Čekejte, prosím...
A A A
34/2011 Sb. znění účinné od 20. 7. 2011

34

 

ZÁKON

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně a doplnění některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. b) se slova „okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva“ nahrazují slovy „první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie“.

 

2.

V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky“.

 

3.

V § 2 písm. e) se slova „ten, kdo“ nahrazují slovy „osoba usazená v členském státě Evropské unie, která“ a slova „nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje“ se zrušují.

 

4.

V § 2 písm. g) se slova „ ; dodáním výrobku na trh je každé další jeho předání nebo převod po jeho uvedení na trh (dále jen „distribuce“)“ zrušují.

 

5.

V § 2 se tečka na konci písmene i) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

hospodářským subjektem výrobce, dovozce, distributor a zplnomocněný zástupce.“.

 

6.

V § 7 odst. 7 písm. b) se za slovo „změny“ vkládá slovo „ , pozastavení“.

 

7.

V § 11 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větami „V případě žádosti o autorizaci k posuzování shody u výrobků stanovených nařízením vlády je součástí žádosti popis postupů a dalších činností při posuzování shody. Úřad zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.“.

 

8.

V § 11 odst. 4 větě první se slova „a podmínky uvedené v rozhodnutí o autorizaci“ zrušují.

 

9.

V § 11 odstavec 5 zní:

(5) Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně nebo na jeho základě, změní-li se skutečnosti, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, zanikne-li potřeba existence autorizované osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba požádá, Úřad rozhodne o

a)

pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci,

b)

změně rozhodnutí o autorizaci, nebo

c)

zrušení rozhodnutí o autorizaci․“.

 

10.

V § 11 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

(6) V rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 5 písm. a) stanoví Úřad lhůtu pro zjednání nápravy. Zjedná-li autorizovaná osoba nápravu, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. Shledá-li Úřad zjednání nápravy za dostačující, zruší rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci. Jestliže autorizovaná osoba ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, rozhodne Úřad o změně či zrušení rozhodnutí o autorizaci.

(7) V případě zrušení rozhodnutí o autorizaci je autorizovaná osoba povinna po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předat Úřadu veškeré dokumenty, týkající se posuzování shody prováděné touto osobou. V případě změny nebo pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci je autorizovaná osoba povinna po nabytí právní moci takového rozhodnutí předat dokumenty podle věty první Úřadu, pokud o to Úřad požádá.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.

 

11.

V § 11 odstavec 9 zní:

(9) Autorizované osoby se stávají notifikovanými osobami oznámením podle § 7 odst. 7 písm. b) nebo v případech stanovených nařízením vlády uplynutím stanovené lhůty od oznámení, pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy Evropské unie v této lhůtě nevznesly námitky proti tomuto oznámení, a mohou vykonávat činnost notifikované osoby ode dne doručení sdělení Úřadu, že byly notifikovány.“.

 

12.

V § 11a odst. 2 písmeno c) zní:

c)

v případech a v rozsahu stanoveném nařízením vlády

1.

vydat certifikát nebo jiný dokument, jestliže bylo provedením příslušného postupu posouzení shody prokázáno, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b); platnost tohoto certifikátu nebo jiného dokumentu mohou autorizované osoby omezit, popřípadě pozastavit,

2.

vyzvat výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, pokud autorizovaná osoba v průběhu posouzení shody nebo následně zjistí, že výrobky nesplňují technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b),

3.

poskytovat kopie certifikátů nebo jiných dokumentů včetně souvisejících dokladů a informace o vydání, odmítnutí, změně nebo zrušení certifikátů nebo jiných dokumentů Úřadu, příslušnému orgánu dozoru, notifikovaným nebo dalším osobám, jejichž činnosti se uvedené dokumenty týkají,

4.

informovat Úřad o všech žádostech orgánů dozoru týkajících se činností posuzování shody,

5.

informovat Úřad na vyžádání o jimi provedených činnostech posuzování shody a o jakýchkoli jiných provedených činnostech, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.“.

 

13.

V § 11a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Pokud autorizovaná osoba obdrží podnět podle § 18 odst. 3, je povinna přezkoumat certifikát nebo jiný dokument vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1 a o výsledku přezkumu podat orgánu dozoru zprávu.“.

 

14.

V § 13 odstavec 1 zní:

(1) Stanovený výrobek může být uveden na trh nebo, u výrobků stanovených nařízením vlády, uveden do provozu pouze za předpokladu, že splňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b), po posouzení shody postupem stanoveným podle § 12 odst. 3 a jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2. Pokud se dovozce před uvedením stanoveného výrobku na trh domnívá nebo má i jen důvod se domnívat, že tento výrobek nesplňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b) a navíc ohrožuje zdraví, informuje o tom u výrobků stanovených nařízením vlády příslušný orgán dozoru a výrobce.“.

 

15.

V § 13 odst. 2 se za slovo „označením“ vkládají slova „ , dalšími označeními“.

 

16.

V § 13 odst. 8 se slovo „uvádí“ nahrazuje slovem „dodává“.

 

17.

V § 13 odstavec 9 zní:

(9) Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona, zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením a dalšími označeními. U výrobků stanovených nařízením vlády nesmí distributor dodávat na trh stanovený výrobek, u kterého se domnívá nebo má důvod se domnívat, že nesplňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b). Pokud navíc stanovený výrobek ohrožuje zdraví, informuje o tom distributor příslušný orgán dozoru, výrobce a dovozce.“.

 

18.

V § 13 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 13, které znějí:

(10) Výrobce nebo dovozce činí u výrobků stanovených nařízením vlády a s ohledem na jejich povahu a rizika, která tyto výrobky představují, opatření za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti osob.

(11) Výrobce, dovozce nebo distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že stanovený výrobek, který uvedl nebo dodal na trh, nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo nařízení vlády vydaného k jeho provedení, je povinen u výrobků stanovených nařízením vlády činit nezbytná opatření směřující k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, stažení výrobku z trhu nebo navrácení stanoveného výrobku, který již byl dodán uživateli; pokud navíc stanovený výrobek ohrožuje zdraví, výrobce, dovozce nebo distributor o tom neprodleně informuje příslušný orgán dozoru.

(12) Výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce uchovává u výrobků stanovených nařízením vlády údaje potřebné k identifikaci všech hospodářských subjektů, které mu předaly stanovený výrobek a kterým předal stanovený výrobek.

(13) Dovozce nebo distributor zajistí u výrobků stanovených nařízením vlády skladovací a přepravní podmínky, které neohrožují soulad stanoveného výrobku, který hodlá uvést nebo dodat na trh, s požadavky tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 14.

 

19.

V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Orgány dozoru mohou, mají-li důvodné pochybnosti, že stanovený výrobek nesplňuje technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b), dát autorizované osobě podnět, aby přezkoumala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1. V případě, že se prokáže, že stanovený výrobek nesplňuje požadavky podle věty první, orgány dozoru mohou uložit autorizované osobě, aby příslušný certifikát odebrala.“.

 

20.

V § 18a odst. 1 se za slova „uvádění na trh“ vkládají slova „ , uvádění do provozu“.

 

21.

V § 18a odst. 3 se za slova „uvádění na trh“ vkládají slova „ , uvádění do provozu“.

 

22.

V § 19a odst. 2 se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 11 odst. 7 nebo“.

 

23.

V § 19a odst. 3 písm. c) se slova „§ 18a odst. 2, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „§ 18a odst. 1, 3 nebo 4“.

 

24.

V § 19a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako

a)

dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty druhé,

b)

distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 9,

c)

výrobce nebo dovozce nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 10,

d)

výrobce, dovozce nebo distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 11,

e)

výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce nesplní povinnost podle § 13 odst. 12, nebo

f)

dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle § 13 odst. 13.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

25.

V § 19a odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4.“.

 

26.

V § 19b odst. 4 se za slova „§ 19a odst. 3“ vkládají slova „a 4“.

 

27.

V § 22 se slova „§ 11 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1, 2 a 9“ a slova „a 13“ se nahrazují slovy „ , § 13 a § 18 odst. 3“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 20. července 2011.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.