Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

57/2022 Sb. znění účinné od 19. 11. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 344/2022 Sb.

19.11.2022

57

 

ZÁKON

ze dne 10. března 2022

o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)

Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2022 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 678 250 297 232 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 2 053 250 297 232 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 375 000 000 000 Kč bude pokryt snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 17 318 012 762 Kč a změnou stavu státního dluhu o 357 681 987 238 Kč.

(2)

Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3)

Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4)

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5)

Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6)

Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 193 802 991 277 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 60 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

§ 2

(1)

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 743 662 300 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(2)

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10 243 159 300 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(3)

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 236 449 400 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(4)

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím, s výjimkou hlavního města Prahy, je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

§ 3

(1)

Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 238 000 000 000 Kč.

(2)

Seznam dotací poskytovaných v roce 2022 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti zveřejnit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 4

Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2021 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.

§ 5

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

 

Zeman v. r.

 

v z. Rakušan v. r.

Příloha č. 1

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatel

v Kč

Příjmy státního rozpočtu celkem

1 678 250 297 232

Výdaje státního rozpočtu celkem

2 053 250 297 232

z toho: finanční vztahy k rozpočtům

 

- krajů

1 743 662 300

- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích

10 243 159 300

- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy

1 236 449 400

Schodek

- 375 000 000 000

Financování:

Změna stavu státního dluhu

357 681 987 238

Změna stavu na účtech státních finančních aktiv

17 318 012 762

Příloha č. 2

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitoly

Kapitola

daňové příjmy*)

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

z toho

povinné pojistné na důchodové pojištění

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

z toho

z rozpočtu Evropské unie**)

301

Kancelář prezidenta republiky

0

0

0

836 855

776 855

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

0

0

0

15 600 000

0

303

Senát Parlamentu

0

0

0

2 900 000

0

304

Úřad vlády České republiky

0

0

0

11 801 242

6 197 877

305

Bezpečnostní informační služba

0

0

0

250 000 000

0

306

Ministerstvo zahraničních věcí

727 000 000

0

0

372 792 700

322 792 700

307

Ministerstvo obrany

100 000

5 216 479 709

4 666 499 420

1 032 549 856

710 740 856

308

Národní bezpečnostní úřad

300 000

0

0

550 000

0

309

Kancelář veřejného ochránce práv

0

0

0

8 073 485

325 125

312

Ministerstvo financí

50 300 000

798 137 093

713 988 453

5 648 326 595

130 352 488

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

755 000 000

618 314 540 840

553 124 828 866

7 161 804 404

6 361 804 404

314

Ministerstvo vnitra

20 000 000

9 638 398 734

8 622 259 513

6 927 484 218

6 320 072 531

315

Ministerstvo životního prostředí

111 997 582

0

0

38 582 412 267

18 662 412 267

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 700 000

0

0

26 359 622 058

26 283 496 782

321

Grantová agentura České republiky

0

0

0

0

0

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

171 332 333

0

0

31 131 971 744

27 711 971 744

327

Ministerstvo dopravy

185 000 000

0

0

48 570 701 913

48 531 801 913

328

Český telekomunikační úřad

30 000 000

0

0

1 546 080 000

0

329

Ministerstvo zemědělství

12 000 000

0

0

43 395 150 412

36 772 850 412

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

700 000

0

0

12 936 018 836

12 805 820 470

334

Ministerstvo kultury

40 000

0

0

1 535 015 130

1 266 904 704

335

Ministerstvo zdravotnictví

30 000 000

0

0

7 920 800 000

6 861 929 400

336

Ministerstvo spravedlnosti

1 004 420 000

1 396 363 426

1 240 220 551

1 489 640111

224 766 238

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

0

0

0

1 000 000

0

344

Úřad průmyslového vlastnictví

80 000 000

0

0

161 670 000

5 670 000

345

Český statistický úřad

0

0

0

99 959 563

98 959 563

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

1 200 000 000

0

0

344 872 297

64 872 297

348

Český báňský úřad

260150 000

0

0

2 216 000

0

349

Energetický regulační úřad

303 017 900

0

0

20 000 000

0

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

3 800 000

0

0

5 000 000

0

355

Ústav pro studium totalitních režimů

0

0

0

0

0

358

Ústavní soud

0

0

0

0

0

359

Úřad Národní rozpočtové rady

0

0

0

0

0

361

Akademie věd České republiky

0

0

0

0

0

362

Národní sportovní agentura

0

0

0

0

0

363

Nejvyšší stavební úřad

0

0

0

0

0

371

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

0

0

0

0

0

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

4 000 000

0

0

1 500 000

0

373

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

0

0

0

0

0

374

Správa státních hmotných rezerv

0

0

0

45 000 000

0

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

234 961 000

0

0

400 000

0

376

Generální inspekce bezpečnostních sborů

0

71 599 998

64 304 633

210 000

0

377

Technologická agentura České republiky

0

0

0

667 972 614

658 472 651

378

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

0

0

0

400 000

0

381

Nejvyšší kontrolní úřad

0

0

0

625 517

0

396

Státní dluh

0

0

0

0

0

397

Operace státních finančních aktiv

1 650 000 000

0

0

771 500 000

0

398

Všeobecná pokladní správa

768 350 180 000

0

0

30 606 320 800

0

 

CELKEM

775 185 998 815

635 435 519 800

568 432 101 436

267 628 778 617

193 802 991 277

 

PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)

1 678 250 297 232

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociálni zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

Číslo kapitoly

Kapitola

Výdaje celkem

301

Kancelář prezidenta republiky

368 387 465

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

1 462 806 752

303

Senát Parlamentu

636 240 531

304

Úřad vlády České republiky

1 544 645 653

305

Bezpečnostní informační služba

2 120 190 270

306

Ministerstvo zahraničních věcí

8 751 068 101

307

Ministerstvo obrany

89 144 944 795

308

Národní bezpečnostní úřad

291 496 642

309

Kancelář veřejného ochránce práv

158 318 334

312

Ministerstvo financí

23 624 404 706

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

791 099 648 357

314

Ministerstvo vnitra

95 651 367 361

315

Ministerstvo životního prostředí

23 002 917 960

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

31 326 464 059

321

Grantová agentura České republiky

4 669 819 125

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

93 334 498 292

327

Ministerstvo dopravy

114 726 660 340

328

Český telekomunikační úřad

730 764 017

329

Ministerstvo zemědělství

59 689 515 450

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

251 937 602 949

334

Ministerstvo kultury

16 417 349 618

335

Ministerstvo zdravotnictví

20 652 805 78

336

Ministerstvo spravedlnosti

31 981 727 701

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

160 431 506

344

Úřad průmyslového vlastnictví

203 310 666

345

Český statistický úřad

1 248 881 377

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

3 676 053 492

348

Český báňský úřad

168 367 979

349

Energetický regulační úřad

287 169 827

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

245 063 537

355

Ústav pro studium totalitních režimů

185 660 709

358

Ústavní soud

230 827 184

359

Úřad Národní rozpočtové rady

23 775 531

361

Akademie věd České republiky

7 081 401 581

362

Národní sportovní agentura

5 044 366 271

363

Nejvyšší stavební úřad

0

371

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

31 525 193

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

66 475 410

373

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

22 048 101

374

Správa státních hmotných rezerv

2 537 924 271

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

458 870 085

376

Generální inspekce bezpečnostních sborů

473 466 158

377

Technologická agentura České republiky

5 664 987 717

378

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

529 141 429

381

Nejvyšší kontrolní úřad

787 908 272

396

Státní dluh

53 966 880 286

397

Operace státních finančních aktiv

19 155 000 000

398

Všeobecná pokladní správa

287 677116 994

 

CELKEM

2 053 250 297 232

Příloha č. 4

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

836 855

 

Výdaje celkem

368 387 465

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

836 855

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

776 855

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

60 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky

134 066 880

 

Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány

219 428 730

 

Celkové výdaje na lesní hospodářství

14 891 855

 

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

0

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

75 086 215

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

24 151 389

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

1 376 784

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

68 839 194

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

0

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

0

 

v tom: institucionální podpora celkem4

0

 

účelová podpora celkem4

0

 

podíl prostředků zahraničních programů 3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

776 855

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

776 855

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl prostředků finančních mechanismů

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

23 178 458

 

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

15 600 000

 

Výdaje celkem

1 462 806 752

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

15 600 000

 

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

15 600 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1 462 806 752

 

v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

0

 

ostatní výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1 462 806 752

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

579 143 643

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

173 224 849

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

4 544 886

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

227 244 239

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

32 500 000

 

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

2 900 000

 

Výdaje celkem

636 240 531

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

2 900 000

 

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

2 900 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje Senátu Parlamentu ČR

636 240 531

 

v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

0

 

ostatní výdaje Senátu Parlamentu ČR

636 240 531

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

254 073 538

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

80 806 856

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

2 391 713

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

119 585 599

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

19 190 000

 

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

11 801 242

 

Výdaje celkem

1 544 645 653

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy 1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

11 801 242

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

6 197 877

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

4 103 365

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 500 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR

1 544 645 653

 

v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR

628 382 761

 

výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády

382 316 085

 

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

533 946 807

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

413 949 852

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

136 938 110

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

6618310

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

129 233 304

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

206 460 087

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3

67 946 412

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

67 946 412

 

v tom: institucionální podpora celkem 4

67 946 412

 

účelová podpora celkem4

0

 

podíl prostředků zahraničních programů 3

0

 

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích

0

 

Program protidrogové politiky

245 882 256

 

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

31 125 000

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské ume bez společné zemědělské politiky celkem

8 921 785

 

v tom: ze státního rozpočtu

2 723 908

 

podíl rozpočtu Evropské unie

6 197 877

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

4 827 488

 

v tom: ze státního rozpočtu

724 123

 

podíl prostředků finančních mechanismů

4 103 365

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

5 260 000

 

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

250 000 000

 

Výdaje celkem

2 120 190 270

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

250 000 000

 

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

250 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby

2 120 190 270

Průřezové ukazatele

 

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

423 000 000

 

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

1 099 792 700

 

Výdaje celkem

8 751 068 101

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

727 000 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

372 792 700

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

322 792 700

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

50 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí

8 751 068 101

 

v tom: transformační spolupráce

65 000 000

 

humanitární pomoc

420 000 000

 

příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí

1 514 816 458

 

podpora českého kulturního dědictví v zahraničí

36 000 000

 

zahraniční vysílání rozhlasu

28 500 000

 

vrcholné návštěvy

20 300 000

 

bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech

58 883 000

 

prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí

0

 

program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe

90 000 000

 

rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu

90 000 000

 

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

303 681 720

 

ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí

6 123 886 923

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

1 049 873 636

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

354 857 288

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

20 830 438

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

93 081 859

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

948 440 019

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

34 632 400

 

vtom: ze státního rozpočtu celkem

34 632 400

 

v tom: institucionální podpora celkem4

34 632 400

 

účelová podpora celkem4

0

 

podíl prostředků zahraničních programů3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

 

Institucionální podpora výzkumných organizací5

34 632 400

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

499 382 400

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

50 800 000

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

325 870 700

 

vtom: ze státního rozpočtu

3 078 000

 

podíl rozpočtu Evropské unie

322 792 700

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem

852 540 700

 

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

6 249 129 565

 

Výdaje celkem

89 144 944 795

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

100 000

 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

5 216 479 709

 

v tom: pojistné na důchodové pojištění

4 666 499 420

 

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

549 980 289

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 032 549 856

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

710 740 856

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

321 809 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Zajištění obrany ČR silami Armády ČR

62 660 878 335

 

Vytváření a rozvoj systému obrany státu

12 550 783 618

 

v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu

12 503 291 186

 

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

47 492 432

 

Zajištění strategického zpravodajství

4 220 900 006

 

Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil

899 106 694

 

Zajištění dávek důchodového pojištění

5 141 400 000

 

Zajištění dávek výsluhových náležitostí

3 044 800 000

 

Zajištění státní sportovní reprezentace

627 076 142

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

18 690 846 848

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

6 655 255 699

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

342 910 872

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

3 092 850 691

 

Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru

13 316 951 358

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

735 741 607

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

443 142 560

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

443 142 560

 

v tom: institucionální podpora celkem4

109 902 560

 

účelová podpora celkem4

333 240 000

 

podíl prostředků zahraničních programů3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

333 240 000

 

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5

0

 

Institucionální podpora výzkumných organizací5

98 268 560

 

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích5

8 534 000

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

 

Program sociální prevence a prevence kriminality

6 681 050

 

Program protidrogové politiky

743 280

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

786 000

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

795 522 260

 

v tom: ze státního rozpočtu

84 781 404

 

podíl rozpočtu Evropské unie

710 740 856

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl prostředků finančních mechanismů

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

27 426 752 618

 

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

850 000

 

Výdaje celkem

291 496 642

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

300 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

550 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

550 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu

291 496 642

 

v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu

290 844 802

 

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

651 840

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

163 334 434

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

55 207 040

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

3 150 247

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

161 913 996

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

20 915 965

 

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

8 073 485

 

Výdaje celkem

158 318 334

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

8 073 485

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

325 125

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

7 498 360

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

250 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv

158 318 334

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

93 962 858

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

31 591 352

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

1 729 174

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

86 058 758

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

382 500

 

v tom: ze státního rozpočtu

57 375

 

podíl rozpočtu Evropské unie

325 125

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

8 821 600

 

v tom: ze státního rozpočtu

1 323 240

 

podíl prostředků finančních mechanismů

7 498 360

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

5 500 000

 

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

6 496 763 688

 

Výdaje celkem

23 624 404 706

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy

50 300 000

 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

798 137 093

 

v tom: pojistné na důchodové pojištění

713 988 453

 

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

84 148 640

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

5 648 326 595

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

130 352 488

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

13 993 857

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

5 503 980 250

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy

12 745 758 888

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu

2 092 669 833

 

Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy

7 093 777 714

 

vtom: sociální dávky

859 697 748

 

výdaje na činnost celní správy

6 234 079 966

 

Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových

1 548 839 679

 

Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra

53 890 873

 

Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu

70 512 479

 

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

18 955 240

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

12 420 486 230

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2

4 161 442 563

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

245 454 126

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

1 613 113 813

 

Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru

2 498 959 587

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

8 150 358 274

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

102 927 600

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

450 000

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

158 409 352

 

v tom: ze státního rozpočtu

28 056 864

 

podíl rozpočtu Evropské unie

130 352 488

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

48 851 105

 

v tom: ze státního rozpočtu

34 857 248

 

podíl prostředků finančních mechanismů

13 993 857

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

1 038 693 434

 

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

626 231 345 244

 

Výdaje celkem

791 099 648 357

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy 1

755 000 000

 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

618 314 540 840

 

v tom: pojistné na důchodové pojištění

553 124 828 866

 

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

65 189 711 974

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

7 161 804 404

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

6 361 804 404

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6

800 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Dávky důchodového pojištění

556 371 358 755

 

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

68 074 396 710

 

Dávky nemocenského pojištění

49 700 000 000

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi

7 695 774 982

 

Dávky osobám se zdravotním postižením

3 720 000 000

 

Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě

181 000 000

 

Ostatní sociální dávky

1 500 000

 

Podpory v nezaměstnanosti

9 956 335 237

 

Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách

36 515 482 820

 

Aktivní politika zaměstnanosti celkem

1296 221 191

 

Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.

200 000 000

 

Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů

320 000 000

 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

9 980 000 000

 

Ostatní výdaje organizačních složek státu

17 002 861 561

 

Neinvestiční nedávkové transfery

28 737 457 901

 

Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti

1 344 000 000

 

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

3 259 200

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

9218 429 403

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

4 225 827 698

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

183 040 525

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

976 055 382

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

8 175 970 737

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

95 000 000

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

95 000 000

 

v tom: institucionální podpora celkem4

95 000 000

 

účelová podpora celkem4

0

 

podíl prostředků zahraničních programů 3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

 

Institucionální podpora výzkumných organizací5

94 700 000

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

 

Program protidrogové politiky

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

600 000

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

7 371 829 088

 

v tom: ze státního rozpočtu

1 010 024 684

 

podíl rozpočtu Evropské unie

6 361 804 404

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl prostředků finančních mechanismů

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

628 894 659

 

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

16 585 882 952

Výdaje celkem

95 651 367 361

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

20 000 000

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

9 638 398 734

v tom: pojistné na důchodové pojištění

8 622 259 513

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

1 016139 221

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

6 927 484 218

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

6 320 072 531

příjmy z prostředků finančních mechanismů

22 911 687

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

584 500 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje Policie ČR

49 565 906 327

Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR

13 813 561 103

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu

16 518 398 053

Výdaje na sportovní reprezentaci

283 371 835

Dávky důchodového pojištění

7 584 283 000

Ostatní sociální dávky

7 321 485 203

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

564 361 840

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

38 472 318 534

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

12 774 548 379

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

760 872 915

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

4 907 508 918

Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru

31 423 919180

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

1 712 217 365

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

652 501 120

v tom: ze státního rozpočtu celkem

652 501 120

v tom: institucionální podpora celkem4

102 280 341

účelová podpora celkem4

550 220 779

podíl prostředků zahraničních programů3

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

550 220 779

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5

0

Institucionální podpora výzkumných organizací5

95 280 341

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích5

0

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

Program sociální prevence a prevence kriminality

60 160 000

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č․ 240/2000 Sb.

235 000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

6 783 643 313

v tom: ze státního rozpočtu

463 570 782

podíl rozpočtu Evropské unie

6 320 072 531

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

31 825 637

v tom: ze státního rozpočtu

8 913 950

podíl prostředků finančních mechanismů

22 911 687

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

10 316 513 184

 

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

38 694 409 849

Výdaje celkem

23 002 917 960

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy

111 997 582

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

38 582 412 267

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

18 662 412 267

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

19 920 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Ochrana přírody a krajiny

1 936 440 000

Technická ochrana životního prostředí

3 431 000 000

Ochrana klimatu a ovzduší

3 831 573 870

Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR

9 664 026 130

Ostatní činnosti v životním prostředí

4 139 877 960

v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

11 081 280

ostatní činnosti

4 128 796 680

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

968 475 995

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

316 734 520

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

18 503 322

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

144 555 965

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

780 609 889

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3

296 154 363

v tom: ze státního rozpočtu celkem

296 154 363

v tom: institucionální podpora celkem 4

296 154 363

účelová podpora celkem 4

0

podíl prostředků zahraničních programů 3

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

Institucionální podpora výzkumných organizací5

295 741 363

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

3 000 000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

18 781 912 742

v tom: ze státního rozpočtu

119 500 475

podíl rozpočtu Evropské unie

18 662 412 267

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl prostředků finančních mechanismů

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

7 422 718 447

 

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

26 361322 058

 

Výdaje celkem

31326 464 059

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

1 700 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

26 359 622 058

 

v tom; příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

26 283 496 782

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

11 125 276

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

65 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28 611 125 571

 

v tom; Horská služba

250 000 000

 

ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch

28 361 125 571

 

Podpora bydlení

514 500 000

 

Územní plánování a stavební řád

107 985 949

 

Dotace Státnímu fondu podpory investic

909 000 000

 

Ostatní činnosti resortu

1 183 852 539

 

v tom; výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

34 833 200

 

ostatní provozní výdaje resortu

1 149 019 339

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

487 877 593

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

164 767 425

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

9 395 731

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

94 213 815

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

375 099 506

 

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

55 055 140

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

26 585 774 011

 

v tom; ze státního rozpočtu

302 277 229

 

podíl rozpočtu Evropské unie

26 283 496 782

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

13 088 560

 

v tom; ze státního rozpočtu

1 963 284

 

podíl prostředků finančních mechanismů

11 125 276

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

27 545 291 805

 

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

0

 

Výdaje celkem

4 669 819 125

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR

123 890 739

 

Dotace jiným subjektům

4 545 928 386

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

50 576 676

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

14 635 770

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

636 696

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

31 834 795

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

4 669 819 125

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

4 669 819 125

 

v tom: institucionální podpora celkem4

123 890 739

 

účelová podpora celkem4

4 545 928 386

 

podíl prostředků zahraničních programů3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

 

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích5

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

31 303 304 077

 

Výdaje celkem

93 334 498 292

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

171 332 333

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

31 131 971 744

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

27 711 971 744

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

3 420 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Podpora podnikání

62 406 865 124

 

Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu

2 411 332 333

 

v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu

1 300 000 000

 

ostatní výdaje určené na zahlazování

1 111 332 333

 

Další činnost resortu

2 327 088 073

 

v tom: výdaje spojené s další činností resortu

2 314 703 113

 

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

12 384 960

 

Dotace na obnovitelné zdroje energie

25 600 000 000

 

Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů

589 212 762

 

v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu

584 512 762

 

ostatní výdaje

4 700 000

 

Podpora průmyslových a jiných odvětví

0

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

1 045 115 019

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

351 122 927

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

19 813 357

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

140 079 543

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

855 077 968

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

5 948 946 334

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

1 448 946 334

 

v tom: institucionální podpora celkem4

546 732 442

 

účelová podpora celkem4

902 213 892

 

podíl prostředků zahraničních programů3

4 500 000 000

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

902 213 892

 

Institucionální podpora výzkumných organizací5

540 732 442

 

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích5

0

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

 

Program sociální prevence a prevence kriminality

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

27 792 193 659

 

v tom: ze státního rozpočtu

80 221 915

 

podíl rozpočtu Evropské unie

27 711971744

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl prostředků finančních mechanismů

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

10 873 690 100

 

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

48 755 701 913

Výdaje celkem

114 726 660 340

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

185 000 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

48 570 701 913

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

48 531 801 913

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

38 900 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Drážní a kombinovaná doprava

12 889 407 966

Pozemní komunikace

0

Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

95 635 096 000

v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR

44 450 096 000

ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

51 185 000 000

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

23 189 200

Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

6 178 967 174

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

545 719 043

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

184 453 043

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

10 805 658

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

62 948 926

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

477 333 875

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

97 662 864

v tom: ze státního rozpočtu celkem

97 662 864

v tom: institucionální podpora celkem4

97 662 864

účelová podpora celkem4

0

podíl prostředků zahraničních programů3

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

Institucionální podpora výzkumných organizací5

97 662 864

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

4 458 500

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

48 545 516 780

v tom: ze státního rozpočtu

13 714 867

podíl rozpočtu Evropské unie

48 531 801 913

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl prostředků finančních mechanismů

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

72 595 702 511

 

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

1 576 080 000

 

Výdaje celkem

730 764 017

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

30 000 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 546 080 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 546 080 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu

730 764 017

 

v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny

100 000 000

 

výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady

170 000

 

čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence

0

 

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

0

 

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu

630 594 017

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

313 054 788

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

105 601 268

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

5 974 480

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

0

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

298 724 011

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

68 855 000

 

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

43 407 150 412

Výdaje celkem

59 689 515 450

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

12 000 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

43 395 150 412

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

5 586 799 367

příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem

31 186 051045

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

6 622 300 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Podpora agrárního sektoru

42 197 990 045

v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu

40 336 490 045

ostatní výdaje

1 861 500 000

Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu

2 050 000 000

v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost

1 850 000 000

ostatní dotace

200 000 000

Podpora lesního hospodářství

3 583 000 000

Podpora vodního hospodářství

2 786 000 000

Podpora neziskovým organizacím

60 000 000

Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost

9 012 525 405

v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost

9 007 310 685

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

5 214 720

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

2 686 883 399

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

905 503 704

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

52 947 407

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

418 146 500

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

2 226 459 656

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

1 190 491760

v tom: ze státního rozpočtu celkem

1 190 491760

v tom: institucionální podpora celkem4

590 491760

účelová podpora celkem4

600 000 000

podíl prostředků zahraničních programů3

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

600 000 000

Institucionální podpora výzkumných organizací5

585 071 760

Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně

0

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

2 400 000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

5 628 851 624

v tom: ze státního rozpočtu

42 052 257

podíl rozpočtu Evropské unie

5 586 799 367

Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem

35 394 990 045

v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu

22 050 793 000

přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu

563 784 000

podpora venkova - ze státního rozpočtu

2 932 516 000

podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie

8 980 450 703

společná organizace trhu - ze státního rozpočtu

712 639 000

společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie

154 807 342

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

1 577 000 000

 

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

12 936 718 836

 

Výdaje celkem

251 937 602 949

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

700 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

12 936 018 836

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

12 805 820 470

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

15 999 766

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

114198 600

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Věda a vysoké školy

48 273 547 881

 

v tom: vysoké školy

28 601 676 980

 

výzkum, experimentální vývoj a inovace

19 671 870 901

 

Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací

190 255 220 027

 

Podpora činnosti v oblasti mládeže

381 266 938

 

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

7 369 040

 

Podpora činnosti v oblasti sportu

334 291 031

 

vtom: sportovní reprezentace

210 045 095

 

školní a vysokoškolský sport

124 245 936

 

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace

10 405 348 109

 

Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu

2 280 559 923

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

952 579 365

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

316 438 896

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

18 019 201

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

124 039 236

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

776 920 209

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

19 671 870 901

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

15 662 370 901

 

v tom: institucionální podpora celkem4

11 438 328 901

 

účelová podpora celkem4

4 224 042 000

 

podíl prostředků zahraničních programů3

4 009 500 000

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

718 846 643

 

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5

1 165 308 000

 

Institucionální podpora výzkumných organizací5

8 851 323 965

 

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích5

1 586 979 700

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

112 000 000

 

Program sociální prevence a prevence kriminality

34 829 000

 

Program protidrogové politiky

5 000 000

 

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

19 875 000

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

160 750

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

15 399 264 421

 

v tom: ze státního rozpočtu

2 593 443 951

 

podíl rozpočtu Evropské unie

12 805 820 470

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

18 823 255

 

v tom: ze státního rozpočtu

2 823 489

 

podíl prostředků finančních mechanismů

15 999 766

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

2 843 165 601

 

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

1 535 055 130

 

Výdaje celkem

16 417 349 618

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy 1

40 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 535 015 130

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

1 266 904 704

příjmy z prostředků finančních mechanismů

40 550 000

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

227 560 426

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem

511 240 978

Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

3 249 424 925

v tom: finanční náhrada

2 310 335 475

příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností

939 089 450

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury

417 661 541

v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny

18 687 200

výdaje na činnost úřadu

346 645 661

platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím

47 725 000

program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury

0

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

4 603 680

Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury

8 331 946 597

v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím

6 040 658 338

program péče o národní kulturní poklad a dědictví

300 000 000

rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

815 037 000

společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů

650 000

kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy

1 175 601 259

Kulturní služby, podpora živého umění

1 477 261 700

v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

300 000 000

kulturní aktivity

649 055 300

veřejné informační služby knihoven

38 206 400

rozvoj kulturního a kreativního sektoru

490 000 000

Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí

572 000 000

v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky

55 000 000

programy na záchranu a obnovu kulturních památek

517 000 000

Podpora kultury národnostních menšin

33 000 000

v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

2 000 000

podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin

31 000 000

 

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení

255 000 000

 

Státní fond kinematografie

1 567 313 877

 

v tom: dotace na filmové pobídky

1 370 000 000

 

ostatní dotace

197 313 877

 

Státní fond kultury České republiky

2 500 000

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

193 495 664

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

63 587 259

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

3 551 129

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

30 059 009

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

147 497 436

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

511 240 978

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

511 240 978

 

v tom: institucionální podpora celkem4

166 475 978

 

účelová podpora celkem4

344 765 000

 

podíl prostředků zahraničních programů3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

344 765 000

 

Institucionální podpora výzkumných organizací5

163 087 000

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

 

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

2 000 000

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

50 000

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

1 280 601 259

 

v tom: ze státního rozpočtu

13 696 555

 

podíl rozpočtu Evropské unie

1 266 904 704

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

50 650 000

 

v tom: ze státního rozpočtu

10 100 000

 

podíl prostředků finančních mechanismů

40 550 000

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

2 607 325 459

 

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

7 950 800 000

 

Výdaje celkem

20 652 805 178

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

30 000 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

7 920 800 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

6 861 929 400

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

8 870 600

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 050 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na státní správu

2 293 601 806

 

v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

3 259 200

 

ostatní výdaje na státní správu

2 290 342 606

 

Výzkum a vývoj ve zdravotnictví

1 825 748 318

 

Lůžková péče

1 558 886 998

 

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

5 910 866 371

 

Zdravotnické programy

8 324 081 460

 

Ostatní činnosti ve zdravotnictví

739 620 225

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

1 673 735 179

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

520 090 852

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

29 998 708

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

348 665 577

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

1 208 323 053

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

1 825 748 318

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

1 825 748 318

 

v tom: institucionální podpora celkem4

783 126 652

 

účelová podpora celkem4

1 042 621 666

 

podíl prostředků zahraničních programů3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

1 042 621 666

 

Institucionální podpora výzkumných organizací5

769 256 806

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

3 000 000

 

Program sociální prevence a prevence kriminality

0

 

Program protidrogové politiky

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

15 000 000

 

Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7

4 740 044 218

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

7 481 364 000

 

v tom: ze státního rozpočtu

619 434 600

 

podíl rozpočtu Evropské unie

6 861929 400

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

10 436 000

 

v tom: ze státního rozpočtu

1 565 400

 

podíl prostředků finančních mechanismů

8 870 600

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

8 234 561 000

 

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

3 890 423 537

 

Výdaje celkem

31 981 727 701

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

1 004 420 000

 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

1 396 363 426

 

v tom: pojistné na důchodové pojištění

1 240 220 551

 

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

156 142 875

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 489 640 111

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

224 766 238

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

23 461 873

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 241 412 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdajový blok - Výdaje justiční část

19 775 611 572

 

v tom: platy soudců

5 194 830 977

 

platy státních zástupců

1 739 131 524

 

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

34 803 920

 

ostatní výdaje justiční části

12 806 845 151

 

Výdajový blok - Výdaje vězeňská část

12 206 116 129

 

v tom: dávky důchodového pojištění

993 412 000

 

ostatní sociální dávky

984 927 000

 

ostatní výdaje vězeňské části

10 227 777 129

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

17 867 967 976

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

6 010 163 790

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

350 608 033

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

6 749 832 333

 

Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru

3 630 209 571

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

225 618 294

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

1 739 131 524

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

0

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

0

 

v tom: institucionální podpora celkem4

0

 

účelová podpora celkem4

0

 

podíl prostředků zahraničních programů3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

 

Institucionální podpora výzkumných organizací5

0

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

 

Program sociální prevence a prevence kriminality

11 645 000

 

Program protidrogové politiky

4 465 000

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

150 000

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

224 953 725

 

v tom: ze státního rozpočtu

187 487

 

podíl rozpočtu Evropské unie

224 766 238

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

29 912 323

 

v tom: ze státního rozpočtu

6 450 450

 

podíl prostředků finančních mechanismů

23 461 873

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

804 901 932

 

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

1 000 000

 

Výdaje celkem

160 431 506

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 000 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů

160 431 506

 

v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

0

 

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů

160 431 506

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

70 308 851

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

23 764 392

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

1 368 359

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

8 130 024

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

53 164 715

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

7 123 200

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

6 204 000

 

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

 

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

241 670 000

 

Výdaje celkem

203 310 666

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

80 000 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

161 670 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

5 670 000

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

156 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví

203 310 666

 

v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

651 840

 

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví

202 658 826

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

112 132 750

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

37 900 869

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

2 225 372

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

15 912 931

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

95 355 637

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

6 300 000

 

v tom: ze státního rozpočtu

630 000

 

podíl rozpočtu Evropské unie

5 670 000

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

9 400 000

 

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

99 959 563

 

Výdaje celkem

1 248 881 377

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

99 959 563

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

98 959 563

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu

1 248 881 377

 

v tom: výdaje na volby a referenda

5 000 000

 

výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů

16 107 484

 

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

3 205 840

 

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu

1 224 568 053

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

666 257 920

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

223 438 888

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

12 671 317

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

65 217 434

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

565 838 173

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

2 522 400

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

124 738 878

 

v tom: ze státního rozpočtu

25 779 315

 

podíl rozpočtu Evropské unie

98 959 563

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl prostředků finančních mechanismů

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

201 902 301

 

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

1 544 872 297

Výdaje celkem

3 676 053 492

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

1 200 000 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

344 872 297

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

64 872 297

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

280 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

3 676 053 492

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

2 059 904 346

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

696 250 000

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

41 208 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

131 185 546

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

1 925 304 891

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

0

v tom: ze státního rozpočtu celkem

0

v tom: institucionální podpora celkem

0

účelová podpora celkem

0

podíl prostředků zahraničních programů 3^

0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

0

Institucionální podpora výzkumných organizací

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

80 138 618

v tom: ze státního rozpočtu

15 266 321

podíl rozpočtu Evropské unie

64 872 297

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl prostředků finančních mechanismů

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

229 380 791

 

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

262 366 000

 

Výdaje celkem

168 367 979

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

260 150 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

2 216 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

2 216 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu

168 367 979

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

108 931 812

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

36 818 954

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

2 176 760

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

22 089 767

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

86 748 232

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

8 127 319

 

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

323 017 900

 

Výdaje celkem

287 169 827

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

303 017 900

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

20 000 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

20 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu

287 169 827

 

v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

0

 

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu

287 169 827

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

176 575 695

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

59 682 585

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

3 485 204

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

26 198 089

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

139 405 282

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

8 656 800

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

10 716 000

 

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

8 800 000

 

Výdaje celkem

245 063 537

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

3 800 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

5 000 000

 

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

5 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

245 063 537

 

v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

3 295 840

 

ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

241 767 697

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

142 560 287

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

48 185 376

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

2 811 142

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

19 805 357

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

111 994 148

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

8 757 600

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

30 000 000

 

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

0

 

Výdaje celkem

185 660 709

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů

102 011 742

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek

83 648 967

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

112 004 220

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

37 587 982

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

2 158 152

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

76 426 301

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

31 481 267

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

0

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

0

 

v tom: institucionální podpora celkem4

0

 

účelová podpora celkem4

0

 

podíl prostředků zahraničních programů3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl prostředků finančních mechanismů

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

0

 

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

0

 

Výdaje celkem

230 827 184

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

 

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu

230 827 184

 

v tom: platy soudců

39 463 200

 

ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu

191 363 984

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

116 000 562

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

39 208 190

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

2 302 791

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

75 576 362

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

25 361 952

 

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

0

 

Výdaje celkem

23 775 531

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady

23 775 531

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

13 428 691

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

4 538 898

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

157 542

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

7 827 091

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

150 000

 

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

0

 

Výdaje celkem

7 081 401 581

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Infrastruktura výzkumu

7 081 401 581

 

Programy výzkumu

0

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

52 501 092

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

17 745 369

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

855 787

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

42 789 352

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

7 081 401 581

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

7 081 401 581

 

v tom: institucionální podpora celkem4

7 081 401 581

 

účelová podpora celkem4

0

 

podíl prostředků zahraničních programů3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

 

Institucionální podpora výzkumných organizací5

5 569 825 608

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

430 352

 

v tom: ze státního rozpočtu

430 352

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl prostředků finančních mechanismů

0

 

Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

0

 

Výdaje celkem

5 044 366 271

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury

168 632 933

Dotace do oblasti sportu

4 875 733 338

v tom: rozvoj a podpora sportu

3 222 921081

sportovní reprezentace

1423 812 257

podpora významných sportovních akcí

229 000 000

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

42 700 958

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

14 170 370

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

772 451

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

8 400 000

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

30 222 558

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

v tom: ze státního rozpočtu

0

podíl rozpočtu Evropské unie

0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

60 888 643

 

Ukazatele kapitoly 363 Nejvyšší stavební úřad

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

0

 

Výdaje celkem

0

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího stavebního úřadu

0

 

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

0

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

0

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

0

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

0

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

0

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

0

 

 

Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

0

 

Výdaje celkem

31 525 193

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

31 525 193

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

15 314 472

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

5 176 292

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

292 289

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

1 664 207

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

6 170 265

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

6 780 000

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

6 589 400

 

 

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

5 500 000

 

Výdaje celkem

66 475 410

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

4 000 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 500 000

 

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 500 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem

66 475 410

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

38 394 663

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

12 977 396

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

445 907

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

1 632 907

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

20 662 460

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

658 000

 

Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

0

 

Výdaje celkem

22 048 101

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

22 048 101

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

14 586 482

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

4 930 231

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

285 730

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

3 078 909

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

11 207 573

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

0

 

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

45 000 000

 

Výdaje celkem

2 537 924 271

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

45 000 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

45 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Civilní připravenost na krizové stavy

2 531 004 271

 

Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

6 920 000

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

198 026 138

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2

66 932 834

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

3 963 373

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

102 705 008

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

93 963 601

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

2 530 604 271

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl prostředků finančních mechanismů

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

200 212 300

 

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

235 361 000

 

Výdaje celkem

458 870 085

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

234 961 000

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

400 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

400 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

458 870 085

 

v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí

455 772 085

 

výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy

0

 

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

3 098 000

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

145 544 269

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

49 193 962

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

2 890 872

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

13 328 000

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

131 215 569

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

0

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

0

 

v tom: institucionální podpora celkem4

0

 

účelová podpora celkem 4

0

 

podíl prostředků zahraničních programů3

0

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

0

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

5 300 000

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl prostředků finančních mechanismů

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

195 409 484

 

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

71 809 998

 

Výdaje celkem

473 466 158

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy1

0

 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

71 599 998

 

v tom: pojistné na důchodové pojištění

64 304 633

 

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

7 295 365

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

210 000

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

210 000

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů

396 402 858

 

Sociální dávky

77 063 300

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

255 169 915

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

85 830 340

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

5 061 818

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

28 220 659

 

Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru

224 870 216

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Zahraniční rozvojová spolupráce

0

 

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

0

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0

 

v tom: ze státního rozpočtu

0

 

podíl rozpočtu Evropské unie

0

 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem

9 964 000

 

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

 

v Kč

Souhrnné ukazatele

 

 

Příjmy celkem

667 972 614

 

Výdaje celkem

5 664 987 717

Specifické ukazatele - příjmy

 

 

Daňové příjmy

0

 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

667 972 614

 

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

658 472 651

 

příjmy z prostředků finančních mechanismů

9 499 963

 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0

Specifické ukazatele - výdaje

 

 

Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR

246 750 502

 

Dotace jiným subjektům

5 418 237 215

Průřezové ukazatele

 

 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

90 803 838

 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2

30 691 697

 

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

1 683 800

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

84 190 003

 

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0

 

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3

5 664 987 717

 

v tom: ze státního rozpočtu celkem

4 997 015 103

 

v tom: institucionální podpora celkem4

216 777 888

 

účelová podpora celkem4

4 780 237 215

 

podíl prostředků zahraničních programů3

667 972 614

 

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5

4 780 237 215

 

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

662 167 903

 

v tom: ze státního rozpočtu

3 695 252

 

podíl rozpočtu Evropské unie

658 472 651

 

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

11 064 809

 

v tom: ze státního rozpočtu

1 564 846