Pojistné plnění z pojištění hypotečního úvěru (Ústavní soud, IV. ÚS 3009/17)

21. 2. 2019|

Osoba, která přistoupila ke smlouvě o pojištění hypotečního úvěru uzavřené mezi pojistníkem (bankou) a pojistitelem (pojišťovnou), sice nemá (přímo) právo na plnění ze smlouvy o pojištění cizího rizika, ale jelikož je osobou platící pojistné, má zájem na tom, aby bylo v konečném výsledku plněno v její prospěch. Při posuzování aktivní žalobní legitimace takové osoby je […]

Zásada kontradiktornosti řízení při aplikaci § 243d písm. b) OSŘ

27. 4. 2017|

Nález ÚS z 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16

Z principu kontradiktornosti vyplývá, že rozhodnuti soudu nemůže být založeno na ničem, co nebylo předmětem diskuze stran, resp. co jim nebylo předloženo k diskuzi. Ustanovení § 243d OSŘ, které představuje výjimku z kasačního principu rozhodování NS, samo o sobě nelze označit za protiústavní. Při jeho aplikaci v jednotlivých případech však nelze […]

Tzv. prezidiální plná moc

26. 4. 2017|

Rozsudek KS v Brně z 30. 6. 2016, sp. zn. 30 A 63/2015 (3464/2016 Sb. NSS)

Žalobkyni byla ve správním řízení uložena pokuta, proti čemuž se bránila zejména poukazem na to, že řízení nebylo řádně zahájeno, neboť jí nebylo řádně oznámeno; oznámení o jeho zahájení totiž bylo doručeno jen advokátovi, jemuž dříve udělila generální plnou moc pro komunikaci se správním orgánem. […]

Návrh na zrušení opatření obecné povahy

25. 4. 2017|

Usnesení rozšířeného senátu NSS z 13. 9. 2016, sp. zn. 5 As 194/2014 (3470/2016 Sb. NSS)

Žalobce v roce 2011 podal žádost o dodatečné povolení stavby pro svých šest voliér na chov papoušků; ta však byla zamítnuta z důvodu rozporu stavby s územním plánem městyse z roku 2006. Žalobce, namítající mimo jiné nezákonnost dotčené části územního plánu, neuspěl ani u […]

Konkurence nároku na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení

14. 2. 2017|

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 9. 12. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2307/2013 (SJ 93/2016, PR 7/2016 s. 260)

Existence nároku na vydání bezdůvodného obohacení od toho, kdo přijal plnění z neplatné smlouvy, nezbavuje poškozeného práva požadovat náhradu škody od osoby, […]

Pojištění odpovědnosti za škodu při zpracování daňového přiznání

13. 2. 2017|

Rozsudek NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4092/2014 (Rc 88/2016)

Zpracování daňového přiznání pro jiné subjekty podnikatelským způsobem nespadá pod živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“; je-li proto pojistná smlouva sjednána k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s provozováním této živnosti, nevztahuje se na škodu způsobenou pochybením učiněným až při samotném zpracování daňového přiznání. O to nejde […]

Zavinění oprávněného na zastavení exekuce

10. 2. 2017|

Nález ÚS z 1․ 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 938/16

Zahájil-li oprávněný exekuční řízení, i když věděl nebo při zachování přiměřené opatrnosti (pečlivosti) mohl vědět, že exekuce bude s největší pravděpodobností zastavena, musí nést nepříznivé následky v podobě povinnosti zaplatit náklady exekuce; toto vědomí (procesní zavinění) oprávněného však nutno v řízení prokázat. Rozhodnutí o nákladech exekuce proto nelze založit […]

Princip omezené důvěry v dopravě a trestní odpovědnost řidiče za dopravní nehodu

9. 2. 2017|

Nález ÚS z 25. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3159/15

Řidič osobního motorového vozidla může v souladu s prin­cipem omezené důvěry v dopravě spoléhat na to, že pokud s dostatečným předstihem (řádně) dává ostatním účastníkům silničního provozu najevo svoji vůli odbočit […]

Odpovědnost soudního znalce za škodu

25. 10. 2016|

Rozsudek NS z 28. 7. 2015, sp. zn. 25 Cdo 4000/2013 (Rc 19/2016)

Nebyl-li znalecký posudek podstatným podkladem pro rozhodnutí soudu, není dána odpovědnost znalce za škodu způsobenou nesprávným znaleckým posudkem, jež údajně spočívala v nesprávné výši plnění přiznaného soudem.

Čl. 13 EÚLP nelze vykládat tak, že by jím byl založen zvláštní opravný prostředek, na jehož základě by vnitro­státní soudy mohly přezkoumávat rozhodnutí nad […]

Vznik zástavního práva k podílu v korporaci

25. 10. 2016|

Usnesení VS v Praze z 28. 7. 2015, sp. zn. 14 Cmo 354/2014 (Rc 43/2016)
Zástavní právo k podílu v korporaci, který není představován cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem, vzniká zápisem do veřejného rejstříku, v němž je korporace zapsána; jiný způsob vzniku zástavního práva nelze sjednat. Zástavní věřitel je aktivně věcně legitimován k podání návrhu na zápis zástavního práva k podílu […]