Platební rozkaz nelze vydat vůči nezletilému, který nemá plnou procesní způsobilost, jestliže má soud jakékoli pochybnosti či nejistotu ohledně řádnosti a efektivnosti jeho zastoupení zákonným zástupcem. Při existenci pochybností je před projednáním věci a vydáním rozhodnutí nutné zvážit, zda v daném případě není namístě ustanovit nezletilému účastníkovi opatrovníka, a to s ohledem na nejlepší zájem nezletilého zpravidla z řad advokátů. Číst celý judikát