Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů.

Následující text obsahuje informace o způsobu, rozsahu, účelu a době zpracování Vašich osobních údajů, jejich příjemcích a o Vašich souvisejících právech.

Tato informace je uveřejněna na naší internetové stránce www.beck-online.cz. Můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., sídlem Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, IČO: 24146978, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 182960, e-mail: beck-online@beck.cz (dále jen „správce“).

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud:

a. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení,

b. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, zejména:

 • vyřízení reklamací dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele,
 • plnění dalších povinností uložených správci dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví,

c.  zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, zejména:

 • vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků,
 • podporu obchodní činnosti správce, zejména formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému zpracování lze podat námitku nebo se dopředu z odběru obchodních sdělení odhlásit (viz bod 9 této informace),

d. ke  zpracování jste udělil/a souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, konkrétně:

 • souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce, nejste-li jeho zákazníkem,
 • souhlas s uveřejněním Vaší fotografie nebo dalších osobních údajů v listinných dokumentech správce nebo na internetové stránce www.beck-online.cz či na profilu správce na sociální síti Facebook
  (nejedná-li se o plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem).

3. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů při zřízení Vašeho účtu a přístupu k informačnímu systému beck-online je primárně plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem o využívání beck-online, včetně případného následného řešení práv z vadného plnění, resp. odpovědnosti za vady, dále provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem o využívání beck-online správce provádí zpracování Vašich identifikačních údajů, kontaktních údajů (včetně údajů o případných kontaktních osobách), fakturačních údajů, údajů o objednaných modulech beck-online, údajů souvisejících s platbou za tyto moduly beck-online, Vaší IP adresy a údajů o Vašich aktivitách v rámci beck-online. V této souvislosti správce může za účelem svého oprávněného zájmu dále zpracovávat údaje o Vaší obchodní činnosti.

Pro vyřízení Vašich požadavků, stížností či dotazů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace.

Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku (viz bod 9 této informace).

Pro účely uveřejnění Vašich údajů v listinných dokumentech nebo na internetové stránce www.beck-online.cz a na profilu správce na sociální síti Facebook správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, obrazové údaje (podobiznu), případně i údaje o profesním životě.

Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popřípadě zaměstnanců příjemců (viz bod 6 této informace).

Správce výše uvedené údaje nepoužívá k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování. Správce však na základě údajů získaných z provozu www.beck-online.cz a Vašeho chování na něm provádí profilování, jehož výstupy může na základě svého oprávněného zájmu využít pro účely přímého marketingu. Proti takovému profilování můžete podat námitku (viz bod 9 této informace).

4. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

a. údaje jste správci poskytl/a zejména v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů,

b. údaje pocházejí z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík a evidence České advokátní komory.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce budou Vaše osobní údaje u správce uloženy nejdéle do uplynutí doby pěti let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se správcem.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:

 • svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, například dodavatelům informačních technologií, obchodním zástupcům správce apod.,
 • jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (například soudům, Policii ČR atp.),
 • mateřské a sesterské společnosti v rámci koncernu.

Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci vyjma předání společnosti Facebook Ireland Limited (viz bod 2 této informace), která Vaše osobní údaje může dále předat společnosti Facebook Inc., jež se však přihlásila k dodržování tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí (více informací zde: https://www.facebook.com/about/privacyshield).

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:

Právo na přístup – můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, a o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.

Právo na výmaz – můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

b. odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,

c. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování svých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu,

d. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

e. Vaše osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,

f. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování – můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a. popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

b. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte oomezení jejich použití,

c. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

d. vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů – v případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil/a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna (viz bod 8 této informace).

Právo vznést námitku – můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce (včetně profilování) nebo pro účely přímého marketingu (viz bod 9 této informace).

Právo být informován – máte právo být správcem informován/a v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, když je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.

Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování – máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v bodě 1 této informace.

8. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Jakýkoliv souhlas (souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce, souhlas se zasíláním listinných obchodních sdělení správce nebo souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s uveřejněním Vašich osobních údajů v listinných dokumentech správce či na internetové stránce www.beck.cz nebo profilu správce na sociální síti Facebook), který jste správci udělil/a, můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to písemným vyjádřením zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v bodě 1 této informace.

Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce lze odvolat také kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailovém obchodním sdělení.

9. NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU

Proti zpracování svých osobních údajů za účelem přímého marketingu (včetně profilování), které je prováděno bez Vašeho souhlasu nebo z právního titulu oprávněného zájmu správce,  máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v bodě 1 této informace.

10. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 1. Provozovatelé internetových stránek používají soubory cookies k získávání informací o návštěvnících a k ukládání jejich preferencí v online prostředí. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se v případě návštěvy stránky ukládají v zařízení návštěvníka. Při další návštěvě návštěvníka se tyto soubory odesílají zpět na stránku. Je to užitečné, protože to internetové stránce umožňuje rozeznat zařízení. Soubory cookies nepoškozují dané zařízení. Úplné využití našich webových stránek vyžaduje použití souborů cookies. Chcete-li soubory cookies zakázat, budete pravděpodobně moci i nadále procházet naše stránky, avšak některé funkce vám už nebudou k dispozici. Většina webových prohlížečů má soubory cookies automaticky povolené.

 

 1. Společnost Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., se sídlem Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, číslo zápisu: oddíl: C, vložka: 182960 provozuje internetovou stránku www.beck-online.cz (dále jen „Stránka“). Na Stránce mohou být použité dočasné cookies, které se po vypnutí prohlížeče automaticky vymažou, nebo trvalé cookies, které zůstávají uložené ve vašem zařízení. Na Stránce se používají tyto kategorie souborů cookies:

 

 • Základní soubory cookies: Tyto soubory cookies vám umožňují pohyb na Stránce a využívání jejích vlastností.
 • Provozní soubory cookies: Informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies se používají k lepšímu pochopení návštěvníků Stránky a jejich způsobu zacházení se Stránkou.
 • Soubory cookies zajišťující funkčnost: Tyto typy souborů cookies si pamatují volby návštěvníků (např. volbu jazyka). Mohou návštěvníkům při používaní Stránky zajistit pohodlí podle voleb a další návštěvy už přizpůsobovat jejich preferencím. Aktivitu uživatele při pohybu na jiných stránkách sledovat nedokážou.
 • Webové majáky: Jedná se o pixelové technologie, které umožňují v kombinaci se soubory cookies provozovateli Stránky zjistit počet návštěvníků Stránky.

 

 1. Při používaní souborů cookies naše společnost využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google Inc (dále jen „Google“). Informace vygenerované soubory cookies o vašem používání Stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí a ukládají společnosti Google na servery ve Spojených státech amerických. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání Stránky, k sestavení zpráv o činnosti Stránky pro naši společnost a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace přenést také třetím stranám, vyžadují-li to právní předpisy nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google. Více o používání souborů cookies prostřednictvím Google Analytics najdete na: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cz.

 

 1. Naše společnost dále používá nástroj Google Tag Manager od společnosti Google, který slouží k vytváření, aktualizaci a správu tagů, tedy malých prvků kódu, které slouží k měření návštěvnosti a chování návštěvníků Stránek, k určení dopadu on-line reklamy a sociálních kanálů a k implementaci skriptů a modulů k analýze a vylepšování Stránek. Nástroj neshromažďuje žádné osobní údaje, ale zajišťuje, že budou spuštěny jiné tagy, které mohou podle okolností data shromažďovat. Informace o používání Stránek jsou sdíleny se společností Google. Více informací o způsobu fungování tohoto nástroje naleznete zde: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=cs; https://policies.google.com/privacy?hl=cs; https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/.

 

 1. Všechny informace jsou anonymní (monitorují jen trendy, jako je například řetězec kliknutí uživatelů), a ty nelze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě.

 

 1. Úplné využití Stránky vyžaduje použití souborů cookies. Chcete-li zakázat soubory cookie, budete pravděpodobně moci i nadále procházet Stránku, avšak některé funkce vám už nebudou k dispozici.

 

 1. Přejete-li si odstranit některé soubory cookies, které jsou už ve vašem zařízení uložené, postupujte podle návodu v nastaveních vašeho internetového prohlížeče, kde najdete pokyny o způsobu vyhledání souborů, nebo adresáře, do kterého se soubory cookies ukládají.