Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

223/2022 Sb. znění účinné od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022

Vyhláška nabývá účinnosti 1. 8. 2022, s výjimkou čl. I bodu 25, který nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

223

 

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

 

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb. a vyhlášky č. 277/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

o)

pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity,

p)

rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.“.

 

2.

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu“.

 

3.

V § 2 odst. 1 se písmeno y) zrušuje.

Dosavadní písmeno z) se označuje jako písmeno y).

 

4.

V § 2 odst. 2 se písmena j) a k) zrušují.

Dosavadní písmena l) až w) se označují jako písmena j) až u).

 

5.

V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „na základě uzavřené smlouvy o uskladňování“ zrušují.

 

6.

V § 3 odst. 3 se slova „ , bod výrobny plynu“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Bod výrobny plynu je přiřazen pouze do distribuční sítě nebo přepravní soustavy nebo k jiné výrobně plynu podle místa připojení․“.

 

7.

V § 50 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

nevyužitou skladovací kapacitu.“.

 

8.

V § 50 odst. 7 se slova „byla skladovací kapacita rezervována“ nahrazují slovy „měl subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník právo skladovací kapacitu využívat“.

 

9.

V § 50 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „nebo mezi stavovými účty subjektu zúčtování a stavovými účty banky, zahraniční banky nebo Správy státních hmotných rezerv“.

 

10.

V § 51 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Pokud je nabízena dodatečná skladovací kapacita, její velikost nesmí překročit trojnásobek velikosti skladovací kapacity nabídnuté v aukci.“.

 

11.

V § 53 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.

 

12.

V § 54 odst. 5 se za číslo „3“ vkládají slova „a 5“.

 

13.

§ 56 včetně nadpisu zní:

§ 56

Postup při rezervaci nevyužité skladovací kapacity

 

(1)

Provozovatel zásobníku plynu rezervuje nevyužitou skladovací kapacitu na principu elektronické aukce.

(2)

Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 48 hodin před začátkem elektronické aukce; § 54 odst. 2 se dále použije obdobně.

(3)

Pro konání aukce se § 51 odst. 5, § 52, § 53 odst. 2 až 4 a 6 a § 54 odst. 6 použijí obdobně.

(4)

Podmínky aukce jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při opakování aukce se použijí podmínky aukce, která je opakována, s výjimkou velikosti nabízené nevyužité skladovací kapacity, počáteční ceny a finančního zajištění, které provozovatel zásobníku plynu nevyžaduje.“.

 

14.

V § 60 odst. 2 se za slova „výkonu krátí“ vkládají slova „poměrně nebo“.

 

15.

V § 75 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a virtuálnímu odběrnému místu představujícímu ztráty anebo nepřiřazený odběr provozovatele distribuční soustavy“ a slova „v odběrných místech“ se nahrazují slovy „podle věty první“.

 

16.

V § 96 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8)

Provozovatel přepravní soustavy informuje bezodkladně po obdržení informace podle § 60c odst. 4 energetického zákona subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka o velikosti rezervované pevné přepravní kapacity pro bod virtuálního zásobníku plynu, u které mu zaniklo právo ji využívat podle § 60c odst. 2 energetického zákona.“.

 

17.

Za § 96 se vkládá nový § 96a, který včetně nadpisu zní:

§ 96a

Předávání a zveřejňování údajů provozovatelem zásobníku plynu

 

(1)

Nejpozději do 12:00:00 hodin pátého kalendářního dne plynárenského měsíce předá provozovatel zásobníku plynu provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti rezervovaných pevných ročních a pevných měsíčních skladovacích kapacit na probíhající a následující skladovací rok, a to v členění po jednotlivých plynárenských měsících s uvedením stavu rezervací k prvnímu plynárenskému dni jednotlivého měsíce a po jednotlivých subjektech zúčtování nebo zahraničních účastnících s uvedením jejich označení.

(2)

Nejpozději do 12:00:00 hodin pátého kalendářního dne následujícího po dni, v němž subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi zaniklo právo k nevyužité skladovací kapacitě, oznámí provozovatel zásobníku plynu

a)

provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti nevyužité skladovací kapacity v rozdělení po jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících s uvedením jejich označení,

b)

subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi údaje o velikosti nevyužité skladovací kapacity, k níž subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi zaniklo právo.

(3)

Nejpozději do 12:00:00 hodin následujícího plynárenského dne po rezervaci nevyužité skladovací kapacity podle § 60d energetického zákona předá provozovatel zásobníku plynu provozovateli přepravní soustavy údaje o velikosti rezervované nevyužité skladovací kapacity po jednotlivých účastnících trhu s plynem s uvedením jejich označení.

(4)

Údaje o nevyužité skladovací kapacitě podle odstavce 2 jsou provozovatelem zásobníku plynu oznámeny v členění podle § 50 odst. 4 a doby trvání podle § 50 odst. 5, ke které zaniklo právo ji využívat podle § 60c energetického zákona.“.

 

18.

V § 116 odst. 5 se slova „dvou kalendářních dnů do 8:00:00“ nahrazují textem „17:00:00“.

 

19.

V § 117 odst. 1 a 2 se slova „třetí den“ nahrazují slovy „od následujícího plynárenského dne“.

 

20.

V § 117 odst. 3 se číslo „60“ nahrazuje číslem „30“ a slovo „třetí“ se nahrazuje slovy „následující plynárenský“.

 

21.

V § 117 odst. 4 a § 118 odst. 1 se slova „dvou kalendářních dnů do 12:00:00“ nahrazují textem „18:00:00“.

 

22.

V § 118 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „V případě žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5 prověří operátor trhu nejpozději do 18:10:00 hodin dne podání žádosti potřebné finanční zajištění nového subjektu zúčtování pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků a oznámí provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v režimu dodavatele poslední instance, kterým odběrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.“.

 

23.

V § 118 odstavec 5 zní:

(5)

Dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, operátor trhu pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku pro odběrná místa zákazníků, jichž se daná skutečnost týká, a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci, včetně výčtu EIC kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro odběrná místa zákazníků, jejichž dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, se použijí postup a termíny podle § 116 odst. 5 a postup a termíny podle § 117 a tohoto paragrafu obdobně.“.

 

24.

Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.

Podmínky aukce na skladovací kapacitu

 

1.

Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní.

2.

Podmínky aukce obsahují

a)

počáteční cenu, nebo způsob určení počáteční ceny,

b)

termín zahájení aukce,

c)

požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

d)

způsob určení velikosti finančního zajištění a postup a termín složení finančního zajištění pro aktivní účast v aukci,

e)

velikost nabízené skladovací kapacity, nebo způsob určení velikosti nabízené skladovací kapacity,

f)

vzor smlouvy o uskladňování plynu,

g)

algoritmus použitého typu aukce, způsob určení změny ceny v průběhu aukce, způsob alokace skladovací kapacity a způsob určení výsledné ceny za jednotku skladovací kapacity,

h)

minimální a maximální dobu trvání rezervace skladovací kapacity,

i)

dobu trvání aukce, aukčního kola nebo způsob určení doby trvání aukce a aukčního kola,

j)

způsob stanovení pokuty za zrušení rezervace skladovací kapacity aktivnímu žadateli, kterému byla rezervace skladovací kapacity potvrzena, ale nedošlo k uzavření smlouvy o uskladnění, včetně termínu a způsobu pro její uhrazení,

k)

velikost dodatečné skladovací kapacity, která může být aktivována, a podmínky, za nichž lze dodatečnou skladovací kapacitu aktivovat, pokud je dodatečná skladovací kapacita nabízena,

l)

podmínky, za nichž provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci na skladovací kapacitu.

3.

Podmínky aukce na nevyužitou skladovací kapacitu dále obsahují

a)

termín účinnosti, od kterého je skladovací kapacita rezervována,

b)

výši počáteční záporné ceny v případě aukce za zápornou cenu za uskladnění plynu stanovenou rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu,

c)

maximální dobu naplnění 90 % nově rezervované nevyužité skladovací kapacity podle vyhlášky upravující stav nouze v plynárenství a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.“.

 

25.

zatím neúčinné

 

26.

V příloze č. 19 části A dílu II se v nadpisu za slovy „plynu pro vstupní a výstupní“ slova „pro vstupní a výstupní“ zrušují.

 

27.

V příloze č. 19 části A dílu IV se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

o)

cena za překročení povolené hodinové odchylky,“.

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).

 

28.

V příloze č. 19 části B dílu VI se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno b), které zní:

b)

platba za překročení denní rezervované distribuční kapacity v Kč/měsíc.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2022, s výjimkou čl. I bodu 25, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda Rady:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.