Čekejte, prosím...
A A A
1059/2021 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 22. listopadu 2021 č. 1059

 

o pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19

za účelem jejich poskytnutí školám

 

Vláda

schvaluje

pořízení potřebného počtu sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 určených pro samoodběr a sebetestování v celkovém cílovém objemu nejvýše

13 790 000 kusů, a to za účelem zajištění preventivního testování dětí a žáků v základním vzdělávání a žáků v prezenční formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje či bude upravovat screeningové testování dětí a žáků v základních a středních školách a konzervatořích, a to prostřednictvím centralizovaného nákupu, kdy centrálním zadavatelem bude Správa státních hmotných rezerv a pověřujícím zadavatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

případné využití ustanovení § 222 odst․ 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na jehož základě dojde k uzavření dodatku ke Kupní smlouvě ze dne 29. července 2021, uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (jako pověřujícím zadavatelem) a vítězným uchazečem, společností BATIST Medical a.s., za účelem navýšení předmětu plnění, resp. navýšení počtu sad stejných či odpovídajících antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 v celkové výši 7 925 400 Kč odpovídající 10 % původní ceny závazku,

použití prostředků Fondu solidarity Evropské unie na úhradu sad antigenních testů podle bodu I/1 a 2 tohoto usnesení do výše zbývající disponibilní alokace,

zjednodušení způsobu vykázání účetního převodu antigenních testů v účetnictví a výkaznictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není povinno vykazovat IČO přebírajících škol a školských zařízení;

konstatuje,

že převod sad antigenních testů uvedených v bodě I/1 a 2 tohoto usnesení na konečné uživatele bude realizován v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích („ZMS“) ve veřejném zájmu bezúplatně,

že v případě hospodaření podle rozpočtového provizoria v roce 2022 bude nezbytné promítnout do ukazatelů rozpočtového provizoria kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostředky Fondu solidarity Evropské unie nezbytné pro úhradu sad antigenních testů podle bodu I/1 tohoto usnesení;

 

povoluje výjimku Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy z podmínky trvalé nepotřebnosti sad antigenních testů uvedených v bodě I/1 a 2 tohoto usnesení ve smyslu § 21 odst. 2 ZMS;

ukládá

ministru zdravotnictví stanovit požadované parametry konkrétních sad antigenních testů vhodných pro provádění testování podle bodu I/1 tohoto usnesení a neprodleně, nejpozději do 22. listopadu 2021 je sdělit předsedovi Správy státních hmotných rezerv a ministru školství, mládeže a tělovýchovy,

ministru školství, mládeže a tělovýchovy potvrdit předsedovi Správy státních hmotných rezerv přesný počet požadovaných shora uvedených sad antigenních testů a harmonogram dodávek k naplnění účelu podle bodu I/1 tohoto usnesení, a to nejpozději 22. listopadu 2021,

ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví zaslat předsedovi Správy státních hmotných rezerv do 25. listopadu 2021 seznam osob určených do hodnotící komise pro vyhodnocení nákupu antigenních testů,

ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí předložit členům vlády návrh finančního zabezpečení nákupu sad antigenních testů podle bodu I/1 tohoto usnesení v případě nedostačující příslušné zbývající alokace prostředků Fondu solidarity Evropské unie,

ministru školství, mládeže a tělovýchovy vést jednání se společností BATIST Medical a.s. směřující k případnému uzavření dodatku ke Kupní smlouvě ze dne 29. července 2021, uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

a společností BATIST Medical a.s., podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu uvedeném v bodě I/1 tohoto usnesení,

1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit součinnost při distribuci shora uvedených antigenních testů prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR,

hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy zajistit součinnost při distribuci testů;

pověřuje Správu státních hmotných rezerv centralizovaným nákupem shora uvedených sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 pro potřeby preventivního plošného testování podle technické specifikace Ministerstva zdravotnictví a požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s termínem vyhlášení veřejné zakázky nejpozději dne 23. listopadu 2021.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,

místopředsedkyně vlády a ministryně financí,

ministři školství, mládeže a tělovýchovy,

zdravotnictví,

předseda Správy státních hmotných rezerv,

hejtmani, primátor hlavního města Prahy

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády