Čekejte, prosím...
A A A
69/2020 Sb. znění účinné od 1. 5. 2020 do 17. 5. 2020

Usnesením č. 156/2020 Sb. vláda nouzový stav prodloužila do 30. 4. 2020 a usnesením č. 219/2020 Sb. do 17. 5. 2020.

změněnos účinností odpoznámka

usnesením č. 219/2020 Sb.

1.5.2020

usnesením č. 156/2020 Sb.

9.4.2020

69

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 194

 

vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

 

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

 

na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I.

nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II.

ukládá

1.

předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;

2.

členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

III.

dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

IV.

toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12․ března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;

V.

pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

 

Provedou:

ministři,

vedoucí ostatních ústředních

orgánů státní správy

 

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
usnesení vlády č. 219/2020 Sb.1.5.2020
usnesení vlády č. 156/2020 Sb.9.4.2020