Čekejte, prosím...
A A A
136/2021 Sb. znění účinné od 19. 3. 2021

136

 

ZÁKON

ze dne 17. března 2021

o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči

v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Některé další úpravy v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 (§ 1-4)

§ 1

Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek1.

§ 2

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu

(1)

Pro nárok na výplatu přídavku na dítě pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021, jde-li o přídavek na dítě vyplácený k 31. březnu 2021, a pro stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na přídavek na dítě, ze kterých byla určena výše přídavku na dítě vypláceného ke dni 31. března 2021, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení vět druhé až čtvrté § 51 odst. 1 a 2 zákona o státní sociální podpoře se nepoužijí.

(2)

Dosáhne-li nezaopatřené dítě v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 věku 26 let nebo v tomto období zemře, přídavek na dítě od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nezaopatřené dítě dosáhlo 26 let věku nebo zemřelo, nenáleží. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře2).

(3)

Pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí, postupuje-li se podle odstavce 2.

§ 3

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu

(1)

Pro nárok na výplatu příspěvku na bydlení pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k 31. březnu 2021, a pro stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení, ze kterých byla určena výše příspěvku na bydlení vypláceného ke dni 31. března 2021, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení vět třetí až šesté § 51 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře se nepoužijí.

(2)

Pokud osoba v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 zemře, příspěvek na bydlení jí od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém osoba, která dosud měla nárok na příspěvek na bydlení, zemřela, nenáleží.

(3)

Pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí, postupuje-li se podle odstavce 2.

§ 4

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči

(1)

Pro nárok na zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021, jde-li o zvýšení příspěvku na péči vyplácené k 31. březnu 2021, se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na zvýšení příspěvku na péči, ze kterých bylo přiznáno zvýšení příspěvku na péči vyplácené ke dni 31. března 2021. Ustanovení § 12 odst. 4 a § 21 odst. 2 písm. a), c) a e) zákona o sociálních službách se nepoužijí.

(2)

Pokud osoba v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 zemře, příspěvek na péči jí od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém osoba, která dosud měla nárok na zvýšení příspěvku na péči, zemřela, nenáleží.

Část druhá

Změna zákona č. 259/2017 sb. (§ 5)

§ 5

Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 164/2019 Sb., se mění takto:

1.

V čl. III se body 1, 3, 6 a 21 zrušují.

 

2.

V čl. VII se body 63, 67 a 68 zrušují.

 

3.

V čl. IX se bod 1 zrušuje.

 

4.

V čl. X písmeno f) zní:

f)

ustanovení čl. IX bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.“.

Část třetí

Změna zákona č. 164/2019 sb. (§ 6)

§ 6

Zákon č. 164/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb․, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

1.

V čl. I se body 22 a 24 zrušují.

 

2.

V čl. VI se na konci písmene a) slovo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje. Zároveň se zrušuje označení písmene a).

Část čtvrtá

Účinnost (§ 7)

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.Poznámky pod čarou:

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.

§ 1116 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.

2

§ 1116 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.