Čekejte, prosím...
A A A
39/2012 Sb. znění účinné od 1. 5. 2021
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 179/2021 Sb.

1.5.2021

 

vyhláškou č. 318/2016 Sb.

17.10.2016

 

39

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2012

o dispenzární péči

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona:

§ 1

Dispenzární prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však jedenkrát ročně.

§ 2

Nemoci, vady nebo stavy (dále jen „nemoci“), u nichž se poskytuje dispenzární péče, a poskytovatelé, kteří provádějí dispenzární péči, se uvádějí v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Příloha

POSKYTOVATELÉ PROVÁDĚJÍCÍ DISPENZÁRNÍ

PÉČI

 

Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče

Poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, popřípadě jiný poskytovatel

 

 

 

01

Infekční a parazitární onemocnění s prokázanou infekční etiologií s chronickým průběhem, následky těchto onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

02

Lymeská borellioza

 

03

Závažná chronická onemocnění způsobená herpetickými viry

 

04

Závažné imunodeficientní stavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok, vrozená asplenie, stav po splenektomii

 

05

Defekty koagulace vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

06

Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

07

Diabetes mellitus a další poruchy glukozové tolerance

 

08

Další závažné poruchy endokrinní soustavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

09

Závažná metabolická onemocnění

 

10

Cystická fibrosa

 

11

Familiární hypercholesterolémie

 

12

Mentální retardace

 

13

Závažná forma dětské mozkové obrny vyžadující soustavnou rehabilitaci déle než 1 rok

 

14

Primární enuréza u dítěte nad 5 let věku

 

15

Enkopréza s chronickou obstipací

 

16

Hydrocefalus

 

17

Následky zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému, onemocnění centrálního nervového systému s nejistou prognózou

 

18

Progredující neurologická a svalová postižení

 

19

Epilepsie

 

20

Vrozená nebo získaná postižení oka (mimo samotných refrakčních vad) vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

21

Strabismus

 

22

Vrozená nebo získaná porucha sluchu vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

23

Závažné alergie s perzistujícími klinickými příznaky kožními, očními, nosními, bronchiálními nebo gastrointestinálními a stavy po anafylaxi

 

24

Bronchopulmonální dysplázie

 

25

Stavy po chirurgické léčbě nitrohrudních procesů s následnou poruchou funkce plic

 

26

Chronická obstrukční plicní nemoc dětského věku, bronchiektázie

 

27

Idiopatické střevní záněty

 

28

Cholecystolithiasa

 

29

Vředová choroba žaludku a duodena

 

30

Stavy po operaci zažívacího traktu vyžadující dlouhodobé sledování

 

31

Střevní malabsorpce včetně celiakie

 

32

Psoriasa a další závažná kožní onemocnění vyžadující soustavnou léčbu delší než 1 rok

 

33

Lupus erytematosus

 

34

Revmatická onemocnění u dětí, systémová postižení pojivové tkáně

 

35

Nefrotický syndrom

 

36

Vrozené a získané srdeční vady s příznaky srdečního selhání nebo poruchou hemodynamiky

 

37

Závažné arytmie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

38

Stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikách

 

39

Plicní hypertenze

 

40

Kardiomyopathie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

41

Intersticiální a difuzní plicní procesy s poruchou funkce plic

 

42

Stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro syndrom dechové tísně

 

43

Astma bronchiale - závažné perzistující formy, obtížně léčitelné astma

 

44

Chronická Pankreatitis vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

45

Závažná chronická onemocnění jater vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

46

Chronická pyelonefritis a glomerulonefritis a veškeré další stavy spojené s poruchou funkce ledvin nebo vážnou poruchou funkce vývodných močových cest

 

47

Stavy po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk

 

48

Vrozené anomálie a chromozomové abnormality vyžadující léčbu

 

49

Děti ohrožené sociálním prostředím, to jsou děti týrané, zneužívané a zanedbávané

Poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě jiný poskytovatel

 

 

 

01

Infekční a parazitární onemocnění s prokázanou infekční etiologií s chronickým průběhem, následky těchto onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

02

Lymeská borellioza

 

03

Závažná chronická onemocnění způsobená herpetickými viry

 

04

Poruchy štítné žlázy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

05

Diabetes mellitus a další poruchy glukozové tolerance, včetně komplikací

 

06

Adrenální nedostatečnost, němé adenomy nadledvinek, vrozená adrenální hyperplasie (ve stabilizovaném stavu) vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

07

Afunkční adenomy hypofysy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

08

Nelsonův syndrom, hypopituitarismus, isolované poruchy tvorby hypofyzárních hormonů ve stabilizovaném stavu vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

09

Diabetes insipidus vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

10

Závažná metabolická onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

11

Familiární hypercholesterolémie

 

12

Vrozené anomálie a chromozomové abnormality vyžadující léčbu déle než 1 rok

 

13

Defekty koagulace vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

14

Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

15

Demyelinizační onemocnění

 

16

Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému a periferního neuronu

 

17

Epilepsie

 

18

Myasthenia gravis: po 2 letech remise

 

19

Progresivní svalové dystrofie

 

20

Glaukom

 

21

Uveitidy

 

22

Progredující poruchy sluchu dospělých, kontroly sluchadel

 

23

Hypertenzní nemoc

 

24

Ischemická choroba srdeční, obliterující aterosklerosa, aneurysma aorty

 

25

Endokarditidy a myokarditidy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

26

Závažné arytmie s poruchou hemodynamiky vyžadující soustavnou léčbu delší než 1 rok

 

27

Vrozené a získané chlopenní vady

 

28

Nositelé kardiovertorů a kardiostimulátorů

 

29

Stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikách

 

30

Plicní hypertenze

 

31

Stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro syndrom dechové tísně, stenóza trachey

 

32

Sarkoidoza, intersticiální plicní procesy s poruchou funkce, pneumokoniozy

 

33

Chronická obstrukční plicní nemoc s poruchou funkce plic, bronchiektázie

 

34

Chronická pleuritida

 

35

Astma bronchiale - závažné perzistující formy

 

36

Barretův jícen, achalázie jícnu, eosinofilní ezofagitida, stavy po korozivní ezofagitidě

 

37

Metaplazie a dysplazie žaludeční sliznice

 

38

Primární malabsorpční syndrom, celiakie

 

39

Nespecifické střevní záněty (Crohnova nemoc, ulcerózní kolititida a další)

 

40

Recidivující a komplikované divertikulitidy

 

41

Primární sklerozující cholangititida

 

42

Chronická Pankreatitis vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok

 

43

Jaterní cirhóza, metabolická onemocnění jater

 

44

Závažné alergie s perzistujícími klinickými příznaky kožními, očními, nosními, bronchiálními, gastrointestinálními a stavy po anafylaxi

 

45

Závažné imunodeficitní stavy vžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok, vrozená asplenie, stav po splenektomii

 

46

Autoimunitní závažné kožní choroby puchýřnaté (skupina pemfigu, pemfigoiu a další)

 

47

Autoimunitní závažné choroby pojiva (lupus erytematosus, Sklerodermie, dermatomyositida a další)

 

48

Závažné nemoci kůže a podkožního vaziva (atopická dermatitida, psoriáza a parapsoriáza, fotodermatózy a další)

 

49

Atypické névy

 

50

Ankylosující spondylitis

 

51

Stavy po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk

 

52

Chronické onemocnění ledvin ve stádiích CKD 4 a 5 eGFR menší než 0,5 ml/s

 

53

Proteinurie větší než 1g/24 hod a mikroskopická hematurie renálního původu

 

54

Chronická glomerulonefritis, autosomálně dominantní polycystická degenerace ledvin, vrozená onemocnění ledvin

 

55

Stavy po cévní mozkové příhodě

Poskytovatel v oboru gynekologie a porodnictví

 

 

 

01

Pacientky s hormonální či nitroděložní antikoncepcí

 

02

Radioterapie hrudníku v dětství a dospívání

 

03

Těhotenství: fyziologické prvních 9 lunárních měsíců 10. lunární měsíc rizikové patologické šestinedělí

 

04

Pacientky s dlouhodobou hormonální substituční léčbou

 

05

Endometriosa

 

06

Děložní myomy

Poskytovatel v oboru zubní lékařství

 

 

 

01

Vrozené postižení tvrdých zubních tkání (amelogenesis a dentinogenesis imperfecta a další)

Poskytovatel v oboru ortodoncie

 

 

 

01

Obličejové rozštěpy

 

02

Vrozené malformace kostí lebky, zubů a obličeje

Poskytovatel v oboru pneumologie a ftizeologie

 

 

 

01

Osoby nemocné tuberkulózou a jinými mykobakteriózami plicními i mimoplicními - po skončení léčby

 

02

Osoby se zvýšeným rizikem tuberkulózy, osoby v kontaktu

 

 

s nemocným tuberkulózou či osoby po návratu z oblastí s vysokým výskytem tuberkulózy plic, imunokompromitované osoby (diabetes mellitus na léčbě inzulinem, malignity, biologická léčba, léčba systémovými kortikosteroidy, léčba imunosupresivy a další)

 

03

Osoby po prodělaném nebo suspektně prodělaném onemocnění COVID-19 se závažnými přetrvávajícími následky trvajícími více než 12 týdnů

Poskytovatel v oboru infekční lékařství

 

 

 

01

HIV/AIDS pozitivní osoby - asymptomatičtí nosiči

 

02

Toxoplasmóza, vrozená toxoplasmósa včetně oční formy

 

03

Neuroinfekce

 

04

Protozoární nemoci, zoonozy

Poskytovatel v oboru dermatovenerologie

 

 

 

01

Syfilis

 

02

Gonorrhoea

 

03

Další závažné pohlavně přenosné infekce

Poskytovatel v oboru psychiatrie

 

 

 

01

Syndrom závislosti

 

02

Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy

 

03

Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy

 

04

Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem

 

05

Posttraumatická stresová porucha

 

06

Poruchy sexuální preference včetně stavů po terapeutické kastraci

 

07

Poruchy příjmu potravy

 

08

Těžké poruchy osobnosti

Poskytovatel v oboru dětská a dorostová psychiatrie

 

 

 

01

Syndrom závislosti

 

02

Poruchy nálady středně těžké a těžké, včetně bipolární afektivní poruchy

 

03

Schizofrenie, schizoafektivní poruchy, schizotypní porucha, poruchy s bludy

 

04

Obsedantně kompulzivní porucha s těžkým průběhem

 

05

Poruchy sexuálního vývoje včetně parafilie

 

06

Poruchy příjmu potravy

 

07

Poruchy autistického spektra

 

08

Těžká chronická tiková porucha - syndrom de la Tourette

 

09

Výše neuvedené duševní poruchy dětského a dorostového věku s těžkým disruptivním chováním

Poskytovatel v oboru pracovní lékařství

 

 

 

01

Všechny nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání a jiná poškození zdraví z práce

Poskytovatelé poskytující zdravotní služby v příslušném oboru

 

 

 

01

Přednádorové stavy a stavy po ukončení léčby onkologických onemocnění