About Lukáš Mikula

This author has not yet filled in any details.
So far has created 1472 blog entries.

Rakouská opatření proti vysílání pracovníků z jiných členských států (Soudní dvůr EU, C-33/17)

27. 2. 2019|

Soudní dvůr dal za pravdu České republice a dalším státům, že rakouská právní úprava nepřiměřeně brání volnému pohybu služeb, jestliže na základě pouhého důvodného podezření z toho, že poskytovatel služeb usazený v jiném členském státě porušuje právní povinnosti, může být nařízeno příjemci služby pozastavit smluvní platby či složit jistotu, která by mohla přesáhnout částku, kterou […]

Pojistné plnění z pojištění hypotečního úvěru (Ústavní soud, IV. ÚS 3009/17)

21. 2. 2019|

Osoba, která přistoupila ke smlouvě o pojištění hypotečního úvěru uzavřené mezi pojistníkem (bankou) a pojistitelem (pojišťovnou), sice nemá (přímo) právo na plnění ze smlouvy o pojištění cizího rizika, ale jelikož je osobou platící pojistné, má zájem na tom, aby bylo v konečném výsledku plněno v její prospěch. Při posuzování aktivní žalobní legitimace takové osoby je […]

Započtení nejistou a neurčitou pohledávkou (Nejvyšší soud, 28 Cdo 5711/2017)

19. 2. 2019|

Podle Nejvyššího soudu nelze žalovaného zcela zbavit možnosti námitky započtení jako zákonem předvídané procesní obrany jen proto, že žalující věřitel proti pohledávce uplatnil racionální argumentaci. A to zejména, pokud pochybnosti o její existenci vyvolává toliko spornost právní kvalifikace. Čtenáři judikátu naleznou též odkaz na článek Josefa Šilhána, který se zaměřil na likviditu pohledávky jako kritérium […]

Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo

14. 2. 2019|

Občanský zákoník rekodifikoval, kromě své klasické soukromoprávní materie, oblasti nové nebo oblasti, které se do něho vracejí, nebo ve svém znění používá výrazy, které jsou souběžně upraveny veřejným právem včetně práva Evropské unie. Jedná se zejména o sféru zdravotnictví, ochrany spotřebitele a pojištění. Celý článek

 

 

Aktuální otázky promlčení trestní odpovědnosti

11. 2. 2019|

Promlčení trestní odpovědnosti je tradičním institutem trestního práva. Ačkoli se může zdát, že jde o problematiku vyčerpanou, je potřeba úpravu v novém trestním zákoníku zhodnotit kritickým pohledem. Složitou je například otázka časového ohraničení promlčecí lhůty – počátek běhu, stavení, přerušení a uplynutí lhůty. Celý článek

Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné opatření podle občanského soudního řádu

7. 2. 2019|

Příspěvek hledá odpověď na otázku, zda odhalování skutkového stavu v soudním řízení o návrhu na předběžné opatření podle § 74–77a OSŘ podléhá režimu prokazování, osvědčování, nebo oběma. V § 75c odst. 1 OSŘ se totiž hovoří o obou zmíněných režimech. Proč by však měl navrhovatel některé skutečnosti dokazovat a jiné jen osvědčovat? Celý článek

Více pravomocí zpravodajským službám

5. 2. 2019|

Prvním čtením prošla vládní novela, která má poskytnout účinnější prostředky zastírání zpravodajské činnosti. Zpravodajským službám má též být usnadněno získávání údajů o klientech bank a družstev a údajů z nejrůznějších informačních systémů veřejné správy. Na čtyři měsíce se prodlužuje lhůta, na kterou lze povolit použití zpravodajské techniky. Celá zpráva

Rozšíření pravomocí NKÚ

5. 2. 2019|

Na kraje, obce a některé veřejné instituce směřuje historicky sedmý pokus o rozšíření rozsahu činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle projednávané novely čl. 97 Ústavy bude NKÚ vykonávat kontrolu hospodaření s dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů, a dále kontrolu hospodaření právnických osob, ve kterých mají stát nebo územní samosprávný celek většinovou […]

Tvrdý brexit

5. 2. 2019|

Poslanecká sněmovna schválila již v prvním čtení vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Cílem návrhu je předejít závažným komplikacím hrozícím v případě, že nedojde k uzavření dohody o podmínkách vystoupení. Zákon má do konce roku 2020 zajistit reciproční zachování práv britských občanů v oblastech, které […]

Režim ZPr pro výkon funkce statutárního orgánu obchodní společnosti (Nejvyšší soud, 31 Cdo 4831/2017)

19. 12. 2018|

Komentované rozhodnutí je významné pro právní praxi tím, že dává jednoznačnou a snad již konečnou odpověď na tolik diskutovanou otázku tzv. souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace s pracovním poměrem. Rozsudek velkého senátu připouští, že smlouvu o výkonu funkce (případně tzv. manažerskou smlouvu) lze podřídit režimu ZPr. Jsou-li tímto krokem v praxi obvykle […]