Občanský zákoník (Melzer/Tégl) – nově v Beck-online

22. 6. 2021|

V rámci rozšířené verze Beck-online PLUS představujeme úplně nový komentář ObčZ. Je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje některé velmi důležité instituty. Pod vedením autorské dvojice Filip Melzer – Petr Tégl vznikl komentář […]

Nabytí zástavního práva od neoprávněného (Nejvyšší soud)

27. 2. 2020|

Nabýt zástavní právo od osoby, která je jako osoba oprávněná zapsaná ve veřejném seznamu, ačkoli podle skutečného právního stavu osobou oprávněnou není, je možné jen v případě, že nabývající osoba právo nabyla úplatným právním jednáním a v dobré víře. Závěry Nejvyššího soudu v Právních rozhledech kriticky glosuje a doplňuje Tereza Mališová. Číst celý […]

Omezená možnost vydat platební rozkaz proti nezletilému žalovanému (Ústavní soud)

27. 2. 2020|

Platební rozkaz nelze vydat vůči nezletilému, který nemá plnou procesní způsobilost, jestliže má soud jakékoli pochybnosti či nejistotu ohledně řádnosti a efektivnosti jeho zastoupení zákonným zástupcem. Při existenci pochybností je před projednáním věci a vydáním rozhodnutí nutné zvážit, zda v daném případě není namístě ustanovit nezletilému účastníkovi opatrovníka, a to s ohledem na nejlepší […]

(Ne)možnost valné hromady atrahovat rozhodování o záležitostech spadajících do obchodního vedení (Vrchní soud v Praze)

27. 2. 2020|

Skutečnost, že jednatel může podle § 51 odst. 2 ZOK požádat nejvyšší orgán o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, neznamená možnost valné hromady atrahovat na sebe rozhodování o obchodním vedení. Takové rozhodnutí valné hromady je nicotné, o čemž může soud rozhodnout i bez návrhu. Vyslovení nicotnosti je třeba podle výsledku řízení považovat za úspěch […]

Elektrokola, elektrokoloběžky a objektivní odpovědnost

27. 2. 2020|

Zvláště ve větších městech si nelze nevšimnout intenzivního rozvoje nových způsobů silniční dopravy a sdílení dopravních prostředků. To přímo vybízí k analýze současné koncepce odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků v ObčZ. Při jejím vzniku měl totiž zákonodárce pravděpodobně před očima jako účastníky silničního provozu pouze na tu dobu běžná vozidla a tyto nové […]

Proč lze SJM exekvovat jen v míře existující v době vzniku pohledávky povinného

27. 2. 2020|

Tradiční dělení norem soukromého práva na hmotné a procesní naráží na překážku, že některé původem procesněprávní normy mají zvláštní vlastnost spočívající v tom, že definují právní sílu hmotného práva věřitele pro případ, že dlužník není ochoten nebo schopen svůj závazek splnit, i když věřitel už má v ruce exekuční titul. Od běžných norem procesního práva […]

Zásada legitimního očekávání ve správním právu

27. 2. 2020|

Zásada legitimního očekávání nebo též ochrana dobré víry či právní jistoty je dosti abstraktním pojmem, který zasluhuje bližší ujasnění. Souvisí například s otázkou, jak moc se občan může spoléhat na veřejně publikovaná výkladová stanoviska či přísliby správních orgánů. V nauce českého správního práva stojí základní zásady správního práva spíše stranou pozornosti, a proto autor přihlíží […]

Sdílené pracovní místo

27. 2. 2020|

Prvním čtením prošla vládní novela ZPr zaměřená na slaďování osobního a profesního života. Kromě nové možnosti dohody zaměstnanců na společného rozvrhu pracovní doby návrh přináší také flexibilnější úpravu dovolené i doručování. Dále se zpřesňují podmínky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Celá zpráva

Velká novela ZOK

27. 2. 2020|

Prezident republiky podepsal rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích řešící problémy například u vypořádacích smluv, druhů podílů a akcií, rozhodování per rollam či zákazu konkurence. Zefektivnění se má týkat vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku. Pro vícečlenné a.s. je zachována možnost jednočlenné správní rady. Senát do návrhu doplnil dispozitivnost ustanovení o […]

Promlčení věcných břemen

27. 2. 2020|

Potřeba změn v krajině vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami je řešena pozemkovými úpravami, které umožňují navrátit ekologickou stabilitu krajiny a zmírnit dopady eroze a snížení biodiverzity tím, že v rámci katastrálního území nově uspořádávají pozemky. Vláda chce průběh úprav zefektivnit mimo jiné výmazem historických věcných břemen z katastru nemovitostí. Celá zpráva