Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8/2021 Sb. znění účinné od 23. 1. 2021

8

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2021

o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

 

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 6 odst. 2, § 7 odst. 5, § 28 odst. 6, § 29 odst. 6, § 74 odst. 7 a § 76 odst. 2 a 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2 a upravuje

a)

Katalog odpadů,

b)

postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,

c)

obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

d)

obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

e)

metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

f)

doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15,

g)

podrobnosti provádění vzorkování odpadů,

h)

způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,

i)

obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

nebezpečnou látkou látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3,

b)

těžkým kovem jakákoli sloučenina antimonu, arsenu, kadmia, chromu (VI), mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru, thalia a cínu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,

c)

přechodným kovem jakýkoli z těchto kovů: jakákoli sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, yttria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,

d)

stabilizací procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad,

e)

částečně stabilizovanými odpady odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí,

f)

solidifikací procesy, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.

§ 3

Katalog odpadů

Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhu

§ 4

(1)

Odpad se zařazuje pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Některé odpady se zařazují pod osmimístná katalogová čísla podruhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů.

(2)

Odpad se přiřazuje ke katalogovým číslům 20 01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01 01 pouze, pokud se jejich původce rozhodne pro jejich oddělené soustřeďování.

(3)

Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější označení odpadu.

(4)

Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.

(5)

Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.

(6)

Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 2. V názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu. Katalogové číslo končící dvojčíslem 99 ve spojení s technickým nebo běžně užívaným názvem odpadu označuje vždy samostatný poddruh odpadu.

§ 5

(1)

Odpady z vozidel s ukončenou životností se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad z vozidel s ukončenou životností není v podskupině 16 01 katalogové číslo uvedeno, postupuje se způsobem stanoveným v § 4 odst. 2, 3 a 5.

(2)

Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností zařadí přijaté vozidlo s ukončenou životností pod katalogové číslo 16 01 04* a v případě vozidel z jiných druhů přepravy pod katalogové číslo 16 01 04 01*. Zpracovatel vozidel s ukončenou životností může vozidlo s ukončenou životností zařazené pod katalogové číslo 16 01 04* a v případě vozidel z jiných druhů přepravy zařazené pod katalogové číslo 16 01 04 01* po odnětí nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní zařadit pod katalogové číslo 16 01 06 v případě vozidel s ukončenou životností a v případě vozidel z jiných druhů přepravy pod katalogové číslo 16 01 06 01.

(3)

Odpady, které naplní definici komunálního odpadu podle zákona, se zařazují do skupiny 20. Do této skupiny nesmí být zařazeny žádné jiné odpady.

(4)

Do druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad se zařazuje pouze zbytkový ostatní komunální odpad, který není možné zařadit do jiného druhu odpadu ve skupině 20.

(5)

Poddruh odpadů se používá namísto druhu odpadu pro účely vedení průběžné evidence, ohlašování s výjimkou statistického zjišťování pro potřeby Českého statistického úřadu, informací o odpadu, základního popisu odpadu, osvědčení a výkazu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852, hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a požadavku odděleného soustřeďování. Pro ostatní účely je rozhodující příslušnost odpadu k druhu odpadu. Poddruh odpadu může být použit pro účely povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady.

(6)

Pokud není stanoveno jinak, vztahují se na poddruh odpadu požadavky na nakládání s odpadem vztahující se na nadřazený druh odpadu.

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorie

§ 6

(1)

Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“.

(2)

Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv, odpad se zařazuje pod katalogové číslo podle toho, zda se v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona jedná o nebezpečný odpad či nikoliv.

(3)

Nebezpečná vlastnost odpadu se posuzuje porovnáním koncentrace látek v odpadech nebo výsledků zkoušek odpadu podle odstavce 4 s kritérii a limitními hodnotami ukazatelů stanovených pro tyto vlastnosti v přímo použitelném předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4) nebo doplňujícími limitní hodnotami a kritérii pro hodnocení nebezpečných vlastností pod označením kódem HP 9, HP 14 a HP 15 v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4)

Pro posouzení nebezpečných vlastností odpadů, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3) jinak, lze použít pouze zkušební metody, které jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie o zkušebních metodách5) nebo v jiných mezinárodně uznávaných zkušebních metodách a pokynech. Zkoušky prováděné na obratlovcích jsou zakázány. Pro posouzení nebezpečné vlastnosti HP 14 Ekotoxický se použije metoda uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5)

Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu posouzena na základě zkoušky odpadu i za využití koncentrací nebezpečných látek, mají přednost výsledky zkoušek odpadu.

(6)

Při posouzení nebezpečných vlastností odpadu se musí přihlížet i ke skutečnosti, že po odběru vzorků odpadu může při nakládání s odpadem dojít ke kvantitativní nebo kvalitativní změně posuzovaného odpadu. Tato skutečnost musí být zohledněna v dokumentaci dokládající výsledek hodnocení.

§ 7

(1)

Nebezpečnou vlastnost odpadu HP 9 Infekčnost lze posoudit na základě popisu vzniku odpadu, z odborného posudku technologie produkující odpad nebo technologie úpravy odpadu a popisu odpadu z hlediska možného obsahu infekčního agens ve smyslu přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2)

U nebezpečných vlastností HP 4 Dráždivé – dráždivé pro oči a kůži, HP 6 Akutní toxicita a HP 8 Žíravé se pro posouzení použijí mezní hodnoty pro jednotlivé látky uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4). Je-li látka přítomna v odpadu v koncentraci, která je nižší než mezní hodnota, nezahrne se do žádného výpočtu mezní hodnoty.

(3)

Odpad obsahující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl) ethan (DDT), chlordan, hexachlorcyklohexany (včetně lindanu), dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlor-benzen, chlordekon, aldrin, pentachlorbenzen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují koncentrační limity uvedené v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách6), se zařazuje jako nebezpečný․

(4)

Koncentrační limity stanovené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4) se nevztahují na čisté slitiny kovů v kompaktní formě, které nejsou znečištěny nebezpečnými látkami. Čisté slitiny kovů v pevném stavu, které se považují za nebezpečné odpady, jsou jmenovitě uvedeny a označeny jako nebezpečné v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(5)

Při posouzení nebezpečných vlastností odpadů lze zohlednit tyto poznámky uvedené v příloze VI přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí3):

a)

1.1.3.1 Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U,

b)

1.1.3.2 Poznámky ke klasifikaci a označování směsí: poznámky 1, 2, 3 a 5.

(6)

Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné označují „N“, odpady zařazené jako odpady ostatní se označují „O“ a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem „*“, se označují jako „O/N“. Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se přednostně zařazují pod odpovídající druh odpadu kategorie O a v případě, že takovýto druh odpadu v Katalogu odpadů není, pak se označují jako „N/O“.

§ 8

Vzorkování a zkoušky odpadů

(1)

Pokud není stanoveno jinak, vzorkování odpadu pro účely zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení, hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a další zkoušky pro dokladování kvality odpadu pro další nakládání s ním nebo pro zjištění jeho vlastností a dokumentace tohoto vzorkování se provádí v souladu s technickou normou ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití.

(2)

Obsah vzdělávacího programu pro provádění a řízení vzorkování odpadu je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3)

Vzorkování, laboratorní zkoušky a ekotoxikologické nebo mikrobiologické testy se provádí pro daný účel vhodnými ověřenými vědeckými metodami. Pokud není stanoveno jinak, požadavek podle věty první je splněn, pokud je pro daný účel použita vhodná metoda uvedená v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(4)

Vzorky je možné odebrat před vznikem odpadu, pokud nemá proces vzniku odpadu dopad na sledované ukazatele.

§ 9

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

Zdroje, z nichž osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (dále jen „pověřená osoba“) vycházela v rámci svého hodnocení, musí být v dokumentaci postupu pověřené osoby uvedeny pro každou hodnocenou vlastnost samostatně. Zkoušky odpadu se provádějí pouze v případě, že pro účely hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu shromážděné podklady nepostačují k úsudku pověřené osoby. Úsudek musí být v rámci dokumentace postupu pověřené osoby odůvodněn ve vztahu ke každému ukazateli stanovenému jako kritérium nebezpečné vlastnosti.

§ 10

Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

(1)

Obsahem školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů jsou vždy základní informace o

a)

právních předpisech nezbytných pro provádění hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a souvisejících právních předpisech,

b)

zařazování odpadů podle Katalogu odpadů,

c)

zásadách pro stanovení programu zkoušení odpadů, vypracování programu vzorkování s důrazem na dokumentaci celého procesu vzorkování a nakládání se vzorky před jejich předáním ke zkouškám a interpretaci výsledků zkoušek,

d)

zásadách bezpečnosti práce při vzorkování odpadů,

e)

způsobu a postupu hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností v souladu s § 8,

f)

postupu pro výběr laboratoří a odborných pracovišť pro zkoušky vzorků odpadů, náležitostech protokolů o výsledcích zkoušek a jejich interpretaci,

g)

zdravotních rizicích a rizicích pro životní prostředí při nakládání s nebezpečnými odpady,

h)

obsahu a náležitostech osvědčení a sdělení,

i)

postupu pro uchovávání dokumentů souvisejících s hodnocením nebezpečných vlastností odpadů,

j)

používání Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

(2)

Pro osobu, která absolvovala školení podle odstavce 1, je dostačující, pokud se účastní v pravidelných nejvýše 14měsíčních intervalech školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, jehož obsahem jsou aktuální informace o změnách týkajících se základních informací, které jsou obsahem školení podle odstavce 1. Pro účely splnění podmínek pro pověření k hodnocení nebezpečných odpadů nebo jeho prodloužení se považuje za termín absolvování školení pro hodnocení nebezpečných odpadů vždy poslední takovéto školení, kterého se zúčastnila.

§ 11

Obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

(1)

Zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu obsahuje

a)

obchodní firmu nebo název, právní formu a adresu sídla, je-li žadatel právnickou osobou; obchodní firmu nebo jméno a příjmení a adresu sídla, je-li žadatel fyzickou osobou,

b)

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

c)

číslo jednací a datum vydání povolení příslušného správního orgánu k provozování zařízení určeného pro nakládání s odpady, pokud bylo vydáno, a označení orgánu, který povolení vydal,

d)

zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,

e)

popis vzniku odpadu, určení místa vzniku odpadu adresou provozovny a identifikačním číslem provozovny nebo zařízení, bylo-li přiděleno, a popis provozu, zařízení, technologie a postupu úpravy, při němž odpad vznikl, výčet a vlastností surovin, které byly použity a vstupují nebo mohou vstupovat do odpadu,

f)

charakteristiku odpadu a specifikaci složení odpadu z hlediska obsahu chemických látek a infekčních agens, které se v odpadu vyskytují nebo jejichž výskyt lze vzhledem k původu odpadu za určitých podmínek předpokládat, včetně jejich vlastností a klasifikace a

g)

množství produkovaného odpadu za jednotku času.

(2)

Pokud nejsou podklady podle odstavce 1 z hlediska hodnocení nebezpečných vlastností odpadu uvedených v § 8 dostačující, může pověřená osoba na žadateli v nezbytném rozsahu požadovat předložení dalších podkladů, a to zejména

a)

plán odběru vzorků a protokol o odběru vzorků odpadu,

b)

údaje o způsobu přepravy vzorků pro účely zkoušek nebezpečných vlastností odpadu,

c)

protokoly o zkouškách odpadu provedených s ohledem na předpokládané vlastnosti odpadu,

d)

doplňující údaje o původu nebo technologii vzniku odpadu z hlediska možného výskytu patogenních mikroorganismů,

e)

protokol o ověření účinnosti dekontaminačního procesu.

§ 12

Obsah osvědčení a sdělení

(1)

Osvědčení obsahuje

a)

identifikační údaje žadatele o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

b)

identifikační údaje pověřené osoby nebo osob, které se na hodnocení dotčeného odpadu podílely, a to

1.

obchodní firmu nebo název a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,

2.

obchodní firmu nebo jméno a příjmení a adresu sídla, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání,

3.

jméno a příjmení a adresu bydliště, jde-li o fyzickou osobu,

4.

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

c)

jméno a příjmení odborného zástupce pověřené osoby, byl-li ustanoven,

d)

název druhu a katalogové číslo dotčeného odpadu podle Katalogu odpadů a návrh na jeho zařazení v návaznosti na výsledky jeho hodnocení,

e)

popis provozu zařízení, vstupních surovin do technologie nebo postupu, při němž odpad vznikl nebo vzniká, určení místa vzniku odpadu adresou provozovny a identifikačním číslem provozovny nebo zařízení, bylo-li přiděleno, popis technologie nebo postupu vzniku odpadu, informace o odpadu a vstupech, které by mohly ovlivnit kvalitu odpadu, zhodnocení řízení procesů, při nichž odpad vznikl nebo vzniká vzhledem k neměnnosti jeho kvality, zhodnocení neměnnosti vlastností odpadu po jeho vzniku,

f)

výsledek a zdůvodnění hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4; u každé nebezpečné vlastnosti bude uvedeno, zda hodnocení bylo provedeno na základě úsudku pověřené osoby, na základě výsledků zkoušek a úsudku pověřené osoby nebo na základě výsledků zkoušek,

g)

dobu platnosti osvědčení a případné podmínky platnosti osvědčení,

h)

četnost a způsob následné kontroly vlastností odpadu, podmínky ovlivňující neměnnost technologických postupů a surovinových vstupů,

i)

závěr hodnocení,

j)

identifikační číslo přidělené Integrovaným systémem plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,

k)

datum vydání, podpis všech pověřených osob; má-li pověřená osoba ustanoveného odborného zástupce, též podpis odborných zástupců pověřených osob, které se na jeho vypracování podílely, a

l)

seznam vlastních a žadatelem poskytnutých podkladů použitých při hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.

(2)

Osvědčení může obsahovat dodatek pověřené osoby nebo osob

a)

o přezkoumání případných změn v technologii nebo ve vstupních surovinách u původce nebo oprávněné osoby, že nedošlo k ovlivnění složení odpadu nebo jeho vlastností, nebo

b)

o změně podmínek platnosti osvědčení včetně změn četnosti a způsobu následné kontroly vlastností odpadu.

(3)

Sdělení obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i) až l). V rámci náležitostí podle odstavce 1 písm. f) musí sdělení vždy obsahovat výsledek hodnocení jedné nebo více nebezpečných vlastností odpadu uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4), které byly u odpadu při hodnocení zjištěny, nebo které nebylo možné vyloučit. Pověřená osoba ve sdělení uvede, zda hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností bylo provedeno na základě úsudku pověřené osoby, výsledků zkoušek odpadu a úsudku pověřené osoby nebo výsledků zkoušek odpadu.

(4)

V případě, že dotčený odpad hodnotí více než jedna pověřená osoba, skládají se osvědčení nebo sdělení z

a)

části obsahující hodnocení podle odstavce 1 písm. f) jedné nebo souboru nebezpečných vlastností odpadu, které provedla každá pověřená osoba podílející se na hodnocení odpadu,

b)

částí podle odstavce 1 písm. a) až e) a g) až l), které jsou společné pro všechny pověřené osoby podílející se na hodnocení odpadu.

(5)

Náležitosti obsahu dokumentační zprávy jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce. Přílohy dokumentační zprávy se nevkládají do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Pověřená osoba uchovává přílohy dokumentační zprávy vztahující se k hodnocením nebezpečných vlastností odpadu, jejichž hodnocení prováděla.

§ 13

Oznámení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 14

Přechodná ustanovení

(1)

Odpady se do 31. prosince 2023 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

(2)

Nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxický může být po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky posuzována podle tabulky č. 1.1 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

 

Ministr zdravotnictví:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1

KATALOG ODPADŮ

Skupiny katalogu odpadů

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerostů a kamene

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z výroby a zpracování potravin

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

06 Odpady z anorganických chemických procesů

07 Odpady z organických chemických procesů

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

09 Odpady z fotografického průmyslu

10 Odpady z tepelných procesů

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

 

01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

01 01 Odpady z těžby nerostů

01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů

 

01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

01 03 04* Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky

01 03 05* Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07* Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 03 08 Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 09 Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10

01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09 Odpadní písek a jíl

01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 11 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07 Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti

02 01 01 Kaly z praní a z čištění

02 01 02 Odpad živočišných tkání

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv

02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07 Odpady z lesnictví

02 01 08* Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 09 Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08

02 01 10 Kovové odpady

02 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01 Kaly z praní a z čištění

02 02 02 Odpad živočišných tkání

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02 Odpady konzervačních činidel

02 03 03 Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

02 04 Odpady z výroby cukru

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02 Odpad uhličitanu vápenatého

02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02 Odpady konzervačních činidel

02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02 Odpady z destilace lihovin

02 07 03 Odpady z chemického zpracování

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01 Odpadní kůra a korek

03 01 04* Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

03 02 Odpady z impregnace dřeva

03 02 01* Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03* Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99 Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo

03 03 02 Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05 Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09 Odpadní kaustifikační kal

03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

03 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

 

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02 Odpad z loužení

04 01 03* Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04 Činící břečka obsahující chrom

04 01 05 Činící břečka neobsahující chrom

04 01 06 Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08 Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09 Odpady z úpravy a apretace

04 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

04 02 Odpady z textilního průmyslu

04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14* Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 16* Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17 Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16

04 02 19* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

05 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

 

05 01 Odpady ze zpracování ropy

05 01 02* Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04* Kyselé alkylové kaly

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07* Kyselé dehty

05 01 08* Jiné dehty

05 01 09* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09

05 01 11* Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12* Ropa obsahující kyseliny

05 01 13 Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14 Odpad z chladicích kolon

05 01 15* Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16 Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17 Asfalt

05 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

05 06 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01* Kyselé dehty

05 06 03* Jiné dehty

05 06 04 Odpad z chladicích kolon

05 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01* Odpady obsahující rtuť

05 07 02 Odpady obsahující síru

05 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

 

06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01* Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02* Kyselina chlorovodíková

06 01 03* Kyselina fluorovodíková

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06* Jiné kyseliny

06 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01* Hydroxid vápenatý

06 02 03* Hydroxid amonný

06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05* Jiné alkálie

06 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11* Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13* Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16 Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15

06 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03* Odpady obsahující arsen

06 04 04* Odpady obsahující rtuť

06 04 04 01* Kovová rtuť

06 04 05* Odpady obsahující jiné těžké kovy

06 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02

06 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02* Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03 Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

06 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01* Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02* Aktivní uhlí z výroby chlóru

06 07 03* Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04* Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina

06 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02* Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany

06 08 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 09 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02 Struska obsahující fosfor

06 09 03* Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami

06 09 04 Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03

06 09 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 10 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02* Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 11 Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01 Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01* Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02* Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)

06 13 03 Saze průmyslově vyráběné

06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05* Saze

06 13 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

0

7 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01* Promývací vody a matečné louhy

07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11

07 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken

07 02 01* Promývací vody a matečné louhy

07 02 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 02 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

07 02 13 Plastový odpad

07 02 14* Odpady přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15 Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14

07 02 16* Odpady obsahující nebezpečné silikony

07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16

07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

07 02 99 01 Pryžový odpad

 

07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)

07 03 01* Promývací vody a matečné louhy

07 03 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 03 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11

07 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů

07 04 01* Promývací vody a matečné louhy

07 04 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 04 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11

07 04 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01* Promývací vody a matečné louhy

07 05 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 05 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11

07 05 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 05 14 Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

07 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01* Promývací vody a matečné louhy

07 06 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11

07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01* Promývací vody a matečné louhy

07 07 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 07 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11

07 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13

08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17

08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19

08 01 21* Odpadní odstraňovače barev nebo laků 08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)

08 02 01 Odpadní práškové nátěrové barvy

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály

08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 07 Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08 Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 12* Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12

08 03 14* Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15 Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

08 03 16* Odpadní leptací roztoky

08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

08 03 19* Disperzní olej

08 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

08 04 11* Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

08 04 13* Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13

08 04 15* Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 15

08 04 17* Kalafunový olej

08 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

08 05 Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08

08 05 01* Odpadní izokyanáty

 

09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01 Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01* Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03* Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04* Roztoky ustalovačů

09 01 05* Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06* Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10 Fotoaparáty najedno použití bez baterií

09 01 11* Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03

09 01 12 Fotoaparáty najedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11

09 01 13* Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06

09 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

 

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04* Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07 Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 09* Kyselina sírová

10 01 13* Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu

10 01 14* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 15 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

10 01 16* Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 17 Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16

10 01 18* Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky

10 01 19 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 1001 18

10 01 20* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

10 01 22* Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23 Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22

10 01 24 Písky z fluidních loží

10 01 25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 01 26 Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky

10 02 02 Nezpracovaná struska

10 02 07* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 02 08 Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

10 02 10 Okuje z válcování

10 02 11* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11

10 02 13* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

10 02 15 Jiné kaly a filtrační koláče

10 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku

10 03 02 Odpadní anody

10 03 04* Strusky z prvního tavení

10 03 05 Odpadní oxid hlinitý

10 03 08* Solné strusky z druhého tavení

10 03 09* Černé stery z druhého tavení

10 03 15* Stery, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 16 Jiné stery neuvedené pod číslem 10 03 15

10 03 17* Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 03 18 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17

10 03 19* Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 20 Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19

10 03 21* Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 22 Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21

10 03 23* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 03 24 Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23

10 03 25* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 26 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

10 03 27* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27

10 03 29* Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

10 03 30 Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29

10 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 04 Odpady z pyrometalurgie olova

10 04 01* Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 04 02* Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)

10 04 03* Arzeničnan vápenatý

10 04 04* Prach z čištění spalin

10 04 05* Jiný úlet a prach

10 04 06* Pevný odpad z čištění plynu

10 04 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 04 09* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09

10 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku

10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 03* Prach z čištění spalin

10 05 04 Jiný úlet a prach

10 05 05* Pevné odpady z čištění plynu

10 05 06* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 08* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 09 Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08

10 05 10* Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 11 Jiné stery a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10

10 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi

10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02 Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)

10 06 03* Prach z čištění spalin

10 06 04 Jiný úlet a prach

10 06 06* Pevný odpad z čištění plynu

10 06 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 06 09* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09

10 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 02 Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)

10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu

10 07 04 Jiný úlet a prach

10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 07* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 08 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07

10 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů

10 08 04 Úlet a prach

10 08 08* Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09 Jiné strusky

10 08 10* Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 08 11 Jiné stery a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10

10 08 12* Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 08 13 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12

10 08 14 Odpadní anody

10 08 15* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 16 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15

10 08 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17

10 08 19* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 20 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19

10 08 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 09 Odpady ze slévání železných odlitků

10 09 03 Pecní struska

10 09 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

10 09 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 09 09* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09

10 09 11* Jiný úlet obsahující nebezpečné látky

10 09 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11

10 09 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13

10 09 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 09 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15

10 09 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03 Pecní struska

10 10 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05

10 10 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

10 10 09* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09

10 10 11* Jiný úlet obsahující nebezpečné látky

10 10 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11

10 10 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 10 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13

10 10 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15

10 10 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05 Úlet a prach

10 11 09* Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

10 11 11* Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 11 13* Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

10 11 15* Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

10 11 19* Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19

10 11 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 03 Úlet a prach

10 12 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

10 12 06 Vyřazené formy

10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 09* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09

10 12 11* Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11

10 12 13 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 01 Odpad surovin před tepelným zpracováním

10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12a 10 13 13)

10 13 07 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09

10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal

10 13 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 14 Odpady z krematorií

10 14 01* Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

 

11 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

 

11 01 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05* Kyselé mořicí roztoky

11 01 06* Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07* Alkalické mořicí roztoky

11 01 08* Kaly z fosfátování

11 01 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09

11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11

11 01 13* Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

11 01 15* Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

11 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03 Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05* Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06 Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05

11 02 07* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

11 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů

11 03 01* Odpady obsahující kyanidy

11 03 02* Jiné odpady

 

11 05 Odpady ze žárového zinkování

11 05 01 Tvrdý zinek

11 05 02 Zinkový popel

11 05 03* Pevné odpady z čištění plynu

11 05 04* Upotřebené tavidlo

11 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

 

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů

12 01 02 Úlet železných kovů

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 03 01 Měď, bronz a mosaz

12 01 03 02 Hliník

12 01 03 03 Olovo

12 01 03 04 Zinek

12 01 03 06 Cín

12 01 04 Úlet neželezných kovů

12 01 05 Plastové hobliny a třísky

12 01 06* Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07* Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08* Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10* Syntetické řezné oleje

12 01 12* Upotřebené vosky a tuky

12 01 13 Odpady ze svařování

12 01 14* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 16* Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 18* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 01 19* Snadno biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

12 03 Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)

12 03 01* Prací vody

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou

 

13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje

13 01 01* Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04* Chlorované emulze

13 01 05* Nechlorované emulze

13 01 09* Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11* Syntetické hydraulické oleje

13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13* Jiné hydraulické oleje

 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01* Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

13 03 06* Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01

13 03 07* Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08* Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10* Jiné izolační a teplonosné oleje

 

13 04 Oleje z lodního dna

13 04 01* Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02* Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03* Oleje ze dna jiných lodí

 

13 05 Odpady z odlučovačů oleje

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot

13 05 06* Olej z odlučovačů oleje

13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

 

13 07 Odpady kapalných paliv

13 07 01* Topný olej a motorová nafta

13 07 02* Motorový benzín

13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí)

 

13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01* Odsolené kaly nebo emulze

13 08 02* Jiné emulze

13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené

 

14 ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)

14 06 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01* Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)

14 06 01 01* Jiná chladící a hnací média

14 06 02* Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04* Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

 

15 01 Obaly

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 0104 Kovové obaly

15 01 05 Kompozitní obaly

15 01 06 Směsné obaly

15 01 07 Skleněné obaly

15 01 09 Textilní obaly

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

 

16 01 Vyřazená vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13,14 a v podskupinách 16 06 a 16 08)

16 01 03 Pneumatiky

16 01 04* Vyřazená vozidla s ukončenou životností

16 01 04 01* Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje

16 01 06 Vyřazená vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 06 01 Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 07* Olejové filtry

16 01 08* Součástky obsahující rtuť

16 01 09* Součástky obsahující PCB

16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11* Brzdové destičky obsahující azbest

16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 13* Brzdové kapaliny

16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14

16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

16 01 19 Plasty

16 01 20 Sklo

16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10* Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09

16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)

16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12

16 02 13 01* Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

16 02 14 01 Tiskařské tonerové kazety nezařazené pod 16 02 13 01*

16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

 

16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03* Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 03 07* Kovová rtuť

 

16 04 Odpady výbušných materiálů

16 04 01* Odpadní munice a střelivo

16 04 02* Odpad z pyrotechnických výrobků

16 04 03* Odpad z jiných výbušných materiálů

 

16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05 Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem 16 05 04

16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 09 Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

 

16 06 Baterie a akumulátory

16 06 01* Olověné akumulátory

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03* Baterie obsahující rtuť

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

16 06 05 Jiné baterie a akumulátory

16 06 05 01 Baterie a akumulátory obsahující lithium

16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

 

16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky

16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

16 08 Upotřebené katalyzátory

16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené

16 08 04 Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06* Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

 

16 09 Oxidační činidla

16 09 01* Manganistany, např. manganistan draselný

16 09 02* Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný

16 09 03* Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04* Oxidační činidla jinak blíže neurčená

 

16 10 Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01* Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

16 10 03* Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04 Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

 

16 11 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály

16 11 01* Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01

16 11 03* Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 05* Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

 

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 Dřevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu

 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Železo a ocel

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsné kovy

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 04 01 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží

17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01 * Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 03 01* Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs

17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

 

18 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)

 

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)

18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 03 01* Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 03 02* Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06

18 01 08* Nepoužitelná cytostatika

18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče

 

18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01 Ostré předměty

18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 02 01* Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05

18 02 07* Nepoužitelná cytostatika

18 02 08* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07

 

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ URČENÉHO PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

 

19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů

19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody

19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů

19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11* Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13

19 01 15* Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15

19 01 17* Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17

19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží

19 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

19 02 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)

19 02 03 Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

19 02 04* Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný

19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 07* Olej a koncentráty ze separace

19 02 08* Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 09* Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 10 Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

19 03 Stabilizované/ solidifikované odpady

19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08

19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 03 08* Částečně stabilizovaná rtuť

 

19 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 01 Vitrifikovaný odpad

19 04 02* Popílek a jiný odpad z čištění spalin

19 04 03* Nevitrifikovaná pevná fáze

19 04 04 Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu

 

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02 Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

19 07 Průsaková voda ze skládek

19 07 02* Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03 Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

 

19 08 01 Shrabky z česlí

19 08 02 Odpady z lapáků písku

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 06* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07* Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08* Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

19 08 11* Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 08 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02 Kaly z čiření vody

19 09 03 Kaly z dekarbonizace

19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

19 10 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy

19 10 01 Železný a ocelový odpad

19 10 02 Neželezný odpad

19 10 03* Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 05* Jiné frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

 

19 11 Odpady z regenerace olejů

19 11 01* Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02* Kyselé dehty

19 11 03* Odpadní voda z regenerace olejů

19 11 04* Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

19 11 07* Odpady z čištění spalin

19 11 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 01 Papír a lepenka

19 12 01 01 Kompozitní a nápojové kartony

19 12 02 Železné kovy

19 12 03 Neželezné kovy

19 12 03 01 Měď, bronz, mosaz

19 12 03 02 Hliník

19 12 03 03 Olovo

19 12 03 04 Zinek

19 12 03 06 Cín

19 12 04 Plasty a kaučuk

19 12 05 Sklo

19 12 06* Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 08 Textil

19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 11* Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

 

19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody

19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 03* Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

19 13 05* Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

19 13 07* Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 08 Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07

 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

 

20 01 Složky z odděleného sběru

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony

20 01 02 Sklo

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 08 01 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 13* Rozpouštědla

20 01 14* Kyseliny

20 01 15* Zásady

20 01 17* Fotochemikálie

20 01 19* Pesticidy

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 25 Jedlý olej a tuk

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 35 01* Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení obsahující nebezpečné látky určené k použití v domácnosti

20 01 35 02* Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 36 01 Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení určené k použití v domácnosti neuvedené pod číslem 20 01 35 01

20 01 36 02 Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20 01 35 02

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

20 01 40 01 Měď, bronz, mosaz

20 01 40 02 Hliník

20 01 40 03 Olovo

20 01 40 04 Zinek

20 01 40 05 Železo a ocel

20 01 40 06 Cín

20 01 41 Odpady z čištění komínů

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené

 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02 Zemina a kameny

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad

 

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 01 01 Odděleně soustřeďovaný popel z domácností

20 03 02 Odpad z tržišť

20 03 03 Uliční smetky

20 03 04 Kal ze septiků a žump

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace

20 03 07 Objemný odpad

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené

 

Vysvětlivky:

1) Ke katalogovému číslu 12 01 02: Pod toto katalogové číslo lze zařazovat jak odpad v dispersní i nedispersní formě.

2) Ke katalogovému číslu 12 01 03: Pod osmimístná katalogová čísla jednotlivých poddruhů tohoto odpadu lze zařazovat jak odpady v dispersní i nedispersní formě.

3) K podskupině katalogových čísel 16 02: Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. /2020 Sb. 4

4) Ke katalogovému číslu 16 02 13 a 20 01 35: Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

Příloha č. 2

Doplňující limitní hodnoty a kritéria pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

HP 9, HP 14 a HP 15

 

1. HP 9 Infekční

1.1.

Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 9 Infekční se posuzuje podle pravidel stanovených v jiných právních předpisech nebo referenčních dokumentech. 7

1.2.

Hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 9 Infekční se vždy provádí na základě popisu vzniku odpadu, odborného posudku technologie produkující odpad nebo technologie úpravy odpadu a popisu odpadu z hlediska možného obsahu infekčního agens7.

1.3.

Pro hodnocení je nezbytné posoudit, zda odpad obsahuje

a)

mikroorganismy - mikrobiologická agens, buněčná nebo nebuněčná, schopná rozmnožování nebo přenosu genetického materiálu. Mikrobiologická agens zahrnují řasy, bakterie, plísně, parazity, plasmidy, priony, viry a jejich geneticky modifikované varianty. Hodnocení mikroorganismů z hlediska patogenity se provádí podle současných poznatků8;

b)

životaschopné mikroorganismy - podle stavu organismu v místě a čase produkce odpadu. Mikroorganismy, které byly usmrceny, nejsou považovány za infekční;

c)

toxiny produkované mikroorganismy, které mohou pocházet z odpadů s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční, i když produkující organismus již v odpadu není přítomen.

1.4.

Toxiny z mikroorganismů jsou hodnoceny stejně jako chemické látky porovnáváním míry rizika, a jsou jim přiděleny kódy označující jejich rizikové vlastnosti. Odpad je následně klasifikován podle příslušné nebezpečné vlastnosti, například jako odpad s nebezpečnou vlastností HP 6.

1.5.

Při hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 9 Infekční u upravených odpadů je nutné popsat technologický proces, metodu dekontaminace (fyzikální, chemickou nebo biologickou) a prokázat účinnost úpravy odpadů nebo dekontaminace validací technologie nebo metody. Postupy pro prokázání účinnosti dekontaminace jsou uvedeny v jiných právních předpisech a metodikách7).

1.6.

Indikátory účinnosti úpravy odpadu nebo dekontaminace odpadu jsou mikrobiologická vyšetření. Metody stanovení indikátorových mikroorganismů jsou uvedeny v příslušných metodikách7.

 

2. HP 14 Ekotoxický

Pokud se nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxický posuzuje provedením zkoušky, má odpad nebezpečnou vlastnost HP 14 Ekotoxický, pokud při provádění zkoušky podle přílohy č. 3 dojde k překročení limitních hodnot uvedených v tabulce č. 1 alespoň pro jeden zkušební organismus.

 

Tabulka č. 1: Požadavky na výsledky zkoušek ekotoxicity

Zkušební

organismus

Doba

působení

Limitní hodnoty

Bakterie Aliivibrio

15 minut

neprokáže se ve zkoušce inhibice světelné

fischeri

a

30 minut

emise bakterií větší než 50 % při expozici 15 minut ani při expozici 30 minut

Perloočka

Daphnia magna Straus

48 hodin

procento imobilizace perlooček nesmí ve zkoušce přesáhnout 50 %

Řasa

Desmodesmus

subspicatus

72 hodin

neprokáže se ve zkoušce inhibice nebo stimulace růstu řas větší než 50 % ve srovnání s kontrolou

Salát Lactuca sativa

120 hodin

neprokáže se ve zkoušce inhibice nebo stimulace růstu kořene salátu větší než 50 % ve srovnání s kontrolou

 

Pro porovnání výsledku zkoušek ekotoxicity s limitní hodnotou se nezohledňuje nejistota měření.

 

3. HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

 

Vedle přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 15 na základě přímo použitelného předpisu má nebezpečnou vlastnost HP 15 rovněž odpad, který uvolňuje do vodného výluhu škodliviny v množstvích překračujících hodnoty limitních koncentrací ve výluhu stanovených v tabulce č. 2.

 

Tabulka č. 2 Hodnoty limitních koncentrací ve výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 15

Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

PH

 

5,5-13

RL (rozpuštěné látky)

mg/l

8 000

Fluoridy

mg/l

30

As

mg/l

2,5

Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

Ba

mg/l

30

Cd

mg/l

0,5

Cr celkový

mg/l

7

Cu

mg/l

10

Hg

mg/l

0,2

Ni

mg/l

4

Pb

mg/l

5

Sb

mg/l

0,5

Se

mg/l

0,7

Zn

mg/l

20

Mo

mg/l

3

B

mg/l

90

Jednosytné fenoly

mg/l

100

 

Vysvětlivka k tabulce č. 2:

Jednosytnými fenoly se rozumí suma jednosytných fenolů těkajících s vodní parou.

Příloha č. 3

Provádění zkoušky ekotoxicity

1.

Zkoušky s bakteriemi, perloočkou a řasami se provádějí s vodným výluhem pevného odpadu nebo s kapalným odpadem, zkouška se salátem se provádí s pevným nebo kapalným odpadem.

2.

Koncentrace zkoušeného vzorku pevného odpadu činí 10 % hm. vzorku, tj. 100 g sušiny odpadu + 900 g sušiny umělé půdy. Umělá půda slouží zároveň jako kontrola.

3.

Kapalný odpad mísitelný s vodou se filtruje membránovým filtrem 0,45 pm v souladu s normou ČSN EN 14735 Charakterizace odpadů - Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity a používá se ředěný na koncentraci 100 g/l s přidáním stejných živin a ve stejné koncentraci jako v kontrole podle odpovídající technické normy. Dále se postupuje podle bodu 4. S kapalným odpadem nemísitelným s vodou se akvatické zkoušky neprovádějí v souladu s normou ČSN EN 14735. Kapalný odpad se aplikuje v množství 100 g do 900 g sušiny umělé půdy.

4.

Vodný výluh pevného odpadu se používá ředěný (při koncentraci 100 ml/l) s přidáním stejných živin a ve stejné koncentraci jako v kontrole, podle odpovídající technické normy. V případě zkoušky s luminiscenčními bakteriemi Aliivibrio fischeri to znamená, že se k 0,5 ml ředěného vzorku (koncentrace 200 ml/l) s upravenou salinitou podle pokynů uvedených v technické normě ČSN EN ISO 11348 Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) -1,2 a dodatku Změna A 01/19 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Aliivibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi, část 2: Metoda se sušenými bakteriemi přidá 0,5 ml suspenze bakterií (zkoušená koncentrace vzorku je 100 ml/l). V případě zkoušky s řasami Desmodesmus subspicatus se použije vodný výluh o koncentraci 100 ml/l, s přídavkem živin, přídavek řasové suspenze nesmí být větší než 1 % objemu zkoušeného vzorku.

5.

Příprava výluhu:

Při přípravě výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 ze dne 1. července 2003 Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vychovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním).

Pro filtraci se použijí membránové filtry 0,45 pm z PTTE nebo nylonu místo filtrů z acetylcelulózy nebo nitrocelulózy.

6.

V případě odpadů obsahujících anorganická pojivá (vápno, hydraulické vápno, cement a další silikáty) může být pH výluhu upraveno na hodnotu odpovídající doporučenému pH v netoxické kontrole podle odpovídající technické normy a pH pevného vzorku pro zkoušku se salátem může být upraveno roztokem kyseliny sírové na hodnotu 6,0 ± 0,5. Koncentrace kyseliny potřebná k úpravě hodnoty pH vzorku má být taková, aby změna objemu byla co nejmenší. Přídavek kyseliny nemá způsobit srážení nebo komplexaci, v takovém případě se úprava pH neprovádí.

7.

Doplňující podmínky pro provedení zkoušky se zkušebním organismem Salát Lactuca sativa podle technické normy ČSN EN ISO 11269-1 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene:

Zkouška se provede se semeny salátu hlávkového k rychlení Lactuca sativa var. capitata, Safír. Pro zkoušku se vybírají nepoškozená semena stejné velikosti, chemicky neošetřená. Semena salátu se nechají předklíčit ve zkušební nádobě na vrstvě filtračního papíru zvlhčeného vodou po dobu 24 až 48 h, při laboratorní teplotě, bez regulace osvětlení. Pro zkoušku se vybírají naklíčená semena, popř. s kořínkem, který je kratší než 2 mm.

Do zkušební nádoby se naváží 200 až 300 g zvlhčeného zkoušeného vzorku odpadu (ředěného v hmotnostním poměru 1:9 umělou půdou) nebo kontroly (umělá půda). Výška vrstvy vzorku v nádobě musí být minimálně 3 cm. Rozvrhne se pravoúhlá síť, např. 5x3 body. Do vytvořených jamek asi 0,5 až 1 cm hlubokých se pinzetou rovnoměrně rozmístí po 15 naklíčených semenech salátu, kořínkem směrem dolu. Semena se ke vzorku přitlačí, vzorkem se nezakrývají a takto připravené nádoby uzavřené víkem se umístí do termostatu s teplotou 24 ± 2 °C bez přístupu světla.

Zkouška se provádí ve třech paralelních stanoveních. Po 120 ± 2 h inkubace se salát šetrně oddělí od vzorku a změří se a zaznamenává délka všech kořenů ve zkoušeném vzorku a v kontrole s přesností na 1 mm.

Základem pro hodnocení zkoušky inhibice růstu je průměrná délka kořene zjištěná v kontrole a zkoušeném vzorku. Jestliže předklíčené semeno nevytvoří kořínek, započítává se tato hodnota do střední hodnoty jako nulová. Variační koeficient paralelních stanovení nesmí překročit 20 %. Průměrná délka kořene salátu v kontrole musí být minimálně 15 mm.

Doporučuje se pravidelně provádět zkoušku s referenční látkou. Stanovuje se EC50 kyseliny borité za použití umělé půdy, přičemž doporučená hodnota EC50 se pohybuje v rozmezí 300 mg.kgSuš'1 až 650 mg.kgSUš'1-

Aby se prokázala jednotnost laboratorních zkušebních podmínek, jsou do každé zkoušky inhibice růstu kořene zahrnuty tři zkušební nádoby naplněné pískem, po 6 semenech předklíčeného salátu.

Vyhodnocení zkoušky se provádí v souladu s normou ČSN EN ISO 11269-1 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene. Doporučená střední hodnota délky kořene je 30 mm.

Zkušební metody pro hodnocení nebezpečné vlastnosti HP 14 jsou uvedeny v těchto technických předpisech:

Bakterie Aliivibrio fischeri - ČSN EN ISO 11348-1 ze dne 1. května 2009 Jakost Vod. Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích), - Část 1: Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi.

Bakterie Aliivibrio fischeri - ČSN EN ISO 11348-2 ze dne 1. května 2009 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích), - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi.

Bakterie Aliivibrio fischeri - ČSN EN ISO 11348-2:2009/A1 (757734), Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi, Dodatek z 1.6.2019.

Perloočka Daphnia magna Straus - ČSN EN ISO 6341 ze dne 1. května 2013 Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity.

Řasa Desmodesmus subspicatus - ČSN EN ISO 8692 ze dne 1. srpna 2012 Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas.

Salát Lactuca sativa - ČSN EN ISO 11269-1 ze dne 1. srpna 2013 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene.

Příloha č. 4

Obsah vzdělávacího programu pro provádění a řízení vzorkování odpadu

A. Základní školení obsahuje informace alespoň o:

1.

právních předpisech upravujících nakládání s odpady včetně cílů POH ČR,

2.

odborné způsobilosti osob oprávněných ke vzorkování odpadů,

3.

vzorkování odpadů a dokumentace odběru vzorků v souladu s technickou normou ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů - vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití,

4.

souvisejících technických předpisech a technických normách majících dopad na vzorkování odpadů,

5.

metodických pokynech ministerstva majících dopad na vzorkování odpadů,

6.

metodách vzorkování pevných a kapalných odpadů včetně úpravy vzorku, jeho uchovávání a dopravy vzorků do laboratoře,

7.

aspektech (kritériích) výběru zkušební laboratoře,

8.

dokumentaci vzorkování a činnostech souvisejících,

9.

způsobech (nebo postupech) interpretace výsledků zkoušek,

10.

bezpečnosti práce při odběrech vzorků odpadů včetně používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků.

Dále kurz obsahuje praktický výcvik zaměřený na zvládání a ověření získaných teoretických znalostí a závěrečný test k ověření získaných znalostí.

Časový rozsah základního školení činí minimálně 24 hodin.

 

B. Zdokonalovací a udržovací jednodenní školení obsahuje alespoň:

1.

informace o změnách v související právní úpravě, změnách v souvisejících technických předpisech (technických normách), změnách v metodách zkoušení, které mají dopad na přípravu vzorků,

2.

novinky a zkušenosti z praxe vzorkování odpadů, novinky související s teorií vzorkování a technickým vybavením vzorkaře,

3.

opakování zásad bezpečnosti práce při vzorkování odpadů,

4.

ukázky přístupů k vzorkování různých druhů odpadů - videozáznamy, informace o výsledcích vzorkování a zkoušek vzorků odebíraných v předcházejících doškolovacích školeních,

5.

praktický odběr vzorku odpadů a jeho úprava na laboratorní vzorek včetně zpracování odpovídající dokumentace a případných následných zkoušek vybraných ukazatelů s cílem identifikovat vlivy vzorkování na výsledky zkoušek.

Časový rozsah doškolovacího a udržovacího školení činí 8-12 hodin.

Příloha č. 5

Metody provádění zkoušek a vzorkování

stanovení sušiny

ČSN ISO 11465 (836635) Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda

ČSN EN 15934 (838125) Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody

příprava výluhu

ČSN EN 12457- 4 (838005) Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vychovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

rozklad

ČSN EN 13657 (838015) Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské

ČSN EN 13656 (838014) Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HN03) a chlorovodíkové (HCI) k následnému stanovení prvků

screening

ČSN EN 16424 (838013) Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými XRF přístroji

analýza výluhu

ČSN EN 16192 (838012) Charakterizace odpadů - Analýza výluhů

stanovení prvků

ČSN P CEN/TS 16171 (838131) Kaly, upravený bioodpad a půdy- Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN P CEN/TS 16172 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků s použitím atomové absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou (GF-AAS)

AI

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

As

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2:

 

 

Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvětou

B

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

Ca, Mg

ČSN ISO 7980 (757383) Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie

Ba

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

TNV 75 7408 Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie

Be

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

Cd

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN ISO 5961 (757418) Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou ky větou

Cr

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

 

 

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN 1233 (757425) Jakost vod - Stanovení chrómu - Metody atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvětou

Cu

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

Hg

ČSN 757440 Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií

ČSN EN ISO 17852 (757442) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie

ČSN EN ISO 12846 (757439) Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

Mo

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

Ni

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční

 

 

spektrometrie

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvětou

Pb

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou ky větou

Sb

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou ky větou

Se

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou ky větou

ČSN P ISO/TS 17379-2 (75 7480) Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG- AAS)

V

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou ky větou

 

Zn

ČSN EN ISO 11885 (757387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

ČSN EN ISO 15586 (757381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou

ČSN ISO 8288 (757382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

chloridy

ČSN ISO 9297 (757420) Jakost vod - Stanovení chloridů - Argentometrické stanovení s chromanovým

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

ČSN EN ISO 15682 (757421) Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí

DOC

(rozpuštěný organický uhlík)

ČSN EN 1484 (757515) Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

fenolový index

ČSN EN ISO 14402 (757567) Jakost vod - Stanovení fenolů průtokovou analýzou (FIA a CFA)

ČSN ISO 6439 (757528) Jakost vod -. Stanovení jednosytných fenolů - Spektrofotometrická metoda se 4-aminoantipyrinem po destilaci

fluoridy

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatog rafie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

ČSN ISO 10359-2 (757430) Jakost vod - Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

NH4+

(amonné ionty)

ČSN ISO 7150-1 (757451) Jakost vod - Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda

ČSN EN ISO 11732 (757454) Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

 

Celkový dusík N

CSN ISO 11261 (836415) Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - modifikovaná Kjeldahlova metoda

ČSN EN 16169 (838136) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

Celkový fosfor P

ČSN 14672 (758022) Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu.

Na, K

ČSN ISO 9964-1,2,3 (757378) Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1: Stanovení sodíku metodou atomové absorpční spektrometrie, Část 2: Stanovení draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie, Část 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové emisní spektrometrie

no3-, no2-

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

ČSN EN ISO 13395 (757456) Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN 26777 (757452) Jakost vod - Stanovení dusitanů - Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda

PH

ČSN ISO 10523 (757365) Jakost vod - Stanovení pH

ČSN EN 15933 (838120) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení PH

ČSN ISO 10390 (836221) Kvalita půdy - Stanovení pH

RL

ČSN 75 7346 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

(rozpuštěné látky)

 

sírany

ČSN EN ISO 10304-1 (757391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatog rafie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

ČSN ISO 22743 (757478) Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

BTEX

ČSN EN ISO 15009 (836708) Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných

(benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny)

uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí

 

EOX

(extrahovatelné organicky vázané halogeny)

DIN 38414-17 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 17: Bestimmung von extrahierbaren organisch gebundenen Halogenen (EOX) (S 17)

PAU

(polycyklické

aromatické

uhlovodíky)

ČSN EN 15527 (838029) Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

DIN ISO 18287 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS)

ČSN EN 16181 (83 8155) - Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatog rafií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatog rafií (HPLC)

ČSN 75 7554 Jakost vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) - Metoda HPCL s fluorescenčním, a metoda GC s hmotnostním detektorem

ČSN EN ISO 17993 (757555) Jakost vod - Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina

PCB

(polychlorované

bifenyly)

DIN 38414-20 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente (Gruppe S) - Teil 20: Bestimmung von 6 polychlorierten Biphenylen (PCB) (S 20)

DIN ISO 10382 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Organochlorpestiziden und polychlorierten Biphenylen - Gaschromatographisches Verfahren mit Elektroneneinfang-Detektor

ČSN EN 15308 (838028) Charakterizace odpadů-Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatog rafií s detektorem elektronového záchytu nebo detekcí hmotnostní spektrometrií

ČSN EN 16167 (838153) Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatog rafií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD)

AT4

(respirační

aktivita)

ÓNORM S 2027-4 Beurteilung von Abfállen aus der mechanisch - biologischen Behandlung - Teil 4: Stabilitátsparameter - Atmungsaktivitát (AT4)

 

TOC

(celkový organický uhlík)

ČSN EN 15936 (838151) Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním

ČSN EN 1484 (757515) Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

uhlovodíky C10-C40

ČSN EN 14039 (838025) Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

výhřevnost

ČSN EN 15170 (758066) Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

ČSN EN 15400 (838304) Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

ČSN ISO 1928 (44 1352) Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti

ztráta žíháním

ČSN EN 15935 (838126) Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním

ČSN EN 15169 (838026) Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech

zkoušky

ekotoxicity

ČSN EN ISO 11348-2 (757734) Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - část 2: Metoda se sušenými bakteriemi

ČSN EN ISO 6341 (757751) Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

ČSN EN ISO 8692 (757740) Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

ČSN EN ISO 11269-1 (836446) Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene

Stanovení indikátorových organismů a mikroorganismů

Acta hygienica a microbiologica (AHEM) č 7/2001 - Stanovení indikátorových mikroorganismů pro mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě ve smyslu vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Acta hygienica a microbiologica (AHEM) č 1/2008 - Metodický návod pro stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech kompostech pomocných růstových prostředcích a podobných matricích

 

úprava vzorků

ČSN ISO 11464 (757051) Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně - chemické rozbory

ČSN EN ISO 14735 (838004) Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicky

ČSN EN 15002 (838003) Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku

Metodický pokyn k přípravě zkušebního vzorku pro posouzení odpadů na základě jejich vychovatelnosti a obsahu škodlivin v sušině, Věstník MŽP, částka 12, ročník XX, prosinec 2010

vzorkování

ČSN EN 14889 (838002) Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

ČSN EN ISO 5667-13 (757051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

Metodický pokyn ke vzorkování odpadů, Věstník MŽP, částka 4, ročník XVIII, duben 2008

 

Poznámka:

Normy a metody se použijí v aktuálním znění

Příloha č. 6

Dokumentační zpráva o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

1. ÚVOD

1.1.

Informace o žadateli a zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

1.2.

Identifikace pověřené osoby nebo osob podílejících se na hodnocení odpadu

1.3.

Identifikace osoby, která zpracovala dokumentační zprávu o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

 

2. PODKLADY

2.1.

Podklady a dokumenty předané žadatelem

2.2.

Podklady a dokumenty vlastní

 

3. POPISNÁ ČÁST

3.1.

Popis technologie nebo způsobu vzniku odpadu

3.1.1

Popis zařízení, při jehož provozu odpad vzniká

3.1.2

Vznik odpadu a místo vzniku odpadu

3.1.3

Vstupy, které by mohly ovlivnit kvalitu odpadu

3.1.3.1

Technologie vzniku odpadu

3.1.3.2

Vstupní suroviny do technologie vzniku odpadu

3.1.3.3

Nepředpokládané vlivy

3.1.3.4

Ostatní

3.1.4

Informace o zařízení a jeho technický stav

3.1.4.1

Rozhodnutí potřebná pro provoz zařízení

3.1.4.2

Technický stav zařízení

3.1.4.3

Sledované a známé vlastnosti odpadu

3.1.4.4

Rešeršní a uchovávané údaje o vlastnostech odpadu

3.2.

Informace o provedených zkouškách

3.2.1

Způsobilost osob podílejících se na zkoušení odpadů - vzorkování odpadu

3.2.2

Zkušební laboratoře nebo odborná pracoviště

3.2.3

Zkušební metody

3.2.4

Výsledky laboratorních zkoušek

3.2.4.1

Identifikace protokolů o odběru vzorků odpadu

3.2.4.2

Identifikace protokolů o zkouškách

3.3

Informace o podkladech poskytnutých jiným pověřeným osobám

 

4. HODNOTÍCÍ ČÁST

4.1.

Hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadu

4.1.1

Definice a kritéria pro hodnocení

4.2.2

Hodnocení a odůvodnění podle § 6

4.2.

Shrnutí

 

5. PODMÍNKY PLATNOSTI OSVĚDČENÍ

5.1.

Stanovení trvalé kontroly nebezpečných vlastností odpadu po dobu platnosti osvědčení

5.2.

Způsob odběru kontrolních vzorků ke zkouškám

5.3. Stanovení rozsahu ukazatelů pro ověření nebezpečných vlastností odpadu

 

6. ZÁVĚR

6.1.

Shrnutí postupu hodnocení

6.2.

Doporučení pro zařazení hodnoceného odpadu podle Katalogu odpadů

 

7. PŘÍLOHOVÁ ČÁST DOKUMENTAČNÍ ZPRÁVY O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADU

 

7.1.

Kopie plánu odběru vzorků

7.2.

Protokol o odběru vzorku ke zkouškám rozhodujícím pro hodnocení, včetně protokolů o výsledcích zkoušek

7.3

Všechny další dokumenty související s provedeným hodnocením nebezpečných vlastností odpadu.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

AHEM 1/2010, Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro hodnocení účinnosti dekontaminace odpadů ze zdravotnictví.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

AHEM 1/2010, Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro hodnocení účinnosti dekontaminace odpadů ze zdravotnictví.

TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod.

AHEM 7/2001, Stanovení indikátorových mikroorganismů pro mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě ve smyslu vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půd.

AHEM 1/2008, Metodický návod pro stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech kompostech pomocných růstových prostředcích a podobných matricích.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

AHEM 1/2010, Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro hodnocení účinnosti dekontaminace odpadů ze zdravotnictví.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

AHEM 1/2010, Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro hodnocení účinnosti dekontaminace odpadů ze zdravotnictví.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

2

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

4

Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

5

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

7

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

AHEM 1/2010, Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro hodnocení účinnosti dekontaminace odpadů ze zdravotnictví.

8

TNV 75 8090 Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod.

AHEM 7/2001, Stanovení indikátorových mikroorganismů pro mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě ve smyslu vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půd.

AHEM 1/2008, Metodický návod pro stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech z čistíren odpadních vod, digestátech, substrátech kompostech pomocných růstových prostředcích a podobných matricích.