Čekejte, prosím...
A A A
465/2013 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015

465

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2013

o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 11 a § 38b odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb․ a zákona č. 169/2013 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Povinná osoba podle § 38 odst. 3 zákona, která uvádí na trh pneumatiky nebo vozidla, jejichž součástí jsou pneumatiky, podává návrh na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

(1)

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok obsahuje

a)

jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

b)

jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

c)

období (kalendářní rok), za které je zpráva zpracována,

d)

tabulky v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce,

e)

jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní údaje osoby, která zprávu zpracovala.

(2)

Povinné osoby, které se sdruží za účelem splnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, mohou roční zprávu zaslat Ministerstvu životního prostředí společně. Roční zpráva v takovém případě obsahuje v tabulkách č. 1 a 2 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce sumarizované údaje a dále seznam sdružených povinných osob.

§ 3

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 2 této vyhlášky se použije poprvé na zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za rok 2014.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.

Příloha č. 1

Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik
Příloha č. 2

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik