Čekejte, prosím...
A A A
164/2020 Sb. znění účinné od 15. 4. 2020

164

 

ZÁKON

ze dne 18. března 2020,

kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů

(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poštovních službách (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 319/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 202/2019 Sb., se mění takto:

1.

Na konci nadpisu části první se doplňují slova „A SLUŽEB DODÁVÁNÍ BALÍKŮ“.

 

2.

V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

(2)

Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie27)postup poskytovatele služby dodávání balíků a rozsah působnosti a pravomoci Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) v oblasti služeb přeshraničního dodávání balíků.

__________

27)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání balíků.“.

 

3.

V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

 

4.

V § 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a)

poštovní službou činnost, která zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci; za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky,“.

Dosavadní písmena a) až o) se označují jako písmena b) až p).

 

5.

V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Poštovní službou podle tohoto zákona není

a)

přeprava poštovních zásilek, pokud je vykonávána osobou, která k těmto zásilkám současně neprovedla podání, třídění nebo dodání,

b)

služba obdobná poštovní službě, která je vykonávána odesílatelem nebo s ním propojenou osobou․“.

 

6.

V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“)“ nahrazují slovem „Úřadu“.

 

7.

V části první se za hlavu IX vkládá nová hlava X, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 28 zní:

Hlava X

SLUŽBY DODÁVÁNÍ BALÍKŮ

 

§ 35a

 

(1)

Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků (dále jen „nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků“) poskytuje informace podle tohoto nařízení Úřadu.

(2)

Informace podle čl. 4 odst. 1, 3 a 5 a podle čl. 5 odst. 1 nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků poskytuje poskytovatel uvedený v odstavci 1 prostřednictvím elektronického formuláře28).

__________

28)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1263 ze dne 20. září 2018, kterým se stanoví formuláře pro předkládání informací ze strany poskytovatelů služeb dodávání balíků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644.“.

Dosavadní hlavy X a XI se označují jako hlavy XI a XII.

 

8.

V § 36a odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a nařízením o službách přeshraničního dodávání balíků“.

 

9.

V § 36a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

o)

je příslušným národním regulačním orgánem podle nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků.“.

 

10.

V § 37a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Poskytovatel služby dodávání balíků podle nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků se dopustí přestupku tím, že neposkytne informace podle tohoto nařízení v rozsahu a způsobem stanoveným v § 35a.

(5)

Poskytovatel služby přeshraničního dodávání balíků podle nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků se dopustí přestupku tím, že nepředloží Úřadu do 31. ledna každého kalendářního roku veřejný seznam sazeb podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení způsobem stanoveným v § 35a.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

 

11.

V § 37a odst. 6 písm. c) se za slova „nebo podle odstavce 3 písm. b),“ vkládají slova „nebo podle odstavců 4 a 5,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně spotřebitele (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 264/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 179/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 23 se doplňuje odstavec 21, který zní:

(21)

Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků.“.

 

2.

V § 24 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

nezpřístupní informace podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644.“.

 

3.

V § 24 odst. 14 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a odstavce 8 písm. e)“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.