Všeobecné obchodní podmínky užívání elektronických produktů
(verze 5/2022, účinná od 1. 2. 2022)

PŘEDCHOZÍ VERZE VOP

VOP 4/2018
VOP 3/2016
VOP 1/2014

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IZOÚ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24146978, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 182960 (dále jen „poskytovatel“) mimo jiné provozuje elektronické produkty, kterými se rozumí služby přístupné uživatelům prostřednictvím sítě internet, např. právní informační systém, interaktivní vzory dokumentů, software na řízení kanceláře (dále jen „elektronické produkty“).

1.2. Elektronické produkty je možné užívat pouze na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“ a „uživatel“). Poskytovatel a uživatel jsou dále též označováni jako „smluvní strany“.

1.3. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem v souvislosti s užíváním elektronických produktů se řídí smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Poskytovatel na základě smlouvy poskytuje uživateli právo na přístup k vybranému elektronickému produktu (dále jen „licence“) a uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a těmito VOP.

2.2. Uživatel je oprávněn k elektronickému produktu přistupovat výlučně prostřednictvím uživatelského účtu zřizovaného uživateli poskytovatelem (dále jen „uživatelský účet“).

2.3. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem a veškeré její změny musí mít písemnou formu. Vylučuje se, že by ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem než písemně. To platí i pro vzdání se požadavku písemné formy.

3. ROZSAH A PODMÍNKY LICENCE

3.1. Licence je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu trvání smlouvy. Užívací práva udělená poskytovatelem jsou omezena výhradně na uživatele a osoby, které jsou jeho součástí.

3.2. Za součást uživatele se bez dalšího považují osoby uvedené v ustanovení § 11 a § 36 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, zapsané ve veřejném seznamu ČAK u uživatele, zaměstnanci a členové statutárních orgánů uživatele.

3.3. Uživatel není oprávněn elektronické produkty či jakoukoliv jejich část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit jeho i dočasné užití třetí osobě.

3.4. Pro případ sdílení přístupu s třetí spolupracující stranou, je uživatel povinen vyžádat si písemný souhlas poskytovatele a sdělit mu identifikační údaje spoluuživatele (jméno, IČO, email, telefon). V tomto případě si poskytovatel vyhrazuje právo na udělení souhlasu či nesouhlasu se sdílením přístupu.

3.5. Uživatel je však oprávněn pořizovat kopie jednotlivých částí databází výlučně pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn pořízené kopie obsahu jednotlivých databází dále rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či jinak dále uvádět na veřejnost.

3.6. Licence se vztahuje rovněž na aktualizace elektronických produktů poskytnutých poskytovatelem po dobu trvání smlouvy.

4. Technické podmínky pro přístup k elektronickým produktům

4.1. Technické podmínky pro využívání elektronických produktů jsou následující:

  • Internetové připojení a
  • Internetový prohlížeč Internet Explorer 8, Firefox 3, Chrome, Edge nebo jejich vyšší softwarová verze.

Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese náklady na jejich zajištění.

5. OCHRANA ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ

5.1. K uživatelskému účtu obdrží uživatel unikátní přihlašovací údaje, které je povinen zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití elektronických produktů třetí osobou. Hrozí-li zneužití uživatelského účtu třetí osobou, je uživatel povinen na to poskytovatele písemně upozornit. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k uživatelskému účtu zablokovat a vystavit uživateli nové.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit heslo k uživatelskému přístupu zpravidla k výročnímu dni prodloužení předplatného nebo i dříve na základě vyžádání uživatele. Poskytovatel je povinen uživatele o této změně písemně informovat.

5.3. Uživatel bere na vědomí, že elektronické produkty, tj. jak obsah databází, tak software je předmětem autorských práv poskytovatele a případně autorů jednotlivých obsahových částí databází a softwaru. Autorské právo je předmětem ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a veřejnoprávní ochrany podle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.

6. PODPORA

6.1. Poskytovatel prostřednictvím telefonního poradenského servisu poskytuje podporu při řešení problémů nebo závad týkajících se práce s elektronickými produkty v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00 hod. na tel. čísle: 273 139 222. Oznámení uživatelem lze učinit i elektronickou poštou na emailovou adresu: beck-online@beck.cz. V oznámení je zapotřebí stručně uvést přihlašovací údaje uživatele a v čem je spatřován příslušný problém či závada. Telefonní čísla či e-mailovou adresu je poskytovatel oprávněn jednostranně měnit oznámením na produktových internetových stránkách.

7. ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST A OBSAH ELEKTRONICKÝCH PRDUKTŮ

7.1. Poskytovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost vůči uživateli nebo třetím osobám za způsob využití obsahu elektronických produktů uživatelem.

7.2. Poskytovatel odpovídá za to, že dostupnost elektronických produktů nebude nižší než 90 %, a to měřeno vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci od 8.00 do 20.00 hodin v místě připojení serveru poskytovatele k síti. Poskytovatel tak zejména neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Uživatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, jestliže dostupnost elektronických produktů ve smyslu čl. 7.2 VOP bude v každém ze třech po sobě jdoucích kalendářních měsíců nižší než 90 % nebo poskytovatel bude i přes písemné upozornění uživatele v minimálně čtrnáctidenním prodlení s plněním některé z podstatných povinností plynoucích ze smlouvy.

8.2. V případě, kdy uživatel poruší svou povinnost vyplývající ze smlouvy, je poskytovatel oprávněn provést blokaci přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu, a to do doby, po kterou bude uživatel porušovat svou povinnost nebo dokud neodstraní důsledky porušení své povinnosti. Takovým porušením se především rozumí prodlení s úhradou odměny ve smyslu čl. 2.1. VOP delší než 15 dní.

8.3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy s uživatelem odstoupit pokud (i) uživatel poruší svou povinnost dle čl. 3 nebo 5 VOP nebo (ii) uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele opakovaně poruší svou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo (iii) uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele neodstraní důsledky porušení povinnosti uživatele vyplývající ze smlouvy.

8.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Smlouva zaniká k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Uhradil-li uživatel poskytovateli odměnu za užívání elektronického produktu, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy, pak mu bude tato část odměny vrácena, pokud dojde k odstoupení od smlouvy dle čl. 8.1 VOP.

8.5. Uhradil-li uživatel poskytovateli odměnu za užívání elektronického produktu, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy a dojde k odstoupení od smlouvy dle čl. 8.3. VOP, tato část odměny mu vrácena nebude a bude definována a po uživateli vyžadována náhrada škody.

9. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, prohlašuje uživatel, že smlouvu uzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou nebo profesní činností, či jinou činností vyplývající ze zákona.

9.2. Poskytovatel je povinen uživatele písemně informovat o změně těchto VOP, a to vždy nejpozději 4 měsíce před uplynutím období, za které byla uhrazena odměna. Pokud uživatel uhradí odměnu i za další období, platí, že se změnou VOP souhlasí.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouva a VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem č. 121/2000 Sb., a právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

10.2. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP a/nebo smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

10.3. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy bude rozhodovat obecný soud určený dle obecně závazných předpisů stanovený dle místní příslušnosti sídla poskytovatele.

10.4. V případě rozporu mezi VOP a smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě.

10.5. Veškerá oznámení týkající se smlouvy, určené pro uživatele mohou být zasílány v podobě elektronické zprávy na emailovou adresu uživatele, stejně tak uživatel může využít elektronické komunikace s poskytovatelem včetně případné výpovědi smlouvy.

10.6. Uživatel je povinen písemně informovat poskytovatele o každé změně kontaktní adresy nebo jiných identifikačních údajů uživatele uvedených ve smlouvě.

10.7. Jakákoliv změna smluvních podmínek musí být provedena výhradně na základě písemného dodatku ke smlouvě.