Čekejte, prosím...
A A A
444/2020 Sb. znění účinné od 4. 11. 2020 do 17. 11. 2020
změněnos účinností odpoznámka

usnesením č. 452/2020 Sb.

4.11.2020

444

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č. 1113

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

1.

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,

2.

výkonu povolání,

3.

výkonu činností sloužících k zajištění

a)

bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b)

ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

c)

veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

d)

služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

4.

neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

5.

venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

6.

účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření;

 

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

1.

cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2.

nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3.

cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

4.

cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

5.

cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

6.

cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

7.

výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a)

bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b)

ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c)

individuální duchovní péče a služby,

d)

veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e)

služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f)

veterinární péče,

8.

cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,

9.

cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

10.

cest za účelem vycestování z České republiky,

11.

účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

12.

cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

13.

cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,

14.

účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření,

15.

cest zpět do místa svého bydliště;

 

III. nařizuje

1.

omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II.,

2.

omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3.

pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

členů domácnosti,

zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

4.

zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

 

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb․, o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

 

V. doporučuje

1.

zaměstnavatelům

a)

podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

b)

omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2.

zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

3.

využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4.

osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;

 

VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.

 

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

 

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.