Čekejte, prosím...
A A A
262/2012 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

Ustanovení § 9 odst. 2 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 277/2020 Sb.

1.7.2020

 

nařízením č. 27/2018 Sb.

1.3.2018

 

nařízením č. 351/2016 Sb.

1.11.2016

 

Více...

262

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. července 2012

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

 

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

§ 2

Stanovení zranitelných oblastí

Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími2, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Přezkoumání zranitelných oblastí

Přezkoumání vymezení zranitelných oblastí provádí Ministerstvo životního prostředí na základě identifikace povrchových nebo podzemních vod znečištěných nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů a po vyhodnocení těchto podkladů:

a)

výsledků zjišťování a hodnocení jakosti a množství povrchových a podzemních vod provedených správci povodí a pověřenými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona,

b)

údajů ze sledování jakosti odebírané vody podle § 22 odst. 2 zákona,

c)

údajů o jakosti odebírané surové vody sledované provozovateli vodovodů podle jiných právních předpisů3.

§ 4

Akční program

(1)

Akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech, používají a skladují hnojiva a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství4 (dále jen „zemědělský podnikatel“).

(2)

Pokud se obchodní závod zemědělského podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně,

a)

opatření akčního programu se vztahují na zemědělské pozemky podle § 5 nacházející se ve zranitelných oblastech,

b)

požadavky podle § 7a a § 8 odst. 1 se vztahují také na zemědělské pozemky v písmeni a) neuvedené a

c)

požadavky podle § 9 odst. 1 a 2 se vztahují na celý obchodní závod.

(3)

Akční program se nevztahuje na pěstování plodin ani na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.

§ 5

Zemědělský pozemek a dusíkatá hnojivá látka

(1)

Zemědělským pozemkem se pro účely tohoto nařízení rozumí

a)

souvisle obhospodařovaná plocha zemědělské půdy, nebo

b)

díl půdního bloku nebo jeho část s jednou plodinou nebo směsí plodin, je-li zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství..

(2)

Dusíkatou hnojivou látkou se pro účely tohoto nařízení rozumí

a)

minerální dusíkatá hnojiva, a to minerální jednosložková dusíkatá hnojiva5 a minerální vícesložková hnojiva5 s obsahem dusíku,

b)

hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva6, jako je kejda a tekutý podíl po její mechanické separaci, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky, výkaly, popřípadě moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělském pozemku a organická nebo organominerální hnojiva5, v nichž je poměr uhlíku k dusíku nižší než 10, jako je digestát,

c)

hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva6, jako je hnůj nebo tuhý podíl kejdy po její mechanické separaci a organická nebo organominerální hnojiva5, v nichž je poměr uhlíku k dusíku roven nebo je vyšší než 10,

d)

skliditelné rostlinné zbytky7, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení a tráva,

e)

upravené kaly8.

(3)

Pokud je zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství, je díl půdního bloku nacházející se výměrou větší než 2 ha ve zranitelné oblasti považován za díl půdního bloku nacházející se ve zranitelné oblasti.

(4)

Pokud zemědělský podnikatel není zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství, je zemědělský pozemek nacházející se výměrou větší než 2 ha ve zranitelné oblasti považován za zemědělský pozemek nacházející se ve zranitelné oblasti.

§ 6

Období zákazu hnojení

(1)

Období, ve kterých je ve zranitelných oblastech na orné půdě a trvalých travních porostech zakázáno používání dusíkatých hnojivých látek, jsou uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2)

Období zákazu hnojení podle odstavce 1 se nevztahuje na hnojiva použitá k ozimým plodinám v aplikační dávce obsahující nejvýše 5 kg N/ha, na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku a na hnojení ploch ve sklenících, fóliovnících nebo pařeništích.

(3)

Výjimka ze zákazu hnojení podle odstavce 1 je možná u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem na zemědělských pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů, a to v období nejdéle 14 dní od začátku období zákazu a ve dnech, kdy průměrná denní teplota vzduchu je vyšší než 5 °C. Tuto skutečnost podloženou měřením potvrzeným Českým hydrometeorologickým ústavem následně zemědělský podnikatel doloží pro účely kontroly Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému.

(4)

Jestliže dojde v obchodním závodě k havarijní situaci, postupuje se podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, a zákaz hnojení podle odstavce 1 se nepoužije.

§ 7

Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště

(1)

Způsob užití dusíkatých hnojivých látek určí zemědělský podnikatel podle potřeb jednotlivých plodin a kultur na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Pro přívod dusíku jsou stanoveny limity v tabulkách č. 4 až 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, tyto limity je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích. Při nižších dosahovaných výnosech je třeba s ohledem na požadavky § 7a přívod dusíku poměrně snížit. V případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod dusíku z předchozího hnojení k zapravené plodině nezapočítá do limitu náhradní plodiny.

(2)

Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám za hospodářský rok uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, závisí na začlenění zemědělského pozemku do jedné ze tří výnosových hladin uvedených v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a to s využitím systému bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených podle vyhlášky č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.

(3)

Na zemědělském pozemku lze hnojit podle limitů pro vyšší výnosovou hladinu, než do jaké je pozemek zařazen podle odstavce 2, pokud zemědělský podnikatel na základě jím vedené evidence pro účely kontroly doloží Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému údaje o maximálních výnosech všech plodin na zemědělském pozemku nejméně za posledních 5 kalendářních let. Výnosů odpovídajících vyšší výnosové hladině dosáhne v těchto letech nejméně třikrát.

(4)

Plodiny a kultury neuvedené v tabulkách č. 4 až 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení nemají stanovený limit přívodu dusíku a hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Limity přívodu dusíku pro zeleninu se použijí pouze v případě jejího pěstování na orné půdě a stanoví se na základě výnosů dosahovaných na zemědělském pozemku doložených pro účely kontroly na základě evidence vedené zemědělským podnikatelem. Při prvním pěstování zeleniny v obchodním závodě se použijí limity pro střední výnos.

(5)

Za účelem dodržení limitu přívodu dusíku se postupuje takto:

a)

dusík z minerálních hnojiv a hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem použitých k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu,

b)

při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve směsi,

c)

do přívodu dusíku je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv a dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce, a to

1.

30 % z celkového dusíku hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů,

2.

60 % z celkového dusíku hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou kejdy prasat, nebo

3.

70 % z celkového dusíku kejdy prasat,

d)

do přívodu dusíku je započítáván dusík využitelný v prvním roce plodinou následující po plodině vázající vzdušný dusík podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení pěstované jako hlavní plodina, a to

1.

50 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků víceletých čistých porostů jetelovin a jednoletých porostů luskovin pěstovaných na semeno se zapravenou slámou, nebo

2.

25 kg N/ha z posklizňových a kořenových zbytků ostatních plodin vázajících vzdušný dusík, včetně jejich směsí s jinými plodinami, a

e)

pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje uvedené v příloze č. 3 k vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

(6)

Požadavky na hnojení zeleniny pěstované na celkové ploše větší než 20 ha jsou tyto:

a)

rozbor vzorku půdy odebraného z každé plochy zemědělského pozemku se zeleninou, a to z půdního profilu minimálně do hloubky 30 cm pro zjištění obsahu minerálního dusíku, se provede před každým výsevem nebo výsadbou zeleniny v příslušném kalendářním roce,

b)

obsah minerálního dusíku v půdě přesahující 30 kg N/ha zjištěný rozborem podle písmene a) se započte do limitu uvedeného v tabulce č. 6 v příloze č. 3 k tomuto nařízení,

c)

odběry a rozbory vzorků půdy provede osoba odborně způsobilá, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky,

d)

záznamy o výsledcích rozborů jsou uchovány nejméně po dobu 7 kalendářních let následujících po roce, ve kterém byl rozbor proveden, a

e)

dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce vypočtený podle odstavce 5 písm. c) se do přívodu dusíku započte pouze z hnojiv aplikovaných až po datu odběru vzorků půdy.

(7)

Omezení dávek dusíku na orné půdě v období po sklizni hlavní plodiny, které je stanoveno v tabulce č. 6 v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

a)

se vztahuje k období od 15. června příslušného kalendářního roku do začátku období zákazu hnojení uvedeného v § 6,

b)

závisí na začlenění zemědělského pozemku do jednoho ze tří aplikačních pásem podle rizika vyplavení dusičnanů z půdního profilu vymezených v tabulkách č. 2 až 5 v příloze č. 2 k tomuto nařízení, s využitím systému bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených vyhláškou č. 227/2018 Sb.,

c)

se týká hnojení k následným ozimým plodinám, meziplodinám, podpoře rozkladu slámy nebo k následným jarním plodinám a

d)

se vztahuje pouze na minerální dusíkatá hnojiva a hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem.

(8)

Pro stanovení dávek dusíku podle tabulky č. 6 v příloze č. 2 k tomuto nařízení v období po sklizni hlavní plodiny se postupuje takto:

a)

maximální celkové dávky stanovené pro jednotlivé způsoby hnojení a hnojiva podle písmen A a B nelze mezi sebou sčítat,

b)

v případě použití hnojiv k podpoře rozkladu slámy je navíc možné použít ve hnojivech podle písmen A a B nejvýše 30 kg N/ha ke hnojení řepky nebo nejvýše 20 kg N/ha ke hnojení ostatních ozimých plodin,

c)

v rámci jednoho způsobu hnojení je možné dělení celkové dávky na dílčí dávky a

d)

kombinování dílčích dávek při dodržení maximální celkové dávky dusíku je možné

1.

mezi způsoby hnojení č. 1 a 3,

2.

mezi hnojivy podle písmen A a B, při přepočtu dusíku v poměru 1:2, nebo

3.

kombinací podle bodů 1 a 2.

(9)

Za hnojení na podporu rozkladu slámy se považuje přímé nebo následné hnojení do začátku období zákazu hnojení uvedeného v § 6 na zemědělském pozemku s ponechanou veškerou slámou. Strniště po sklizni kukuřice na siláž o výšce nejméně 40 cm se považuje za slámu. Za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý na zelené hnojení. Za hnojení k meziplodině se nepovažuje hnojení v době kratší než 2 týdny před sklizní meziplodiny nebo zapravením jejího porostu na zelené hnojení.

(10)

Pokud je v rámci zemědělského pozemku více bonitovaných půdně ekologických jednotek patřících do různých výnosových hladin, aplikačních pásem nebo do jiných skupin bonitovaných půdně ekologických jednotek, začlení se takový zemědělský pozemek s přihlédnutím k převažujícímu zařazení. Při stejném poměrném zastoupení různých skupin bonitovaných půdně ekologických jednotek se použije vždy opatření hodnocené jako přísnější.

(11)

Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích se zamokřenými půdami vymezenými hlavními půdními jednotkami 65 až 769, pokud nebyly meliorovány odvodněním, nelze používat dusíkaté hnojivé látky. V případě, že uvedené zemědělské pozemky byly odvodněny, je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 120 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 60 kg celkového dusíku na 1 ha. Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích s mělkými půdami nebo půdami s nevyvinutým půdním profilem vymezenými hlavními půdními jednotkami 37 až 399 je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 120 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 60 kg celkového dusíku na 1 ha.

(12)

Pokud je půda na zemědělském pozemku zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, nelze na ní používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků.

(13)

Odstavce 7, 8, 11 a 12 se nevztahují na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

(14)

Na zemědělském pozemku nelze používat dusíkaté hnojivé látky, pokud způsob jejich užití nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku.

§ 7a

Bilance dusíku

(1)

Zemědělský podnikatel zpracuje bilanci dusíku do 31. prosince za období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku (dále jen „hospodářský rok“). Způsob výpočtu bilance dusíku je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(2)

Hodnota bilance dusíku nesmí 3 po sobě následující hospodářské roky v průměru překročit 70 kg N/ha zemědělské půdy obchodního závodu. Do bilance dusíku se nezapočítávají plochy, hnojení a výnosy ve školkách, ovocných sadech, vinicích, chmelnicích, sklenících, fóliovnících, pařeništích a porostech jahod, okrasných rostlin, rychle rostoucích dřevin a vánočních stromků. Bilance dusíku se nepočítá pro obchodní závod, který po odečtení plochy podle věty druhé obhospodařuje méně než 30 ha zemědělské půdy.

(3)

Povinnost zpracovat bilanci dusíku se nevztahuje na výkaly a moč uvedené v § 7 odst. 13.

§ 8

Omezení užití organického dusíku

(1)

Množství celkového dusíku užitého v hospodářském roce na zemědělských pozemcích v organických, organominerálních a statkových hnojivech nesmí v průměru celkové výměry zemědělských pozemků obchodního závodu překročit 170 kg N/ha; do tohoto průměru se započtou pouze zemědělské pozemky vhodné ke hnojení.

(2)

Zemědělskými pozemky vhodnými ke hnojení hnojivy podle odstavce 1 se rozumí veškeré užívané zemědělské pozemky obchodního závodu, s výjimkou úhorů nebo zemědělských pozemků, které nelze na žádné jejich části hnojit, zejména v zastavěném území obce nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3)

Výpočet dávky dusíku použité v průměru na 1 ha se provádí na základě údajů o přívodu celkového dusíku v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech včetně produkce dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu na zemědělském pozemku. Tyto údaje se získají z evidence hnojení.

(4)

Do limitu podle odstavce 1 se

a)

započítává přívod dusíku při používání upravených kalů podle zákona o odpadech8,

b)

nezapočítává přívod dusíku ze skliditelných rostlinných zbytků.

(5)

Jiné využití statkových hnojiv než ke hnojení v rámci obchodního závodu, kde byla vyprodukována, zejména jejich uvedení do oběhu, zpracování na organická hnojiva při kompostování a při výrobě bioplynu, při využití čistírenských technologií k likvidaci exkrementů nebo při jiném nakládání se statkovými hnojivy je nutno dokladovat. Rovněž je nutno dokladovat i uvedení do oběhu organických hnojiv vzniklých zpracováním statkového hnojiva.

§ 9

Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech

(1)

Zemědělský podnikatel zajistí skladovací prostory pro statková hnojiva6 s minimální kapacitou odpovídající jejich šestiměsíční produkci; to neplatí pro

a)

hnojůvku, u které musí být kapacita skladovacích prostor nejméně pro pětiměsíční produkci, nebo

b)

tuhá statková hnojiva, při možnosti uložení na zemědělském pozemku před jejich použitím.

(2)

Snížení potřeby kapacit skladovacích prostor je možné jen při splnění podmínek podle jiného právního předpisu7 a technický stav skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod14.

(3)

Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení hospodářských zvířat, kompost a separát digestátu lze uložit na zemědělském pozemku pouze způsobem, který neohrozí životní prostředí. Doba uložení statkových hnojiv bez meziskladování nesmí přesáhnout 12 měsíců, při jejich meziskladování podle odstavce 4 pak 9 měsíců. Kompost a separát digestátu lze uložit nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit tato hnojiva opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy a každoročním pěstování plodin na tomto zemědělském pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném havarijním plánu11, pokud je

a)

zajištěna bezpečnost jakosti povrchových a podzemních vod,

b)

složiště vzdáleno minimálně 50 m od útvaru povrchových vod, na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů minimálně 100 m od útvaru povrchových vod,

c)

složiště umístěno na půdě zemědělského pozemku, která

1.

nebyla meliorována odvodněním,

2.

není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 769,

3.

není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží vymezenou v bodech 1 a 2 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení a

4.

není ornou půdou vymezenou v bodech 11 a 12 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

d)

zabráněno odtoku hnojůvky a přítoku povrchové vody a

e)

tuhé statkové hnojivo nebo separát digestátu urovnán ve vrstvě o minimální výšce 1,7 m a rozměru kratší strany hromady maximálně 20 m při orientaci složiště delší stranou po spádnici.

(4)

Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení skotu, prasat a drůbeže mohou být uložena na zemědělském pozemku až po jejich tříměsíčním skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje s hlubokou podestýlkou, kde se nacházela nejméně 3 týdny. Pokud je průměrná denní spotřeba steliva při ustájení skotu větší než 6 kg/DJ, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu, a to i po jejím následném doplnění na potřebný podíl steliva, uložit na zemědělském pozemku bez meziskladování.

§ 10

Střídání plodin ve zranitelných oblastech

(1)

Při pěstování jednoletých plodin je nutné omezit mezidobí bez porostu v zájmu omezení eroze půdy a snížení vyplavování živin. Při pěstování meziplodin, pokud nenásleduje ozimá plodina, se ponechá porost na zemědělském pozemku alespoň do 31. října příslušného kalendářního roku.

(2)

Při obnově trvalých travních porostů a po zaorávce jetelovin je nutné vysévat v nejbližším agrotechnickém termínu následné plodiny. Jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat po 31. říjnu příslušného kalendářního roku.

(3)

Kukuřici ve třetím aplikačním pásmu vymezeném v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto nařízení nelze pěstovat více než 2 roky po sobě.

§ 11

Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích

(1)

Z důvodů ochrany půdy před erozí a vod před znečištěním se nesmí pěstovat kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice nebo čirok na zemědělských pozemcích se sklonitostí převyšující 7 stupňů, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod.

(2)

Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10 stupňů a na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12 stupňů se nesmí používat dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití a přívodu dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Požadavek na zapravení se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky.

(3)

Na zemědělských pozemcích s trvalými travními porosty se sklonitostí převyšující 7 stupňů je při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem omezena jednorázová dávka na 120 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 60 kg celkového dusíku na 1 ha. To se nevztahuje na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

(4)

Odstavce 1 až 3 se nevztahují na svahy upravené terasováním.

§ 12

Hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod

(1)

Na zemědělských pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod se

a)

zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; v tomto případě se na tuto část zemědělského pozemku nevztahuje § 7 odst. 14,

b)

u zemědělských pozemků se sklonitostí převyšující 7 stupňů se zachová ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv; v tomto případě se na tuto část zemědělského pozemku nevztahuje § 7 odst. 14.

(2)

Odstavec 1 se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky ani na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku a je třeba zabránit samovolnému přístupu zvířat do útvarů povrchových vod, poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů nebo znečištění vod.

§ 13

zrušen

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

2.

Nařízení vlády č. 219/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

3.

Nařízení vlády č. 108/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.

§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2012, s výjimkou § 9 odst. 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Chalupa v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Bendl v. r.

Příloha č. 1

Seznam zranitelných oblastí vymezených dusičnany podle hranic katastrálních území

 

702919

A

Alberovice

606812

601179

Batouchovice

Bavorov

600172

Albrechtice nad Orlicí

601209

Bavory

600300

Albrechtičky

601217

Bavoryně

655821

Alexovice

601225

Bdín

774707

Alojzov u Prostějova

691267

Bečice nad Lužnicí

757900

Antonínův Důl

601292

Bečváry

600407

Archlebov

601331

Bedihošť

600415

Arneštovice

601357

Bednáreček

600423

Arnolec

659878

Bedřichov u Jihlavy

 

630551

B

Babčice

792934

601381

Bedřichov u Zhořce

Bedřichovice

600636

Babice u Lesonic

649082

Bedřichovice u Hříškova

655244

Babice u Netolic

601420

Běhařovice

709620

Babice u Okrouhlice

601462

Běchary

744930

Babice u Řehenic

601471

Bechlín

641871

Babin u Horažďovic

601527

Běchovice

721506

Babina

601594

Bělá

600725

Bácovice

601683

Bělá nad Svitavou

600741

Bačetín

601586

Bělá u Horní Cerekve

600768

Bačice

682501

Bělá u Liberka

600784

Bačkov

655074

Bělčovice

600814

Bačkovice

601934

Běleč nad Orlicí

600822

Bačov

685232

Běleč u Litně

620254

Bahno

601896

Běleč u Mladé Vožice

600831

Bakov nad Jizerou

601942

Bělečko

600849

Baliny

750468

Bělešovice

737925

Balkova Lhota

710881

Bělidla

628336

Bal kovy

601993

Běloky

600857

Banín

602027

Bělušice

600873

Báňovice

602060

Benátecká Vrutice

600881

Bantice

646300

Benátky u Houserovky

600911

Barchovice

602094

Benátky u Litomyšle

651389

Barovice

604976

Bendovo Záhoří

600971

Bartošovice

602191

Benešov u Prahy

695734

Bartoušov

609871

Benešovice u Přelouče

601047

Baňce

735728

Benešovice u Všelibic

601128

Bašť

602566

Benetice

601144

Batelov

602582

Benice

 

757454

Benkov u Střelic

604445

Bílovec-Dolní Předměstí

602604

Beňov

604470

Bílovec-Horní Předměstí

658049

Beranova Lhota

604429

Bílovec-město

758990

Beranovec

604534

Bílovice

602647

Bernardov

604585

Bílsko

602850

Bernartice nad Odrou

604569

Bílsko u Vodňan

602655

Bernartice u Dolních Kralovic

692417

Bíluky

602825

Bernartice u Javorníka

604615

Bílý Kámen

602663

Bernartice u Milevska

604712

Bílý Újezd u Dobrušky

603104

Běrunice

675822

Biřkov

603112

Běruničky

746347

Biskoupky

603236

Běstovice

604755

Biskoupky na Moravě

627577

Běstviny

604801

Biskupice na Hané

603317

Běšiny

604810

Biskupice u Hrotovic

603368

795810

Běštín

Bezděčín

741132

Biskupice u Ronova nad

Doubravou

603431

Bezděčín na Moravě

684040

Bitětice

696579

Bezděčín u Mladé Boleslavi

604861

Bítov

708691

Bezděčín u Obrataně

604879

Bítov u Bílovce

645877

Bezdědice u Hostomic

669024

Bítov u Koněprus

624705

Bezděkov u Damnova

737500

Bítov u Radenína

786993

Bezděkov u Dolních Kralovic

795976

Bítovánky

603481

Bezděkov u Klatov

604895

Bítovany

603554

Bezděkov u Krásné Hory

604941

Blahoňov

603635

Bezděkov u Libice nad

Doubravou

604968

636657

Blahutovice

Blanice

718408

Bezděkov u Třešti

604984

Blanice u Mladé Vožice

725293

Bezděkov u Úsova

724718

Blanička

603791

Bezkov

605000

Blanné

603805

Bezměrov

648281

Blansko u Hrochova Týnce

603821

Bezno

605204

Blatec

654604

Bezpravovice

605328

Blatnice

798401

Bezvěrov II

605310

Blatnice pod Svatým Antonínkem

603953

Bílá Lhota

605344

Blatnička

604003

Bílá Třemešná

605433

Blatno u Podbořan

603881

Bílá u Českého Dubu

694363

Blato

604038

Bílany

773191

Bláto

604062

Bílé Podolí

605514

Blažejovice

604135

Bílé Poličany

716022

Blažím u Bezdružic

604143

Bílé Vchynice

605573

Blažovice

604186

Bílenice

792837

Blehov

780821

Bilina

605581

Blešno

604283

Bílina-Újezd

605590

Blevice

602671

Bilinka

605603

Blízkov

604372

Bílkov

605620

Blížejov

604402

Bílov

605662

Blíževedly

 

618322

Blížňovice

633186

Borčice

605735

Blovice

607495

Boreč u Lovosic

651745

Blšany u Loun

607584

Bořek

605808

Blučina

607517

Bořek nad Labem

620840

Bludov v Čechách

607533

Bořek u Dačic

605841

Bohnice

607592

Borkovany

605930

Boháňka

607606

Borkovice

606031

Bohdalice

607614

Borohrádek

606081

Bohdalov

607657

Borotice nad Jevišovkou

730556

Bohnice

607789

Borovany u Milevska

606260

Bohostice

661279

Borovice

606294

Bohouňovice I

747327

Borovice u Horšovského Týna

643190

Bohouňovice II

607801

Borovnice

606359

Bohumileč

702056

Borovnice u Českých Budějovic

606383

Bohumilice

607894

Borovník

772054

Bohunice u Tvrzic

607932

Borovsko

606421

Bohuňovice u Litomyšle

607941

Borový

606481

Bohuslavice

607975

Boršice u Blatnice

606464

Bohuslavice nad Metují

608009

Boršov

606537

Bohuslavice nad Moravou

608025

Boršov nad Vltavou

606499

Bohuslavice u Konice

678520

Boršov u Kyjova

606596

Bohuslávky

607991

Boršov u Moravské Třebové

606600

Bohušice

608041

Borušov

606618

Bohušov

608076

Bořanovice

606669

Bohušovice nad Ohří

608131

Bořenovice

606677

Bohutice

608149

Bořetice

606821

Bochovice

608157

Bořetice u Hustopečí

737097

Bojanovice pod Rabím

606308

Bořetice u Kolína

606880

Bojanovice u Znojma

608173

Bořetín

602680

Bojenice

608165

Bořetín u Strmilova

606898

Boješice

608181

Boříce u Domažlic

606936

Bojiště

608190

Boříce u Hrochova Týnce

795747

Bojmany

756822

Boříce u Mirotic

607045

Bolehošť

608262

Bořitov

607061

Bolechov

683434

Bořkovice

607118

Boleradice

608327

Boskovice

607126

Bolešiny

608491

Boskovštejn

600644

Bolíkovice

608505

Bosonohý

607207

Bolina

608572

Bošilec

741884

Bolkov u Roupova

676284

Bošín

638285

Boňkov

748510

Bošín u Chocně

607231

Boňov

608599

Bošovice

757993

Bor u Božejova

624161

Bošovice u Čížové

607240

Bor u Breznice

780332

Boubín

761761

Bor u Chroustovic

695483

Boudy

 

608661

Bousov

612600

Brocná

608696

Bouzov

650781

Brocno

770060

Bozdíš

638498

Brod nad Labem

608769

Božanov

612634

Brod u Příbramě

672343

Božec

666998

Brodce

608777

Božej ov

612685

Brodce nad Jizerou

794503

Božejov u Nových Hradů

612693

Brodec

608882

Božice

612758

Brodek u Přerova

697532

Božkov u Mnichovic

658278

Broučkova Lhota

608963

Bradáčov

612839

Broumova Lhota

779466

Bradlo

612847

Broumovice

604071

Brambory

645320

Brozánky

609005

Braňany

754340

Brozany nad Labem

771180

Brandlín u Tučap

612898

Brozany nad Ohří

609048

Brandýs nad Labem

612936

Brteč

609277

Brandýs nad Orlicí

612944

Brtná

609285

Brandýsek

612952

Brtnice

609307

Bránice

623750

Brtnický Číchov

794066

Branišov nad Pernštejnem

612979

Brtnička

609358

Branišov pod Křemešníkem

613002

Brt’ov u Černé Hory

609366

Branišov u Jihlavy

613045

Brůdek

609374

Branišovice

613096

Brumovice

745642

Branišovice u Římova

636720

Brusnice

609471

Bransouze

613371

Brusy

609536

Braškov

613380

Brušperk

609561

Bratčice

678732

Brzánky

609625

Bratronice u Lúštenie

613436

Brzice

673447

Bratroňov

613487

Brzkov

609692

Bratřice

613495

Brzotice

609731

Bravantice

613584

Břeclav

609749

Bravinné

631671

Břehoryje

609773

Brázdim

794147

Břehov

760129

Bražná

613771

Břehy

761770

Brčekoly

633569

Břeková Lhota

691453

Brdo u Manětína

613797

Břest

617814

Brloh

613843

Břevnice

632406

Brloh u Drhovle

763411

Březce

609889

Brloh u Přelouče

613860

Březejc

609897

Brná

613878

Březhrad

609919

Brňany

613932

Březí nad Oslavou

774596

Brníčko

671398

Březí u Kovářova

710148

Brník

692352

Březí u Meclova

723339

Brníkov

613908

Březí u Mikulova

609951

Brnířov

762148

Březí u Šebestěnic

792390

Brnky

688665

Březina

 

614050

Březina u Deštné

615587

Budkov

645061

Březina u Hořepníku

758094

Budkov u Střížovic

614131

Březiněves

615595

Budkovice

723410

Březinka u Havlíčkova Brodu

663719

Budňany

646130

Březinka u Hošťalovic

615609

Budyně

614271

Březnice

615617

Budyně nad Ohří

777684

Březno

615731

Buk

614572

Březno u Loun

660647

Buk u Jindřichova Hradce

614467

Březno u Mladé Boleslavi

615749

Bukol

614670

Březová u Broumova

626325

Buková u Klatov

774227

Březová u Úmonína

693162

Buková u Merklína

614718

Březová u Vítkova

704717

Buková u Nížkova

787116

Březová u Všelibic

615781

Buková u Semněvic

794023

Březová u Zvole

615790

Buková u Třešti

735515

Březové Hory

615838

Bukovany u Kozárovic

614815

Březsko

615919

Bukovany u Kyjova

614891

Břežany

615927

Bukovany u Olomouce

614955

Břežany II

615820

Bukovany u Týnce nad Sázavou

614971

Břežany nad Ohří

615935

Bukovec u Horšovského Týna

614874

Břežany u Rakovníka

616010

Bukovice u Rohožce

614921

Břežany u Znojma

616052

Bukovina nad Labem

740233

Břínkov

616044

Bukovina u Hradce Králové

615056

Bříství

616036

Bukovina u Mladotic

615081

Bříza

616061

Bukovina u Přelouče

787400

Bříza u Všestar

616125

Bukovka

675628

Břuchotín

616133

Bukovník

615111

Břvany

768201

Bukvice u Trhových Svinu

615137

Bubovice

616168

Bulhary

784800

Bubovice u Březnice

771571

Bumbálka

632961

Buček

668401

Buršice

615153

Bučina

616214

Buřenice

615188

Budčeves

616257

Buš

615218

Budeč

616273

Bušanovice

640077

Budeč nad Želivkou

616397

Buštěhrad

623628

Budeč u Číhané

758442

Butovice

615226

Budeč u Žďáru nad Sázavou

616427

Býčkovice

615234

Budenín

616443

Býchory

615307

Budětice

676004

Bykáň

615323

Budětsko

616460

Býkev

615358

Budíkov

616494

Bykoš

615382

Budíkovice

616524

Býkovice

615404

Budiměřice

687367

Býkovice u Louňovic

615421

Budislav

695963

Bylany u Kutné Hory

615455

Budíškovice

616621

Bystrá

615463

Budišov

667609

Bystré u Klatov

 

616672

Bystročice

705403

Čakovičky

616699

Bystrovany

711934

Čánka

616770

Bystřice u Benešova

618331

Čankovice

617172

Byšice

618501

Čáslavice

703656

Byškovice

628409

Čáslavky

617237

Býšť

618527

Čáslavsko

617261

Byzhradec

618616

Částkovice

617300

Bzí

 

C

780448

618624

618675

Častohostice

Častolovice

Častonín

604593

Cakov

790214

Častotice

617407

Cejle

618705

Častrov

617474

Cerekvice nad Bystřicí

653004

Časy

617491

Cerekvice nad Loučnou

618756

Čavisov

617521

Cerekvička

618772

Čečelice

617547

Cerhenice

618781

Čečelovice

617571

Cerhonice

708933

Čečkov

617555

Cerhýnky

658537

Čečkovice u Jeřišna

617636

Cetenov

618799

Čečovice

617679

Četo raz

615943

Čečovice u Bukovce

617687

Cetyně

618829

Čehovice

621234

Cibotín

618837

Čechočovice

617733

Cidlina na Moravě

618845

Čechovice

749184

Církvice u Kolína

618853

Čechovice u Prostějova

617750

Církvice u Kutné Hory

618870

Čechovice-Záhoří

617784

Císařov

618888

Čechtice

617822

Cítoliby

618918

Čechtín

617831

Citonice

785229

Čechůvky

617857

Citov

630837

Čechy

617849

Citov

618926

Čechy pod Kosířem

617865

Cizkrajov

618942

Čejč

617920

Crhov u Olešnice

618985

Čejkov

618004

Ctiboř

619001

Čejkovice

618691

Ctibor u Častrova

792012

Čejkovice u Zbýšova

618047

Ctidružice

619019

Čejkovice u Znojma

618055

Ctiměřice

619027

Čejkovy

618063

Ctiněves

619043

Čejov

618128

Cvrčovice

619086

Čekanice u Tábora

618152

Cvrčovice u Pohořelic

Č

775801

673455

Čekanov

Čekánov

618187

Čachotín

619108

Čekyně

618195

Čachovice

619159

Čelákovice

618276

Čakov

619311

Čelčice

731561

Čakovice

619345

Čelechovice na Hané

618314

738646

Čakovice u Pelhřimova

Čakovice u Radouně

619337

Čelechovice u Přerova

 

619370

Čelina

710571

Černovír

619388

Čelistná

620629

Černožice nad Labem

619400

Čelivo

620700

Červená Lhota

619418

Čelkovice

745596

Červená Lhota u Řimic

676543

Čenětice

620718

Červená Řečice

708976

Čenkov

620858

Červené Janovice

619485

Čenkov u Malšic

620947

Červené Pečky

619469

Čenkov u Třešti

620980

Červené Poříčí

623385

Čenovice

653403

Červené Záhoří

619531

Čeňovice

750913

Červeněves

619558

Čeperka

621030

Červenka

737101

Čepice

601306

Červený Hrádek u Bečvář

619612

Čepřovice

621064

Červený Hrádek u Dačic

619655

Čeradice nad Loučnou

621200

Červený Újezd

619663

Čerčany

621153

Červený Újezd u Miličína

619698

Čermákovice

700380

Červený Újezd u Mukova

619701

Čermná u Staňkova

621242

Česká Bělá

619809

Černá

614734

Česká Dlouhá

697133

Černá Hať

691461

Česká Doubravice

619825

Černá Hora

621277

Česká Jablonná

634239

Černá Hora u Dymokur

662798

Česká Kamenná Horka

743844

Černá u Bohdanče

746231

Česká Mez

619965

Černá za Bory

621650

Česká Olešná

620068

Černčice

621668

Česká Rybná

620041

Černčice u Loun

621684

Česká Skalice

704628

Černětice

622486

České Budějovice 7

620092

Černěves

622567

České Heřmanice

625345

Černice u Defurových Lažan

622583

České Kopisty

620131

Černíč

608904

České Kříd lovíce

647411

Černíč u Hradešic

622656

České Meziříčí

620165

Černičí

708739

České Zlatníky

620190

Černíkov

622737

Český Brod

632562

Černíkov u Strakonic

622842

Český Dub

620203

Černíkovice

667196

Český Dvůr

620220

Černíky

622931

Český Krumlov

620238

Černilov

623296

Češtíce

620246

Černín

623351

Čestice u Častolovic

792420

Černín u Zdic

623393

Češtin

620262

Černíny

623377

Češtín u Jankova

620335

Černiv

623440

Čestlice

620343

Černochov

721093

Češnovice

620386

Černošice

747921

Číbuz

618071

Černouček

623482

Číčenice

620521

Černov

623539

Číčová

620530

Černovice u Tábora

623563

Číhalín

 

623717

Číhovice

624861

Děbolín

655511

Čichořice

628310

Debrno

623776

Čichtice

624896

Děčany

623792

Čilec

625329

Dědice

623806

Čím

703290

Dědice u Nemyšle

623822

Čimelice

792039

Dědice u Zbýšova

623890

Číměř nad Jihlavou

768642

Dědinka

730394

Čimice

605611

Dědkov

623911

Čímice u Sušice

625337

Dědová

623920

Činěves

625353

Defurovy Lažany

623946

Čisovice

658481

Dehtáry

624004

Čistá u Litomyšle

625370

Dehtáře

623962

Čistá u Rakovníka

794155

Dehtáře u Českých Budějovic

624039

Čižice

767646

Dehtín

624063

Čížkov

625426

Děkanovice

624071

Čížkov u Blovic

632805

Děkovka

624101

Čížkovice

625540

Derflice

642606

Čížov

625558

Děrné

781835

Čížov u Jihlavy

625639

Desná u Litomyšle

624217

Čkyně

612715

Dešná

761648

Čtveřín

625698

Dešná u Dačic

761001

Čtyřicet Lánů

625744

Deštná u Jindřichova Hradce

624331

Čtyřko ly

740136

Dětřichov

624381

Čunín

D

625990

626074

Dětřichov u Frýdlantu

Dětřichov u Moravské Třebové

730629

Ďáblice

626031

Dětřichov u Svitav

624403

Dačice

626139

Diváky

672165

Dálčice

626252

Divec

624527

Dalešice

782301

Divice

771627

Daliměřice

742201

Divišov

624578

Dalovice u Mladé Boleslavi

626317

Dlažkovice

624624

Dalovy

626333

Dlažov

624632

Dambořice

704024

Dlouhá

624641

Daměnice

626376

Dlouhá Brtnice

795941

Damětice

626414

Dlouhá Lhota

624659

Damíč

626384

Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi

616478

Daminěves

626406

Dlouhá Lhota u Tábora

792021

Dam írov

626431

Dlouhá Loučka

624675

Damnice

689173

Dlouhá Louka u Lužan

624713

625680

Damnov

Dančovice

626571

Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Dlouhá Ves u Rychnova nad

754731

Darmyšl

626589

Kněžnou

624799

Dašice

626627

Dlouhé Dvory

\624811

Davle

626619

Dlouhé na Moravě

624853

Deblín

626651

626708

Dlouhopolsko

Dluhonice

 

626732

Dmýštice

628042

Dobšice u Žehuně

626821

Dobelice

628182

Doksany

626830

Dobešov u Černovic

628247

Dolánky nad Ohří

723045

Dobkov

620963

Dolany u Červených Peček

626961

Dobrá

624225

Dolany u Čkyně

671363

Dobrá Voda u Kovářova

628417

Dolany u Jaroměře

627062

Dobrá Voda u Křižanova

628301

Dolany u Kladna

712108

Dobrá Voda u Orlického Podhůří

628344

Dolany u Klatov

627119

Dobrá Voda u Pacova

628450

Dolany u Pardubic

626996

Dobrá Voda u Pelhřimova

628328

Dolany u Prahy

627186

Dobrčice

722812

Dolany u Stříbra

748684

Dobrčice u Skršína

784125

Dolejší Kunčice

627259

Dobré Pole

628492

Dolenice

782785

Dobré Pole u Vitie

708984

Dolínek

627267

Dobrkov

628654

Dolní Beřkovice

680532

Dobrnice

628697

Dolní Bezděkov

627321

Dobrohostov

604917

Dolní Bítovčice

604381

Dobrohošť

760471

Dolní Bohušice

627356

Dobroměřice

628701

Dolní Bojanovice

765236

Dobronice

617873

Dolní Bolíkov

627372

Dobronice u Bechyně

623113

Dolní Bolíkov-Nová Ves

627399

Dobronice u Chýnova

798827

Dolní Bolíkov-Rubašov

627402

Dobronín

660949

Dolní Bořek

709026

Dobroše

628719

Dolní Bory

647918

Dobrošov u Hrazan

628751

Dolní Brusnice

627453

Dobrotice

628778

Dolní Březinka

650617

Dobrotice u Chanovic

628824

Dolní Bukovsko

627461

Dobroutov

674486

Dolní Bušínov

627470

Dobrovice

628875

Dolní Cerekev

792047

Dobrovítov

626449

Dolní Dlouhá Loučka

627488

Dobrovíz

626716

Dolní Dlužiny

632261

Dobrš

628956

Dolní Dubňany

627496

Dobruška

628964

Dolní Dunajovice

627615

Dobřany

634182

Dolní Dvorce u Telče

619493

Dobřejice

629057

Dolní Hbitý

627640

Dobřejovice

629081

Dolní Heřmanice

759058

Dobřeň u Kutné Hory

641120

Dolní Holetín

627747

Dobřenice

629103

Dolní Hořice

627763

Dobříc u Prahy

730599

Dolní Chabry

627801

Dobřichov

651931

Dolní Chobolice

627810

Dobřichovice

642959

Dolní Chrášťany

627861

Dobříkov

629197

Dolní Jablonná

627887

Dobříň

629219

Dolní Jamné

627917

Dobřínsko

642975

Dolní Jelení

628123

Dobšice u Znojma

643068

Dolní Kamenice u Holýšova

 

629286

Dolní Kounice

630438

Dolní Zďár u Lásenice

629332

Dolní Kralovice

630501

Doloplazy u Olomouce

629405

Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu

701190

Dolsko

643203

Dolní Kruty

630527

Doly

629430

Dolní Lažany

630543

Domamil

629529

Dolní Lhota

618861

Domamyslice

629481

Dolní Lhota u Klatov

630560

Domamyšl

629545

Dolní Lhota u Ostravy

738204

Domanice

752371

Dolní Líšnice

709191

Dománovice

677213

Dolní Lomnice u Kunic

620211

Domašín u Černíkovic

629669

Dolní Loučky

630748

Domašín u Dobrušky

629740

Dolní Město

791776

Domašín u Zbraslavi

644935

Dolní Metelsko

630799

Domašov u Brna

616281

Dolní Nakvasovice

630853

Domažlice

702226

Dolní Neděliště

700720

Domažličky

629839

Dolní Němčí

642851

Domčice

629847

Dolní Němčice

733911

Domkov

703699

Dolní Nerestce

630942

Domoradice

716138

Dolní Ostrovec

630977

Domoraz

643653

Dolní Pěna

631019

Domoušice

725994

Dolní Poříčí

767891

Donín

630021

Dolní Povelice

631027

Doňov

630039

Dolní Přím

670804

Doubí nad Lužnicí

630071

Dolní Radouň

670618

Doubrava u Kostomlat nad Labem

681482

Dolní Radslavice

631141

Doubrava u Plzně

762415

Dolní Rápotice

736678

Doubrava u Puclic

740241

Dolní Ročov

670821

Dou brávány

630080

Dolní Roveň

791067

Doubravčany

630128

Dolní Řasníce

631205

Doubravčice

630136

Dolní Ředíce

631302

Doubravice nad Moravou

630144

Dolní Skrýchov

631329

Doubravice nad Svitavou

630179

Dolní Sloupnice

744379

Doubravice u České Skalice

630187

Dolní Smrčné

702064

Doubravice u Českých Budějovic

745651

Dolní Stropnice

631272

Doubravice u Dvora Králové

630225

Dolní Sukolom

680486

Doubravice u Leštiny

630241

Dolní Svince

701963

Doubravice u Nečtin

630250

Dolní Třebonín

631345

Doubravice u Volyně

770558

Dolní Týnec

631400

Doudleby

630322

Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou

631426

Doudleby nad Orlicí

630292

Dolní Újezd u Litomyšle

631469

Dožice

750123

Dolní Veštec

631477

Drahanovice

781398

Dolní Věznice

631531

Drahelčice

630349

Dolní Vilémovice

708381

Drahelice

630357

Dolní Vilímeč

631540

Drahenice

783862

Dolní Vlčkovice

631582

Drahkov

 

631647

Drahobudice

633267

Dub u Nového Jičína

631680

Drahobuz

633194

Dub u Prachatic

631833

Drahotěšice

633259

Dub u Ratibořských Hor

631876

Drahotice

633321

Dubany

631884

Drahotín

785806

Dubany na Hané

631965

Drahouš

652342

Dubčany u Choliny

726923

Drachkov u Strakonic

633330

Dubeč

632104

Drásov

633348

Dubějovice

666017

Drasty

633372

Dubenec

755940

Dražejov u Strakonic

792586

Dubí

632121

Dražetice II

665169

Dubí u Kladna

632147

Dražíce

633526

Dubicko

632163

Dražíce u Tábora

633577

Dublovice

632198

Dražíč

633585

Dubňany

632236

Dražičky

633691

Dubovice

760145

Drážkov

633208

Dubská Lhota

632244

Dražkov nad Labem

633704

Dudín

632252

Dražkovice

726290

Důl

632279

Drážov

633836

Duníce

632368

Dražůvky

633852

Dušejov

632376

Drevníky

633861

Dušníky

632171

Drhovice

787442

Dušníky nad Vltavou

632414

Drhovle

743313

Dušníky u Rudné

632571

Droužetice

777617

Dvakačovice

619973

Drozd ice

617415

Dvorce u Jihlavy

632635

Droždín

629464

Dvorce u Stráže nad Nežárkou

771503

Drslavice u Tupadel

771198

Dvorce u Tučap

632651

Drsník

633216

Dvorec u Dubu

632660

Druhanov

633895

Dvorská

632686

Drunče

633909

Dvory u Nymburka

776823

Drválovice

633933

Dvořisko

735213

Držkrajov

633968

Dvůr Králové nad Labem

632783

Držovice na Moravě

634140

Dyjákovice

632813

Dřemčice

634166

Dyjákovičky

632864

Dřešín

634174

Dyje

632872

Dřešínek

634191

Dyjice

632929

Dřetovice

634212

Dyjička

754072

Dřevce

634247

Dymokury

632937

Dřevčice u Brandýsa nad Labem

634255

Dynín

787868

Dřevíkov

634310

Džbánice

633089

Dřínov

634328

Džbánov u Litomyšle

633119

Dřísy

634336

Džbánov u Vysokého Mýta

633127

Dříteč

 

E

633275

Dub nad Moravou

634379

Encovany

668966

Dub u Kondrace

634433

 

634441

Evaň

F

637963

637823

Havlíčkova Borová

Havlíčkův Brod

703133

Filipov u Zábŕeha

637980

Havlovice u Domažlic

630969

Filipovice

638056

Havran íky

778451

Fojtova Kras

632996

Hedčany

756075

Frankův Zhořec

710644

Hejčín

693928

Frantoly

638161

Hejná

634808

Fryčovice

638226

Hejtmánkovice

635090

Frýdlant

659827

Helenin

635197

Frýdnava

638269

Hemže

795950

Frymburk u Sušice

638277

Henčlov

635448

Fulnek

G

648680

638293

Henčov

Herálec

716529

Geršov

638366

Heraltice

636215

Grešlové Mýto

627666

Herink

636223

Gručovice

638421

Heroltice u Jihlavy

681971

Grunta

702072

Heřmaň u Českých Budějovic

636266

Grygov

 

H

722979

638501

626007

Heřmaneč u Počátek

Heřmanice nad Labem

Heřmanice u Frýdlantu

711101

Hablov

638561

Heřmanice u Polomí

789321

Habrkovice

638536

Heřmanice u Rouchovan

640085

Habrovčice

781924

Heřmanice u Vilémova

636479

Habry

638587

Heřmaničky

636487

Habřina

620271

Hetlín

606502

Háčky

638781

Hevlín

636541

Hajany

638790

Hladké Životice

636550

Háje u Příbramě

638811

Hladov

636665

Hájek u Bavorova

638838

Hlasivo

636711

Hájek u Tišnova

682519

Hláska

773395

Hájek u Uhříněvsi

638901

Hlásná Třebaň

636673

Hájek u Všerub

638951

Hlavečník

636738

Haj nice

638960

Hlavenec

697753

Hajská

638978

Hlavice

637106

Hamry nad Sázavou

639028

Hlávkov

791393

Hanov

639044

Hlavňov u Budislavi

637131

Haňovice

639184

Hlína u Ivančic

613479

Harcov

639206

Hliněný Újezd

797031

Hartmanice u Žimutic

639231

Hlinice

708585

Hartvíkov

639290

Hlinné

637459

Hartvíkovice

672564

Hlivice

720518

Harty

706051

Hlízo v

739588

Haškovcova Lhota

639427

Hlohová

763837

Hašov

752908

Hlohovčice

631655

637513

Hatě

Hatín

639443

Hlohovice

 

639451

Hlohovičky

761591

Hole u Svrkyně

639486

Hlubočany

617881

Holešice u Cizkrajova

639508

Hlubočec

640964

Holešín

607754

Hluboká u Borovan

640972

Holešov

639532

Hluboká u Dačic

641111

Holešovice u Chroustovic

664669

Hluboká u Kdyně

641138

Holetín

639559

Hluboká u Skutče

641227

Holice u Olomouce

639656

Hluboké Dvory

641146

Holice v Čechách

639664

Hluboké Mašůvky

650625

Holkovice

639702

Hlubyně

641294

Holohlavý

639893

Hluchov

720194

Hološiny

639907

Hluk

755575

Holotín

639915

Hlupín

641367

Holštejn

639923

Hlušíce

641383

Holubeč

639931

Hlušičky

777871

Holubice

639940

Hlušovice

641456

Holubice v Čechách

640000

Hnanice

641537

Holušice

640034

Hněvětice

615846

Holušice u Kozárovic

737321

Hněvice

700495

Holušice u Mužetic

640069

Hněvkovice u Humpolce

641588

Homole

640093

Hněvkovice u Ledče nad Sázavou

641723

631892

Honbice

Hora Svatého Václava

640158

Hněvotín

641847

Horákov

653284

Hněvšín

641855

Horažďovice

764558

Hnidousy

770213

Horažďovická Lhota

640166

Hnojíce

641944

Horčápsko

737879

Hnojná Lhotka

642061

Horka nad Moravou

640174

Hnojnice

642037

Horka nad Sázavou

710377

Hoděčín

641987

Horka u Chrudimi

645541

Hodějov

634450

Horka u Libochovic

640247

Hodějovice

795763

Horka u Žehušic

640255

Hoděšovice

642118

Horky

640280

Hodíškov

642126

Horky nad Jizerou

640298

Hodkov

642096

Horky u Tábora

710873

Hodolany

795984

Horky u Želetavy

640395

Hodonice

642363

Horní Beřkovice

691151

Hodonice u Malont

604909

Horní Bítovčice

640417

Hodonín

605867

Horní Bobrová

640611

Hodov

760480

Horní Bohušice

748994

Hodyně u Skuhrova

621161

Horní Bořek

640638

Hojanovice

642479

Horní Bory

640697

Hojkov

642592

Horní Brusnice

640719

Hojovice

642614

Horní Břečkov

760153

Hojšín

786225

Horní Bučíce

640778

656763

Holasice

Holašovice

642665

Horní Bukovina

 

642673

Horní Bukovsko

643955

Horní Radslavice

642681

Horní Cerekev

643963

Horní Rápotice

642754

Horní Dehtov

740250

Horní Ročov

626457

Horní Dlouhá Loučka

643971

Horní Roveň

626724

Horní Dlužiny

643998

Horní Řasníce

790664

Horní Dolce

644013

Horní Ředíce

642843

Horní Dubňany

644021

Horní Řepčice

642860

Horní Dunajovice

740322

Horní Skrýchov

656178

Horní Hbity

644030

Horní Slatina

642932

Horní Heŕmanice

644111

Horní Slivno

602841

Horní Heŕmanice u Bernartic

644129

Horní Sloupnice

642941

Horní Hradiště

738506

Horní Smrčné

724696

Horní Hrachovice

682713

Horní Sokolovec

651940

Horní Chobolice

705900

Horní Střítež

642967

Horní Chrášťany

644358

Horní Studenec

631663

Horní Jelčany

644412

Horní Sukolom

642983

Horní Jelení

608971

Horní Světlá u Bradáčova

658600

Horní Jirčany

770566

Horní Týnec

688932

Horní Kamenice u Lukova

644501

Horní Újezd u Litomyšle

643076

Horní Kamenice u Staňkova

644528

Horní Újezd u Třebíče

643084

Horní Košov

644552

Horní Ves

643106

Horní Kounice

781401

Horní Věžnice

643157

Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

644587

Horní Vilémovice

643211

Horní Kruty

722987

Horní Vilímeč

680222

Horní Lažany u Lesonic

783871

Horní Vlčkovice

643262

Horní Lhota

789992

Horní Záhoří u Písku

643271

Horní Lhota u Blanska

660701

Horní Žďár u Jindřichova Hradce

772275

Horní Lhota u Klatov

644757

Hornice

630446

Horní Lhota u Lásenice

644773

Horoměřice

643297

Horní Lhota u Ostravy

644781

Horosedly

643416

Horní Loučky

624241

Horosedly u Čkyně

644927

Horní Metelsko

644803

Horoušany

643572

Horní Moštěnice

645931

Horoušany u Hostouně

616290

Horní Nakvasovice

644960

Horšov

643599

Horní Němčí

644871

Horšovský Týn

703702

Horní Nerestce

644978

Horusice

751634

Horní Nezlý

795771

Horušice

643629

Horní Olešná

734250

Hory u Předína

716146

Horní Ostrovec

615242

Hory u Votic

790192

Horní Paseka

603325

Horákov

643661

Horní Pěna

695971

Hořany u Kutné Hory

643751

Horní Počaply

645001

Hořany u Poříčan

726001

Horní Poříčí

791903

Hořany u Zbrašína

643866

Horní Přím

645028

Hořátev

643912

Horní Radouň

767701

Hořejany

 

743321

Hořelice

646563

Hrabří

681741

Hořenec

646580

Hrabství

638510

Hořenice

646644

Hradčany u Českého Dubu

645079

Hořepník

646687

Hradčany u Tišnova

645109

Hořesedly

646628

Hradčany u Žehuně

645125

Hořešovičky

646873

Hradec Králové

645150

Hořice u Humpolce

647233

Hradec nad Svitavou

645281

Hořičky

647241

Hradecko

769339

Hoříkovice

603970

Hradečná u Bílé Lhoty

645338

Hořín

647250

Hradečno

645494

Hořovičky

642045

Hrádek nad Želivkou

645559

Hoslovice

739235

Hrádek u Loun

643092

Hosov

691470

Hrádek u Manětína

783226

Hostákov

647322

Hrádek u Nechanic

612901

Hoštěnice u Brozan

647331

Hrádek u Pardubic

645672

Hostěradice na Moravě

647349

Hrádek u Znojma

645702

Hostěrádky

647420

Hradešice

645745

Hostim

736287

Hradešín

645737

Hostím u Berouna

703788

Hradiště

645761

Hostín u Vojkovic

608238

Hradiště u Boříkov

615251

Hostišov

647454

Hradiště u Domažlic

645834

Hostivice

647560

Hradišťko I

759252

Hostkovice

797430

Hradišťko II

629855

Hostkovice u Dolních Němčíc

651770

Hradišťko u Dačic

645869

Hostokryje

647519

Hradištko u Sadské

645885

Hostomice pod Brdy

757675

Hradové Střimelice

645940

Hostouň u Horšovského Týna

647608

Hracholusky u Prachatic

645923

Hostouň u Prahy

760161

Hrachov

645991

Hostovice u Pardubic

617245

Hrachoviště u Býště

781932

Hostovlice

690635

Hranice u Malče

646148

Hošťalovice

647926

Hrazánky

698075

Hostíce u Mochtína

647934

Hrazany

646199

Hostíce u Nemysle

630659

Hrazená Lhota

784354

Hostíce u Vodochod

647951

Hrbov

646164

Hostíce u Volyně

647969

Hrbov u Velkého Meziříčí

646261

Hoštka

648027

Hrd i bo řiče

768332

Houdkovice

648035

Hrdlív

646318

Houserovka

648086

Hrdly

646377

Hovorany

648094

Hrejkovice

646385

Hovorčovice

648159

Hrobce

646423

Hraběšín

648230

H robíce

646431

Hrabětice

746312

Hrobičany

658944

Hrabětice nad Odrou

708704

Hrobská Zahrádka

603961

Hrábí

648256

Hroby

646547

Hrabová u Dubicka

684597

Hrochov

 

648299

Hrochův Týnec

649236

Hudčice

648353

Hronětice

644366

Hudeč

604721

Hroška

649279

Hukovice

648469

Hrotovice

778460

Hukovice u Velké Kraše

648477

Hroubovice

649287

Hulíce

743259

Hroznatín

649309

Hulín

648493

Hroznětice

649317

Humburky

623687

Hroznětín u Číhoště

649325

Humpolec

648540

Hroznová Lhota

649562

Hůrka

648604

Hrubá Vrbka

723444

Hurtova Lhota

648612

Hrubčice

649678

Husinec u Řeže

648639

Hrubšice

649856

Hustířany

648647

Hrubý Jeseník

617423

Hutě

638986

Hrubý Lesnov

649007

Hvězda

648655

Hrusice

650188

Hvězdoňovice

648671

Hruška

650242

Hvozd u Konice

648698

Hruškové Dvory

793914

Hvozdec u Lišova

648701

Hrušky

608718

Hvozdečko

648728

Hrušky u Brna

681717

Hvozd nice u Hradce Králové

648736

Hrušov nad Jizerou

650358

Hvožďany u Bechyně

648752

Hrušová

697451

Hvožďany u Poběžovic

725188

Hrušovany

650366

Hybrálec

648809

Hrušovany nad Jevišovkou

785792

Hynčice u Vražného

648833

Hrušovany u Brna

735990

Hynkov

648876

Hrutov

650421

Hyršov

600920

Hryzely

 

CH

778061

Hrzín

695297

Chabičovice

648884

Hřebeč

650552

Chabrovice

648949

Hředle

650561

Chacholice

648981

Hříběcí

650439

Chalupy

618632

Hřibiny

650641

Charvatce u Jabkenic

648990

Hřibojedy

650668

Charvatce u Loun

649023

Hřibsko

692018

Charvatce u Martiněvsi

649031

Hříchovice

650684

Charvátská Nová Ves

649058

Hřiměždice

650714

Charváty

649074

Hříšice

723631

Chářovice

649091

Hříškov

650790

Chcebuz

649121

Hřiště

674435

Chedrbí

649139

Hřivčice

651133

Cheznovice

649147

Hřivice

751804

Chlebov

649198

Hubeníce

651184

Chleby

649210

Hubenov

651320

Chlistov

607649

Hubenov u Borotic

651273

Chlístov u Benešova

770167

Hubenov u Třebohostic

776149

Chlistov u Dobrušky

751251

Hubíles

645290

Chlístov u Hořiček

 

709638

Chlístov u Okrouhlice

627674

Chomutovice u Dobřejovic

651338

Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou

652784

652792

Chořelice

Choťánky

651346

Chlístovice

652814

Chotčiny

651397

Chloumek

652831

Chotěboř

651371

Chloumek u Mladé Boleslavi

652946

Chotěbudice

711349

Chlovy

653012

Choteč u Holic

651591

Chlum nad Jihlavou

652989

Choteč u Prahy

760218

Chlum nad Malší

653021

Chotělice

651516

Chlum u Blovic

640107

Chotěměřice

706922

Chlum u Novosedel

653047

Chotěnov

651427

Chlum u Vlašimi

653101

Chotěšiny

792055

Chlum u Zbýšova

653161

Chotěšov

651753

Chlumčany u Loun

653225

Chotěšov u Vrbičan

651737

Chlumčany u Přeštic

653233

Chotětov

790796

Chlumec

653276

Chotíkov

651800

Chlumec nad Cidlinou

678601

Chotíkov u Kynšperka nad Ohří

651788

Chlumec u Dačic

653292

Chotilsko

651826

Chlumek

605646

Chotiměř u Blížejova

651842

Chlumín

653365

Chotiněves

659517

Chlumská

669717

Chotouchov

651851

Chlumy

653993

Chotouň

645681

Chlupice

653390

Chotovice

651869

Chlustina

795721

Choťovice

651877

Chmelík

653411

Chotoviny

777200

Chmeliště

653489

Chotusice

651893

Chmelná u Pelhřimova

653497

Chotutice

651885

Chmelná u Vlašimi

782807

Chotýš

672491

Chmelovice

648175

Chouč

651974

Choceň

653594

Choustník

651982

Chocenice

654949

Chouzovy

652008

Chocenická Lhota

653659

Chožov

652016

Chocenický Újezd

701891

Chraberce

652024

Chocerady

748692

Chrámce

652083

Chocnějovice

632139

Chramiště

652105

Chocomyšl

689289

Chramostek

777838

Chodeč

653667

Chramosty

704067

Chodeč-Zvíkov

653799

Chrast

652113

Chodouň

676021

Chrást u Křesetic

652121

Chodouny

653748

Chrást u Poříčan

652245

Chodovlice

767344

Chrást u Tišic

652334

Cholenice

653756

Chrást u Tochovic

652351

Cholina

789852

Chrást u Zahořan

652369

Choltice

653900

Chrastavice

797146

652415

Cholunná

Chomoutov

653942

Chrástov u Horní Cerekve

 

653969

Chrášťany u Benešova

655384

Chvojenec

654001

Chrášťany u Českého Brodu

655392

Chvoj nov

632821

Chrášťany u Dřemčic

716189

Chylice

654019

Chrášťany u Prahy

655449

Chyňava

654027

Chrášťany u Rakovníka

655465

Chýně

654078

Chraštice

652997

Chýnice

654108

Chrášťovice

681814

Chýnov

697141

Chrášťovice u Mladotic

655473

Chýnov u Tábora

654124

Chrbonín

655490

Chýstovice

654132

Chrlice

655538

Chýše

654230

Chropyně

655627

Chyška

651354

Chroustkov

692131

Chyšná

606090

Chroustov u Bohdalova

655686

Chýšť

769614

Chroustov u Třebenic

 

I

654264

Chroustovice

655708

Ivaň

654272

Chrtníč

655716

Ivaň na Hané

652377

Chrtníky

655724

Ivančice

654299

Chrudim

 

J

654400

Chrustenice

655864

Jabkenice

781622

Chřebřany

681750

Jablonec u Libčevsi

654612

Chudenice

656186

Jablonná

654787

Chudeřice

656259

Jabloňov u Velkého Meziříčí

654795

Chudíř

656429

Jackov

637157

Chudobín

742031

Jahodov

707198

Chudonice

617768

Jakub

654817

Chudoslavice

618713

Jakubín

654884

Chvalatice

 

Jakubov u Moravských

654957

Chválenice

656551

Budějovic

654981

Chvalešovice

693936

Jáma

655015

Chvaletice

656615

Jamné u Jihlavy

655023

Chvaletín

656607

Jamné u Tišnova

706124

Chvalín

656631

Jamnice

627330

Chválkov

656674

Jamolice

655066

Chválkov u Kamenice nad Lipou

656682

Jámy

655171

Chvalkovice

626597

Jámy u Rychnova nad Kněžnou

710911

Chválkovice

656691

Jančí

655082

Chvalkovice u Dešné

656704

Jankov

655104

Chvalkovice v Čechách

656798

Jankov u Pelhřimova

620866

Chvalov u Červených Janovic

656801

Jankovice u Přelouče

710211

Chválov u Pelhřimova

656852

Janoslavice

655287

Chvalovice

656879

Janov

655252

Chvalovice u Netolic

656950

Janov u Litomyšle

671339

Chvalovice u Nymburka

656909

Janov u Mladé Vožice

632899

Chvalšovice

646326

Janovice u Houserovky

655368

Chvatěruby

657069

782157

Janovice u Polně

Janovice u Vinař

 

773204

Janovická Lhota

658316

Jeníkov u Vlašimi

790931

Janovičky u Zámrsku

690643

Jeníkovec

657336

Jaroměř

770078

Jeníkovice u Horšovského Týna

657506

Jaroměřice nad Rokytnou

658367

Jeníkovice u Hradce Králové

705471

Jaronín

658448

Jenišovice u Chrudimi

657522

Jaroslav

616486

Jenišovice u Mělníka

657531

Jaroslavice

658499

Jenštejn

756831

Jarotice

635456

Jerlochovice

657603

Jarov u Blovic

621072

Jersice

657646

Jarpice

658502

Jersín

657671

Jasenná

669067

Jerusalem

657697

Jasinov

658511

Jeřice

772283

Javor

658529

Jeřičky

657816

Javorníce

658553

Jeřišno

633224

Javorníce u Dubu

658596

Jesenec

681849

Javorníček

658693

Jesenice u Rakovníka

657867

Javorník u Svitav

658952

Jeseník nad Odrou

657832

Javorník u Vlašimi

659011

Jestřábí Lhota

657883

Javorník u Vysokého Mýta

659002

Jestřábí u Fulneku

724220

Javoří u Podolí

738891

Jestřebí

688673

Javoříčko

612961

Jestřebí u Brtnice

657972

Javůrek

659118

Jestřebí u Zábřeha

755109

Jazovice

791407

Jestřebice

745537

Jažlovice

659126

Jestřebíčko

779474

Jedov

659134

Ješetice

798835

Ječmeniště

750000

Ješov

723347

Ječovice

681911

Ješovice

658057

Jedlany

752410

Ještětice

658111

Jedouchov

779521

Jetenovice

658120

Jedousov

659185

Jetětice

658154

Jedovnice

774111

Jetišov

658197

Jehnědí

693871

Jetonice

756920

Jelcovy Lhotky

659193

Jetřichov

701688

Jelemek

659207

Jetřichovec

658219

Jelence

659347

Jeviněves

781134

Jelenice

659355

Jevišovice

691429

Jelenice u Mělníka

659363

Jevišovka

658227

Jemnice

657441

Jezbiny

712892

Jemnice u Oseká

659398

Jezdovice

767204

Jemnice u Tisové

608106

Jezero

658243

Jemníky

659428

Jezeřany

658251

Jenčice

659461

Ježená

613011

Jeneč

659479

Ježkovice

658260

Jeneč u Prahy

659495

Ježov nad Želivkou

658286

Jeníčkova Lhota

716901

Ježovice

 

659525

Ježovy

734454

Kakovice u Volyně

676900

Jickovice

665983

Kal u Klatov

659673

Jihlava

662151

Kalenice

659932

Jíkev

738239

Kaletice

746843

Jilem u Sedletína

662160

Kalhov

660019

Jilemník

662241

Kaliště

660132

Jílovec

621005

Kaliště u Červeného Poříčí

660167

Jílovice u Českého Meziříčí

662208

Kaliště u Českých Budějovic

660141

Jílovice u Trhových Svinů

746363

Kaliště u Sebranic

660191

Jimlín

662275

Kalivody

660299

Jindice

662321

Kaly

660493

Jindřichovice na Moravě

793124

Kamberk

660523

Jindřichův Hradec

662381

Kámen u Habrů

660710

Jinín

675831

Kámen u Křenic

620998

Jíno

662348

Kámen u Pacova

725277

Jiratice

640794

Kamenec

616826

Jírovice

719161

Kamení

660973

Jiřetice u Čepřovic

662542

Kamenice u Herálce

660965

Jiřetice u Neustupova

662551

Kamenice u Jihlavy

602078

Jiřice

662658

Kamenička

661040

Jiřice u Humpolce

662780

Kamenná

661031

Jiřice u Kostelce nad Labem

662810

Kamenná Lhota

661058

Jiřice u Miroslavi

662763

Kamenná nad Oslavou

645753

Jiřice u Moravských Budějovic

606278

Kamenná u Bohostic

675644

Jiřičky

662747

Kamenná u Jihlavy

662372

Jiříkov u Kamene

662691

Kamenná u Příbramě

661091

Jiříkovice

Jiříkovice u Nového Města na

662712

662828

Kamenná u Trhových Svinů Kamenné Zboží

661104

Moravě

678619

Kamenný Dvůr

661112

Jiřin

704181

Kamenný Most

661236

Jistebník

662925

Kamenný Újezd

653373

Jistě rpy

750689

Kamilov

717061

Jitkov

662984

Kamýk nad Vltavou

661287

Jivina

764574

Kamýk u Švihová

661422

Jizbice u Nymburka

779351

Kamýk u Velkých Přílep

661457

Jizerní Vtelno

662992

Kanice u Domažlic

661490

Josefov u Hodonína

720119

Kanice u Petrovic

657425

Josefov u Jaroměře

K

663018

711977

Kaničky

Kanín

661619

Káciň

678015

Kaňk

661635

Kácov

609013

Kaňkov

702927

Kačerov

784044

Kanovsko

672025

Kadeřín

663069

Kaplice

661961

Kadov

738581

Kapsova Lhota

653608

696170

Kajetín

Kakovice

663182

Káránice

 

708020

Káraný

665428

Klamoš

663247

Karle

723452

Klanečná

627828

Karlík

665452

Klapý

663263

Karlín na Moravě

665517

Klášter Hradiště nad Jizerou

663271

Karlov

679658

Klášter nad Dědinou

606626

Karlov u Bohušova

781959

Klášter u Vilémova

718149

Karlov u Paseky

710555

Klášterní Hradisko

663751

Karolín

665797

Klatovy

759473

Karolín u Sulimova

666009

Klec

664260

Kasalice

666033

Klecany

664278

Kasaličky

790702

Klečaty

623407

Kasanice

712060

Klečetné

656658

Kašina Hora

662771

Klementice

664359

Kašnice

666084

Kleneč

677001

Kašov

666122

Klenovice na Hané

664481

Kateřin ice

693944

Klenovice u Mičovic

676519

Katov

666106

Klenovice u Soběslavi

615439

Katov u Budislavi

666149

Klentnice

664529

Katovice

733873

Kleny

664561

Kbel

666181

Kletečná u Humpolce

664588

Kbel u Přeštic

761311

Kletice

739685

Kbel u Ratboře

666190

Kletné

664626

Kbelnice

680702

Klevetov

680583

Kbelnice u Letin

666203

Klíčany

731641

Kbely

666238

Klíčov u Mrákova

664651

Kdousov

666319

Klimkovice

664677

Kdyně

666343

Klínec

664693

Keblice

654116

Klínovice

664707

Keblov

722774

Klípec

664723

Kejnice

647942

Klisinec

675105

Kejšovice

666408

Klobouky u Brna

664731

Kejžlice

666424

Klobúky

664774

Kelčany

666467

Klokočná

664910

Kladina

735370

Klokočov u Příbora

664928

Kladky

666513

Klokoty

623075

Kladné-Dobrkovice

666548

Klopina

665061

Kladno

666564

Klopotovice

665266

Kladno u Hlinská

693171

Kloušov

665291

Kladrubce

702684

Klouzovy u Chotěboře

629120

Kladruby

666572

Kloužovice

665410

Kladruby nad Labem

792063

Klucké Chvalovice

667692

Kladruby u Kohoutova

666602

Klučenice

603643

Kladruby u Libice

666661

Klučov

665321

Kladruby u Strakonic

666670

Kluk

665312

Kladruby u Vlašimi

647225

Kluky

 

666688

Kluky u Čáslavi

646270

Kochovice

650251

Klužínek

667803

Kojatice

666777

Kly

751219

Kojatín

767042

Kněž

667838

Kojčice

623415

Kněž u Čeština

638315

Koječín

666840

Kněždub

660981

Koječín u Čepřovic

666904

Kněževes nad Oslavou

667862

Kojetice na Moravě

666858

Kněževes u Prahy

667854

Kojetice u Prahy

666866

Kněževes u Rakovníka

667897

Kojetín

789224

Kněževísko

667871

Kojetín u Havlíčkova Brodu

666921

Kněžice u Městce Králové

719854

Kojetín u Petrovic

666971

Kněžice u Ronova

667901

Kojíce

667005

Kněžice u Třebíče

673463

Kojkovice

603121

Kněžičky

673471

Kojkovičky

771350

Kněžívka

667978

Kokory

762806

Kněžská

666441

Kokovice

774197

Kníje

764582

Kokšín

667137

Knínice

668010

Kolaje

667145

Knínice u Boskovic

668036

Koldín

792438

Knížkovice

668044

Koleč

667153

Kňovice

706981

Kolence

667188

Knovíz

668079

Kolesa

667200

Knyk

668125

Kolešovice

667242

Koberovice

668141

Količín

667331

Kobeřice u Brna

668150

Kolín

667455

Kobylí na Moravě

791415

Kolišov

732869

Kobyl ice

668478

Kolný

667463

Kobylnice

668508

Koloděje

789330

Kobylnice nad Doubravou

769584

Kololeč

667471

Kobylnice u Brna

654060

Koloměřice

667498

Kobyly

668575

Koloveč

667595

Koclířov

668591

Kolovraty

706892

Koclov

668613

Kolšov

667617

Kocourov

782769

Komárov u Dvora Králové

644943

Kocourov u Horšovského Týna

668699

Komárov u Holic

750140

Kocourov u Slavíkova

668702

Komárov u Přelouče

667633

Kočí

668729

Komárovice u Jihlavy

613967

Kočín

 

Komárovice u Moravských

667676

Kočov

668737

Budějovic

667706

Kohoutov

668842

Komorno

667731

Kochánky

668851

Komorovice

667749

Kochánov

668923

Komušín

684210

Kochánov u Lipničky

668958

Konárovice

696234

Kochánov u Mitrova

797448

Končíce

756083

Kochánov u Stránecké Zhoře

668974

Kondrac

 

 

669032

Koněprusy

 

669041

Koněšín

757683

Kostelní Střimelice

669059

Konětopy

670553

Kostelní Vydří

722758

Konětopy u Pnětluk

670570

Kostěnice

669083

Konětopy u Příbramě

670588

Kostice

669091

Konice

670596

Kostníky

669113

Konice u Znojma

670600

Kostom látky

703991

Kopeč

670626

Kostomlaty nad Labem

740152

Kordula

670677

Kostomlaty pod Řípem

669512

Korky ně

670723

Košatka nad Odrou

669521

Komice

670758

Košetice

693006

Korno

703419

Košice u Nepoměřic

669539

Korolupy

670812

Košice u Soběslavi

774243

Ko rotíce

670839

Košík

669610

Korozluky

670910

Košín

669644

Korycany

670987

Koštice

603490

Koryta u Bezděkova

712761

Kotel

669679

Koryta u Mnichova Hradiště

770574

Kotel ice

721417

Korýtka

671061

Kotlasy

669725

Kořenice

713023

Kotouň

669831

Kosice

651991

Kotousov

669849

Košíčky

671126

Kotvrdovice

665967

Kosmáčov

671134

Koubalova Lhota

658707

Kosobody

671142

Kounice

669954

Kosobudy

655741

Kounické Předměstí

669971

Kosoř

671151

Kounov u Rakovníka

669989

Kosořice

671215

Kouřim

790737

Kosořín

671231

Kout na Šumavě

691372

Košov u Jihlavy

606944

Kouty u Bojiště

711381

Košov u O palic

671266

Kouty u Poděbrad

670154

Kostelec na Hané

671274

Kouty u Třebíče

670162

Kostelec nad Černými lesy

671282

Kovalovice

670171

Kostelec nad Labem

671347

Kovanice

741795

Kostelec nad Ohří

671355

Kovansko

670197

Kostelec nad Orlicí

790443

Kováry

670201

Kostelec nad Vltavou

671380

Kovářov

670260

Kostelec u Heřmanova Městce

671487

Kovářov u Bouzova

670294

Kostelec u Holešova

737038

Kovářovice

670120

Kostelec u Jihlavy

671541

Kovčín

670332

Kostelecká Lhota

671517

Kozárov

670359

Kostelecké Horky

671525

Kozárovice

617431

Kostelecký Dvůr

656810

Kozašice

670511

Kostelní Hlavno

603333

Kozí

670529

Kostelní Lhota

641464

Kozinec

670537

Kostelní Myslová

671592

Kozlany

670545

Kostelní Radouň

671606

Kozlany u Vyškova

 

671614

Kozlov nad Otavou

768910

Kramolna

671711

Kozlov u Jihlavy

706086

Krámy

671738

Kozlov u Křižanova

673111

Krasejovka

920673

Kozlov u Velkého Újezdu

673145

Kraselov

929930

Kozlov u Velkého Újezdu I

673188

Krásensko

767352

Kozly u Tišic

733695

Krasice

671851

Kozmice u Benešova

673218

Krasíkovice

648264

Kozmice u Chýnova

673480

Krásná Hora

661295

Kozmice u Jiviny

673528

Krásná Hora nad Vltavou

671894

Kozojedy

673722

Krásné Pole

671886

Kozojedy u Kostelce nad

Černými Lesy

673773

746916

Krásněves

Krásníce

797677

Kozojedy u Žlunic

673960

Krásný Les u Frýdlantu

671959

Kozojídky

674010

Krasonice

782165

Kozojídky u Vinař

674028

Krasoňov

671967

Kozolupy

674044

Krasová

671983

Kozolupy u Plzně

674087

Krašovice

672009

Kozom ín

624187

Krašovice u Čížové

788490

Kozovazy

674125

Krátká Ves

672050

Kožichovice

674133

Kratoch vilka

672068

Kožlany

674141

Kratonohy

672084

Kozlí

674176

Krátošice

724408

Kožlí u Čížové

674257

Kravsko

700835

Kozlí u Myštic

674303

Krč u Protivína

712230

Kožlí u Orlíka

706434

Krčín

672106

Kožušany

674338

Krčmaň

628425

Krabčice

674346

Krejnice

672131

Krabčice u Roudnice nad Labem

674397

Krhov u Hrotovic

672181

Kraborovice

674419

Krhovice

755257

Kracovice

792071

Krchlebská Lhota

672220

Krahulov

674494

Krchleby na Moravě

672319

Krajníčko

674443

Krchleby u Čáslavi

672351

Krakovaný

651222

Krchleby u Kostelce nad Orlicí

679194

Krakovec na Moravě

674478

Krchleby u Nymburka

672386

Kralice

753556

Krchleby u Staňkova

672441

Kralice na Hané

604992

Krchova Lomná

672505

Králíky u Nového Bydžova

626015

Kristiánov

672572

Králová

706779

Krnčice

672581

Králova Lhota

683264

Krnov

672611

Králova Lhota u Českého

Meziříčí

Kralovice

Kralovice

769410

Krňovice

672637

672629

 

665126

700738

Kročehlavy

Kroměždice

672645

672718

676136

Kralovice u Rakovníka

Kralupy nad Vltavou

Kramolín u Křešína

675067

675075

623831

Kroučová

Krouna

Krsice

 

716031

Krsov

679593

Křešice u Divišova

675113

Krsy

676080

Křešice u Litoměřic

675156

Krtov

676144

Křešín u Pacova

675164

Krty

751341

Křešov

675181

Krty u Strakonic

676187

Křičeň

676624

Krucemburk

750921

Křičov

675202

Krumsín

753203

Křída u Stádlce

675211

Krumvíř

705951

Křídla

675253

Křupá

776734

Křídlůvky

675229

Křupá u Kostelce nad Černými

Lesy

676195

676292

Křimice

Křinec

676039

Křupá u Křesetic

676314

Křinice

675407

Krusičany

757594

Křištín

701165

Krušlov

626465

Křivá

675415

Krušovice

643769

Křivenice

774804

Krutěnice

676365

Křivice

710172

Krymlov

784516

Křivousy

747335

Krakov

676411

Křivsoudov

675491

Křeč

609315

Křižanov u Bránic

675539

Křečkov

683141

Křižanovice

763748

Křečov

676616

Křížov

675547

Křečovice u Neveklova

676594

Křížov pod Blaníkem

711306

Křečovice u Onomyšle

627542

Křovice

792349

Křekovice

676691

Křtěnov u Olešnice

675580

Křekovice u Vyšetic

705918

Křtěnovice

675636

Křelov

676888

Kubšice

675652

Křelovice u Pelhřimova

676896

Kučerav

675725

Křemačov

676918

Ku čeř

624390

Křemenec

676942

Kuchař

675768

Křemže

676951

Kuchařovice

675806

Křenek

676969

Kujavy

675849

Křenice

694169

Kukle

675814

Křenice u Prahy

647209

Kukleny

675873

Křenov

677019

Kuks

724343

Křenovice

749788

Kunčí

675881

Křenovice u Slavkova

677141

Kunčina

675903

Křenový

677159

Kunčina Ves

700525

Křenůvky

742422

Kund ratice u Rozsoch

675938

Křepenice

760897

Kund ratice u Svinu

675954

Křepice

797456

Kundratice u Žiželic nad Cidlinou

675946

Křepice u Hustopečí

746274

Kunemil

755729

Křepice u Vodňan

737178

Kunětice

744867

Křepiny

677205

Kuní

676047

Křesetice

677230

Kunice u Říčan

676055

724416

Křesín

Křešice u Čížové

677272

Kuničky

 

677281

Kunín

763233

Lačnov u Lysie

677329

Kunkovice u Litenčic

614823

Ladín

677337

Kuňovice

678872

Ladná

677418

Kunratice u Frýdlantu

729248

Lahovice

677531

Kunžak

681768

Lahovice u Libčevsi

677582

Ku páro více

678899

Lančov

677647

Kuří u Říčan

679071

Lány na Důlku

677680

Kuřimská Nová Ves

679101

Lány u Dašic

677698

Kuřimské Jestřábí

670634

Lány u Kostomlat nad Labem

681491

Kúsky

682721

Lány u Libice nad Doubravou

677710

Kutná Hora

685682

Lány u Litomyšle

773115

Kvačice

679119

Lanžhot

678252

Kvasetice u Květinová

679127

Lanžov

678180

Kvasice

679160

Lásenice

678198

Kvasiny

679208

Laškov

632287

Kváskovice u Drážova

679232

Lavičky

678228

Kvášňovice

679259

Lavičné

678244

Květin

706787

Láz u Nových Syrovic

678261

Květinov

740586

Láz u Radomyšle

678279

Květná

710598

Lazce

689017

Květná u Lukové

768651

Lazce u Troubělic

758949

Květnov

672599

Laziště

678317

Květov

606171

Lázně Bohdaneč

749532

Kvíc

767859

Lázně Toušeň

678333

Kvíčovice

679399

Lazníčky

678392

Kydliny

679411

Lazníky

636746

Kyje u Hajnice

679429

Lazsko

678431

Kyjov

679453

Lažánky u Blanska

616231

Kyjov u Buřenic

679496

Lažany

678546

Kyjov u Černé

648272

Lažany u Chýnova

678422

Kyjov u Havlíčkova Brodu

698393

Lažany u Litomyšle

678554

Kyjovice

693821

Lažany u Mezna

678562

Kyjovice ve Slezsku

679488

Lažany u Skutče

678571

Kynice

761672

Lažany u Sychrova

678627

Kynšperk nad Ohří

780456

Lažínky

678708

Kyselovice

701696

Lažišťka

749982

Kystra

679577

Lážovice

678716

Kyšice

679607

Lbosín

678741

Kyškovice

L

624250

679666

Lčovice

Ledce

744778

Labětín

679615

Ledce u Kladna

678821

Labské Chrčíce

679623

Ledce u Mladé Boleslavi

905038

Labuť u Bílovce

679631

Ledce u Plzně

759112

Labutice

679682

Ledce u Židlochovic

683442

Laby

679691

Ledčice

 

679704

Ledeč

631493

Lhota pod Kosířem

679798

Ledenice

782505

Lhota pod Kůstrým

679828

Lednice na Moravě

681105

Lhota pod Libčany

679861

Lechovice

681113

Lhota pod Přeloučí

629138

Lejčkov

723380

Lhota u Dobrušky

679887

Lejšovka

680940

Lhota u Dobřan

679925

Lenešice

628808

Lhota u Dolních Břežan

754081

Leská

680931

Lhota u Dřís

722995

Léskovec

634271

Lhota u Dynína

679992

Leskovec u Vítkova

681164

Lhota u Chroustovic

680036

Leskovice

612723

Lhota u Konice

738212

Leskovice u Radomyšle

680729

Lhota u Letovic

778362

Lesná u Velké Chyšky

681199

Lhota u Lysie

680176

Lesná u Znojma

692689

Lhota u Medvědic

680168

Lesná u Želetavy

701211

Lhota u Nahořan

680214

Lesnice

705438

Lhota u Rakovníka

680231

Lesonice

791695

Lhota u Skutče

680249

Lesonice u Moravského

Krumlova

715964

681270

Lhota u Tachova

Lhotice

680362

Lesůňky

681296

Lhotice u Jemnice

680419

Lešany

681431

Lhotka nad Labem

702781

Lešany u Nelahozevsi

796034

Lhotka u Berouna

680427

Lešany u Prostějova

681342

Lhotka u Humpolce

680435

Lešetice

681415

Lhotka u Přerova

680443

Leškovice

769380

Lhotka u Třebče

680460

Lešov

743186

Lhotka u Velkého Meziříčí

702005

Lešovice

706809

Lhotka u Vítkova

680508

Leština

681393

Lhotka u Žďáru nad Sázavou

680478

Leština u Herálce

768928

Lhotky

680541

Leština u Světlé

691178

Lhotky u Malotic

680524

Leština u Zábřeha

681466

Lhotky u Mladé Boleslavi

680575

Leštinka

681504

Lhotky u Velkého Meziříčí

680605

Letiny

764591

Lhovice

655830

Letkovice

682730

Lhůta

681822

Letky

667625

Lhůta u Klatov

731439

Letňany

681580

Lhůta u Vysokého Mýta

695815

Letový

791342

Lhůty

680770

Lety

641731

Libanice

680761

Lety u Dobřichovic

681725

Libčany

710342

Levín nad Cidlinou

681776

Libčeves

680796

Levín u Berouna

681806

Libčice

676063

Levousy

681831

Libčice nad Vltavou

680826

Lezník

629341

Libčice u Dolních Kralovic

701386

Lhota nad Moravou

681857

Libecina

700410

681059

Lhota pod Džbánem

Lhota pod Hořičkami

681881

Libečov

 

737887

Libějice

767158

Limuzy

769665

Libel

683949

Lípa nad Orlicí

681989

Libenice

683906

Lípa u Havlíčkova Brodu

682578

Liběšice u Litoměřic

789275

Lipanovice

795925

Liběšice u Želenic

668605

Lipany

752495

Libětice

738760

Lipec

682667

Líbezníce

750476

Lipec u Slepotic

682675

Libež

683973

Lipence

682683

Libhošť

683981

Lipenec

682691

Libice nad Cidlinou

684058

Lipice

682748

Libice nad Doubravou

684104

Lipinka

682756

Libická Lhotka

701912

Lipiny

682781

Libíč

684121

Lipňany

682799

Libichov

748846

Lipňany u Skryjí

682861

Libínky

684198

Lipnice nad Sázavou

703621

Libiš

684171

Lipnice u Dvora Králové

682918

Libišany

684139

Lipnice u Spáleného Poříčí

682926

Líbivá

684228

Lipnička

682951

Libkova Voda

684244

Lipník

682977

Libkovice pod Řípem

684252

Lipník u Hrotovic

617199

Liblice

684295

Lipno

683078

Libníkovice

684325

Lipolec

683124

Libochovice

684333

Lipoltice

683132

Libochovičky

684368

Lipov

683159

Liboměřice

615315

Lipová Lhota

683205

Libomyšl

684686

Lipovec

781631

Libosváry

684694

Lipovec u Blanska

683272

Liboš

684716

Lipovka

683370

Libotenice

684724

Lipovka u Rychnova nad

683388

Libotov

 

Kněžnou

683451

Libouň

684830

Lipůvka

683485

Librantice

684848

Lípy

683493

Libřice

782840

Lískovice

683582

Libušin

641545

Lísky u Holušic

683167

Licibořice

684929

Lišany u Rakovníka

701033

Licomělice

612405

Líšeň

684678

Licoměřice

684970

Lišíce

683591

Lično

759546

Lišíce u Sulovic

653420

Liderovice

618802

Liškov

718718

Lidéřovice

685119

Líšnice u Mohelnice

683701

Lidice

685054

Líšnice u Prahy

683728

Lidmaň

747599

Líšnice u Sepekova

683736

Lidmaňka

616834

Líšno

683795

Lichoceves

685224

Líšťany u Cítolib

683825

Líchovy

685267

Liteň

 

 

685275

Litenčice

 

685283

Litětiny

772305

Loučany

685305

Litice nad Orlicí

686921

Loučany na Hané

722740

Litice u Plzně

686930

Loučeň

685313

Litíč

687014

Loučka

685356

Litobratřice

604607

Loučka u Bílska

685364

Litohlavy

687031

Loučky

685372

Litohoř

781843

Loučky u Jihlavy

775584

Litohošť

750930

Loučná Hora

684732

Litohrady

687189

Louka

685411

Litochovice nad Labem

687197

Louka u Jemnice

685381

Litochovice u Volyně

687201

Louka u Ostrohu

689556

Litol

797464

Loukonosy

685674

Litomyšl

687235

Loukov u Mnichova Hradiště

685852

Litošice

687278

Loukovec

685895

Litovaný

687286

Loukovice

685909

Litovel

622877

Loukovičky

645842

Litovice

767611

Lounín

686204

Litvínovice

687332

Lounky

686239

Lkáň

687375

Louňovice pod Blaníkem

672912

Lobeč

687391

Louny

672866

Lobeček

700657

Loužná

703664

Lobkovice

604097

Lovčice

686298

Lobodice

687634

Lovčice u Nového Bydžova

686301

Ločenice

687651

Lovčičky

640808

Loděnice

693031

Lovčovice

686328

Loděnice u Berouna

687693

Lovětín u Třešti

686344

Loděnice u Moravského

Krumlova

687707

687847

Lovosice

Lozíce

686387

Lodín

624357

Lštění

686395

Lohenice

687855

Lštění nad Zubřinou

686409

Lohenice u Přelouče

687871

Lubě

686425

Lochkov

687952

Luběnice

779318

Lojovice

688011

Lubná u Poličky

686492

Loket u Dolních Kralovic

688002

Lubná u Rakovníka

737895

Lom

688037

Lubné

686549

Lom u Blatné

688045

Lubnice

756571

Lomec

600792

Lubno u Bačkova

629499

Lomec u Klatov

702463

Lubno u Nechanic

774251

Lomec u Úmonína

688096

Lubojaty

721514

Lomnička u Plas

665975

Luby

686816

Lomy u Jemnice

688282

Lučíce

653179

Losina

688304

Lučíce na Moravě

686841

Losiná u Plzně

688291

Lučíce u Chlumce nad Cidlinou

720267

Losiny

654621

Lučíce u Chudenic

686883

620645

Loštice

Loucká

695491

Lučkovice

 

631507

Ludéřov

726931

Makarov

688461

Ludmírov

791539

Makolusky

688606

Luhy

689947

Makotřasy

688681

Luká

689963

Makov u Jistebnice

688703

Luka nad Jihlavou

690007

Makov u Litomyšle

688801

Lukavec u Bílovce

734411

Makov u Předslavi

688797

Lukavec u Lovosic

655121

Malá Bukovina u Chvalkovic

688771

Lukavec u Pacova

619787

Malá Čermná nad Orlicí

688908

Lukavice

690112

Malá Lhota

688878

Lukavice na Moravě

690147

Malá Losenice

756768

Lukavice u Strážova

712906

Malá Turná

624900

Lukohořany

786250

Malá Víska u Klatov

688941

Lukov

690422

Malá Vrbka

688991

Lukov nad Dyjí

603228

Malče

688983

Lukov u Moravských Budějovic

695301

Malčice

689009

Luková nad Cidlinou

724424

Malčice u Mirotic

693570

Luková u Manětína

787132

Malčice u Všelibic

689033

Luková u Přerova

690431

Malčín

689076

Lukovna

623547

Malé Číčovice

703117

Lupěné

639214

Malé Hydčice

689092

Lupenice

690538

Malé Přílepy

689106

Luštěnice

690554

Malé Přítočno

689122

Lutín

655694

Malé Výkleky

604542

Lutotín

690589

Malé Žernoseky

689220

Lužany nad Trotinou

690597

Maleč

689181

Lužany u Přeštic

690651

Maleč u Chotěboře

689246

Lužce

628352

Malechov

689254

Luže

690724

Malenice

689271

Lužec nad Cidlinou

759066

Malenovice u Kutné Hory

689297

Lužec nad Vltavou

756539

Maleny

689301

Luženice

690821

Malešice

689319

Luženičky

744972

Malešín

689343

Lužice u Hodonína

784265

Malešín u Vodice

689327

Lužice u Mostu

690830

Malešov

689351

Lužice u Šternberka

646288

Malešov u Hoštky

689505

Lysá nad Labem

690872

Malešovice

689661

Lysice

690911

Malhostovice

729931

Lysolaje

643670

Malíkov nad Nežárkou

689670

Lysovice

678023

Malin

772330

Lžovice

M

664596

690970

Malinec

Malinky

689718

Mackovice

690996

Málkov u Suchomast

797570

Mácou rov

749125

Malnice

616141

Mačice

603651

Malochyně

689921

Majetín

687863

Malonice nad Zubřinou

 

691186

Malotice

692361

Mašovice u Meclova

694843

Malovice u Miličína

692247

Mašovice u Znojma

691275

Malšice

692298

Matějov

691305

Malšova Lhota

657581

Matějovec nad Nežárkou

691348

Malšovice

624870

Matná

646997

Malšovice u Hradce Králové

762440

Mazelov

691381

Malý Beranov

790711

Mažice

691399

Malý Bor

692344

Mcely

625736

Malý Dešov

692379

Medov

779610

Malý Ježov

692395

Mečeříž

736686

Malý Malahov

692409

Mečichov

691411

Malý Pěčín

692441

Měčín

691437

Malý Újezd

692514

Mečíř

739529

Mančice u Rašovic

692573

Medlešice

769681

Manešovice

692581

Medlice

691496

Manětín

692590

Med lov

691534

Mankovice

692611

Med lov u Uničova

717282

Maňovice u Pačejova

753009

Medná

653187

Mantov

692697

Medvědice

734462

Marčovice

692719

Měchenice

691704

Markéta

734420

Měcholupy u Předslavi

649155

Markvarec u Hřivic

604577

Měkynec

691771

Markvarec u Nové Cerekve

692778

Melč

691879

Markvartice

627551

Mělčany u Dobrušky

691887

Markvartice u Třebíče

692786

Mělčany u Ivančic

691917

Marsov u Tábora

692794

Mělice

659436

Maršovice

Maršovice u Nového Města na

641391

775827

Mělnice

Mělník nad Sázavou

706400

Moravě

693014

Měňany

692026

Martiněves u Libochovic

693049

Menhartice

692085

Martinice u Breznice

745600

Měník

692123

Martinice u Dolních Kralovic

693073

Měník u Nového Bydžova

692140

Martinice u Onšova

693090

Měnín

692115

Martinice u Velkého Meziříčí

693103

Mentour

656569

Martínkov

618811

Měrčín

692166

Martínkovice

693201

Merklovice

791008

Martinov

696846

Měrotín

692221

Máslovice

693219

Měrovice nad Hanou

631213

Masojedy

693227

Měrunice

785920

Mastířovice

693243

Měřín

692239

Mastník

693278

Městec

604739

Masty

693286

Městec Králové

724823

Maškovice

708895

Městec nad Dědinou

719871

Mašov

701220

Městec u Nahořan

652822

775568

Mašovice

Mašovice u Hořepníku

795232

Město Žďár

 

605697

Městys Blížkovice

681288

Miletín u Humpolce

693448

Měšice u Prahy

711314

Miletín u Onomyšle

693456

Měšice u Tábora

694673

Milevsko

693481

Měšín

694851

Miličín

693529

Mešno

762601

Milíčov

785571

Mešovice

694894

Milíčov u Jihlavy

618721

Metánov

694908

Milíčovice

693553

Mezholezy u Černíkova

619817

Milíkov

693561

Mezholezy u Horšovského Týna

759937

Milíkovice

695980

Mezholezy u Kutné Hory

694975

Milín

693588

Mezí

688479

Milkov na Moravě

701394

Mezice

780791

Milokošť

764604

Mezihoří u Švihová

695076

Milonice u Lipůvky

772232

Mezihoří u Týnčan

695092

Miloňovice

693634

Mezilečí

695122

Milostín

693669

Mezilesí

625388

Milotice

624144

Mezilesí u Trhových Svinů

695157

Milotice u Kyjova

632180

Meziříčí

600733

Milotičky

693758

Meziříčko u Jihlavy

Meziříčko u Moravských

695190

672751

Milovice nad Labem

Minice u Kralup nad Vltavou

693766

Budějovic

696188

Minice u Mišovic

693774

Mezná u Pelhřimova

686557

Míreč

693863

Mezouň

695319

Mirkovice

755877

Micmanice

645958

Mírkovice

693952

Mičovice

695378

Miroslav

720208

Michalovice

695394

Miroslavské Knínice

693979

Michalovice u Havlíčkova Brodu

695459

Mirošov u Jihlavy

674150

Michnovka

648191

Mirošovice

694045

Míchov u Boskovic

739669

Mirošovice u Rataj nad Sázavou

672742

Mikovice u Kralup nad Vltavou

695475

Mirošovice u Říčan

694118

Mikulášov

695505

Mirotice

694142

Mikulčice

697419

Mirotín

694177

Mikuleč

695726

Mirovice

694193

Mikulov na Moravě

695769

Mírovka

694380

Mikulovice

780031

Miřátky

694371

Mikulovice u Pardubic

695823

Miřenice

694398

Mikulovice u Znojma

695858

Miřetice

601241

Milá

695947

Miřetín

762237

Milatice

695955

Mířkov

694509

Milavče

655139

Miskolezy

671550

Milčice

695998

Miskovice

694533

Milčice u Peček

760081

Mistřín

638676

Milešín

731552

Miškovice

694622

Milešov nad Vltavou

696196

Mišovice

694657

703427

Milešovice

Miletice u Nepoměřic

645699

Míšovice

 

696251

Mitrov u Uhlířských Janovic

780413

Mokrá u Soběslavi

693847

Mitrovice

698211

Mokré

696722

Mladá Vožice

745707

Mokrý Lom

651966

Mladé

779326

Mokřany u Velkých Popovic

696765

Mladé Bříště

674095

Mokříce

696854

Mladeč

698466

Morašice

696927

Mladějov na Moravě

698407

Morašice u Litomyšle

697117

Mladoňovice na Moravě

792233

Morašice v Železných horách

697150

Mladotice

698474

Moravanský

632457

Mladotice u Drhovle

698482

Moravany nad Loučnou

673170

Mladotice u Kraselova

698504

Moravany u Brna

697290

Mlečice

666980

Moravany u Ronova

703672

Mlékojedy u Neratovic

698580

Moraveč

697311

Mlékosrby

749567

Moraveč u Mladé Vožice

697346

Mlékovice u Neveklova

698601

Moravice

725137

Mlýnec

698610

Moravičany

697389

Mlýny u Choustníku

614742

Moravská Dlouhá

697397

Mnetěš

698750

Moravská Huzová

619981

Mnětice

662801

Moravská Kamenná Horka

697427

Mnich

606448

Moravská Loděnice

663212

Mnich u Kardašovy Řečice

698792

Moravská Nová Ves

697443

Mnichov

698806

Moravská Třebová

650676

Mnichov u Loun

698890

Moravské Bránice

697460

Mnichov u Poběžovic

698903

Moravské Budějovice

697524

Mnichovice

784133

Moravské Vlkovice

697541

Mnichovice u Říčan

699128

Moravský Krumlov

771155

Mnichovský Týnec

760994

Moravský Lačnov

697672

Močerady

699233

Moravský Písek

706931

Močidlec

699250

Moravský Žižkov

674451

Močovice

699284

Morkůvky

697761

Modlešovice

699292

Mořice

691712

Modletíce

699306

Mořina

627682

Modletíce u Dobřejovic

699322

Mořinka

697826

Modlíkov u Přibyslavi

699837

Mostek nad Orlicí

697931

Modříce

724726

Mostek u Ratibořských Hor

697966

Mod řo více

699853

Mostiště u Velkého Meziříčí

698032

Mohelnice

699870

Mostkovice

661309

Mohelnice nad Jizerou

663166

Mostky

698067

Mochov

709042

Mostov

698091

Mochtín

699934

Mošnov

698148

Mojné

764540

Motyčín

777846

Mojné-Skřidla

782386

Moudrov

698181

Mokošín

699985

Moutnice

706299

Mokrá Lhota

673498

Mozolov u Krásné Hory

698199

Mokrá u Brna

787876

Možděnice

 

700002

Mrač

N

692387

Mračnice

693260

Na Pouštích

700011

Mradice

700983

Nabočany

700029

Mrákotín u Skutče

700991

Načeradec

700070

Mrákov

701025

Nače ratice

700100

Mramotice

701041

Načešice

700118

Mratín

631906

Načetín u Drahotína

763322

Mravín

701106

Nadějov

770086

Mrchojedy

918440

Náhlov

692701

Mrsklesy

756253

Nahořánky

767166

Mrzký

701238

Nahořany nad Metují

648205

Mrzlice

701173

Nahořany u Čkyně

792764

Mstětice

740284

Nahořany u Mladé Vožice

606952

Mstislavice

694517

Nahošice

700258

Mšené-lázně

631264

Nahošín

661317

Mukařov u Jiviny

701254

Náchod u Tábora

700428

Mutějovice

637114

Najdek na Moravě

700444

Mutěnice

686361

Najdek u Lodhéřova

700436

Mutěnice u Strakonic

701408

Náklo

700461

Mutěnín

701432

Nakvasovice

705926

Mutice

701491

Nalžovice

750352

Mutišov

701505

Nalžovické Podhájí

617890

Mutná

701521

Nalžovské Hory

614751

Muzlov

701548

Náměšť na Hané

700509

Mužetice

701599

Nárameč

637165

Myslechovice

701629

Nárysov

700541

Mysletice

635502

Nasavrky u Golčova Jeníkova

700576

Mysletín

701645

Nasavrky u Chocně

700584

Mysliboř

719820

Nasavrky u Miličína

700592

Myslibořice

761516

Nasavrky u Tábora

757055

Myslíč

701653

Násedlovice

700631

Myslín

637173

Nasobůrky

671991

Myslinka

701661

Našiměřice

700665

Myslív

701700

Nebahovy

787353

Myslív u Všerub

701742

Nebanice

700690

Myslkovice

624047

Nebílovský Bořek

700711

Myslotín

704075

Nebílovy

651907

Myslov

701823

Nebovidy

700746

Myslovice

701831

Nebovidy u Brna

620149

Myslůvka

701840

Nebřehovice

697559

Myšlín

721522

Nebřeziny

785270

Mýšlovice

729876

Nebušice

700801

Myštěves

615196

Nečas

700932

Mýto v Čechách

747548

Nečice

 

 

701904

Nečichy

 

 

701921

Nečiň

 

702013

Nečtiny

703354

Nenačovice

702102

Nedabyle

703362

Nenkovice

702145

Nedakonice

703371

Nepasice

692450

Nedanice

703389

Neplachov

692468

Nedaničky

640816

Neplachovice

717100

Nedomice

626911

Nepodřice

685747

Nedošín

703397

Nepolisy

780421

Nedvědice u Soběslavi

703435

Nepoměřice

702358

Nedvězí u Olomouce

753882

Nepomuky na Moravě

702323

Nedvězí u Říčan

703524

Neprochovy

702404

Nehvizdy

703541

Nepřejov

702595

Nechvalín

703559

Nepřevázka

679836

Nejdek u Lednice

797308

Nerad

702692

Nejepín

797316

Neratov

702757

Nekvasový

703567

Neratovice

702790

Nelahozeves

710687

Neředín

702838

Nelešovice

703729

Neslovice

723894

Němčí

791075

Nesměň u Zásmuk

703028

Němčice

793647

Nesměřice

703044

Němčice nad Hanou

703770

Nespeky

737186

Němčice nad Labem

703800

Nesperská Lhota

703001

Němčice u České Třebové

778079

Nespery

702935

Němčice u Dolních Kralovic

761320

Nestrašovice

703036

Němčice u Holešova

703826

Nesuchyně

655813

Němčice u Ivančic

703834

Nesvačilka

702960

Němčice u Kdyně

703842

Nesvačily u Berouna

702986

Němčice u Klatov

735744

Nesvačily u Všelibic

616451

Němčice u Kolína

636762

Nesytá

702943

Němčice u Luštěnic

677922

Neškaredice

689777

Němčice u Netolic

703915

Netín

746886

Němčice u Sedlice

703974

Netonice

770094

Němčice u Třebnic

749524

Netovice

702951

Němčice u Volyně

704008

Netřeba

703052

Němčičky

704041

Netřebice

703079

Němčičky nad Jevišovkou

704016

Netřebice u Nymburka

703061

Němčičky u Hustopečí

704199

Neuměřice

704521

Němětice

704202

Neumětely

703109

Nemilany

685399

Neuslužice

703125

Nemile

704245

Neustupov

703168

Nemíž

704261

Nevcehle

615960

Nemněnice

750191

Nevděk

703176

Nemochovice

704288

Neveklov

703192

Nemojov

661325

Neveklovice

703249

Nemošice

704318

Nevězíce

703311

Nemyšl

704342

Nevolice

 

 

704385

Nezamyslice u Horažďovic

705896

Nová Ves u Leštiny

607959

Nezdíce nad Úhlavou

724742

Nová Ves u Litomyšle

742911

Neznášov

637181

Nová Ves u Litovle

786268

Neznašovy

705934

Nová Ves u Mladé Vožice

626759

Něžovice

705641

Nová Ves u Moravské Třebové

704539

Nihošovice

705969

Nová Ves u Nového Města na Moravě

704547

Níhov

705659

Nová Ves u Oslavan

704555

Nikolčice

705667

Nová Ves u Pohořelic

704571

Níkovice

705411

Nová Ves u Prahy

704610

Nimpšov

795097

Nová Ves u Protivína

704636

Nišovice

705446

Nová Ves u Rakovníka

704652

Nítkovice

749141

Nová Ves u Skutče

662356

Nízká Lhota

705535

Nová Ves u Strakonic

704709

Nížebohy

705985

Nová Ves u Světlé nad Sázavou

704725

Nížkov

705683

Nová Ves u Třebíče

704768

Nížkovice

705675

Nová Ves u Třešti

633941

Nořín

705624

Nová Ves u Voděrad

708941

Nosákov

756091

Nová Zhoř

704865

Nosislav

629502

Novákovice

704881

Noskov

602108

Nové Benátky

683809

Noutonice

706043

Nové Bránice

747513

Nouzov u Senomat

706116

Nové Dvory

791172

Nová Brtnice

706132

Nové Dvory u Doksan

704954

Nová Buková

662755

Nové Dvory u Kamenné

705012

Nová Cerekev

706078

Nové Dvory u Kutné Hory

705039

Nová Dědina

697681

Nové Dvory u Močerad

705047

Nová Dědina u Konice

748757

Nové Dvory u Opařan

644421

Nová Dědina u Uničova

726079

Nové Dvory u Pořína

600318

Nová Horka

778559

Nové Dvory u Velké Losenice

705071

Nová Lhota

754315

Nové Hobzí

756954

Nová Olešná

706302

Nové Hrady u Skutče

705268

Nová Říše

650145

Nové Hvězdlice

698415

Nová Sídla

718084

Nové Jesenčany

705276

Nová Telib

706337

Nové Kopisty

710717

Nová Ulice

706353

Nové Lesy

741434

Nová Ves II

706418

Nové Město na Moravě

600199

Nová Ves u Albrechtic

706396

Nové Město nad Cidlinou

606651

Nová Ves u Bohušova

736325

Nové Mlýny

705497

Nová Ves u Brloha

706582

Nové Ouholice

702111

Nová Ves u Českých Budějovic

798762

Nové Petrovice

624195

Nová Ves u Čížové

710814

Nové Sady u Olomouce

649112

Nová Ves u Hříškova

720712

Nové Sady u Písečného

705845

Nová Ves u Chotěboře

755923

Nové Strakonice

705870

Nová Ves u Chýnova

706795

Nové Syrovice

705543

Nová Ves u Kdyně

706833

Nové Veselí

 

 

781142

Nové Vrbno

708801

Obruby

706973

Novosedly na Moravě

724483

Obřice

707007

Novosedly nad Nežárkou

708828

Obříství

706906

Novosedly u Strakonic

708844

Obyčtov

706949

Novosedly u Žlutíc

708861

Obytce

707163

Nový Bydžov

708909

Očelice

700681

Nový Dvůr u Myslívá

708950

Odlochovice

707287

Nový Dvůr u Oskořínka

708992

Odolena Voda

747220

Nový Dvůr u Písku

602051

Odolice

647187

Nový Hradec Králové

709069

Odrava

707465

Nový Jičín-Dolní Předměstí

747467

Odrlice

703222

Nový Nemojov

709077

Odrovice

755117

Nový Petřín

709174

Odřepsy

707848

Nový Ples

709182

Odunec

707856

Nový Poddvorov

606901

Ohař

707864

Nový Přerov

709204

Ohaře

707881

Nový Rychnov

709263

Ohnišov

644374

Nový Studenec

707767

Ohnišťovice

710920

Nový Svět u Olomouce

791628

Ohrazení

707988

Nový Šaldorf

605336

Ohrazenice na Moravě

708003

Nový Telečkov

765261

Ohrazenice u Tažovic

708038

Nový Veštec

709336

Ohrazenice u Turnova

708101

Nučice

709352

O hrobec

708062

Nučice u Rudné

709361

Ohrozím

676098

Nučnice

753564

Ohučov

768031

Nučničky

709417

Ochoz u Konice

623458

Nupaky

709450

Okarec

708143

Nuzice

725196

Okna u Polep

623318

Nuzín

683817

Okoř

690929

Nuzířov

750093

Okrašovice

708232

Nymburk

643939

Okrouhlá Radouň

708411

Nýrov

609323

Okrouhlá u Bránic

 

O

709654

Okrouhlice

724289

Obectov

709697

Okrouhlička

708577

Obědkovice

709719

Okrouhlo

674168

Obědovice

615391

Okřešice u Třebíče

708607

Oblajovice

709751

Okřínek

708615

Oblekovice

709778

Okříšky

602116

Obodř

709808

Olbramice

708623

Obora u Kaznějova

781991

Olbramice u Vilémova

620050

Obora u Loun

709816

Olbramkostel

691925

708658

Obora u Maršova

Obory

709930

Olbramovice u Moravského Krumlova

708712

708798

Obrataň

Obrubce

709948

709956

626902

Oldřetice

Oldřichov u Mladé Vožice

Oldřichov u Písku

 

605506

Oldřiš u Blažejova

711471

Opátov na Moravě

710075

Oldřiš u Hlinská

711462

Opátov u Jihlavy

710121

Oleksovice

711454

Opátov v Čechách

750778

Oleksovičky

711501

Opatovec

710130

Olešenka

606316

Opatovice

794074

Olešínky

620882

Opatovice I

710181

Oleška

696269

Opatovice II

740365

Oleško u Rohatců

711551

Opatovice nad Labem

737470

Olešky

711527

Opatovice u Rajhradu

710326

Olešná na Moravě

792080

Opatovice u Zbýšova

724351

Olešná nad Vltavou

711918

Oplocany

710296

Olešná u Havlíčkova Brodu

781649

Oplotec

710199

Olešná u Hořovic

679089

Opočínek

701009

Olešná u Načeradce

711926

Opočnice

704482

Olešná u Nezvěstic

768995

Opočno nad Loučnou

710229

Olešná u Pelhřimova

711951

Opočno pod Orlickými horami

710202

Olešná u Rakovníka

660205

Opočno u Loun

710415

Olešnice na Moravě

711985

Opolánky

710351

Olešnice nad Cidlinou

711993

Opolany

709662

Olešnice u Okrouhlice

712019

Oponešice

710385

Olešnice u Rychnova nad

Kněžnou

712027

712078

Oprechtice na Šumavě

Oráčov

710334

Olešnice u Trhových Svinu

723096

Orasice

775614

Olešovice

712086

Orel

710504

Olomouc-město

694614

Orlické Zlákovice

710954

Olomučany

712248

Orlík nad Vltavou

711039

Olovnice

712591

Orlovice

711047

Olšany u Čáslavi

712604

Ořech

653055

Olšany u Chotěnova

712612

Orechov

678236

Olšany u Kvášňovic

657701

Ořechov u Letovic

711110

Olšany u Prostějova

712647

Ořechov u Telče

711080

Olšany u Telče

646571

Oříkov

711161

Olší nad Oslavou

712701

Osečany

745154

Oltyně

713015

Osek nad Bečvou

711195

Omice

712884

Osek u Milevska

721425

Ondřejov nad Střelou

712914

Osek u Radomyšle

711292

Ondrejov u Pelhřimova

713040

Oselce

711276

Ondřejov u Prahy

713058

Osice

711322

Onomyšl

713091

Osičky

711357

Onšov

713104

Osik

711373

Onšov na Moravě

713163

Oskořínek

624268

Onšovice u Čkyně

629090

Oslava

625396

Onšovice u Dehtářů

713180

Oslavany

711390

Opalice

713198

Oslavice

711411

711438

Oparno

Opařany

708011

Oslavička

 

792845

Osletín

716570

Otnice

653772

Oslí

707775

Otov u Nového Kramolína

713201

Oslnovice

716626

Otradov

713228

Oslov

748366

Otradovice

713279

Osnice

716634

Otročíce

713325

Osov

716987

Otvovice

713368

Osové

717053

Oucmanice

713376

Ostašov na Moravě

717070

Oudoleň

683604

Ostašovice

717118

Ovčáry u Dřís

713384

Ostojkovice

717096

Ovčáry u Kolína

713392

Ostopovice

717126

Ovesná Lhota

713406

Ostrá

 

P

779652

Ostromeč

720216

Paběnice

715981

Ostrov

761681

Paceřice

716006

Ostrov nad Oslavou

717193

Pacetluky

609234

Ostrov u Brandýsa nad Labem

717215

Pacov

716065

Ostrov u Macochy

717207

Pacov u Říčan

774286

Ostrov u Poděbrad

717304

Pačejov

715972

Ostrov u Tachova

717371

Padochov

715743

Ostrov u Tochovic

717398

Páleč u Zlonic

778087

Ostrov u Veliše

717479

Palonín

716103

Ostrovačice

717487

Pálovice

716111

Ostrovánky

717509

Palupín

646334

Ostrovec u Houserovky

717525

Pamětice na Moravě

716171

Ostrožská Lhota

632473

Pamětice u Drhovle

716201

Ostrožská Nová Ves

717533

Pamětník

773123

Ostrožské Předměstí

659835

Pančava

663255

Ostrý Kámen

717495

Panenská

716294

Ostředek

717541

Panenská Rozsíčka

716324

Ostřešany

717550

Panenské Břežany

607134

Ostřetice

717568

Panenský Týnec

716332

Ostřetín

717614

Panská Lhota

716391

Osvračín

717657

Pardubice

712001

Oškobrh

717835

Pardubičky

716472

Otěšice

718165

Paseka u Šternberka

695840

Otěšín

765007

Paseky u Písku

795062

Otěvěky

739707

Pasinka

761460

Otice u Svojšovic

668761

Pašinovice

688711

Otín nad Jihlavou

718271

Pátek u Loun

716537

Otín u Měřína

718262

Pátek u Poděbrad

716511

Otín u Stonařova

603988

Pateřín

767654

Otín u Točníku

718301

Patokryje

673137

Otmanka

686948

Patřín

738948

Otmarov