Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

344/2020 Sb. znění účinné od 1. 4. 2021

Dnem 1. září 2020 nabývají účinnosti pouze ustanovení čl. I bodů 1 a 8.

Všechna ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2021.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 344/2020 Sb.

1.4.2021

344

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. července 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb., nařízení vlády č. 146/2019 Sb. a nařízení vlády č. 121/2020 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/364 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v některých snímačích videokamer odolných vůči záření.“.

 

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/360 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k některým měřením vodivosti.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/361 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/365 ze dne 17․ prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů používaných v některých ručně držených spalovacích motorech.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/366 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu používaném v některých diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro pro rozbor krve a jiných tělních tekutin a tělních plynů.“.

 

3.

V příloze č. 2 položka 9 zní: „

9

Šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).

Platnost do:

a)

21. července 2021 pro zdravotnické prostředky podle § 2 odst. 2 písm. g) a pro monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

b)

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

c)

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

 

4.

V příloze č. 2 se za položku 9 vkládají nové položky 9 a)-I a 9 a)-II, které znějí: „

9 a)-I

Šestimocný chrom do 0,75 % hmotnostních používaný jako antikorozní činidlo v chladicím roztoku chladicích systémů z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách (včetně minibarů) navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem nižším než 75 W za konstantních provozních podmínek

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

Platnost do 5. března 2021.

9 a)-II

Šestimocný chrom do 0,75 % hmotnostních používaný jako antikorozní činidlo v chladicím roztoku chladicích systémů z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách:

a)

navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem 75 W nebo vyšším za konstantních provozních podmínek,

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

Platnost do 21. července 2021.

“.

 

5.

V příloze č. 2 položka 41 zní: „

41

Olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a elektronických součástí a v povrchové úpravě desek plošných spojů používaných v modulech zapalování a jiných elektrických a elektronických řídicích systémech motorů, které z technických důvodů musí být namontovány přímo na nebo v klikové skříni nebo válci ručně držených spalovacích motorů (třídy SH:1, SH:2 a SH:3 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje)

Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j).

Platnost do:

a)

21. července 2021 pro zdravotnické prostředky podle § 2 odst. 2 písm. g) a pro monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,

b)

31. března 2022 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f), i) a j),

c)

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

d)

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h).

“.

 

6.

V příloze č. 3 položce 37 se věta „Platí do 31. prosince 2018.“ nahrazuje větou „Platí do 31. prosince 2025.“.

 

7.

V příloze č. 3 položce 41 se věta „Platí do 31. prosince 2018.“ nahrazuje větou „Platí do 31. března 2022.

 

8.

V příloze č. 3 se doplňuje položka 44, která zní:

44.

Kadmium ve snímačích odolných vůči záření určených pro videokamery se středovým rozlišením vyšším než 450 televizních řádků, které se používají v prostředích s ionizujícím zářením přesahujícím 100 Gy/h a celkovou dávkou vyšší než 100 kGy. Vztahuje se na monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů podle § 2 odst. 2 písm. h). Platí do 31. března 2027.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 8, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.