Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

106/1953 Sb. znění účinné od 31. 12. 1953 do 31. 3. 1964

106

 

ZÁKON

ze dne 22. prosince 1953

o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Účel zákona.

Účelem zákona je umožnit a zajistit v rámci státního plánu rozvoje národního hospodářství stálé zlepšování bytových podmínek pracujících a finačně zajistit bytovou výstavbu a řádné hospodaření s bytovým majetkem. V souladu s potřebami budování socialistického hospodářství zajišťuje stát výstavbu vhodných a zdravých bytů pro pracující. Stát též podporuje individuální výstavbu rodinných domků pro vlastní bydlení pracujících.

Část I.

O bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku. (§ 2-13)

§ 2.

Bytový majetek.

Bytovým majetkem podle tohoto zákona jsou nemovitosti sloužící výhradně nebo převážně bytovým účelům, jakož i jejich součásti a příslušenství.

§ 3.

Bytová výstavba.

(1)

Bytovou výstavbu ve svých obvodech organisují národní výbory.

(2)

Bytovou výstavbu provádějí socialistické právnické osoby, zejména národní podniky a podniky místního průmyslu a komunálního hospodářství, pro ubytování svých zaměstnanců; národní výbory pak a bytová družstva také pro ubytování ostatních pracujících. Bytovou výstavbu mohou provádět též ústřední úřady a jiné orgány státní správy.

(3)

Výstavbu rodinných domků pro vlastní bydlení mohou provádět též jednotlivci; při výstavbě těchto domků poskytuje stát pracujícím pomoc.

§ 4.

Hospodaření s bytovým majetkem.

(1)

Správci národního bytového majetku, jakož i vlastníci (poživatelé) ostatního bytového majetku jsou povinni hospodařit s ním s péčí řádného hospodáře, zejména včas zajišťovat a provádět generální a běžné opravy.

(2)

Pokud není stanoveno jinak, hospodaří socialistické právnické osoby a státní orgány s národním bytovým majetkem podle předpisů, které pro ně platí při hospodaření s ostatním národním majetkem․

§ 5.

Odpovědnost.

(1)

Jednotliví ministři a vedoucí ústředních úřadů odpovídají v oboru své působnosti za bytovou výstavbu a za hospodaření s národním bytovým majetkem.

(2)

Ministr místního hospodářství a národní výbory odpovídají za bytovou výstavbu a za hospodaření s bytovým majetkem, který patří k bytovému hospodářství národních výborů.

(3)

Ministr místního hospodářství a národní výbory odpovídají dále za dozor na bytovou výstavbu socialistických právnických osob, jejichž majetek není ve státním vlastnictví, a na výstavbu bytového majetku osobního, jakož i za dozor na hospodaření s ním a na hospodaření s bytovým majetkem soukromým; dále odpovídají za dozor při zajišťování a provádění běžných a generálních oprav u veškerého bytového majetku.

Bytové hospodářství národních výborů; zřízení místních bytových správ.

§ 6.

(1)

K bytovému hospodářství národního výboru patří bytový majetek, který byl podle předpisů o tom platných svěřen národnímu výboru nebo jím převzat do správy.

(2)

Národní výbory zruší bytové komunální podniky a převezmou správu jejich bytového majetku. Rovněž převezmou správu bytového majetku dosavadních bytových hospodářství komunálních podniků. Pokud práva a závazky zrušených podniků nepřevedou souhrnně na jiný subjekt, provedou likvidaci těchto podniků, řídíce se směrnicemi ministerstva místního hospodářství vydanými v dohodě s ministerstvem financí.

§ 7.

(1)

Vláda stanoví, za kterých podmínek v městech a obcích městského typu místní národní výbor zřídí pro řízení svého bytového hospodářství místní bytovou správu. Ke zřízení místní bytové správy je třeba souhlasu krajského národního výboru.

(2)

V ostatních případech spravují národní výbory bytový majetek, patřící k jejich bytovému hospodářství, v rámci svého ostatního hospodářství.

§ 8.

Úkoly místních bytových správ.

(1)

Úkolem místní bytové správy je pečovat za široké účasti pracujících, aby bytový majetek sloužil co nejlépe svému společenskému poslání.

(2)

Místní bytová správa řídí bytové hospodářství národního výboru a zároveň vykonává dozor nad ostatním bytovým majetkem v obci, pečujíc při tom o provádění jeho běžných a generálních oprav.

§ 9.

Domovní správy.

(1)

K výkonu správy a zajišťování běžných a generálních oprav a stavebních úprav bytového majetku zřizuje si místní bytová správa pro skupiny domů domovní správy.

(2)

Zřizování domovních správ přísluší místní bytové správě pro bytový majetek, jehož správa a udržování náleží do působnosti národních výborů.

(3)

Socialistické právnické osoby, po případě úřady a orgány státní správy mohou zřizovat domovní správy pro bytový majetek, který spravují; mohou též výkonem správy tohoto majetku pověřit ve vzájemné dohodě místní bytovou správu podle směrnic, které vydá ministerstvo místního hospodářství v dohodě s ministerstvem financí a zúčastněnými ministerstvy.

§ 10.

Technické složky bytového hospodářství a údržbářská služba.

(1)

Ve městech, kde práce na generálních i běžných opravách a jiných technických službách pro bytové hospodářství dosahují značných rozměrů a nákladů, může ministr místního hospodářství v dohodě s ministrem financí začlenit jako technické složky bytového hospodářství do soustavy bytových správ a jim podřídit podniky komunálního hospodářství, po případě rozpočtové organisace národního výboru, sloužící převážně potřebám bytového hospodářství.

(2)

U větších domovních správ může místní bytová správa zavést službu pohotovostních údržbářů k rychlému odstraňování drobných poškození bytového majetku.

§ 11.

Účast pracujících.

K zajištění kontroly a pomocí širokých mas občanstva při plnění úkolů bytových a domovních správ budou při domovních správách vytvořeny občanské komise (komise pro údržbu, komise hospodářsko-finanční, komise osvětová a pod.).

§ 12.

Okresní a krajské bytové správy.

(1)

Podle potřeby může okresní národní výbor zřídit se souhlasem krajského národního výboru okresní bytovou správu.

(2)

Krajský národní výbor zřídí krajskou bytovou správu.

§ 13.

Prováděcí předpisy.

(1)

Vláda upraví podrobnosti o právním postavení, organisaci a úkolech bytových a domovních správ.

(2)

Vláda také

1.

blíže vymezí pojem bytového majetku a stanoví, který bytový majetek nebo v jakém rozsahu je určitý bytový majetek vyňat z působnosti tohoto zákona;

2.

učiní opatření, podle něhož by byl umožněn postupný převod domovnických prací v domech na stálé zaměstnance domovních správ, a určí povinnosti nájemníků, pokud jde o správu domu nebo o provádění drobných oprav v bytech;

3.

vydá předpisy o způsobu ochrany obytných domů při obraně vlasti;

4.

určí, jaká opatření lze učinit, jestliže stavebníci nepokračují řádně v bytové výstavbě nebo obnově;

5.

stanoví, za jakých podmínek lze zrušovat bytová sdružení a převádět jejich bytový majetek na stát nebo na některé okresní bytové družstvo se současnou úpravou právních poměrů vyplývajících z členství ve zrušeném sdružení.

(3)

Národní výbory mohou vydávat všeobecně závazné předpisy, jimiž se upravuje občanské soužití obyvatelů v obytných domech (domovní řády) a povinnost čištění chodníků, podle směrnic ministra místního hospodářství.

Část II.

Financování bytové výstavby a hospodaření s bytovým majetkem. (§ 14-19)

§ 14.

Národní bytový majetek.

Hospodaření s národním bytovým majetkem a jeho výstavba se financují, pokud není stanoveno jinak, podle předpisů, podle nichž je financována socialistická právnická osoba nebo státní orgán, které spravují bytový majetek nebo provádějí bytovou výstavbu.

§ 15.

Družstevní bytový majetek.

Bytová družstva hradí náklady na hospodaření se svým bytovým majetkem, na jeho výstavbu a na generální opravy zásadně z vlastních prostředků. na bytovou výstavbu a generální opravy může jim být poskytnut dlouhodobý úvěr.

§ 16.

Osobní bytový majetek.

Jednotlivci hradí náklady na stavbu a opravy svých rodinných domků zásadně z vlastních prostředků. K úhradě nákladů na stavbu rodinných domků může jim být poskytnut dlouhodobý úvěr.

§ 17.

Bytový majetek ve správě domovních správ.

(1)

Hospodaření s bytovým majetkem národním, který spravují domovní správy, financuje se podle § 5 zákona č. 83/1952 Sb., o rozpočtech národních výborů. Podrobnosti upraví vláda.

(2)

Vláda upraví také hospodaření s jiným bytovým majetkem než národním, který spravují domovní správy; při tom může stanovit, že soukromí vlastníci, kteří užívají vlastního bytového majetku spravovaného domovní správou jako národním správcem, jsou povinni přispívat, pokud nestačí jeho výnos, na úhradu provedených oprav a jiných nákladů skutečně vynaložených na tento majetek národní správou, a to až do výše, jež odpovídá v místě obvyklému nájemnému z objektů jimi užívaných.

§ 18.

Soukromý bytový majetek.

(1)

Náklady na běžné a generální opravy a na stavební údržbu bytového majetku v soukromém vlastnictví hradí vlastník (poživatel) zásadně z vlastních prostředků.

(2)

U soukromého bytového majetku, jehož vlastníci jsou podle zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani, povinni odvádět nájemné peněžnímu ústavu, hradí se náklad na běžné a generální opravy a na stavební úpravy též z částek, které převedou peněžní ústavy ze zvláštního účtu nájemného na účet oprav.

§ 19.

Poskytování úvěrů a podpor a zajištění placení nájemného.

Vláda

1.

stanoví podmínky pro poskytování dlouhodobých úvěrů bytovým družstvům ( § 15) a jednotlivcům na osobní bytový majetek ( § 16);

2.

stanoví, že může být poskytnuta podpora bytovým družstvům na úhradu provozních nákladů a jednotlivcům na úhradu nákladů spojených se stavbou rodinných domků, jakož i podmínky těchto podpor;

3.

upraví právní poměry mezi národními podniky a vlastníky rodinných domků, jejichž výstavba nebo obnova byla financována Fondem bytového hospodářství;

4.

stanoví, jaké penále mohou požadovat subjekty socialistického sektoru jako pronajimatelé bytového majetku na dlužné nájemné, jež se stalo splatným po účinnosti tohoto zákona.

Část III.

Zrušení Fondu bytového hospodářství a vypořádání podpor na bytovou výstavbu a obnovu. (§ 20-22)

§ 20.

(1)

Fond bytového hospodářství (dále jen "Fond") se zrušuje.

(2)

Dnem zrušení Fondu přecházejí na stát práva a závazky podle zákona č. 41/1947 Sb., o státní podpoře na obytné stavby, a podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění předpisů tyto zákony měnících a doplňujících, jakož i podle § 19 nařízení sboru pověřenců č. 128/1945 Sb. n. SNR, o výstavbě měst a obcí na Slovensku. Týmž dnem přechází na stát rovněž právo na úhradu z důvodů podpor poskytnutých na bytovou výstavbu před rokem 1945.

(3)

Vláda upraví vypořádání ostatních práv a závazků Fondu, jakož i vypořádání ostatních právních poměrů, jež vyplynou z jeho zrušení.

(4)

Likvidační přebytky Fondu se odvedou do státního rozpočtu.

§ 21.

Vláda stanoví,

1.

které podpory poskytnuté na bytovou výstavbu a obnovu a v jakém rozsahu se zrušují, jakož i některé náhrady, za jakých podmínek, v jakém rozsahu a jakým způsobem budou vybírány od vlastníků domů vystavěných s podporou státu;

2.

za jakých podmínek a v jakém rozsahu lze ještě poskytnout podporu na bytovou obnovu.

§ 22.

Příslušné částky záloh poskytnutých na obnovu rodinných domků a zemědělských usedlostí na Slovensku z veřejných prostředků považují se za podpory poskytnuté podle zákona č. 86/1946 Sb. ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a podle § 19 nařízení sboru pověřenců č. 128/1945 Sb. n. SNR.

Část IV.

Společná a závěrečná ustanovení. (§ 23-25)

§ 23.

[Zrušovací ustanovení]

Zrušují se předpisy, které odporují tomuto zákonu, zejména zákon č. 110/1950 Sb., o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství.

§ 24.

Opatření učiněná před počátkem účinnosti tohoto zákona ve shodě s ním považují se za učiněná podle tohoto zákona.

§ 25.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministr místního hospodářství a ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Kyselý v. r.