MODUL
Občanské právo

S více než padesáti tituly nejrozsáhlejší modul. Hlavním pilířem se po rekodifikaci v roce 2014 stal velký šestisvazkový komentář Občanského zákoníku, který byl zároveň bestsellerem v knižní podobě. Je vhodně doplněn dílčími komentáři, kterým se věnují pečlivě vybraní experti z řad soudců a advokátů.

 • Pro náročné máme i verzi PLUS
   Občanské právo PLUS rozšiřuje knihovnu o dalších více než 30 titulů, z nichž nejžádanější je jednosvazkový komentář občanského zákoníku z pera autorského kolektivu pod vedením J. Petrova, M. Výtiska a V. Berana, který je navíc ve své elektronické podobě pravidelně aktualizován.

   Vedle tohoto unikátního komentáře je do modulu postupně zařazován i vícesvazkový velký komentář autorů vedených F. Melzerem a P. Téglem. Oba komentáře občanského zákoníku vhodně doplňují další komentáře občanskoprávních předpisů, například nově účinného zákona o realitním
   zprostředkování, a další více než dvě desítky příruček a monografií.

   Nedílnou součástí modulů PLUS je také Ius Focus – zdroj zaměřený primárně na judikaturu.

V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEBezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku (Bílková)
Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva (Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm)
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku (Kabelková, Schödelbauerová)
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) (Tichý)
Katastrální zákon (Baudyš)
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Tichý, Pipková, Balarin)
Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu (Dvořáková, Frýbová)
Nájem a pacht v novém občanském zákoníku (Kabelková, Dejlová)
Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Tichý)
Občanský zákoník (Petrov, Výtisk, Beran a kol.)
Občanský zákoník § 2716-2893 (Melzer, Tégl a kol.)
Občanský zákoník I, II (Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.)
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654) (Lavický a kol.)
Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655−975) (Králíčková, Hrušáková, Westphalová a kol.)
Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474) (Spáčil, Králík a kol.)
Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475–1720) (Fiala, Drápal a kol.)
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054) (Hulmák a kol.)
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014) (Hulmák a kol.)
Pojištění v novém občanském zákoníku (Jandová, Šlauf, Svejkovský)
Právnické osoby v novém občanském zákoníku (Svejkovský, Deverová)
Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku (Štandera)
Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku (Hrádek)
Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku (Svejkovský, Marek a kol.)
Věcná břemena v novém občanském zákoníku (Kabelková)
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (Kříž, Valeš)
Zákon o mezinárodním právu soukromém (Bříza, Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček, Svoboda)
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (Liška, Lišková)
Zákon o některých službách informační společnosti (Maisner)
Zákon o obecně prospěšných společnostech (Deverová, Svejkovský, Adamec)
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Jandová, Vojtek)
Zákon o realitním zprostředkování (Philippi)
Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství (Hrušáková a kol.)
Zákon o spotřebitelském úvěru (Wachtlová, Slanina)
Zákon o spotřebitelském úvěru (Slanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr)
Zákon o veřejných dražbách (Rakovský, Líznerová, Haščák)
Zákon o vlastnictví bytů (Novotný, Fiala, Horák, Oehm, Holejšovský)
Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon (Vlachová)
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (Barešová, Baudyš)

KNIHYCestovní právo (Dvořáková, Králová)
Covid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi (Selucká a kol.)
Dědické právo v praxi (Svoboda, Klička)
Hospodaření a nakládání se státním majetkem (Tyšerová, Vácha, Kilián)
Insolvenční řízení (Hásová, Moravec)
K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu (Křiváčková, Hamuľáková, Tintěra a kol.)
Katastr a nemovitosti (Baudyš)
Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury (Šustrová)
Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory (Doležal, Doležal)
Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách (Hulmák)
Koupě a prodej (Selucká a kol.)
List vlastnictví (Syruček)
Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví (Žďárek, Těšinová, Škárová, Waltr, Púry a kol.)
Nabývání vlastnictví originárním způsobem (Petr)
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení (Pavelek)
Nové právo k povrchu (Petr)
Obecná část občanského práva (Tichý)
Obchodní smlouvy (Dohnal, Galvas, Oliva, Janoušek, Koubek, Macková)
Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu (Lovětínský)
Odčiňování duševních útrap primárních obětí (Kubová)
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (Simon)
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese (Šustová)
Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví (Falta)
Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku (Janoušek)
Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku (Spáčil)
Péče o jmění nezletilého dítěte (Psutka)
Pocta Jiřímu Spáčilovi (Dobrovolná, Havlík, Králík a kol.)
Pocta Milaně Hrušákové (Šínová a kol.)
Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (Králík)
Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku (Šilhán)
Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy (Růžička)
Právo nemovitostí (Kindl)
Právo stavby (Zima)
Problematika reprezentace v dědickém právu (Talanda)
Proměny soukromého práva v době COVID-19 (Škrabka a kol.)
Promlčení a prekluze v soukromém právu (Weinhold)
Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi (Syruček, Sabotinov a kol.)
Restituce podle zákona o půdě (Příkopa)
Rodina a dítě v novém občanském zákoníku (Radvanová a kol.)
Smlouva o dílo (Štenglová)
Sousedská práva (Kabelková, Floriánová, Přívara, Růžičková)
Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav (Zítek)
Společné jmění manželů (Psutka)
Srovnání Nového občanského zákoníku a předchozí právní úpravy (Svejkovský a kol.)
Střídavá péče (Trávníček)
Svěřenské fondy (Svejkovský, Kovář a kol.)
Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava (Mocek)
Uzavírání smluv v civilním právu (Hulmák)
Věcná břemena v občanském zákoníku (Spáčil)
Velká kniha smluvních vzorů (Zoufalý, Munková a kol.)
Vlastnictví bytů – kondominium (Petr)
Vydržení v českém právu (Petr)
Vzory listin o nemovitostech (Barešová, Baudyš)
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin dle nového občanského zákoníku (Svejkovský, Kabelková, Vychopeň a kol.)
Zajištění a utvrzení dluhů (Kindl)
Zvláštní odměna obchodního zástupce (Mattich)

Přesvědčte se sami
I tento modul můžete bez omezení testovat 14 dní zcela zdarma.