Čekejte, prosím...
A A A
146/2019 Sb. znění účinné od 1. 3. 2020

Ustanovení čl. I bodů 2 a 26 nabývají účinnosti dnem 22. července 2019,

Ustanovení čl. I bodů 3, 11 až 20, 22, 23 a 25 nabývají účinnosti dnem 1. března 2020.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 146/2019 Sb.

1.3.2020

nařízením č. 146/2019 Sb.

22.7.2019

146

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. června 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení.“.

 

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.“.

 

3.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/170 ze dne 16․ listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory.“.

 

4.

V příloze č. 2 položka 6 a) zní: „

6 a)

Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění a pozinkované oceli, obsahující až 0,35 % hmotnostních olova

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) ah), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

 

 

b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

“.

 

5.

V příloze č. 2 se za položku 6 a) vkládá nová položka 6 a)-I, která zní: „

6 a)-I

Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění, obsahující až 0,35 % hmotnostních olova, a v součástech z oceli kusově žárově pozinkované, obsahujících až 0,2 % hmotnostní olova

Platnost do 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

“.

 

6.

V příloze č. 2 položka 6 b) zní: „

6 b)

Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku, obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) ah), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

7.

V příloze č. 2 se za položku 6 b) vkládají nové položky 6 b)-I a 6 b)-II, které znějí:

6 b)-I

Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku, obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova, za předpokladu, že pochází z recyklace olovnatého hliníkového šrotu

Platnost do 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

6 b)-II

Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku pro účely strojního obrábění obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova

Platnost do 18. května 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

“.

 

8.

V příloze č. 2 položka 6 c) zní: „

6 c)

Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

9.

V příloze č. 2 položka 7 a) zní: „

7 a)

Olovo v pájkách s vysokým bodem tavení, například slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití, na něž se vztahuje položka 24 této přílohy,

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) ah), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. písm. j).

“.

 

10.

V příloze č. 2 položka 7 c)-I zní: „

7 c)-I

Olovo, obsažené ve skleněných nebo keramických částech elektrických a elektronických dílů, kromě dielektrických keramických částí kondenzátorů, například v piezoelektrických přístrojích, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití, na něž se vztahuje položka 34 této přílohy,

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) ah), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické a zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

11.

V příloze č. 2 položka 7 c)-II zní: „

7 c)-II

Olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší

Nevztahuje se na použití spadající pod položky 7 c)-I a 7 c)-IV této přílohy.

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) ah), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

“.

 

12.

V příloze č. 2 položka 7 c)-IV zní: „

7 c)-IV

Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

13.

V příloze č. 2 položka 8 b) zní: „

8 b)

Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

14.

V příloze č. 2 se za položku 8 b) vkládá nová položka 8 b)-I, která zní: „

8 b)-I

Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech používaných:

a) v jističích,

b) v řídicích zařízeních pro snímání teploty,

c) v tepelných chráničích motorů, s výjimkou hermetických tepelných chráničů motorů,

d) ve spínačích střídavého proudu

1. pro jmenovitý střídavý proud 6 A a vyšší při jmenovitém střídavém napětí 250 V a vyšším, nebo

2. pro jmenovitý střídavý proud 12 A a vyšší při jmenovitém střídavém napětí 125 V a vyšším,

e) ve spínačích stejnosměrného proudu pro jmenovitý stejnosměrný proud 20 A a vyšší při jmenovitém stejnosměrném napětí 18 V a vyšším a

f) ve spínačích pro použití při frekvenci napájecího napětí ≥ 200 Hz.

 

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

Platnost do 21. července 2021.

 

“.

 

15.

V příloze č. 2 položka 15 zní: „

15

Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

16.

V příloze č. 2 se za položku 15 vkládá nová položka 15 a), která zní: „

15 a)

Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“,-jedná-li se o:

a) výrobní technologie 90 nm nebo více,

b) jediný čip s plochou 300 mm2 nebo větší při použití jakékoli výrobní technologie (nm), nebo

c) pouzdra s vrstvenými čipy, v nichž čip má plochu 300 mm2 nebo větší anebo křemíkové vložky mají plochu 300 mm2 nebo větší.

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

Platnost do 21. července 2021.

“.

 

17.

V příloze č. 2 položka 18 b) zní: „

18 b)

Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory, jako je například BSP (BaSi2O5:Pb)

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

18.

V příloze č. 2 se za položku 18 b) vkládá nová položka 18 b)-I, která zní

18 b)-I

Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, obsahujících luminofory, jako je například BSP (BaSi2O5: Pb), jsou-li používány ve zdravotnickém fototerapeutickém vybavení

Platnost do 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. d) ag), s výjimkou použití, na něž se vztahuje položka 34 přílohy č. 3.

“.

 

19.

V příloze č. 2 položka 21 zní: „

21

Olovo a kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo sodnovápenaté sklo

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:

a) 21. července 2021 pro

elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

20.

V příloze č. 2 se za položku 21 vkládají nové položky 21 a) až 21 c), které znějí:

21 a)

Kadmium používané k zajištění filtračních funkcí v barevně potištěném skle, které tvoří součást systémů vizualizace v displejích a ovládacích panelech EEZ

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití spadajících do položek 21 b) nebo 39 této přílohy.

Platnost do 21. července 2021.

21 b)

Kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo sodnovápenaté sklo

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití spadajících do položek 21 a) nebo 39 této přílohy.

Platnost do 21. července 2021.

21 c)

Olovo v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na jiné než borosilikátové sklo

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

Platnost do 21. července 2021.

“.

 

21.

V příloze č. 2 položka 24 zní: „

24

Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) ah), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

 

“.

 

22.

V příloze č. 2 položka 29 zní: „

29

Olovo v křišťálovém skle podle přílohy [(kategorie 1, 2, 3 a4) směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické >prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j)

“.

 

23.

V příloze č. 2 položka 32 zní: „

32

Oxid olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro argonové a kryptonové laserové trubice

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

24.

V příloze č. 2 položka 34 zní: „

34

Olovo v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů

Vztahuje se na všechny kategorie. Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) ah), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pod § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídící přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

25.

V příloze č. 2 položka 37 zní: „

37

Olovo v pokovené vrstvě vysokonapěťových diod s pouzdrem ze skla na bázi borátu zinečnatého

Platnost do:

a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),

b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

26.

V příloze č. 2 se doplňuje položka 42, která zní: „

42

Olovo v ložiscích a pouzdrech motorů s vnitřním spalováním poháněných naftou nebo plynným palivem, které jsou používány v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití:

a) s celkovým zdvihovým objemem motoru ≥15 litrů, nebo

b) s celkovým zdvihovým objemem motoru <15 litrů, přičemž motor je určen pro provoz v aplikacích, kde doba mezi signálem k zahájení a plným zatížením musí být kratší než 10 sekund; nebo se pravidelná údržba obvykle provádí v nepříznivém venkovním prostředí, jako je hornictví, stavebnictví a zemědělství.

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j), s výjimkou žádostí, na něž se vztahuje položka 6 c) této přílohy.

Platnost do 21. července 2024.

 

“.

 

27.

V příloze č. 3 položkách 35 a 43 se slovo „kontrolních“ nahrazuje slovem „řídicích“.

 

28.

V příloze č. 3 položkách 36, 39 a 40 se slovo „kontrolní“ nahrazuje slovem „řídicí“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou

a)

ustanovení čl. I bodů 2 a 26, která nabývají účinnosti dnem 22. července 2019, a

b)

ustanovení čl. I bodů 3, 11 až 20, 22, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. března 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.