterinární péče,

n)

organizuje atestační studium úředních veterinárních lékařů a uděluje atestace, organizuje odbornou průpravu veterinárních asistentů, organizuje odborné kurzy a další vzdělávání zaměstnanců Státní veterinární správy,

o)

spolupracuje

1.

s Agrární komorou, Potravinářskou komorou, Komorou a s dalšími profesními zájmovými sdruženími, jakož i s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno v otázkách týkajících se jejich působnosti a společného zájmu,

2.

s orgány Evropské unie, kterým podává jimi požadované nebo předpisy Evropské unie stanovené informace, zprávy, stanoviska a doklady z oboru své působnosti, a s členskými státy, kterým poskytuje potřebnou součinnost, zejména informace stanovené předpisy Evropské unie,

3.

se zahraničními veterinárními službami a příslušnými mezinárodními organizacemi,

p)

plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů Evropské unie2), zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto předpisů Evropské unie2), vydává povolení k přijetí vedlejších živočišných produktů náležejících mezi materiály 1. nebo 2. kategorie a zpracovaných produktů pocházejících z těchto materiálů, které jsou odesílány z jiných členských států do České republiky jako státu určení, provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele25d) a v případě zjištění protiprávního jednání25e), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů25f), rozhodnutím takové jednání zakáže,

q)

určí na žádost orgánu vykonávajícího státní dozor podle zákona o České obchodní inspekci25g) nebo zákona o Celní správě České republiky25h), který státní veterinární ústav provádí laboratorní vyšetření k identifikaci živočišného druhu podle předpisu Evropské unie, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže25i),

r)

plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy1b).

(2) Prováděcí právní předpis stanoví konkrétní požadavky na vybavení, způsob a organizaci provozu informačního systému v oblasti veterinární péče.

 

§ 49

Krajská veterinární správa

 

(1) Krajská veterinární správa

a)

vypracovává a aktualizuje v souladu s celostátními pohotovostními plány krajské pohotovostní plány a kontroluje jejich plnění, organizuje činnost krajského krizového centra tlumení nákaz25b),

b)

organizuje provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a k jejich zdolávání, schvaluje a v případě neprovedení stanovených povinných preventivních a diagnostických úkonů [§ 5 odst. 1 písm. a), § 44 odst. 1 písm. d)] pozastavuje, popřípadě odnímá status hospodářství úředně prostého nebezpečných nákaz, schvaluje ozdravovací programy chovatelů, schvaluje prostory určené pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků používaných k přepravě zvířat a plní úkoly vyplývající pro ni z plánu sledování některých látek a jejich reziduí,

c)

rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření v obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, dozírá na jejich plnění a povoluje individuální výjimky z nařízených mimořádných veterinárních opatření,

d)

rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření, jimiž se ukládají povinnosti individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám, a dozírá na jejich plnění,

e)

oznamuje na základě výsledků předběžného vyšetření zvířat podezření z výskytu nebezpečné nákazy Ústřední veterinární správě a po jejich potvrzení výskyt této nákazy příslušnému krajskému úřadu, obci, na území hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy, orgánu Policie České republiky a místně příslušnému orgánu Komory, výskyt nemoci přenosné ze zvířat na člověka též příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

f)

z nákazových důvodů může nařídit chovateli, aby předvedl zvíře k veterinárnímu vyšetření, ochrannému očkování nebo k provedení jiného odborného veterinárního úkonu, a určuje podmínky a dobu trvání karantény a izolace,

g)

vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků, provádí plánované úřední kontroly, kontroly v případě podezření z nedodržování povinností a požadavků a audity, a na základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření, ověřuje soulad se specifikacemi podle předpisů Evropské unie o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality, a o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin25j), pokud jde o produkty a potraviny živočišného původu, povoluje v souladu s předpisy Evropské unie zmírňující výjimky z veterinárních a hygienických požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na živočišné produkty, jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, a na vedlejší živočišné produkty, pokud povolování těchto výjimek nepřísluší Ústřední veterinární správě,

h)

schvaluje a registruje, popřípadě jen registruje v obvodu své působnosti

1.

účastníky sítě sledování, shromažďovací střediska, karanténní střediska, inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiná zařízení, podílející se na uvádění zvířat do oběhu a na obchodování s nimi,

2.

podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, podílející se na výrobě, zpracovávání a uvádění živočišných produktů do oběhu a na obchodování s nimi,

3.

osoby, které jako podnikatelé10) přepravují zvířata nebo živočišné produkty a podléhají registraci, jakož i obchodníky uvedené v § 9b,

4.

asanační podniky a jiné osoby, které vykonávají jen některé asanační činnosti uvedené v § 39 odst. 1,

5.

soukromé veterinární lékaře pro shromažďovací střediska nebo pro určitou činnost, pokud jejich schválení vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropské unie,

6.

svobodná celní pásma, svobodné celní sklady a celní sklady pod státním veterinárním dozorem,

7.

další osoby, podniky, závody, střediska a jiná zařízení a prostředky, pokud jejich schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropské unie;

odnímá nebo pozastavuje schválení a registraci, popřípadě jen ruší registraci, jsou-li splněny podmínky pro takové opatření stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie,

i)

vydává závazné posudky pro stavební řízení, ohlášení stavby a pro kolaudační souhlas a osvědčuje splnění požadavků a podmínek stanovených pro zacházení se živočišnými produkty,

j)

uplatňuje stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a závazná stanoviska v územním řízení z hlediska veterinární péče,

k)

určuje veterinární podmínky pro konání svodů zvířat a veterinární podmínky k provádění pokusů na zvířatech, registruje cirkusy, vydává rejstříky cirkusových zvířat a rejstříky míst konání představení cirkusů, potvrzuje pasy pro cirkusová zvířata, provádí kontroly dodržování povinností a požadavků spojených s přemísťováním cirkusových zvířat mezi členskými státy a ověřuje, zda jsou splněny podmínky pro přemístění cirkusu z České republiky do jiného členského státu,

l)

tomu, kdo vyrábí, zpracovává, dováží, ošetřuje, skladuje, přepravuje, uvádí do oběhu a používá krmiva živočišného původu, určuje veterinární podmínky pro jejich použití tak, aby bylo vyloučeno jejich ovlivnění činiteli působícími nepříznivě na jejich zdravotní nezávadnost. U krmiv, jež byla ošetřena látkami škodlivými zdraví lidí nebo zvířat nebo jinak nepříznivě ovlivňujícími živočišné produkty anebo do nichž byly takové látky přidávány v souladu se schváleným technologickým postupem a která proto mohou být použita ke krmení jen po uplynutí stanovené ochranné lhůty, stanovuje v případě potřeby tuto lhůtu nebo jiné veterinární podmínky a opatření, a kontroluje jejich dodržování,

m)

vydává po provedené veterinární kontrole veterinární osvědčení a odpovídá za jeho úplnost a správnost,

n)

provádí prohlídku jatečných zvířat a masa, jakož i veterinární vyšetření ostatních živočišných produktů a posuzuje jejich použitelnost (poživatelnost), vydává provozovatelům drůbežích nebo králičích jatek povolení k provádění některých úkonů v rámci prohlídky masa drůbeže a zajícovců vlastními zaměstnanci a rozhoduje o výši náhrady nákladů spojených s výkonem této prohlídky, prověřuje systém vlastní kontroly hygienických podmínek výroby podnikatelů10) uvedených v § 22, schvaluje pohotovostní plány provozovatelů jatek, provozní a sanitační řády uvedené v § 22 odst. 1 písm. b) bodě 3, dává a odnímá souhlas k prodeji malých množství syrového mléka chovatelem v místě výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu přímo spotřebiteli,

o)

provádí veterinární kontrolu zvířat a živočišných produktů, které jsou předmětem obchodování, v místě jejich původu, v průběhu jejich přepravy nebo při jejich příchodu na místo určení, a pokud je součástí krajské veterinární správy pohraniční veterinární stanice, také pohraniční veterinární kontrolu kontrolovaného zboží dováženého z třetích zemí; v souvislosti s prováděním pohraniční veterinární kontroly může požadovat od celních orgánů informace nezbytné pro řádný výkon této kontroly,

p)

přijímá odpovídající opatření, nejsou-li

1.

splněny veterinární podmínky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie pro obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo pro dovoz zvířat a živočišných produktů,

2.

dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie pro shromažďovací střediska, nebo

3.

dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené předpisem Evropské unie, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže25i), jedná-li se o surové kočičí a psí kůže,

q)

vyžaduje-li to výkon státního veterinárního dozoru, vykonává veterinární prosektorskou činnost v asanačních podnicích,

r)

registruje absolventy středních odborných škol veterinárního oboru, popřípadě absolventy pomaturitního studia veterinárního oboru, kteří jsou oprávněni vykonávat některé odborné veterinární úkony podnikatelským způsobem, (dále jen „soukromý veterinární technik“),

s)

vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení

1.

k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), nejde-li o povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního dozoru,

2.

k výkonu některých veterinárních asanačních činností (§ 51 odst. 1), nejde-li o provozování asanačního podniku,

3.

k provádění domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele,

4.

k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství, k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně,

t)

provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25l) v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém25m), provádí kontroly podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu a vydává osvědčení pro poskytování zvláštních vývozních náhrad,

u)

ukládá pokuty za nesplnění nebo porušení povinností, požadavků nebo podmínek stanovených tímto zákonem a předpisy Evropské unie,

v)

plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů Evropské unie2), zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto předpisů Evropské unie2), provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele25d) a v případě zjištění protiprávního jednání25e), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů25f), rozhodnutím takové jednání zakáže,

x)

plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy1b).

(2) Ředitel krajské veterinární správy zřizuje nákazovou komisi, která je jeho poradním orgánem.

(3) Součástí krajské veterinární správy je pohotovostní středisko pro mimořádné situace, které v souladu s celostátními pohotovostními plány zasahuje v ohniscích nákaz a v případech jiných mimořádných situací.“.

 

100.

V § 49a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo s jejím předchozím souhlasem příslušná krajská veterinární správa“ zrušují.

 

101.

V § 49a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „ , popřípadě krajská veterinární správa“ zrušují.

 

102.

V § 50 odst. 4 se slova „registru osob25l)“ nahrazují slovy „registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registr osob“)39)“.

Poznámka pod čarou č. 39 zní:

_________

39) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.“.

 

103.

Poznámka pod čarou č. 25l, která zní:

_________

25l) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.“,

se zrušuje.

 

104.

V § 50 odst. 5 se slova „odstavci 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavcích 1 až 3“.

 

105.

V § 50 se doplňují nové odstavce 8 až 10, které znějí:

(8) Laboratorní, popřípadě jinou veterinární diagnostickou činnost za účelem vyšetření zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), nejde-li o povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky budou využívány pro účely státního veterinárního dozoru, podle ustanovení odstavce 3 je oprávněn vykonávat veterinární lékař, soukromý veterinární technik, osoba odborně způsobilá podle ustanovení § 59a odst. 1 písm. b) až e) nebo osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

(9) Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) organizuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, která vydává osobám, které absolvovaly tuto specializovanou odbornou průpravu, osvědčení o způsobilosti k vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel) a vede seznam těchto osob.

(10) Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy se zaměřením na vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly.“.

 

106.

V § 51 odst. 2 a v § 64 odst. 2 se slova „základního registru osob25l)“ nahrazují slovy „registru osob39)“.

 

107.

Poznámka pod čarou č. 25n zní:

_________

25n) Například zákon č. 246/1992 Sb., zákon č. 378/2007 Sb., zákon č. 110/1997 Sb.“.

 

108.

V § 52 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství25k)“ nahrazují slovy „Evropské unie40)“.

Poznámka pod čarou č. 40 zní:

_________

40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/ /2004.“.

 

109.

Poznámky pod čarou č. 25k, které znějí:

_________

25k) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/ /2004. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“ a

25k) Čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“, se zrušují.

 

110.

V § 52 odst. 4 se slova „Evropských společenství25k)“ nahrazují slovy „Evropské unie41)“.

Poznámka pod čarou č. 41 zní:

_________

41) Čl. 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.“.

 

111.

V § 53 odstavec 10 zní:

(10) Ústřední ředitel nebo ředitel krajské veterinární správy může písemně pověřit zaměstnance státního veterinárního ústavu prováděním jednotlivých odborných úkonů v oblasti laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti pro účely státního veterinárního dozoru pod vedením a odpovědností veterinárního inspektora. Pro provádění těchto úkonů platí ustanovení odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) a b) a odstavce 4 obdobně. Pověření zaměstnanci jsou povinni předložit kontrolované osobě toto pověření.“.

 

112.

V § 56 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „orgánu veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správy“.

 

113.

V § 57 se doplňují odstavce 3 až 8, které znějí:

(3) Orgánům veterinární správy jsou pro výkon státní správy na úseku veterinární péče poskytovány

a)

referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)

údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c)

údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b)

datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c)

datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d)

adresa místa pobytu,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum a místo narození,

c)

rodné číslo,

d)

adresa místa trvalého pobytu,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum a místo narození,

c)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d)

druh a adresa místa pobytu,

e)

počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

 

114.

V § 59 odst. 5 se slova „orgánů veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správy“.

 

115.

V § 59a odst. 1 písm. a) se slova „veterinárního lékařství a hygieny“ nahrazují slovy „veterinárního lékařství nebo v oblasti veterinární hygieny a ekologie“.

 

116.

V § 59a odst. 3 se slova „veterinárního lékařství a hygieny“ nahrazují slovy „veterinárního lékařství“.

 

117.

V § 61 odst. 2 se slova „ověřený opis“ nahrazují slovy „ověřená kopie“.

 

118.

V § 61 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Vyšetření, zdravotní zkoušky a povinné preventivní a diagnostické úkony v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat provádí veterinární lékař schválený pro tuto činnost. Schválený veterinární lékař postupuje při výkonu této činnosti v souladu s pokyny krajské veterinární správy a provádí tuto činnost v rozsahu, postupy a v souladu s požadavky stanovenými ministerstvem podle § 44 odst. 1 písm. d). Schválení veterinárního lékaře pro tuto činnost může být krajskou veterinární správou pozastaveno nebo odejmuto, jestliže při jejím provádění postupoval v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem.“.

 

119.

Za § 64 se vkládá nový § 64a, který včetně nadpisu zní:

§ 64a

Odborná způsobilost

k označování hospodářských zvířat

 

(1) Označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona8) je oprávněn provádět veterinární lékař nebo soukromý veterinární technik.

(2) Označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona8), včetně označování výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, je dále oprávněna provádět osoba, která získala střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství, veterinářství a veterinární prevenci a která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na označování zvířat výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

(3) Označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona8), s výjimkou označování výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, je dále oprávněn provádět chovatel hospodářských zvířat.

(4) Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na označování zvířat výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru organizuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, která vydává osobám, které absolvovaly tuto specializovanou odbornou průpravu, osvědčení o způsobilosti k označování zvířat výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru a vede seznam těchto osob.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy se zaměřením na označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona8) výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly.“.

 

120.

V § 65 odst. 1 písm. a) ve větě první se za slovo „prostoru,“ vkládají slova „která za účelem jeho uvedení do oběhu v České republice hodlá vyrábět, distribuovat z jiného členského státu nebo dovážet ze třetí země veterinární přípravek,“, slovo „přípravku,“ se nahrazuje slovy „přípravku a dále rozhoduje“, za slovem „řízení,“ se slova „o prodloužení nebo“ zrušují a ve větě druhé se za slovo „neúčinný“ vkládají slova „ , není bezpečný“ a za slovo „řízení“ se vkládají slova „a následných změn“.

 

121.

V § 65 odst. 1 písm. c) se slova „eviduje výrobce veterinárních přípravků a“ zrušují.

 

122.

V § 65 odst. 1 se na začátek písmene g) vkládají slova „na základě požadavku Ústřední veterinární správy“ a slova „vede a aktualizuje seznam schválených biocidů,“ se zrušují.

 

123.

V § 65 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Vyhoví-li Ústav žádosti a rozhodne o schválení veterinárního přípravku, platí toto rozhodnutí po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.“.

 

124.

V § 65 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Platnost rozhodnutí může být i opakovaně prodloužena o dalších 5 let na základě oznámení držitele rozhodnutí o tom, že hodlá nadále veterinární přípravek vyrábět, distribuovat z jiného členského státu nebo dovážet ze třetí země za účelem jeho uvádění do oběhu v České republice; oznámení musí být podáno nejpozději 30 dnů před vypršením platnosti vydaného rozhodnutí.“.

 

125.

V § 65 odst. 5 písm. a) bodě 1 se slova „prodloužení nebo“ zrušují.

 

126.

V § 66 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Vyrábět, uvádět“ nahrazují slovem „Uvádět“.

 

127.

V § 66 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

veterinární technické prostředky, u kterých nebyla překročena doba jejich použitelnosti.“.

 

128.

V § 66a odst. 1 písmeno a) zní:

a)

zajistit, aby vlastnosti schváleného veterinárního přípravku odpovídaly dokumentaci předložené ve schvalovacím řízení, aby k veterinárnímu přípravku byly připojeny pokyny pro zacházení s ním a požádat Ústav o schválení každé změny obsahu údajů a dokumentace oproti jejímu stavu v okamžiku vydání rozhodnutí o schválení nebo schválení poslední změny, a to před provedením takové změny,“.

 

129.

V § 66a odst. 2 písm. a) se čárka za slovem „přípravku“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo prodloužením jeho používání“ se zrušují.

 

130.

V § 66a odst. 4 písm. a) se čárka za slovem „přípravku“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a o prodloužení platnosti“ se zrušují.

 

131.

V § 66a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

výčet změn podléhajících schválení s rozlišením na změny administrativní povahy a změny vyžadující odborné hodnocení.“.

 

132.

V § 66b odst. 2 se slova „ , o změnu v dokumentaci schváleného veterinárního přípravku nebo o prodloužení jeho používání“ nahrazují slovy „nebo schválení změny v dokumentaci schváleného veterinárního přípravku“.

 

133.

V § 66c odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „ , včetně opisu prohlášení o shodě“ zrušují.

 

134.

V § 67 odst. 3 se slova „která je uvedena“ nahrazují slovy „které jsou uvedeny“.

 

135.

V § 67 odst. 5 se za slova „nebezpečné nákazy“ vkládají slova „nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka“ a za slova „nebezpečných nákaz“ se vkládají slova „nebo nemocí přenosných ze zvířat na člověka“.

 

136.

V § 67 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Náhrada podle odstavce 1 se sníží o 10 %, pokud

a)

chovatel nezabezpečil provedení stanovených vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat, nebo

b)

chovatel nesplnil povinnosti chovatele týkající se označování a evidence zvířat podle plemenářského zákona9d).“.

 

137.

V § 70 odst. 1 se slova „lhůty pro podání žádosti podle předchozí věty se prodlužují o 6 týdnů“ nahrazují slovy „může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel, a nedochází-li k utracení včel, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření“.

 

138.

V § 70 odstavec 2 zní:

(2) Chovateli může být na náhradu podle § 67 poskytnuta přiměřená záloha.“.

 

139.

V § 71 odst. 1 písm. a) se slova „§ 6 odst. 1, 2, 4 až 6 a 9“ nahrazují slovy „§ 5a odst. 1, § 6 odst. 1 až 4 a 7“.

 

140.

V § 71 odst. 1 písm. b) se slova „§ 21 odst. 1 až 3, 8, 10 a 13“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 1 až 4, 7, 9, 11 a 14“ a slova „§ 27b odst. 1 až 5“ slovy „§ 27b odst. 1 až 8“.

 

141.

V § 71 odst. 1 písm. d) se za slova „§ 13 odst. 4,“ vkládají slova „nesplní nebo poruší opatření podle § 53 odst. 1 písm. f),“.

 

142.

V § 71 odst. 1 písm. e) a v § 72 odst. 1 písm. i) se slova „§ 19“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 1 až 5“.

 

143.

V § 71 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21),“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

 

144.

V § 71 odst. 1 písm. h) se slova „§ 40 odst. 1 písm. a), c) a d)“ nahrazují slovy „§ 40 odst. 1“.

 

145.

V § 71 odst. 2 písm. c) se slova „písm. c) až i)“ nahrazují slovy „písm. c) až j)“.

 

146.

V § 71 odst. 2 písm. d) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. k)“.

 

147.

V § 72 odst. 1 písm. a) se slova „§ 5 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 2 a 3“ a slova „§ 6 odst. 1, 2, 4 až 6 a 9“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 1 až 4 a 7“.

 

148.

V § 72 odst. 1 písm. d) se slova „§ 21 odst. 2 a 10“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 2, 3 a 11“ a slova „§ 27b odst. 1 a 2“ slovy „§ 27b odst. 1 až 4, 6 a 7“.

 

149.

V § 72 odst. 1 písm. f) se slova „§ 21 odst. 13“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 14“ a slova „§ 22 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i)“ se nahrazují slovy „§ 22 odst. 1 písm. a) až c) a e) až j)“.

 

150.

V § 72 odst. 1 písm. h) se za slova „§ 13 odst. 4,“ vkládají slova „nesplní nebo poruší opatření podle § 53 odst. 1 písm. f),“.

 

151.

V § 72 odst. 1 písm. i) se slova „§ 21 odst. 1, 3 a 8“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 1, 4, 7 a 9“.

 

152.

V § 72 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

k)

nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21),“.

Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena l) až q).

 

153.

V § 72 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 6 odst. 7, § 12 odst. 2, § 17a odst. 6, § 61 odst. 1, 3 a 5 nebo § 62 odst. 2, nebo“.

 

154.

V § 72 odst. 3 písm. a) se slova „písm. a) až d) a n)“ nahrazují slovy „písm. a) až d) a o)“.

 

155.

V § 72 odst. 3 písm. b) se slova „písm. e) až g) a o)“ nahrazují slovy „písm. e) až g) a p)“.

 

156.

V § 72 odst. 3 písm. c) se slova „písm. h) až l) a p)“ nahrazují slovy „písm. h) až m) a q)“.

 

157.

V § 72 odst. 3 písm. d) se slova „písm. m)“ nahrazují slovy „písm. n)“.

 

158.

V § 74 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. g) a správní delikty podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává celní úřad.“.

 

159.

V § 75 odst. 2 se slova „orgán veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správa“.

 

160.

V § 75 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větami „V případě prohlídky skotu, který musí být v souladu s předpisy Evropské unie upravujícími pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií7c) vyšetřen na bovinní spongiformní encefalopatii, se výše náhrady zvyšuje o částku stanovenou prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis také stanoví podmínky vyšetřování, včetně věkové hranice skotu, který musí být na bovinní spongiformní encefalopatii vyšetřen.“.

 

161.

V § 75 odst. 4 se slova „orgán veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správa“ a slova „ , který ji uložil,“ se zrušují.

 

162.

V § 75 odstavec 5 zní:

(5) Náklady spojené s prováděním pohraniční veterinární kontroly je povinen hradit dovozce nebo jeho zástupce, a to ve výši paušální částky, která odpovídá skutečným nákladům vynakládaným na provádění pohraniční veterinární kontroly v předchozích 2 letech. O náhradě nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly rozhodne krajská veterinární správa. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji krajská veterinární správa, která ji uložila. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly vždy na období 2 let.“.

 

163.

Poznámka pod čarou č. 35c se zrušuje.

 

164.

V § 76 odstavec 3 zní:

(3) Právní předpis Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních se označuje názvem nařízení Státní veterinární správy a

a)

týká-li se územního obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1,

b)

má-li celostátní povahu nebo se týká územních obvodů více krajů, vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1. Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci Státní veterinární správy vyhlášení těchto opatření, jejich změny nebo ukončení ihned, jakmile byl o to požádán.“.

 

165.

V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

166.

V § 76 odst. 4 se slova „Státní veterinární správě“ nahrazují slovy „Ústřední veterinární správě“.

 

167.

§ 78 zní:

§ 78

Zmocňovací ustanovení

 

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 5a odst. 4, § 6 odst. 8, § 8 odst. 5, § 9a odst. 5, § 9b odst. 3, § 10 odst. 3, § 17a odst. 10, § 18 odst. 6, § 19 odst. 3 a 6, § 21 odst. 15, § 21a odst. 5, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2, § 25 odst. 5, § 27 odst. 4, § 27a odst. 6, § 27b odst. 9, § 28 odst. 5, § 31 odst. 3, § 33 odst. 6, § 34 odst. 5, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4, § 38b odst. 3 a 5, § 38c odst. 5, § 39 odst. 5, § 40 odst. 4, § 41 odst. 5, § 42 odst. 6, § 48 odst. 2, § 50 odst. 10, § 51a odst. 3, § 53 odst. 6, § 59 odst. 6, § 59a odst. 4, § 64 odst. 6, § 64a odst. 5, § 66a odst. 4, § 66c odst. 5, § 70 odst. 3 a § 75 odst. 3 až 5.“.

 

168.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 166/1999 Sb.

 

NÁKAZY A NEMOCI PŘENOSNÉ ZE ZVÍŘAT NA ČLOVĚKA, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA NEBEZPEČNÉ, A JEJICH PŮVODCI

 

a) nákazy společné více druhům zvířat:

1. Aujeszkyho choroba

2. brucelóza (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis)

3. echinokokóza (hydatidóza)

4. horečka Údolí Rift

5. hydroperikarditida přežvýkavců

6. japonská encefalitida

7. katarální horečka ovcí

8. krymsko-konžská hemoragická horečka

9. leptospiróza

10. listerióza

11. mor skotu

12. myiáza (Cochliomya hominivorax, Chrysomya bezziana)

13. paratuberkulóza

14. Q horečka

15. salmonelóza (invazivní sérovary-jejich původci)

16. slintavka a kulhavka

17. sněť slezinná

18. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)

19. trichinelóza

20. tuberkulóza (Mycobacterium bovis, Mycobacterium suis, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis)

21. tularémie

22. verotoxigenní Escherichia coli

23. vezikulární stomatitida

24. vzteklina

25. západonilská horečka

 

b) nákazy skotu:

1. anaplasmóza skotu

2. babesióza skotu

3. enzootická leukóza skotu

4. hemoragická septikémie (pasteurelóza)

5. hlavnička

6. infekční rinotracheitida skotu (IBR, IBR/IPV)

7. nodulární dermatitida skotu

8. plicní nákaza skotu

9. theilerióza

10. trichomonáza

11. trypanosomiáza (přenášená mouchou tse-tse)

12. venerická kampylobakterióza skotu

 

c) nákazy ovcí a koz:

1. enzootické zmetání ovcí (chlamydióza ovcí)

2. epididymitida beranů (Brucella ovis)

3. klusavka

4. mor malých přežvýkavců

5. nakažlivá agalakcie

6. nakažlivá pleuropneumonie koz

7. nemoc Nairobi

8. neštovice ovcí a neštovice koz

 

d) nákazy koní:

1. encefalomyelitida koní (východní)

2. encefalomyelitida koní (západní)

3. hřebčí nákaza

4. infekční anémie koní (nakažlivá chudokrevnost koní)

5. infekční arteritida koní

6. mor koní

7. nakažlivá metritida koní

8. piroplasmóza koní

9. Surra (Trypanosoma evansi)

10. venezuelská encefalomyelitida koní

11. vozhřivka

 

e) nákazy prasat:

1. africký mor prasat

2. encefalitida způsobená virem Nipah

3. klasický mor prasat

4. reprodukční a respirační syndrom prasat

5. vezikulární choroba prasat

6. virová gastroenteritida (transmisivní gastroenteritida prasat)

 

f) nákazy drůbeže:

1. aviární influenza (vysoce patogenní a nízkopatogenní)

2. cholera drůbeže

3. mykoplasmóza drůbeže (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae)

4. newcastleská choroba

5. pulorová nákaza (Salmonella pullorum)

6. tyf drůbeže

 

g) nákazy včel:

1. hniloba včelího plodu (evropská hniloba včelího plodu)

2. mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu)

3. roztoč Tropilaelaps (infestace včel roztočem Tropilaelaps)

4. roztočíková nákaza včel

5. tumidóza (Aethina tumida)

6. varroáza včel

 

h) nákazy ryb:

1. epizootická nekróza krvetvorné tkáně

2. epizootický vředový syndrom

3. herpesviróza Koi (herpesviróza kapra Koi)

4. infekční nekróza krvetvorné tkáně

5. virová hemoragická septikémie

 

i) ostatní nákazy:

1. epizootické hemoragické onemocnění (jelenovitých)

2. leishmanióza

3. neštovice velbloudů

 

j) další nákazy, o jejichž povinném hlášení rozhodnou orgány Evropské unie.“.

Čl. II

Přechodná a závěrečná ustanovení

1.

Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze jako samostatné organizační složky státu ke dni účinnosti tohoto zákona zanikají sloučením se Státní veterinární správou.

2.

Zaměstnanci, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v pracovním poměru ke krajské veterinární správě a Městské veterinární správě v Praze, se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnanci Státní veterinární správy. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v pracovním poměru ke krajské veterinární správě a Městské veterinární správě v Praze, přechází na Státní veterinární správu.

3.

Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv a ostatních majetkových hodnot, se kterými byly příslušné hospodařit krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Státní veterinární správu.

4.

Z krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Státní veterinární správu všechny pohledávky, závazky, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

5.

Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Pokud se v jiných právních předpisech používá pojem

a)

„Státní veterinární správa“, rozumí se tím Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy,

b)

„krajská veterinární správa“, rozumí se tím krajská veterinární správa Státní veterinární správy,

c)

„orgány veterinární správy“, rozumí se tím Státní veterinární správa.

7.

Provozovatel podniku, který zpracovává a uvádí do oběhu med různých chovatelů, je povinen požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci podniku podle § 22 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Osoba, která uvádí syrové mléko do oběhu, je povinna uvést tuto činnost do souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9.

Soukromý veterinární lékař je povinen požádat krajskou veterinární správu o schválení k provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci kontroly zdraví zvířat, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10.

Správní řízení týkající se prodloužení schválení veterinárních přípravků a správní řízení týkající se změn rozhodnutí o schválení veterinárních přípravků, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Část druhá

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/ /2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb. a zákona č. 262/2011 Sb., se mění takto:

1.

V položce 69 písmena d) a e) znějí:

d)

Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku administrativní povahy42)

250

e)

Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku vyžadující odborné hodnocení42)

1 000“.

 

2.

Položky 70 a 71 znějí:

Položka 70

1.

Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo včel42)

 

 

 

– za jedno zvíře

50

 

– za více než jedno zvíře

100

2.

Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování42)

 

 

 

– za jedno zvíře

50

 

– za více než jedno zvíře

100

3.

Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete42)

 

 

 

– za jedno zvíře

50

 

– za více než jedno zvíře

100

Položka 71

1.

Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42)

100

2.

Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů42)

100“.

 

3.

V položce 72 písmeno e) zní:

e)

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci nebo v registraci

100“.

 

4.

V položce 73 písmeno g) zní:

g)

Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně42)

200“.

 

5.

V položce 73 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

Vydání povolení k provádění domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele42)

200“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

 

6.

V položce 73 písmeno i) zní:

i)

Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení

100“.

 

7.

V položce 73 poznámka č. 2 zní:

2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f), g) nebo h) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene i) této položky.“.

Část třetí

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 4 se slova „příslušný orgán veterinární správy“ nahrazují slovy „krajská veterinární správa Státní veterinární správy nebo Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“)“.

 

2.

V § 5 odst. 5 se slova „orgánem veterinární správy“ nahrazují slovy „krajskou veterinární správou“.

 

3.

V § 5h odst. 4 úvodní části ustanovení a § 13 odst. 7 větě první, druhé a třetí se slova „Příslušný orgán veterinární správy“ nahrazují slovy „Krajská veterinární správa“.

 

4.

V § 7a odst. 3 a § 13a odst. 2 se slova „příslušný orgán veterinární správy“ nahrazují slovy „krajská veterinární správa“.

 

5.

V § 8 odst. 3 písm. b), § 13 odst. 8, § 17d odst. 5, § 17e odst. 6 a § 18a odst. 2 písm. c) se slova „příslušnému orgánu veterinární správy“ nahrazují slovy „krajské veterinární správě“.

 

6.

V § 13 odst. 5 se slova „orgánu veterinární správy příslušného“ nahrazují slovy „krajské veterinární správy příslušné“.

 

7.

V § 13 odst. 7 se slova „Příslušný orgán veterinární správy, který povolení vydal, je povinen“ nahrazují slovy „Krajská veterinární správa, která povolení vydala, je povinna“.

 

8.

V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „orgány veterinární správy“ nahrazují slovy „Státní veterinární správa“.

 

9.

V § 19 odst. 3 písm. b) se slova „orgán veterinární správy, do jehož okruhu působnosti byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření tímto zákonem svěřeny, popřípadě do jehož okruhu působnosti se zřetelem na svůj význam, povahu a srovnatelné úkoly náleží“ nahrazují slovy „Státní veterinární správa“.

 

10.

V § 22 se nadpis „Orgány veterinární správy“ nahrazuje nadpisem „Státní veterinární správa“.

 

11.

V § 22 odst. 2 se slova „Státní veterinární správa“ nahrazují slovy „Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy“.

 

12.

V § 24a odst. 5 se slova „orgánů veterinární správy“ nahrazují slovy „krajské veterinární správy“ a slova „orgánu veterinární správy“ se nahrazují slovy „krajské veterinární správy“.

Část čtvrtá

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 160, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.