Čekejte, prosím...
A A A
391/2020 Sb. znění účinné od 21. 1. 2021 do 14. 2. 2021

Usnesením č. 439/2020 Sb. vláda nouzový stav prodloužila do 20. 11. 2020. Na základě usnesení vlády č. 471/2020 Sb. Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s prodloužením nouzového stavu do 12. 12. 2020. Usnesením č. 521/2020 Sb. vláda nouzový stav se souhlasem PS dále prodloužila do 23. 12. 2020, usnesením č. 593/2020 Sb. do 22. 1. 2021 a usnesení č. 21/2021 Sb. do 14. 2. 2021.

Poté, co Poslanecká sněmovna odepřela souhlas s dalším prodloužením nouzového stavu, vláda usnesením č. 59/2021 Sb. vyhlásila od 15. 2. 2021 formálně nový, avšak časově bezprostředně navazující nouzový stav.

změněnos účinností odpoznámka

usnesením č. 21/2021 Sb.

21.1.2021

 

usnesením č. 593/2020 Sb.

24.12.2020

 

usnesením č. 521/2020 Sb.

10.12.2020

 

Více...

391

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. září 2020 č. 957

 

vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

 

vyhlašuje

 

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

 

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I.

nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II.

ukládá

1.

předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,

2.

členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

III.

stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

IV.

dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

V.

pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

VI.

toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. října 2020 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

 

Provedou:

ministři,

vedoucí ostatních ústředních

orgánů státní správy

 

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Usnesení vlády 21/2021 Sb.21.1.2021
593/2020 Sb.24.12.2020
usnesení vlády č. 521/2020 Sb.10.12.2020

Více...