Čekejte, prosím...
A A A
214/2012 Sb. znění účinné od 1. 7. 2012

214

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2012,

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 1a odstavec 5 zní:

(5) Ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Jedná-li se o děti podle § 34 odst. 9 školského zákona, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody; o uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.“.

 

2.

V § 1a se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě1), vytvoří ředitel mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.“.

 

3.

V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst․ 9 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 2 a 3 se započítává vždy pouze 1 dítě.“.

 

4.

V § 6 odstavec 3 zní:

(3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí v celodenním nebo internátním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena rodičem dítěte z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, se v souladu s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající nejvýše 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

 

5.

V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

6.

V § 6 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 5 až 7 zní:

(6) Osvobozen od úplaty je

a)

zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5),

b)

zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči6),

c)

rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7),

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

__________

5)

§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

6)

§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

7)

§ 3643 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

7.

V § 6 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

Fiala v. r.