Čekejte, prosím...
A A A
212/2013 Sb. znění účinné od 1. 10. 2013

212

 

ZÁKON

ze dne 20. června 2013,

kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů

(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 221/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 písm. a) na konci se za slovo „republiky“ doplňují slova „prostřednictvím sítě provozoven, jejichž minimální počet stanoví na návrh Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) vláda nařízením; do tohoto počtu se započítávají i provozovny vedené třetí stranou jménem a na účet držitele poštovní licence“.

 

2.

V § 6 odst. 4 se slova „Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“)“ nahrazují slovem „Úřad“.

 

3.

V § 34 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Provozovatel je povinen poštovní zásilku, která byla u něj podána, označit tak, aby z označení bylo jednoznačně zřejmé, u kterého provozovatele byla poštovní zásilka podána․“.

 

4.

V § 34c odst. 6 se číslovka „10 000 000“ nahrazuje číslovkou „3 000 000“.

 

5.

V § 37a odst. 2 písm. n) se slovo „nebo“ vypouští a v písmenu o) se tečka na konci nahrazuje slovem „ , nebo“.

 

6.

V § 37a odst. 2 se za písmeno o) doplňuje písmeno p), které zní:

p)

neplní povinnost podle § 34 odst. 10.“.

 

7.

V § 37a odst. 4 písm. d) se slova „nebo j)“ nahrazují slovy „ , j) nebo p)“.

 

8.

V § 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Vláda vydá nařízení k provedení § 3 odst. 2 písm. a).“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.