Právní zpravodaj, 19. 4. 2022

20. 4. 2022|

Technické změny jednacího řádu Senátu

Harmonizační novela má zajistit elektronický systém tvorby právních předpisů.

Informace o spotřebě tepla a teplé vody

Spotřeba tepla a společně připravované teplé vody bude měřena každý měsíc.

Prekurzory výbušnin

Nový zákon upraví zpřístupňování, dovoz, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin.

Užší mezinárodní spolupráce při správě daní

Směrnice DAC 7 přináší společné daňové […]

Interaktivní vzory – automatizace ve prospěch práva

1. 3. 2022|

Dnes jsme spustili nový produkt Interaktivní vzory. Nabízíme je pod značkou Beck-online a pro jejich provoz využíváme platformu společnosti Legito. Jako první v řadě jsme na trh uvedli menší modul Realitní právo – 15 vzorů pro více než 300 situací. Obsah připravil náš úspěšný autor a lektor seminářů Mgr. Vladimír Syruček, přední odborník na tuto […]

Občanský zákoník (Melzer/Tégl) – nově v Beck-online

22. 6. 2021|

V rámci rozšířené verze Beck-online PLUS představujeme úplně nový komentář ObčZ. Je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje některé velmi důležité instituty. Pod vedením autorské dvojice Filip Melzer – Petr Tégl vznikl komentář […]

Nabytí zástavního práva od neoprávněného (Nejvyšší soud)

27. 2. 2020|

Nabýt zástavní právo od osoby, která je jako osoba oprávněná zapsaná ve veřejném seznamu, ačkoli podle skutečného právního stavu osobou oprávněnou není, je možné jen v případě, že nabývající osoba právo nabyla úplatným právním jednáním a v dobré víře. Závěry Nejvyššího soudu v Právních rozhledech kriticky glosuje a doplňuje Tereza Mališová. Číst celý […]

Omezená možnost vydat platební rozkaz proti nezletilému žalovanému (Ústavní soud)

27. 2. 2020|

Platební rozkaz nelze vydat vůči nezletilému, který nemá plnou procesní způsobilost, jestliže má soud jakékoli pochybnosti či nejistotu ohledně řádnosti a efektivnosti jeho zastoupení zákonným zástupcem. Při existenci pochybností je před projednáním věci a vydáním rozhodnutí nutné zvážit, zda v daném případě není namístě ustanovit nezletilému účastníkovi opatrovníka, a to s ohledem na nejlepší […]

(Ne)možnost valné hromady atrahovat rozhodování o záležitostech spadajících do obchodního vedení (Vrchní soud v Praze)

27. 2. 2020|

Skutečnost, že jednatel může podle § 51 odst. 2 ZOK požádat nejvyšší orgán o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, neznamená možnost valné hromady atrahovat na sebe rozhodování o obchodním vedení. Takové rozhodnutí valné hromady je nicotné, o čemž může soud rozhodnout i bez návrhu. Vyslovení nicotnosti je třeba podle výsledku řízení považovat za úspěch […]

Elektrokola, elektrokoloběžky a objektivní odpovědnost

27. 2. 2020|

Zvláště ve větších městech si nelze nevšimnout intenzivního rozvoje nových způsobů silniční dopravy a sdílení dopravních prostředků. To přímo vybízí k analýze současné koncepce odpovědnosti za škodu z provozu dopravních prostředků v ObčZ. Při jejím vzniku měl totiž zákonodárce pravděpodobně před očima jako účastníky silničního provozu pouze na tu dobu běžná vozidla a tyto nové […]

Proč lze SJM exekvovat jen v míře existující v době vzniku pohledávky povinného

27. 2. 2020|

Tradiční dělení norem soukromého práva na hmotné a procesní naráží na překážku, že některé původem procesněprávní normy mají zvláštní vlastnost spočívající v tom, že definují právní sílu hmotného práva věřitele pro případ, že dlužník není ochoten nebo schopen svůj závazek splnit, i když věřitel už má v ruce exekuční titul. Od běžných norem procesního práva […]

Zásada legitimního očekávání ve správním právu

27. 2. 2020|

Zásada legitimního očekávání nebo též ochrana dobré víry či právní jistoty je dosti abstraktním pojmem, který zasluhuje bližší ujasnění. Souvisí například s otázkou, jak moc se občan může spoléhat na veřejně publikovaná výkladová stanoviska či přísliby správních orgánů. V nauce českého správního práva stojí základní zásady správního práva spíše stranou pozornosti, a proto autor přihlíží […]

Sdílené pracovní místo

27. 2. 2020|

Prvním čtením prošla vládní novela ZPr zaměřená na slaďování osobního a profesního života. Kromě nové možnosti dohody zaměstnanců na společného rozvrhu pracovní doby návrh přináší také flexibilnější úpravu dovolené i doručování. Dále se zpřesňují podmínky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Celá zpráva