Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

416/2022 Sb. znění účinné od 15. 1. 2023 do 30. 6. 2023

Část pátá nabyla účinnosti dnem 31. 12. 2022.

Čl. IV body 2 až 4 a čl. VI body 3, 8, 30, 35 a 36 nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2023.

Čl. III bod 1 a čl. VI body 1, 9, 10, 12, 16 až 23, 31, 32 a 37 nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2024.

Zbylá ustanovení nabyla účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení zákona, tj. 15. 1. 2023.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 416/2022 Sb.

15.1.2023

416

 

ZÁKON

ze dne 1. prosince 2022,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna živnostenského zákona (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 151/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb․, zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 129/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb. a zákona č. 244/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Je-li osoba zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku před vydáním výpisu, postupuje živnostenský úřad v případě ohlášení živnosti podle § 47 a v případě žádosti o koncesi podle § 53 a 54.“.

 

2.

V § 10 odst. 5 větě první se za číslo „4“ vkládají slova „větě první“, za slovo „oprávnění“ se vkládá slovo „nejdříve“ a ve větě druhé se slova „Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno“ nahrazují slovy „Není-li osoba podle odstavce 4 věty první zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku ve lhůtě 90 dnů ode dne ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi“.

 

3.

V § 46 odst. 1 písm. f) se slova „ , nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby“ zrušují.

 

4.

V § 46 odst. 2 písm. f) se slova „ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je“ zrušují a slova „této evidence“ se nahrazují slovy „obchodního nebo obdobného rejstříku“.

 

5.

V § 46 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až j).

 

6.

V § 46 odst. 6 a 7 se slova „ , g) a i)“ nahrazují slovy „a h)“.

 

7.

V § 47 odst. 5 a 6 větách druhých se za text „§ 10 odst. 4,“ vkládají slova „učiní tak jen, byla-li již osoba zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku, jinak“.

 

8.

V § 49 odst. 1 větě poslední se slova „ , g) a i)“ nahrazují slovy „a h)“.

 

9.

V § 56 odst. 1 větě poslední se slova „ , f) a g)“ nahrazují slovy „a f)“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Byla-li živnost ohlášena, nebo žádost o koncesi podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Změna zákona o soudních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 297/2021 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

V § 11 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

výmazu osoby, obchodního závodu, odštěpného závodu, organizační složky nebo svěřenského fondu nebo svěřenskému fondu strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídícího se právem jiného státu a působícího na území České republiky (dále jen „zahraniční svěřenský fond“) z veřejného rejstříku,“.

 

3.

V § 11 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena l) až n).

 

4.

V § 11 odst. 1 písm. l) se za slovo „fondu“ vkládají slova „nebo zahraničního svěřenského fondu“.

 

5.

V § 11 odst. 2 písm. t) se slova „nebo jejich pobočné organizace“ zrušují.

 

6.

V § 11 odst. 6 se text „odst. 1“ nahrazuje slovy „bodu 1“.

 

7.

V § 11 odst. 8 písm. d) se slova „obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích“ nahrazují slovy „odpovídá vzoru společenské smlouvy podle zákona o obchodních korporacích“.

 

8.

V příloze v položce 11 bod 1 zní:

1.

Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku

a)

za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 12 000 Kč

b)

za první zápis jiné osoby nebo odštěpného závodu do veřejného rejstříku 6 000 Kč

c)

za změny nebo doplnění zápisu 2 000 Kč

d)

za zápis obchodní firmy řádně založené obchodní korporace učiněný před zápisem obchodní korporace do veřejného rejstříku 1 000 Kč“.

 

9.

V příloze se v položce 11 bodu 2 písm. a) slova „ , a podílového fondu“ zrušují.

 

10.

V příloze se v položce 11 bodu 3 větě první slova „písmen d) a e)“ nahrazují slovy „písmene c)“ a ve větách druhé a třetí se slovo „právnické“ zrušuje.

 

11.

V příloze se v položce 39 bodu 1 písm. b) slovo „osoby“ nahrazuje slovy „jiné osoby nebo odštěpného závodu“ a slova „ , s výjimkou akciové společnosti nebo spolku“ se zrušují.

Část třetí

Změna zákona o obchodních korporacích (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 40 odst. 4 větě druhé se slova „převede na účet nerozděleného zisku minulých let“ nahrazují slovy „zaúčtuje ve prospěch účtu, proti kterému byl původně zaúčtován, a není-li to již možné, ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let“.

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

V § 77 se slova „dílu 8“ nahrazují slovy „tohoto dílu“.

 

6.

V § 146 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách vzor společenské smlouvy, který lze využít k založení společnosti.“.

 

7.

V § 149 odst. 3 větě druhé a v § 309 odst. 2 větě druhé se slova „převede na účet nerozděleného zisku z minulých let“ nahrazují slovy „zaúčtuje ve prospěch účtu, proti kterému byl původně zaúčtován, a není-li to již možné, tak ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Je-li k 1. červenci 2023 osobou, která je členem orgánu obchodní korporace a byla do funkce zvolena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), osoba, která není podle § 46 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, způsobilá k výkonu funkce člena voleného orgánu, informuje o této skutečnosti obchodní korporaci podle § 46 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, do 1 měsíce od 1. července 2023 a její funkce zaniká uplynutím 3 měsíců od 1. července 2023.

2.

Do evidence vyloučených osob se zapisují údaje o osobách podle § 70a písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, kterým vznikla překážka výkonu funkce ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, až po 1. červenci 2023.

3.

Do evidence vyloučených osob se propíší údaje o osobách podle § 70a písm. b) až d) zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, kterým vznikla překážka výkonu funkce ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, před 1. červencem 2023 a zároveň 1. července 2023 tato překážka výkonu funkce stále trvá, ve lhůtě 1 měsíce od 1. července 2023, a to postupem podle § 70c odst. 2 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023.

Část čtvrtá

Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 37/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

V § 2 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

Na konci § 3a se doplňuje věta „Ministerstvo spravedlnosti zajistí, aby při postupu podle věty první byly současně zprostředkovány údaje umožňující přidělení jedinečného evropského identifikačního kódu21).“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

________

21)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1042 ze dne 18. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2244.“.

 

5.

V § 8 odst. 2 větě druhé se slova „do šestnáctého dne“ nahrazují slovy „do uplynutí patnáctého dne“.

 

6.

§ 13 zní:

§ 13

 

Způsobilost být členem orgánu právnické osoby se dokládá čestným prohlášením osoby, která má být zapsána.“.

 

7.

V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Formuláře se vyplňují na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.“.

 

8.

zatím neúčinné

 

9.

zatím neúčinné

 

10.

zatím neúčinné

 

11.

V § 27 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „ , požádají-li o to,“.

 

12.

zatím neúčinné

 

13.

V § 30 písm. c) se za slovo „zápis“ vkládají slova „nebo je-li zahraniční spolek do evidence zapsán“ a za slovem „je“ se slova „zahraniční spolek“ zrušují.

 

14.

V § 30 písm. e) se slova „zapisované údaje požadované“ nahrazují slovy „údaj o osobě oprávněné jednat za zahraniční pobočný spolek v rozsahu zapisovaných údajů vyžadovaných“.

 

15.

V § 30 písm. g) se slova „prohlášení konkursu nebo“ zrušují, za slovo „zahájení“ se vkládají slova „insolvenčního nebo“ a za slova „pobočného spolku“ se vkládají slova „ , prohlášení a zrušení konkursu nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícím se zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku“.

 

16.

zatím neúčinné

 

17.

zatím neúčinné

 

18.

zatím neúčinné

 

19.

zatím neúčinné

 

20.

zatím neúčinné

 

21.

zatím neúčinné

 

22.

zatím neúčinné

 

23.

zatím neúčinné

 

24.

V § 48 odst. 1 písmena i) až m) znějí:

i)

u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků s uvedením, který ze společníků je komplementář a který komanditista, označení podílu, může-li komanditista vlastnit více podílů, a výše komanditní sumy každého komanditisty a její změny,

j)

u společnosti s ručením omezeným jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků, výše podílu každého společníka, označení podílu, může-li společník vlastnit více podílů, název druhu podílu a popis práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na společenskou smlouvu uloženou ve sbírce listin, upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů, a údaj o tom, že byl na podíl vydán kmenový list,

k)

u akciové společnosti počet, forma a jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost vydává akcie, které nemají jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, údaj o tom, zda budou vydány akcie jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír nebo budou imobilizovány, název druhu akcií a popis práv a povinností s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce listin, vydala-li společnost akcie různých druhů, a případné omezení převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, tohoto akcionáře,

l)

u družstva údaj o tom, zda se jedná o družstvo, bytové družstvo nebo sociální družstvo a výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,

m)

u státního podniku označení toho, kdo jménem státu vykonává funkci zakladatele státního podniku, výše kmenového jmění, minimální výše kmenového jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a určený majetek a“.

 

25.

V § 48 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

n)

údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace podle § 105a.“.

 

26.

V § 48 odst. 1 se písmeno o) zrušuje.

 

27.

V § 48 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Do obchodního rejstříku se o obchodní korporaci zapíše také označení a sídlo nebo umístění jejího odštěpného závodu a označení a sídlo nebo umístění její pobočky zapsané v zahraničí, včetně čísla jejího zápisu v zahraniční evidenci.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

28.

V § 51 odstavec 1 zní:

(1)

Do obchodního rejstříku se o odštěpném závodu zapíše

a)

jeho označení, sídlo nebo umístění,

b)

předmět činnosti nebo podnikání,

c)

jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jeho vedoucího a

d)

jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, podnikatele.“.

 

29.

V § 65e odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

(7)

Formulář žádosti o zřízení dálkového přístupu se vyplňuje na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Formulář se podepisuje způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu22).

________

22)

Například § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.“.

 

30.

zatím neúčinné

 

31.

zatím neúčinné

 

32.

zatím neúčinné

 

33.

V § 75 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „K řízení o návrhu na zápis zahraničního spolku je příslušný krajský soud, jemuž byl návrh na zápis doručen jako prvnímu.“.

 

34.

V § 83a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Rejstříkový soud zapíše do obchodního rejstříku údaje podle § 48 odst. 2, jejich změnu nebo výmaz na základě provedení zápisu odštěpného závodu podle § 51, jeho změny nebo výmazu anebo na základě zpřístupnění údajů o pobočce společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zapsané v zahraničí v systému propojení rejstříků. Ustanovení § 78 až 81 a § 84 se nepoužijí.“.

 

35.

zatím neúčinné

 

36.

zatím neúčinné

 

37.

zatím neúčinné

 

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1.

Byl-li zápis obchodní korporace proveden nebo návrh na zápis podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo spravedlnosti zajistí nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zápis nově zapisovaných údajů podle § 48 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, prostřednictvím nastavení informačního systému veřejných rejstříků, jsou-li tyto údaje automatizovaně zjistitelné z obchodního rejstříku nebo z údajů zpřístupněných systémem propojení rejstříků.

2.

Nelze-li postupovat podle bodu 1, obchodní korporace podá návrh na zápis nově zapisovaných údajů podle § 48 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do obchodního rejstříku do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Byl-li odštěpný závod zapsán do obchodního rejstříku podle § 51 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo spravedlnosti zajistí nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zápis nově zapisovaných údajů podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, prostřednictvím nastavení informačního systému veřejných rejstříků.

4.

Zahraniční spolek podá návrh na zápis nově zapisovaných údajů podle § 29 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném od 1. července 2024, do spolkového rejstříku do 6 měsíců od 1. července 2024.

Část pátá

Změna insolvenčního zákona (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 191/2020 Sb., zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 298/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 420 odst. 4 se za slova „do insolvenčního rejstříku“ vkládají slova „nebo při prvním dotazu pomocí údajů umožňujících určit totožnost osoby na skutečnost, zda je tato osoba zapsána v insolvenčním rejstříku,“.

 

2.

V § 432 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: „Do 31. prosince 2024 je možné získávat informace o dlužnících z insolvenčního rejstříku zadáním údaje nebo kombinace údajů, které se zapisují do seznamu dlužníků; po tomto datu již není možné získat informace s využitím rodného čísla, ale s využitím bezvýznamového klientského identifikátoru insolvenčního rejstříku nebo bezvýznamového směrového identifikátoru75). Ministerstvo zajistí nejpozději od 1. ledna 2024 službu“.

 

3.

V § 432 odst. 5 písm. a) se slova „kombinace jména, příjmení, bydliště, data narození a bezvýznamového klientského identifikátoru insolvenčního rejstříku“ nahrazují slovy „údaje nebo kombinace údajů, které se zapisují do seznamu dlužníků,“ a za slova „nebo bezvýznamového směrového identifikátoru75)“ se vkládají slova „v datové sadě podle bezvýznamového klientského identifikátoru insolvenčního rejstříku a dalších údajů, které jsou o konkrétním dlužníku vedeny“.

 

4.

V § 432 odst. 5 písm. b) se za slova „insolvenčním rejstříku“ vkládají slova „formou přírůstků do seznamu dlužníků za určitý časový úsek“.

 

5.

V § 432 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

dálkového zpřístupnění údajů podle písmene b) v datové sadě doplněné o bezvýznamový směrový identifikátor75), prokáže-li uživatel služby svou totožnost.“.

Část šestá

Účinnost (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení

a)

části třetí čl. IV bodů 2 až 4 a části čtvrté čl. VI bodů 3, 8, 30, 35 a 36, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023, a

b)

části druhé čl. III bodu 1 a části čtvrté čl. VI bodů 1, 9, 10, 12, 16 až 23, 31, 32 a 37, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.

Ustanovení části páté tohoto zákona nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2022.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.