Čekejte, prosím...
A A A
59/2021 Sb. znění účinné od 15. 2. 2021 do 26. 2. 2021

Předchozí nouzový stav počínající dnem 5. 10. 2020 byl původně vyhlášen usnesením vlády č. 391/2020 Sb. a byl pětkrát prodloužen se souhlasem Poslanecké sněmovny, naposledy usnesením č. 21/2021 Sb. do 14. 2. 2021.

Poté, co Poslanecká sněmovna odepřela souhlas s dalším prodloužením nouzového stavu, vláda tímto usnesením vyhlásila od 15. 2. 2021 formálně nový, avšak časově bezprostředně navazující nouzový stav. Podle rozsudku Městského soudu ze dne 23. 2. 2021, č. j. 17 A 126/2020-84, se jedná o faktické pokračování nouzového stavu proti vůli Poslanecké sněmovny a bez významné změny skutkové situace, které odporuje ústavnímu pořádku a krizová opatření na základě něj vydaná jsou neaplikovatelná.

Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 84/2021 Sb. ruší nouzový stav k datu účinnosti zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, nejpozději však k 27. 2. 2021; uvedený zákon nabyl účinnosti 27. 2. 2021.

Vláda však usnesením č. 96/2020 Sb. vyhlásila od 27. 2. nový, časově bezprostředně navazující nouzový stav.

59

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. února 2021 č. 125

 

vláda v souladu s čl. 56 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

 

vyhlašuje

 

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

 

NOUZOVÝ STAV

 

na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.

Vláda

 

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

 

II. ukládá

1.

předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,

2.

členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

 

III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

 

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

 

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

 

VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. února 2021, v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 14 dnů od nabytí jeho účinnosti.

 

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

 

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.