Čekejte, prosím...
A A A
247/2020 Sb. znění účinné od 2. 11. 2020
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 448/2020 Sb.

2.11.2020

 

247

 

ZÁKON

ze dne 13. května 2020

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného

jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí (dále jen „kulturní akce“) v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

§ 2

Působnost

Tento zákon se použije na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 30. září 2021.

§ 3

Ochranná doba

(1)

Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce podle § 2 (dále jen „pořadatel“) k vrácení vstupného za kulturní akci podle § 2 uhrazeného zákazníkem nebo v jeho prospěch .

(2)

Ochranná doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2022, neskončí-li podle tohoto zákona dříve.

Poukaz na kulturní akci

§ 4

(1)

Zákazník může do 31. prosince 2021 požádat pořadatele o poukaz na kulturní akci (dále jen „poukaz“). Pořadatel je povinen poukaz vydat nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného.

(2)

Poukaz je platný po dobu trvání ochranné doby.

(3)

Poukaz obsahuje zejména

a)

peněžní částku odpovídající nejméně hodnotě uhrazeného vstupného a

b)

obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby a adresu sídla.

(4)

Pořadatel vydá zákazníkovi poukaz v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz zákazníkovi vydat, jestliže byla původní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.

§ 5

(1)

Po dobu trvání ochranné doby nabídne na základě poukazu pořadatel zákazníkovi náhradní kulturní akci. Pořadatel nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě.

(2)

Ochranná doba končí, jestliže pořadatel

a)

nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti nebo

b)

nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2022.

(3)

Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením1, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič2 pečující o nezaopatřené dítě3, ochranná doba rovněž končí, jestliže takový zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného.

(4)

Povinnost vrácení vstupného, jejíž plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se považuje za splněnou využitím poukazu k úhradě vstupného na náhradní kulturní akci, které není nižší než peněžní částka podle § 4 odst. 3 písm. a).

(5)

Pořadatel zákazníkovi na základě jeho žádosti vrátí veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

§ 6

[Poučení]

Pořadatel jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem poučí zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona.

§ 7

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
znění čl. II zákona č. 448/2020 Sb.2.11.2020


Poznámky pod čarou:

§ 34 zákona č. 329/2011 Sb․, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 34 zákona č. 329/2011 Sb․, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 7 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 11 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.