About Lukáš Mikula

This author has not yet filled in any details.
So far has created 1457 blog entries.

Jakost legislativního procesu

20. 2. 2018|

Ten, kdo tvoří právní předpis, by měl ovládat nejen předmět úpravy, ale také zásady logiky, sémantiky a gramatiky. A zcela samozřejmě by měl ovládat systematiku právního řádu České republiky. Věcné správnosti má odpovídat vysoká stylistická úroveň.

Příkladem nesprávné a zavádějící formulace je úvodní část Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 20/2018 Sb., publikovaného v částce č. 12/2018 Sbírky zákonů:

„Ministerstvo zdravotnictví podle § 30 […]

Obrana proti zajišťovacím a exekučním příkazům

2. 11. 2017|

Rozsudek NSS z 6. 4. 2017, sp. zn. 1 Afs 4/2017 (3564/2017 Sb. NSS)

Proti zajišťovacímu příkazu v daňovém řízení dle § 167 DŘ je možno podat odvolání a proti němu žalobu; proti exekučnímu příkazu podle § 178 DŘ je možno podat žalobu přímo. Prostředkem obrany je proto v obou případech žaloba proti rozhodnutí ve smyslu § 65 SŘS, nikoli subsidiární zásahová žaloba podle § 82 SŘS, a to ani tehdy, když žalobce tvrdí, že […]

Určení skutečného příjmu povinného pro účely stanovení výživného

2. 11. 2017|

Nález ÚS z 8. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 3094/16

Základ daně, který je rozhodný pro daňové účely, nutně nepředstavuje reálný rozdíl mezi příjmy a skutečně vynaloženými výdaji, z něhož je třeba vycházet pro účely stanovení výživného. Nikoliv každý výdaj rodiče, který DPříj uznává jako výdaj vynaložený […]

Potvrzení elektronického podání bez podpisu

2. 11. 2017|

Usnesení NSS z 21. 12. 2016, sp. zn. 7 As 274/2016 (3549/2017 Sb. NSS)

Žalobkyně se ve správním soudnictví bránila rozhodnutím, jimiž byla shledána vinnou ze spáchání dopravního přestupku. Proti rozsudku KS v Brně podala blanketní kasační stížnost, kterou doručila ve dvoutýdenní lhůtě k podání […]

Autonomie vůle stran a otázka propadné zástavy

2. 11. 2017|

Nález ÚS z 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 34/17

Při posuzování věci se soud nemůže spokojit s úzce formalistickým pohledem, v posuzovaném případě, že skutečným smyslem předmětných smluv bylo sjednání tzv. propadné zástavy, ale musí hledat ekonomickou kauzu, hospodářský účel, ke kterému jednotlivé právní […]

ÚS: Ukládat nezletilým osobám povinnost uhradit poplatky za provoz systému shromažďování odpadů je neústavní

30. 10. 2017|

Dne 16. října 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 338/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.

Nejvyšší správní soud navrhl podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky a § 64 odst. 3 zákona […]

ÚS: Poškozený či jeho zmocněnec má v trestním řízení stejné právo na navrácení lhůty jako obviněný a jeho obhájce

30. 10. 2017|

Dne 19. října 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 345/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatelé se ústavní stížností domáhali zrušení rozhodnutí krajského soudu, jimiž byla zamítnuta stížnost stěžovatelů jakožto poškozených v trestním řízení […]

ÚS: Za určitých podmínek je celospolečenský zájem na ochraně ovzduší nadřazen individuálnímu právu na nedotknutelnost obydlí

10. 10. 2017|

Dne 25. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 313/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.

Navrhovatel, skupina 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, navrhl Ústavnímu soudu, aby v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění […]

Nová úprava nemocenského pojištění podporuje prorodinnou politiku

10. 10. 2017|

Dne 19. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 310/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela rozšiřuje okruh osob, kterým náleží náhrada za ztrátu příjmu z důvodu ošetřování člena rodiny․ Její cílem je zajistit dlouhodobé ošetřování osoby odkázané na péči a zároveň řešit hmotné zajištění ošetřující osoby novou […]

Spravedlivější uspořádání financování garančního fondu v rámci pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

9. 10. 2017|

Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 293/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Přijetím nového občanského zákoníku byla do právního řádu zavedena nová právní […]