Čekejte, prosím...
A A A
353/2011 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012

353

 

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2011,

kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o stavebním spoření

a státní podpoře stavebního spoření (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , v roce 2012 nejvýše 25 %“.

 

2.

V § 9 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , v roce 2012 30 % tohoto součtu“.

 

3.

V § 10 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 10 zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvu o stavebním spoření bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Tím nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 3)

Čl. III

V § 4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb․, o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 348/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., písmeno s) zní:

s) příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření4a),“.

Část třetí

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.