Usnesení rozšířeného senátu NSS z 13. 9. 2016, sp. zn. 5 As 194/2014 (3470/2016 Sb. NSS)

Žalobce v roce 2011 podal žádost o dodatečné povolení stavby pro svých šest voliér na chov papoušků; ta však byla zamítnuta z důvodu rozporu stavby s územním plánem městyse z roku 2006. Žalobce, namítající mimo jiné nezákonnost dotčené části územního plánu, neuspěl ani u KS a předběžně ani u pátého senátu NSS. Rozšířený senát však vyjasnil, že opatření obecné povahy lze napadnout nejen návrhem na jeho „abstraktní kontrolu“ v tříleté lhůtě dle § 101b odst. 1 SŘS, ale také návrhem na jeho „incidenční kontrolu“, podaným společně se žalobou proti rozhodnutí, nečinnosti nebo zásahu správního orgánu v konkrétní věci, v níž bylo opatření obecné povahy užito, a to ve lhůtě pro tuto žalobu, nehledě na onu tříletou lhůtu, která se uplatní jen v případě „abstraktního přezkumu“ opatření obecné povahy.

Komentář: Uvedený výklad rozšířený senát vyvodil nikoli z analogické aplikace čl. 95 odst. 1 Úst (jak předtím zkoušely některé „malé“ senáty NSS), ale přímo ze znění relevantních § 101a a § 101b SŘS. Přitom si byl vědom, že se jedná o výklad zcela nový, odlišný od dosavadních interpretací § 101a SŘS, a to jak judikaturních, tak doktrinálních; ty ovšem pro rozšířený senát nebyly dostatečně přesvědčivé.