Čekejte, prosím...
A A A
500/2020 Sb. znění účinné od 24. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Usnesením vlády č. 522/2020 Sb. byla stanovena účinnost usnesení do 23. 12. 2020. Usnesením č. 594/2020 Sb. byla účinnost usnesení dále prodloužena do 10. 1. 2020.

změněnos účinností odpoznámka

usnesením č. 594/2020 Sb.

24.12.2020

 

usnesením č. 522/2020 Sb.

10.12.2020

 

500

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

 

I. zakazuje

1.

u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

a)

přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,

b)

návštěv nezletilých pacientů,

c)

návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

d)

návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

2.

u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

a)

třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

b)

porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

c)

bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

d)

třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

e)

třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),

3.

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 4950 zákona č. 108/2006 Sb․, o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:

a)

nezletilých uživatelů sociálních služeb,

b)

uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

c)

uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

d)

uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

e)

uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;

zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;

 

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1115, vyhlášené pod č. 446/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1196, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.