Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

552/2004 Sb. znění účinné od 5. 11. 2004 do 31. 3. 2012

552

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2004

o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního

systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 67e odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 156/2004 Sb.:

§ 1

(1)

Zdravotnické zařízení předává požadované osobní a další údaje do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení registrů (dále jen „údaje“) v elektronické podobě podle závazného standardu pro příslušný registr1 formou

a)

datové zprávy se zabezpečeným protokolem přenosu dat prostřednictvím vzdáleného přístupu na určenou elektronickou adresu ve veřejné datové síti, nebo

b)

datového souboru na nosiči dat, a to osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, který opatří odesílateli potvrzení prokazující dodání poštovní zásilky2.

(2)

Ve výjimečných případech po dohodě se správcem Národního zdravotnického informačního systému může zdravotnické zařízení předávat údaje v listinné podobě, a to postupem podle odstavce 1 písm. b).

(3)

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Zrušuje se vyhláška č. 470/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:

doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

Příloha

Okruh zdravotnických zařízení předávajících požadované osobní a další údaje do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů, periodicita a lhůty předání

1.

Národní onkologický registr

1.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení, které stanovilo diagnózu, a každé zdravotnické zařízení, které odpovídá za léčení a dispenzarizaci onemocnění ze skupiny diagnóz zhoubné novotvary [kódy C00 - C97 podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10 revize (dále jen „MKN-10“)],3 onemocnění hodnocené jako novotvary in sítu (MKN-10: kódyD00 - D09) a novotvary nejistého nebo neznámého chování (MKN-10: kódy D37 - D48).

1.2.

Periodicita a lhůty předání údajů:

Údaje související s nově diagnostikovaným onemocněním se předávají do 30 dnů od stanovení diagnózy; údaje o léčbě a dispenzarizaci pacienta se předávají po 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 roku dispenzarizace a dále v intervalech 5 let a při úmrtí pacienta.

2.

Národní registr hospitalizovaných

2.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení ústavní péče s výjimkou lázeňských léčeben a ozdravoven, ve kterém došlo k ukončení poskytování ústavní péče pacientovi.

2.2.

Periodicita a lhůty předání údajů

Údaje se předávají po ukončení hospitalizací za každý kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce.

3.

Národní registr rodiček

3.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje

Každé zdravotnické zařízení, ve kterém došlo k porodu, nebo které provedlo poporodní ošetření rodičky.

3.2.

Periodicita a lhůty předání údajů

Údaje se předávají po propuštění ze zdravotnického zařízení za každý kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce.

4.

Národní registr novorozenců

4.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení, které provedlo porod, nebo ve kterém byla novorozenci poskytnuta ústavní péče.

4.2.

Periodicita a lhůty předání údajů:

Údaje se předávají po propuštění ze zdravotnického zařízení za každý kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce.

5.

Národní registr vrozených vad

5.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla vrozená vada plodu nebo dítěte diagnostikována.

5.2.

Periodicita a lhůty předání údajů:

Za každý kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce.

6.

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

6.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení, k němuž má lékař, zubní lékař nebo farmaceut pracovní nebo obdobný poměr, a dále každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem na základě registrace podle zvláštního právního předpisu.5

6.2.

Periodicita a lhůty předání údajů

Jedenkrát za kalendářní rok vždy stav údajů k 31. prosinci, a to do 10. března následujícího kalendářního roku.

7.

Národní registr potratů

7.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byl potrat proveden, nebo ve kterém byla ženě v souvislosti s potratem poskytnuta zdravotní péče.

7.2.

Periodicita a lhůty předání údajů

Za každý kalendářní měsíc, a to do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

8.

Národní registr cévní chirurgie

8.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla pacientovi provedena cévně rekonstrukční operace.

8.2.

Periodicita a lhůty předání údajů

Údaje se předávají do 30 dnů od ukončení ústavní péče poskytnuté pacientovi, jemuž byla provedena cévně rekonstrukční operace.

9.

Národní kardiochirurgický registr

9.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla pacientovi provedena kardiochirurgická operace.

9.2.

Periodicita a lhůty předání požadovaných údajů

Údaje se předávají do 30 dnů od ukončení ústavní péče poskytnuté pacientovi, jemuž byla provedena kardiochirurgická operace.

10.

Národní registr kloubních náhrad

10.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla pacientovi provedena implantace umělé kloubní náhrady.

10.2.

Periodicita a lhůty předání požadovaných údajů:

Údaje se předávají do 30 dnů od ukončení ústavní péče poskytnuté pacientovi, jemuž byla provedena implantace umělé kloubní náhrady.

11.

Národní registr nemocí z povolání

11.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení příslušné podle zvláštního právního předpisu k uznávání nemoci z povolání.

11.2.

Periodicita a lhůty předání údajů:

Údaje za každou uznanou nemoc z povolání a ohrožení nemocí z povolání se předávají do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém se stal posudek o uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemoci z povolání platným nebo rozhodnutí o něm nabylo právní moci.

12.

Národní registr kardiovaskulárních intervencí

12.1.

Okruh zdravotnických zařízen předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla pacientovi provedena kardiovaskulární intervence.

12.2.

Periodicita a lhůty předání údajů:

Údaje se předávají do 30 dnů po provedení kardiovaskulární intervence pacientovi.

13.

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

13.1.

Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje:

Každé zdravotnické zařízení poskytující substituční léčbu, a to se souhlasem pacienta.

13.2.

Periodicita a lhůty předání údajů

Údaje se předávají do 24 hodin po podání první dávky substituční látky a do 24 hodin po ukončení nebo změně substituční léčby.Poznámky pod čarou:

§ 67d odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb․, ve znění zákona č. 156/2004 Sb.

Vyhláška č. 286/2004 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).

Sdělení Českého statistického úřadu č 495/2003 Sb., o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 67d odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb․, ve znění zákona č. 156/2004 Sb.

2

Vyhláška č. 286/2004 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).

3

Sdělení Českého statistického úřadu č 495/2003 Sb., o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).

5

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.