Čekejte, prosím...
A A A
337/2011 Sb. znění účinné od 21. 11. 2011 do 31. 12. 2019

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a d) nabývají účinnosti dnem 20. prosince 2011.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

337

 

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2011

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a) a g), § 8 odst. 3 písm. b) a d), § 8 odst. 4 písm. b) a c), § 8 odst. 7, § 8a odst. 1, § 8a odst. 2 písm. a), § 8a odst. 3 písm. d) a e) a § 8a odst. 6 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropské unie1 stanoví

a)

náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti a seznam výrobků spojených se spotřebou energie,

b)

požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání a seznam výrobků spojených se spotřebou energie.

§ 2

Seznam výrobků spojených se spotřebou energie

pro energetické štítkování

(1)

Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, jsou

a)

pračky,

b)

televizní přijímače,

c)

chladničky, mrazničky a jejich kombinace,

d)

myčky nádobí,

e)

klimatizátory vzduchu.

(2)

Další výrobky spojené se spotřebou energie, na které se nevztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, jsou

a)

bubnové sušičky prádla,

b)

elektrické trouby,

c)

pračky kombinované se sušičkou,

d)

zdroje světla,

e)

předřadníky k zářivkám.

§ 3

Energetický štítek a jeho umisťování, informační list a technická dokumentace

Provedení energetického štítku a jeho obsah a umísťování, obsah technické dokumentace a informačního listu, určení třídy energetické účinnosti, metody a postupy měření a zpřístupňování informací konečnému uživateli pro jednotlivé typy výrobků spojených se spotřebou energie stanovené v § 2 odst. 1 je uvedeno v přímo použitelných předpisech Evropské unie, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a pro jednotlivé typy výrobků spojených se spotřebou energie stanovené v § 2 odst. 2 je uvedeno v přílohách č. 2 až 6 k této vyhlášce.

§ 4

Seznam výrobků spojených se spotřebou energie

pro ekodesign

Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce o požadavcích na ekodesign, jsou

a)

elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu,

b)

set-top-boxy,

c)

chladicí spotřebiče,

d)

televizní přijímače,

e)

bezucpávková oběhová čerpadla,

f)

elektromotory,

g)

externí zdroje elektrické energie,

h)

nesměrové světelné zdroje,

i)

zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla,

j)

pračky pro domácnost,

k)

myčky nádobí pro domácnost,

l)

ventilátory poháněné elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW.

§ 5

Požadavky na ekodesign, označování CE a ES

prohlášení o shodě

(1)

Požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, včetně harmonogramu jejich uplatňování, stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie.

(2)

Pokud je k výrobku spojenému se spotřebou energie připojeno označení CE a vydáno k tomuto výrobku ES prohlášení o shodě, pak tento výrobek spojený se spotřebou energie splňuje všechny požadavky na ekodesign uvedené pro daný výrobek spojený se spotřebou energie v přímo použitelném předpisu Evropské unie.

(3)

Označení CE je označení shody výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky na ekodesign a skládá se z písmen „CE“ podle vzoru uvedeného v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4)

ES prohlášení o shodě musí obsahovat tyto prvky

a)

identifikační údaje o výrobci, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu výrobce,

b)

identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu zplnomocněného zástupce,

c)

identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a její podpis,

d)

podrobný popis typu výrobku umožňující jeho jednoznačné určení,

e)

odkazy na použité harmonizované normy, jiné použité normy nebo technické specifikace2,

f)

odkaz na jiné použité právní předpisy Evropské unie, které stanoví připojování označení CE.

§ 6

Posuzování shody a předpoklad shody

(1)

Posuzování shody výrobku spojeného se spotřebou energie s požadavky na ekodesign stanovenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie se provádí interní kontrolou návrhu nebo systémem řízení pro posuzování shody uvedenými v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2)

Výrobek spojený se spotřebou energie, který byl vyroben podle harmonizovaných norem, je ve shodě s požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie, k nimž se tyto normy vztahují.

§ 7

Postupy ověřování požadavků na ekodesign

a poskytování informací

(1)

Postupy ověřování požadavků na ekodesign výrobku spojeného se spotřebou energie pro účely dozoru nad trhem jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie.

(2)

Postupy poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 442/2004 Sb․, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)

§ 2 odst. 1 písm. a) a d), která nabývají účinnosti dnem 20. prosince 2011, a

b)

§ 2 odst. 1 písm. e), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.

Příloha č. 1

Seznam přímo použitelných předpisů Evropské unie, tykající se výrobků spojených se spotřebou energie o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích

Výrobky spojené se spotřebou energie

Uvedení v předpisu

Pračky

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost.

Televizní přijímače

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů.

Chladničky, mrazničky a jejich kombinace

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladících spotřebičů pro domácnost.

Myčky nádobí

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myčky pro domácnost.

Klimatizátory vzduchu

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 ze dne 4. května 2011, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu.

Příloha č. 2

Bubnové sušičky prádla

Úvodní ustanovení

1. Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na bubnové sušičky pro domácnost napájené z elektrické sítě. Nevztahují se na takové spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie a nevztahují se na pračky kombinované se sušičkou.

2. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami. Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.

3. Technická dokumentace musí obsahovat:

a)

jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce,

b)

popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci,

c)

údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,

d)

protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem,

e)

návod k obsluze.

4. Štítek musí odpovídat požadavkům uvedeným v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

5. Obsah a úprava informačního listu musí odpovídat požadavkům uvedených v části II. této přílohy.

6. Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke splátkovému prodeji prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. v katalogu zásilkového prodeje, musí příslušné informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy.

7. Třída energetické účinnosti spotřebiče uvedená na štítku a v informačním listu, musí odpovídat části IV. této přílohy.

 

Další obsah přílohy č. 2:

 

Část I ŠTÍTEK

 

Část II INFORMAČNÍ LIST

 

Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

 

Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

ČÁST I

 

ŠTÍTEK

Upřesňující údaje uváděné na štítku

 

Na štítek se uvedou následující údaje:

 

I.

Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce.

 

II.

Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

 

III.

Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče stanovená v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky.

 

IV.

Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Eko-značku je možno uvést na štítku, přičemž její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

 

V.

Spotřeba energie v kWh na cyklus při použití cyklu „suchá bavlna“ v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

 

VI.

Náplň sušičky (bavlny) v kg v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 této přílohy.

 

VII.

Druh spotřebiče, s odvodem vzduchu nebo kondenzační, v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v bodě 2 úvodního ustanovení. Šipka musí být umístěna ve stejné úrovni jako příslušný druh.

 

VIII.

Hluk při sušícím cyklu, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení.2)

 

Grafické provedení

 

Definice grafického provedení štítku

Použité barvy:

CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá

Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá

Šipky:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Barva rámečku: X070

Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé.

 

ČÁST II

INFORMAČNÍ LIST

 

Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu bubnové sušičky prádla:

 

1.

Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce.

 

2.

Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

 

3.

Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče, jak je stanoveno v části IV. této přílohy, vyjádřená jako „Třída energetické účinnosti ... na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)“. Pokud je tato informace uvedena ve formě tabulky, může být tato informace vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

 

4.

Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko- značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít „Eko-značka“ a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

 

5.

Spotřeba energie v kWh na cyklus při použití cyklu „suchá bavlna“ v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy (část I. této přílohy, bod V).

 

6.

Jmenovité množství náplně sušičky (bavlna) v kg v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy (část I. této přílohy, bod VI).

 

7.

Spotřeba vody v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy pro programový cyklus „suchá bavlna“, pokud je použitelný.

 

8.

Doba sušení v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy pro cyklus „suchá bavlna“.

 

9.

Stejné údaje jako ve výše uvedených bodech 5, 6 a 7, avšak s ohledem na programy „žehlená suchá bavlna“ a „textilie se snadným ošetřováním“. Tyto řádky mohou být vypuštěny v případě, že předmětné spotřebiče takovéto programy nemají.

 

10.

Výrobci nebo dovozci mohou k výše uvedeným bodům 5 až 8 připojit informace týkající se i jiných sušicích cyklů.

 

11.

Průměrná roční spotřeba energie (případně též vody) založená na sušení textilií s programem 150 kg „suchá bavlna“, plus 280 kg „žehlená suchá bavlna“, plus 150 kg „textilie se snadným ošetřováním“. Spotřeba se vyjádří jako „Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti obvykle používající sušičku“.

 

12.

Druh spotřebiče, s odvodem vzduchu nebo kondenzační, v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy (část I. této přílohy, bod VII).

 

13.

Údaje o hluku, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami.

 

Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny.

 

ČÁST III

 

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

 

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách nebo při jiném způsobu prodeje dle bodu 6 úvodního ustanovení této přílohy musí být uvedeny následující údaje v tomto pořadí:

 

1. Třída energetické účinnosti (část II. bod 3)

2. Spotřeba energie (část I. bod V)

3. Množství náplně (část I. bod VI)

4. Spotřeba vody na cyklus, je-li tento údaj požadován (část II. bod 7)

5. Odhadovaná roční spotřeba domácnosti (část II. bod 11)

6. Hluk (část I. bod VIII)

 

V případě, že jsou uváděny i jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do výše uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list.

 

ČÁST IV

 

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

Třída energetické účinnosti bubnových sušiček se určuje v souladu s následujícími tabulkami:

 

Tabulka 1- Sušičky s odvodem vzduchu

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie „C“ v kWh/kg náplně, při použití zkušební metody dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy při cyklu „suchá bavlna“

A

C < 0,51

B

0,51 < C ≤ 0,59

C

0,59 < C ≤ 0,67

D

0,67 < C ≤ 0,75

E

0,75 < C ≤ 0,83

F

0,83 < C ≤ 0,91

G

C > 0,91

 

Tabulka 2 - Kondenzační sušičky

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie „C“ v kWh/kg náplně, při použití zkušební metody dle harmonizovaných norem podle bodu 2 této přílohy při cyklu „suchá bavlna“

A

C < 0,55

B

0,55 < C ≤ 0,64

C

0,64 < C ≤ 0,73

D

0,73 < C ≤ 0,82

E

0,82 < C ≤ 0,91

F

0,91 < C ≤ 1,00

G

C > 1,00

Příloha č. 3

Pračky kombinované se sušičkou

Úvodní ustanovení

1.

Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na pračky kombinované se sušičkou pro domácnost napájené z elektrické sítě. Nevztahují se na takové spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie.

2.

Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.

Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.

3.

Technická dokumentace uvedená v § 3 vyhlášky musí obsahovat:

a)

jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce,

b)

popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci,

c)

údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,

d)

protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem,

e)

návod k obsluze.

4.

Štítek uvedený v § 4 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části I. této přílohy. Štítek musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

5.

Obsah a úprava informačního listu uvedeného v § 3 vyhlášky musí odpovídat požadavkům uvedeným v části II. této přílohy.

6.

Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke splátkovému prodeji prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. v katalogu zásilkového prodeje, musí příslušné informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy.

7.

Třída energetické účinnosti při úplném pracovním cyklu a třída účinnosti praní uvedená na štítku a v informačním listu, musí odpovídat části IV. této přílohy.

 

Další obsah přílohy č. 3:

 

Část I ŠTÍTEK

 

Část II INFORMAČNÍ LIST

 

Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

 

Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

ČÁST I

 

ŠTÍTEK

Upřesňující údaje uváděné na štítku

 

Na štítek se uvedou následující údaje:

I. Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce.

II. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

III. Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky

IV. Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

V. Spotřeba energie v kWh na úplný pracovní cyklus (praní, odstřeďování a sušení) při použití normalizovaného cyklu 60 st. C (bavlna) a při sušicím cyklu „suchá bavlna“ stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

VI. Spotřeba energie v kWh na prací cyklus (pouze praní a odstřeďování) při použití normalizovaného cyklu 60 st. C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

VII. Účinnost praní stanovená v části IV. této přílohy.

VIII. Otáčky při odstřeďování dosažené při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) stanovené v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

IX. Náplň spotřebiče v kg prádla při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) bez sušení stanovené v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

X. Náplň spotřebiče v kg prádla při cyklu „suchá bavlna“ (sušení) stanovené v souladu s harmonizovanými normami podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

XI. Spotřeba vody (v litrech), při úplném pracovním cyklu (praní, odstřeďování a sušení), při normalizovaném pracím cyklu 60 st. C (bavlna) a sušicím cyklu, stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

XII. Údaje o hluku při pracím, odstřeďovacím a sušicím cyklu, při použití normalizovaného pracího cyklu 60 st. C (bavlna) a sušicího cyklu „suchá bavlna“, přichází-li to v úvahu, měřený v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými normami uvedenými v bodě 2 úvodního ustanovení.2)

 

Grafické provedení

 

Definice grafického provedení štítku Použité barvy:

CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá

Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá

Šipky:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Barva rámečku: X070

Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé.

 

ČÁST II

 

INFORMAČNÍ LIST

 

Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu spotřebiče:

1.

Název nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce.

2.

Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

3.

Třída energetické účinnosti modelu spotřebiče, jak je stanoveno v části IV. této přílohy, vyjádřená jako „Třída energetické účinnosti ... na stupnici A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)“. Pokud je tato informace uvedena ve formě tabulky, může být tato informace vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

4.

Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko-značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít „Eko-značka“ a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

5.

Spotřeba při praní, odstřeďování a sušení v kWh na úplný pracovní cyklus (praní, odstřeďování a sušení) stanovená podle části I. této přílohy, bodu V.

6.

Spotřeba pouze při praní a odstřeďování v kWh na prací cyklus stanovená podle části I. této přílohy, bodu VI.

7.

Účinnost praní stanovená v souladu s částí IV. této přílohy, vyjádřená jako „Třída účinnosti praní ... na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)“. Tento údaj může být vyjádřen i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).

8.

Účinnost odstřeďování vody při normalizovaném pracím cyklu 60 st. C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy, vyjádřena jako „Zbytek vody po odstředění...% (vztaženo k hmotnosti suchého prádla)“.

9.

Maximální otáčky při odstřeďování dosažené podle části I. této přílohy, bodu VIII.

10.

Náplň spotřebiče při normalizovaném pracím cyklu 60 st. C (bavlna) podle části I. této přílohy, bodu IX.

11.

Náplň spotřebiče při normalizovaném sušicím cyklu „suchá bavlna“ podle části I. této přílohy, bodu X.

12.

Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušení (v litrech) pro celý pracovní cyklus podle části I. této přílohy, bodu XI.

13.

Spotřeba vody pouze při praní, odstřeďování (v litrech) při normalizovaném pracím a odstřeďovacím cyklu 60 st. C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

14.

Doba praní a sušení. Doba programu úplného pracovního cyklu (praní: 60 st. C bavlna, sušení: „suchá bavlna“) při jmenovité prací kapacitě stanovená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

15.

Výrobci nebo dovozci mohou k výše uvedeným bodům 5 až 14 připojit informace týkající se i jiných pracích nebo sušicích cyklů.

16.

Průměrná roční spotřeba energie a vody se rovná 200 násobku spotřeby vyjádřené v bodech 5 (energie) a 12 (voda). Spotřeba je vyjádřena jako „Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů)“.

17.

Uvede se „Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku.“

18.

Údaje o hluku při pracím, odstřeďovacím a sušicím cyklu, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami.

 

Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny.

 

ČÁST III

 

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

 

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách nebo při jiném způsobu prodeje dle bodu 6 úvodního ustanovení této přílohy musí být uvedeny následující údaje v tomto pořadí:

 

1.

Třída energetické účinnosti (část II. bod 3)

2.

Spotřeba energie (praní, odstřeďování a sušení) (část II. bod 5)

3.

Spotřeba energie (pouze praní a odstřeďování) (část II. bod 6)

4.

Třída účinnosti praní (část II. bod 7)

5.

Účinnost odstřeďování vody (část II. bod 8)

6.

Maximální otáčky při odstřeďování (část II. bod 9)

7.

Náplň spotřebiče (praní) (část II. bod 10)

8.

Náplň spotřebiče (sušení) (část II. bod 11)

9.

Spotřeba vody (praní, odstřeďování a sušení) (část II. bod 12)

10.

Spotřeba vody (pouze praní a odstřeďování) (část II. bod 13)

11.

Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti vždy používající sušičku (200 cyklů) (část II. bod 16)

12.

Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy nepoužívající sušičku (200 cyklů) (část II. bod 17)

13.

Přichází-li to v úvahu, údaje o hluku (část II. bod 18)

 

V případě, že jsou uváděny i jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v části II. této přílohy a musí být zahrnuty do shora uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list.

 

ČÁST IV

 

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

1.

Třída energetické účinnosti kombinované pračky se sušičkou se určuje v souladu s tabulkou 1: Tabulka 1

_____________________________

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie „C“ v kWh.kgE-1 při úplném pracovním cyklu (praní, odstřeďování a sušení) při normalizovaném cyklu 60 st. C (bavlna) a při sušicím cyklu „suchá bavlna“, při použití zkušebních metod dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy

_____________________________

 

A

C =< 0,68

B

0,68 < C =< 0,81

C

0,81 < C =< 0,93

D

0,93 < C =< 1,05

E

1,05 < C =< 1,17

F

1,17 < C =< 1,29

G

1,29 < C

 

_____________________________

2.

Třída účinnosti praní kombinované pračky se sušičkou se určuje v souladu s tabulkou 2: Tabulka 2

_____________________________

Třída účinnosti praní

Index účinnosti praní „P“ definovaný v harmonizovaných normách podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy při použití normalizovaného cyklu 60 st. C bavlna

_____________________________

 

A

P > 1,03

B

1,03 >=P > 1,00

C

1,00 >=P > 0,97

D

0,97 >=P > 0,94

E

0,94 >=P > 0,91

F

0,91 >=P > 0,88

G

0,88 >= P

_____________________________

 

Příloha č. 4

Elektrické trouby

Úvodní ustanovení

1. Tato příloha se vztahuje na elektrické trouby pro domácnost napájené z elektrické sítě, včetně trub, které jsou částí větších zařízení.

2. Příloha se nevztahuje na tyto trouby:

a)

trouby, které mohou používat též jiné zdroje energie,

b)

trouby, na které se nevztahují harmonizované normy uvedené v bodě 4,

c)

přenosné trouby, které nejsou stabilním zařízením, mají hmotnost menší než 18 kg a nejsou určeny k zabudování do větších zařízení.

3. Tato příloha se nevztahuje na spotřebu energie u funkcí tepelné úpravy v páře, jiných než funkce horké páry.

4. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami. Ustanovení této přílohy, která požadují poskytování údajů týkající se hluku, se použijí pouze tehdy, jestliže tyto údaje jsou vyžadovány právními předpisy. Tyto údaje se pak zjišťují měřením.

5. Technická dokumentace musí obsahovat:

a)

jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce,

b)

popis modelu spotřebiče, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci,

c)

údaje, popřípadě doplněné výkresy, o hlavních vlastnostech konstrukce modelu spotřebiče, zejména o těch, které významně ovlivňují jeho spotřebu energie,

d)

protokoly o příslušných měřeních provedených zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v bodě 4,

e)

návod k obsluze, pokud existuje.

6. Štítek je specifikován v části I. této přílohy.

Štítek se umístí na dvířka zařízení tak, aby byl jasně viditelný a nebyl ničím zacloněn. U trub s více dutými prostory musí být štítkem opatřen každý dutý prostor s výjimkou prostoru, na který se nevztahují harmonizované normy uvedené v bodě 4.

7. Obsah a formát informačního listu jsou specifikovány v části II. této přílohy.

8. Jsou-li zařízení nabízena k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky tiskovinou, písemným sdělením nebo jiným způsobem, u něhož lze předpokládat, že potenciální zákazník neuvidí zařízení vystavené, například písemnou nabídkou, katalogem pro zásilkový prodej, reklamou na internetu nebo jiném elektronickém médiu, musí příslušná informace obsahovat všechny údaje uvedené v části III. této přílohy.

Tento požadavek se vztahuje i na vestavné trouby určené pro kuchyňské linky.

9. Třída energetické účinnosti každého dutého prostoru trouby se stanoví podle části IV. této přílohy.

 

Další obsah přílohy č. 4:

 

Část I ŠTÍTEK

 

Část II INFORMAČNÍ LIST

 

Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

 

Část IV TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

ČÁST I

 

ŠTÍTEK

Upřesňující údaje uváděné na štítku

Na štítek se uvedou následující údaje:

I.

Jméno nebo obchodní značka výrobce nebo dovozce.

II.

Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

III.

Třída energetické účinnosti dutého prostoru (dutých prostorů) modelu spotřebiče stanovená podle části IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky.

Šířka šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti nesmí být menší ani více než dvakrát větší než šířka šipek s písmeny všech tříd.

IV.

Aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být připojena kopie eko-značky v případě, že spotřebiči byla eko-značka udělena v souladu s příslušným ekolabelingovým programem. Její provedení (barevné, rozměrové, atd.) musí odpovídat pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

V.

Spotřeba energie v kWh tepelné funkce (tepelných funkcí) (konvenční tepelné funkce nebo funkce s nucenou konvencí vzduchu) stanovená pro normalizovanou zátěž v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy.

VI.

Užitečný objem dutého prostoru v litrech stanovený v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy.

VII.

Velikost zařízení stanovená podle těchto kritérií:

 

malé: 12 L ≤ V ≤ 35 L

střední: 35 L ≤ V ≤ 65 L

velké: 65 L ≤ V

 

Šipka pro tyto údaje musí být ve stejné úrovni jako příslušné označení velikosti zařízení.

 

VIII.

Hluk vyřazovaný při funkci, u níž byla stanovena spotřeba energie, pokud to připadá v úvahu, stanovený v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami uvedenými v bodě 4 úvodního ustanovení.2)

 

Grafické provedení

 

Definice grafického provedení štítku:

Použité barvy:

CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá

Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá

Šipky:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Barva rámečku: X070

Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černá. Pozadí je bílé.

 

ČÁST II

 

INFORMAČNÍ LIST

 

Informační list musí obsahovat níže uvedené údaje. Tyto údaje mohou být uvedeny ve stanoveném pořadí v podobě tabulky pro více modelů spotřebiče dodávaných stejným výrobcem nebo dovozcem, anebo připojeny k popisu zařízení:

1. Obchodní značka výrobce nebo dovozce.

 

2. Identifikační značka modelu spotřebiče používaná výrobcem nebo dovozcem.

 

3. Třída energetické účinnosti dutého prostoru (dutých prostorů) modelu spotřebiče stanovená podle části IV. této přílohy a uvedená na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). Pokud se tento údaj předkládá v podobě tabulky, je možný jiný způsob uvedení třídy účinnosti, je-li zřejmé, že stupnice má rozsah od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). Mimoto je třeba uvést, pro které tepelné funkce byla třída energetické účinnosti stanovena.

 

4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byla udělena eko-značka podle příslušného národního, regionálního nebo mezinárodního programu environmentálního značení modelu I. (ekolabelingového programu), může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít „Eko-značka“ a v příslušném poli musí být kopie eko-značky v takovém barevném a velikostním provedení, které odpovídá pravidlům příslušného ekolabelingového programu.

 

5. Spotřeba energie v kWh tepelné funkce (tepelných funkcí) (konvenční tepelné funkce nebo funkce s nucenou konvencí vzduchu) stanovená pro normalizovanou zátěž v souladu se zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy.

 

6. Užitečný objem dutého prostoru v litrech stanovený v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy.

 

7. Velikost zařízení stanovená podle těchto kritérií:

 

malé: 12 L ≤ V < 35 L

střední: 35 L ≤ V < 65 L

velké: 65 L ≤ V

 

Šipka pro tyto údaje musí být ve stejné úrovni jako příslušné označení velikosti zařízení.

 

8. Doba potřebná k tepelné úpravě normalizované zátěže stanovená zkušebními postupy podle harmonizovaných norem uvedených v bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy.

 

9. Hluk vyzařovaný při funkci, u níž byla stanovena energetická účinnost, přichází-li to v úvahu, v souladu s právními předpisy nebo harmonizovanými technickými normami2)

 

10. Údaj o spotřebě energie, jestliže není spuštěna žádná funkce a trouba je v režimu s nejnižší spotřebou energie (údaj se uvádí do doby než bude k dispozici vhodná harmonizovaná norma pro ztráty v pohotovostním režimu).

 

11. Plocha největšího plechu na pečení v cm2 (stanovená jako „plocha povrchu“), v souladu s harmonizovanou normou dle bodu 4 úvodního ustanovení této přílohy.

 

Je-li v informačním listu reprodukován energetický štítek v barevném nebo černobílém provedení, je třeba připojit pouze údaje, které nejsou na štítku uvedeny.

 

ČÁST III

 

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

 

V katalozích pro zásilkový prodej, sděleních, písemných nabídkách, reklamách na internetu nebo jiném elektronickém médiu, uvedených podle bodu 8 úvodního ustanovení této přílohy, včetně nabídky vestavných trub určených pro kuchyňské linky, musí být uvedeny tyto údaje ve stanoveném pořadí:

1. obchodní značka výrobce nebo dovozce a identifikační značka modelu spotřebiče (část II. body 1 a 2)

2. třída energetické účinnosti (část II. bod 3)

3. spotřeba energie (část II. bod 5)

4. užitečný objem (část II. bod 6)

5. velikost (část II. bod 7)

6. hluk (část II. bod 9)

Pokud se uvádějí další informace o výrobku, musí být jejich forma a pořadí v této tabulce stejné, jaké byly předepsány v části II. pro informační list.

 

ČÁST IV

 

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

Třída energetické účinnosti dutého prostoru trouby se stanoví podle následujících tabulek:

 

Tabulka 1 - Duté prostory malého objemu

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie E1) (kWh) při normalizované zátěži

A

E < 0,60

B

0,60 ≤ E < 0,80

C

0,80 ≤ E < 1,00

D

1,00 ≤ E < 1,20

E

1,20 ≤ E < 1,40

F

1,40 ≤ E < 1,60

G

1,60 ≤ E

1) Stanoveno podle části I bodu V.

 

Tabulka 2 - Duté prostory středního objemu

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie E1) (kWh) při normalizované zátěži

A

E < 0,80

B

0,80 ≤ E < 1,00

C

1,00 ≤ E < 1,20

D

1,20 ≤ E < 1,40

E

1,40 ≤ E < 1,60

F

1,60 ≤ E < 1,80

G

1,80 ≤ E

1) Stanoveno podle části I bodu V.

 

Tabulka 3 - Duté prostory velkého objemu

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie E1) (kWh) při normalizované zátěži

A

E< 1,00

B

1,00 ≤ E < 1,20

C

1,20 ≤ E < 1,40

D

1,40 ≤ E < 1,60

E

1,60 ≤ E < 1,80

F

1,80≤ E < 2,00

G

2,00 ≤ E

1) Stanoveno podle části I bodu V.

Příloha č. 5

Zdroje světla

Úvodní ustanovení

1. Požadavky obsažené v této příloze se vztahují na elektrické zdroje světla napájené z elektrické sítě (žárovky a integrální kompaktní zářivky) a na zářivky pro domácnost (včetně lineárních a ne integrálních kompaktních zářivek), i když jsou prodávány pro jiné účely než pro použití v domácnosti. Jestliže zařízení, jehož součástí je světelný zdroj, může být konečným uživatelem rozebráno, je pro účely této přílohy „zdrojem světla“ ta část nebo části, která vyzařuje nebo které vyzařují světlo.

 

2. Tato příloha se nevztahuje na následující zdroje světla:

a) zdroje světla se světelným tokem větším než 6 500 lumenů,

b) zdroje světla s příkonem nižším než 4 watty,

c) reflektorové žárovky,

d) zdroje světla pro použití s jinými zdroji energie, např. bateriemi,

e) zdroje světla, které nejsou uváděny na trh nebo nejsou předmětem obchodu zejména pro účely vytváření světla ve viditelné části spektra (400 až 800 nm),

f) zdroje světla, které jsou uváděny na trh nebojsou předmětem obchodu přednostně pro účely jiné než osvětlování. Pokud však je zdroj světla nabízen k prodeji, k pronájmu, ke splátkovému prodeji nebo vystaven samostatně, např. jako náhradní díl, musí být zahrnut do oblasti působnosti této přílohy.

 

3. Údaje požadované touto přílohou se zjišťují měřením provedeným podle harmonizovaných technických norem. Údaje se pokládají za splněné pokud jsou ve shodě s právními předpisy nebo technickými normami.

 

4. Technická dokumentace musí obsahovat:

a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce ,

b) popis zdroje světla, postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci,

c) údaje a případně příslušné výkresy týkající se hlavních znaků konstrukce modelu spotřebiče a zvláště položek, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,

d) protokoly o příslušných zkouškách měřením prováděných na modelu spotřebiče za použití zkušebních metod podle harmonizovaných norem uvedených v bodě 3,

e) návod k použití (pokud existuje).

 

5. Štítek odpovídá požadavkům specifikovaným v části I. této přílohy. Štítek je umístěn, natištěn nebo upevněn na vnějším povrchu samostatného obalu zdroje světla. Viditelnost štítku nesmí být znemožněna nebo snížena jakýmkoliv umístěným, vytištěným nebo upevněným údajem na vnějším povrchu samostatného obalu zdroje světla. V části I. této přílohy je specifikováno, jak může být štítek proveden v případě velmi malého obalu.

 

6. Obsah a úprava informačního listu odpovídá požadavkům uvedeným v části II. této přílohy.

 

7. Je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo k prodeji na splátky prostřednictvím tiskovin nebo jiným způsobem, např. prostřednictvím katalogu zásilkového prodeje, musí tyto nabídky obsahovat všechny informace uvedené v části III. této přílohy.

 

8. Třída energetické účinnosti zdroje světla uvedená na štítku a v informačním listu odpovídá části IV. této přílohy.

 

9. Štítek se volí z vyobrazení uvedených v části I. této přílohy. Pokud štítek není na obalu natištěn, aleje samostatný a je na obal např. nalepen, musí se použít barevné verze. Pokud se použije verze „černá na bílé“, je třeba volit takové barvy tisku a pozadí, které zajistí čitelnost štítku.

 

Další obsah přílohy č. 5:

 

Část I ŠTÍTEK

 

Část II INFORMAČNÍ LIST

 

Část III ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

 

Část IV TŘÍDA EHNERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

ČÁST I

 

ŠTÍTEK

 

 

Upřesňující údaje uváděné na štítku

 

Na štítku se uvedou následující údaje:

 

I.

Třída energetické účinnosti zdroje světla stanovená v souladu s částí IV. této přílohy. Hrot šipky s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti musí být ve stejné úrovni jako hrot příslušné šipky.

 

II.

Světelný tok zdroje světla (v lumenech) měřený v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

 

III.

Příkon (ve wattech) zdroje světla měřený v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 2 úvodního ustanovení této přílohy.

 

IV.

Jmenovitá střední doba života zdroje světla měřená v souladu se zkušebními metodami dle harmonizovaných norem podle bodu 3 úvodního ustanovení této přílohy.

 

V případě, že jsou údaje požadované v bodech II., III. nebo IV. uvedeny jinde na obalu zdroje světla, mohou být na štítku včetně příslušného rámečku vypuštěny.

 

Grafické provedení

 

Údaje pro tisk štítku:

 

Štítek musí být ohraničen prázdným okrajem o šířce alespoň 5 mm (jak je znázorněno). V případě, že žádná ze stran obalu není natolik dlouhá, aby se na ni vešel štítek a tento prázdný okraj, nebo v případě, že by bylo pokryto více než 50 % plochy povrchu na nejdelší straně, může být štítek a okraj zmenšen, avšak ne více, než je požadováno pro splnění obou těchto podmínek. V žádném případě nesmí být štítek zmenšen více než na (délkově) 40 % své normalizované velikosti. Je-li obal pro tento zmenšený štítek příliš malý, musí být štítek ke zdroji světla nebo k obalu připevněn. Postačuje však štítek o normální velikosti je-li vystaven spolu se zdrojem světla, například upevněn k pultu, na němž je zdroj světla vystaven.

 

Definice grafického provedení štítku.

Použité barvy:

CMYK - cyan, magenta, žlutá, černá

Příklad 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá

Šipky:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Barva rámečku: X070

Barva pozadí šipky udávající třídu energetické účinnosti je černá. Veškerý text je černý. Pozadí je bílé.

 

ČÁST II

 

INFORMAČNÍ LIST

 

Informační list musí obsahovat údaje stanovené pro štítek2) (údaje jsou stejné jako v části I. této přílohy).

 

ČÁST III

 

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINE DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

 

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných informacích a nabídkách uvedených v bodě 7 úvodního ustanovení této přílohy musí být buďto kopie štítku nebo následující údaje, tak jak je uvedeno v části II., respekt, části I. této přílohy, v tomto pořadí:

1. Třída energetické účinnosti vyjádřená jako „Třída energetické účinnosti ... na stupnici A (vyšší účinnost) až G (nižší účinnost)“. Pokud je informace uvedena ve formě tabulky, může to být vyjádřeno jinými prostředky za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost).

2. Světelný tok zdroje světla (v lumenech).

3. Příkon (ve wattech).

4. Jmenovitá střední doba životnosti zdroje světla (v hodinách).

 

ČÁST IV

 

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

 

Třída energetické účinnosti zdroje světla se určuje takto:

Zdroje světla se zařazují do třídy A, jestliže:

-

u zářivek bez vestavěného předřadníku

(zdroje světla, které vyžadují předřadník nebo jiné zařízení pro připojení k síti)

W ≤ 0,15+ 0,0097Φ

 

u

jiných zdrojů světla

W ≤ 0,24 + 0,0103 Φ

kde Φ je světelný tok zdroje světla v lumenech

kde W je příkon zdroje světla ve wattech.

 

Není-li zdroj světla zařazen do třídy A, vypočítá se referenční příkon WR ze vztahu:

WR = 0,88 + 0,049 Φ, jestliže Φ > 34 lumenů

0,2 Φ, jestliže Φ ≤ 34 lumenů

kde Φ je světelný tok zdroje světla v lumenech.

 

Index energetické účinnosti EI se stanoví ze vztahu:

kde W je příkon zdroje světla ve wattech.

 

Třídy energetické účinnosti se pak určují z následující tabulky:

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti EI

B

EI < 60 %

C

60 % ≤ EI < 80 %

D

80 % ≤ EI < 95 %

E

95% ≤ EI < 110%

F

110% ≤ EI < 130%

G

EI ≥ 130%“

Příloha č. 6

Předřadníky k zářivkám

Úvodní ustanovení

 

1. Tato příloha se vztahuje na předřadníky k zářivkám (dále jen „předřadníky“) napájené z elektrické sítě.

 

2. Z oblasti působnosti této přílohy jsou vyňaty:

a) předřadníky, které tvoří nedílnou součást světelného zdroje,

b) předřadníky, které jsou určeny speciálně pro svítidla zabudovaná do nábytku, a předřadníky, které tvoří nevyměnitelnou součást svítidla a nemohou být odděleně od něj zkoušeny,

c) předřadníky určené na vývoz ze Evropské unie jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel.

 

3. Předřadníky se klasifikují podle části I. této přílohy.

 

4. Během první etapy, upřesněné v dalších bodech této přílohy, mohou být předřadníky uváděny na trh jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel pouze tehdy, jestliže spotřeba energie předřadníku nepřekračuje maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj stanovený pro jednotlivé kategorie předřadníků v částech I., II. a III. této přílohy.

 

5. Výrobce předřadníků, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce odpovědný za uvádění předřadníků na trh jako samostatných součástek nebo předřadníků vestavěných do svítidel odpovídá za zajištění, že každý předřadník, který je uváděn na trh jako samostatná součástka nebo vestavěný do svítidla, splňuje požadavky bodu 4.

 

6. Technická dokumentace musí obsahovat:

a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu (popřípadě adresu bydliště) nebo místo podnikání nebo sídlo výrobce nebo dovozce,

b) celkový popis modelu spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci,

c) informace, popřípadě doplněné výkresem, týkající se hlavních vlastností konstrukce modelu spotřebiče a zejména prvků, které významně ovlivňují jeho spotřebu elektrické energie,

d) návod k obsluze,

e) výsledky měření spotřeby elektrické energie provedeného podle bodu 8,

f) údaje týkající se shody těchto měření s požadavky na spotřebu energie stanovenými touto přílohou.

 

7. Technickou dokumentaci vypracovanou v rámci provádění jiného právního předpisu Evropské unie je možno použít, pokud splňuje požadavky uvedené v této příloze.

 

8. Výrobci a dovozci předřadníků odpovídají za stanovení spotřeby energie každého předřadníku podle postupů uvedených v harmonizovaných technických normách a za prokázání shody s požadavky bodů 4 a 5 a bodu 1.

 

9. Předřadníky uváděné na trh jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel musí být opatřeny označením CE skládajícím se z iniciál „CE“. Označení CE musí viditelné, čitelné a nesmazatelné a musí být připojeno k výrobku. Není-li to možné, musí být připojeno k obalu a k průvodním dokladům. Jestliže se předřadníky uvádějí na trh vestavěné do svítidel, připojuje se označení CE na svítidla a na jejich obal.

 

10. Pokud se zjistí, že označení CE bylo připojeno neoprávněně, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, který je v Evropské unii, uvede předřadník do shody s ustanoveními této přílohy a ukončí jejich porušování. Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce v v Evropské unii, je povinen tuto povinnost zajistit dovozce, která uvádí předřadníky na trh jako samostatné součástky nebo vestavěné do svítidel.

 

11. Nejsou-li předřadníky ve shodě s ustanoveními této přílohy, přijme výrobce nebo dovozce veškerá příslušná opatření podle bodu 12, aby bylo zakázáno uvádění na trh nebo prodej daných předřadníků.

 

12. Každé opatření podle této přílohy, které obsahuje zákaz uvádění na trh nebo do prodeje předřadníků jako samostatných součástek nebo předřadníků vestavěných do svítidel, musí být přesně zdůvodněno. Toto opatření musí být neprodleně oznámeno výrobci, jeho zplnomocněnému zástupci, který jev Evropské unii, nebo dovozci, který uvádí předřadníky na trh, spolu s informací o tom, jaké má podle právních předpisů zákonné možnosti opravného prostředku a o lhůtách pro jeho uplatnění.

 

13. Po pěti letech ode dne účinnosti této vyhlášky, tj. během druhé etapy, výrobci či dovozci zajistí, aby maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj odpovídat hodnotám uvedeným v části IV. této přílohy, zejména v souvislosti s body 4 a 5.

 

Další obsah přílohy č. 6:

 

Část I KATEGORIE PŘEDŘADNÍKŮ

 

Část II METODA VÝPOČTU MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU OBVODŮ PŘEDŘADNÍK-SVĚTELNÝ ZDROJ PRO DANÝ DRUH PŘEDŘADNÍKU

 

Část III PRVNÍ ETAPA

 

Část IV DRUHÁ ETAPA

 

ČÁST I

 

KATEGORIE PŘEDŘADNÍKŮ

 

Před výpočtem maximálního příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj pro daný předřadník je nutno nejprve zařadit předřadník do některé z níže uvedených kategorií:

 

Kategorie

Druh předřadníku

1

Předřadník pro lineární dvoupaticovou zářivku

2

Předřadník pro jednopaticovou zářivku dvojitou

3

Předřadník pro jednopaticovou zářivku čtyřnásobnou, plochou

4

Předřadník pro jednopaticovou zářivku čtyřnásobnou

5

Předřadník pro jednopaticovou zářivku šestinásobnou

6

Předřadník pro jednopaticovou zářivku čtvercovou

 

ČÁST II

 

METODA VÝPOČTU MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU OBVODŮ PŘEDŘADNÍK-SVĚTELNÝ ZDROJ PRO DANÝ DRUH PŘEDŘADNÍKU

 

Energetická účinnost obvodu předřadník-světelný zdroj je určena maximálním příkonem obvodu. Jeho hodnota závisí na příkonu světelného zdroje a na druhu předřadníku; maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj pro daný předřadník je proto definován jako maximální příkon obvodu předřadník- světelný zdroj, jehož hodnota je různá pro každou úroveň příkonu světelného zdroje a každý druh předřadníku.

 

ČÁST III

 

PRVNÍ ETAPA

 

Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj uvedený ve W je stanoven tabulkou:

 

Kategorie předřadníku

Příkon světelného zdroje

Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj

50 Hz

vysoký kmitočet

1

15 W

13,5 W

25 W

18 W

16 W

28 W

30 W

24 W

40 W

36 W

32 W

45 W

38 W

32 W

47 W

58 W

50 W

70 W

70 W

60 W

83 W

2

18 W

16W

28 W

24 W

22 W

34 W

36 W

32 W

45 W

3

18 W

16 W

28 W

24 W

22 W

34 W

36 W

32 W

45 W

4

10 W

9,5 W

18 W

13 W

12,5 W

21 W

18 W

16,5 W

28 W

26 W

24 W

36 W

5

18 W

16 W

28 W

26 W

24 W

36 W

6

10 W

9 W

18 W

16 W

14 W

25 W

21 W

19 W

31 W

28 W

25 W

38 W

38 W

34 W

47 W

 

Je-li předřadník určen pro světelný zdroj, jehož příkon je mezi dvěma hodnotami uvedenými v tabulce, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj lineární interpolací mezi dvěma hodnotami maximálního příkonu obou nejbližších světelných zdrojů, které jsou uvedeny v tabulce.

 

Například je-li předřadník kategorie 1 hodnocen pro světelný zdroj příkonu 48 W při 50 Hz, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj takto:

 

47 + (48 - 38) • (70 - 47)/(58 - 38) = 58,5 W

 

ČÁST IV

 

DRUHÁ ETAPA

 

Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj uvedený ve W je stanoven tabulkou:

 

Kategorie předřadníku

Příkon světelného zdroje

Maximální příkon obvodů předřadník-světelný zdroj

50 Hz

vysoký kmitočet

1

15 W

13,5 W

23 W

18 W

16 W

26 W

30 W

24 W

38 W

36 W

32 W

43 W

38 W

32 W

45 W

58 W

50 W

67 W

70 W

60 W

80 W

2

18 W

16 W

26 W

24 W

22 W

32 W

36 W

32 W

43 W

3

18 W

16 W

26 W

24 W

22 W

32 W

36 W

32 W

43 W

4

10 W

9,5 W

16 W

13 W

12,5 W

19 W

18 W

16,5 W

26 W

26 W

24 W

34 W

5

18 W

16 W

26 W

26 W

24 W

34 W

6

10 W

9 W

16 W

16 W

14 W

23 W

21 W

19 W

29 W

28 W

25 W

36 W

38 W

34 W

45 W

 

Je-li předřadník určen pro světelný zdroj, jehož příkon je mezi dvěma hodnotami uvedenými v tabulce, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj lineární interpolací mezi dvěma hodnotami maximálního příkonu obou nejbližších světelných zdrojů, které jsou uvedeny v tabulce.

 

Například je-li předřadník kategorie 1 hodnocen pro světelný zdroj příkonu 48 W při 50 Hz, vypočte se maximální příkon obvodu předřadník-světelný zdroj takto:

 

45 + (48 - 38) • (67 - 45)/(58 - 38) = 56 W

Příloha č. 7

Seznam přímo použitelných předpisů Evropské unie, týkající se výrobků spojených se spotřebou energie o požadavcích na ekodesign

Výrobky spojené se spotřebou energie

Uvedení v předpisu

Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu

Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu

Set-top-boxy

Nařízení komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů.

Chladicí spotřebiče

Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost

Televizní přijímače

Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů

Bezucpávková oběhová čerpadla

Nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích

Elektromotory

Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů

Externí zdroje elektrické energie

Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu

Nesměrové světelné zdroje

Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost

Zářivky bez integrovaného přeřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla

Nařízení Komise (EU) č. 347/2010 ze dne 21. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek

Pračky pro domácnost

Nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost

Myčky nádobí pro domácnost

Nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost

Ventilátory poháněné elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW

Nařízení Komise (EU) č. 327/2011 ze dne 30. března 2011, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW

Příloha č. 8

Označování CE

(1)

Označení CE musí mít výšku alespoň 5 mm. Při zmenšení nebo zvětšení označení CE je nutné dodržet rozměry uvedené na obrázku.

(2)

Označení CE musí být připojeno k výrobku. Není-li to možné, musí být připojeno k obalu a k průvodním dokladům.

 

Příloha č. 9

Postup posuzování shody

Interní kontrola návrhu

(1)

Výrobce sestaví technickou dokumentaci podle odst. 2, která umožní posouzení shody výrobku s požadavky uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie.

(2)

Technická dokumentace obsahuje zejména

a)

obecný popis výrobku a jeho zamýšlené použití;

b)

výsledky příslušných studií vlivu na životní prostředí, které výrobce provedl, nebo i odkazy na související literaturu nebo případové studie, které výrobce použil při vyhodnocení, dokumentování a určení řešení návrhu výrobku;

c)

ekologický profil, je-li vyžadován přímo použitelným předpisem Evropské unie;

d)

prvky specifikace návrhu výrobku týkající se prvků nebo funkce výrobků, které mohou mít vliv na životní prostředí během životního cyklu tohoto výrobku;

e)

seznam příslušných harmonizovaných norem, které byly zcela nebo částečně použity, a popis řešení přijatých ke splnění požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie, nebyly-li použity normy nebo pokud tyto normy nepokrývají zcela požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie;

f)

kopie údajů o prvcích nebo funkcích výrobků, které mohou mít vliv na životní prostředí během životního cyklu tohoto výrobku, a

g)

výsledky provedených měření požadavků na ekodesign, včetně údajů o shodě těchto měření s požadavky na ekodesign.

(3)

Výrobce přijme veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl výrobek vyráběn v souladu se specifikacemi návrhu uvedenými v technické dokumentaci.

 

Systém řízení pro posuzování shody

 

(1)

K posouzení shody výrobku lze použít systém řízení za předpokladu, že do něj výrobce začlení prvky týkající se životního prostředí uvedené v odst. 2.

(2)

Prvky týkající se životního prostředí u systému řízení, kterými výrobce může prokázat, že výrobek splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie, jsou:

 

a) Výrobková politika orientovaná na životní prostředí

 

Výrobce musí prokázat shodu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie. Výrobce musí být schopen rovněž předložit rámec pro určování a přezkum cílů a ukazatelů v oblasti vlivu výrobku na životní prostředí za účelem zlepšení celkového vlivu výrobku na životní prostředí.

 

Veškerá opatření, která výrobce přijme ke zlepšení celkového vlivu výrobku na životní prostředí a případně k vytvoření jeho ekologického profilu, vyžaduje-li to přímo použitelný předpis Evropské unie, prostřednictvím návrhu a úpravou výrobního procesu, musí být systematicky a řádně dokumentována ve formě písemných postupů a pokynů.

 

Tyto postupy a pokyny musí zejména obsahovat náležitý popis

1)

seznamu dokumentů, které je třeba vyhotovit k prokázání shody výrobku a které musí být případně dostupné;

2)

cílů a ukazatelů v oblasti vlivu výrobku na životní prostředí a organizační struktury, odpovědnosti, řídících pravomocí a přidělování zdrojů s ohledem na splnění a udržení těchto cílů a ukazatelů;

3)

kontrol a zkoušek, které je třeba provést po dokončení výroby k ověření, zda výrobek splňuje ukazatele v oblasti vlivu na životní prostředí;

4)

postupů pro kontrolu a zajištění pravidelné aktualizace požadované dokumentace a

5)

způsobu, kterým se ověřuje začlenění prvků týkajících se životního prostředí do systému řízení a jejich účinnost.

 

b) Plánování

Výrobce vypracuje a uchovává

1)

postupy vytvoření ekologického profilu výrobku;

2)

cíle a ukazatele v oblasti vlivu výrobku na životní prostředí, které zohledňují možnosti technických řešení zahrnujících i technické a ekonomické požadavky, a

3)

program k dosažení těchto cílů.

 

c) Provedení a dokumentace

 

c. 1) Dokumentace k systému řízení musí splňovat zejména tyto podmínky:

 

1)

odpovědnost a pravomoc je určena a zdokumentována s cílem zajistit účinný vliv výrobku na životní prostředí a zprávy o jeho provozu za účelem kontroly a zlepšení;

2)

jsou vypracovány dokumenty, které uvedou uplatňované techniky kontroly a ověřování návrhu a procesy a systematická opatření, které jsou používány při navrhování výrobku, a

3)

výrobce vyhotovuje a uchovává údaje, ve kterých jsou popsány hlavní prvky systému řízení týkající se životního prostředí a postupy ke kontrole všech požadovaných dokladů.

 

c.2) Dokumentace k výrobku obsahuje zejména

1)

obecný popis výrobku a jeho zamýšlené použití;

2)

výsledky příslušných studií vlivu na životní prostředí, které výrobce provedl, nebo i odkazy na související literaturu nebo případové studie, které výrobce použil při vyhodnocení, dokumentování a určení řešení návrhu výrobku;

3)

ekologický profil, je-li vyžadován přímo použitelným předpisem Evropské unie;

4)

dokumenty popisující výsledky provedených měření požadavků na ekodesign včetně údajů o shodě těchto měření s požadavky na ekodesign stanovenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie;

5)

výrobce vyhotoví specifikaci, která uvádí zejména použité normy; nebyly-li použity harmonizované normy nebo nepokrývají-li harmonizované normy zcela požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie, prostředky, které byly použity k zajištění souladu, a

6)

kopie údajů o prvcích nebo funkcí výrobku, které mohou mít vliv na životní prostředí během životního cyklu tohoto výrobku v návrhu výrobku, které jsou poskytovány v souladu s požadavky na ekodesign na poskytování informací.

 

d) Kontroly a nápravná opatření

 

Výrobce

1) přijme veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl výrobek vyráběn v souladu se specifikacemi návrhu a s požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie, jež se na tento výrobek vztahuje;

2) vypracovává a uchovává postupy ke kontrole a řešení neshody a provádí změny v dokumentovaných postupech vyplývající z nápravných opatření a

3) provádí přinejmenším každé tři roky úplný interní audit systému řízení s ohledem na jeho prvky týkající se životního prostředí.Poznámky pod čarou:

Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost.

Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost.

Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám.

Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost.

Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost.

Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám.

Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

2

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.