MODUL
Justiční a procesní
Mezi nejúspěšnější tituly v produkci C. H. Beck patří tradičně šedé a dnes už i velké komentáře k OSŘ. Nechybí na stole snad žádného soudce či advokáta. Společně s komentáři k Exekučnímu řádu, Notářskému řádu a Insolvenčnímu zákonu a dalšími tituly tvoří jeden z nejpopulárnějších modulů v naší nabídce.
  • Pro náročné máme i verzi PLUS
      Vedle okolo 20 přidaných titulů také pravidelnou online aktualizaci komentářů základních procesních předpisů, a sice občanského soudního řádu a insolvenčního zákona. Komentář občanského soudního řádu je dílem autorského kolektivu vedeného Karlem Svobodou, předsedou senátu Nejvyššího soudu. Komentář insolvenčního zákona připravil široký kolektiv autorů, kteří se nevyhýbají ani méně probádaným či kontroverzním tématům insolvenčního práva. Mezi autory najdeme advokáty, prvostupňové soudce i soudce Nejvyššího soudu či pracovníky Ministerstva spravedlnosti. Každý uživatel pak ocení celou řadu příruček a monografií pokrývající specifická témata českého civilního procesu, rozhodčího řízení nebo insolvence.

      Nedílnou součástí modulů PLUS je také Ius Focus – zdroj zaměřený primárně na judikaturu.

V tomto modulu naleznete:

KOMENTÁŘEEvropské a mezinárodní insolvenční řízení. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení (Bělohlávek)
Exekuční řád (Svoboda, Jícha, Krejsta, Hozman, Úšelová, Kocinec a kol.)
Exekuční řád (Kasíková, Jirmanová, Hubáček, Plášil, Šimka, Kučera, Nekola)
Insolvenční zákon (Sprinz, Jirmásek, Řeháček, Vrba, Zoubek a kol.)
Insolvenční zákon (Moravec, Kotoučová a kol.)
Občanský soudní řád (Svoboda, Smolík, Levý, Doležílek a kol.)
Občanský soudní řád I, II (Drápal, Bureš a kol.)
Odměna insolvenčního správce (Jirmásek)
Rozhodčí pravidla UNCITRAL (Halada)
Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení (Richter)
Zákon o advokacii (Svejkovský, Vychopeň, Krym, Pejchal a kol.)
Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související (Richter, Benýšek, Čujan a kol.)
Zákon o mediaci (Doležalová, Hájková, Potočková, Štandera)
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním právu soukromém (vybraná ustanovení) (Bělohlávek)
Zákon o soudech a soudcích (Kocourek)
Zákon o soudech a soudcích (Zemanová)
Zákon o soudech a soudcích; Zákon o státním zastupitelství (Kocourek, Záruba)
Zákon o soudních poplatcích (Waltr)
Zákon o veřejných dražbách (Rakovský, Líznerová, Haščák)
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (Dörfl, Krysl, Lehká, Visinger)
Zákon o zvláštních řízeních soudních (Svoboda, Tlášková, Vláčil, Levý, Hromada a kol.)
Zákon o znalcích a tlumočnících (Dörfl)

KNIHY2023: Start preventivní restrukturalizace. Nová šance pro podnikatele, nebo velký problém pro věřitele? (Schönfeld, Kuděj, Havel, Sprinz a kol.)
Advokátní právo (Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol.)
Dovolání (Svoboda, Trněná)
Exekuce v soudní praxi (Tripes)
Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka (Svoboda)
Exekuční řízení. Komentované vzory podání (Ullrich)
Insolvenční řízení (Hásová, Moravec)
Náklady řízení (Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk)
Nesporná řízení I (Svoboda)
Nesporná řízení II (Svoboda)
Nesporná řízení III (Svoboda)
Nezávislost a nestrannost rozhodce (Ryšavý)
Oddlužení v právním řádu ČR (Smolík)
Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka (Svoboda)
Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR (Nemeškalová Kosinová)
Poučovací povinnost v civilním procesu (Hromada)
Praktický úvod do civilního řízení sporného (Remeš)
Právní moc civilních soudních rozhodnutí (Dvořák)
Preventivní restrukturalizace: Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů (Schönfeld, Kuděj, Havel, Sprinz a kol.)
Předběžná opatření v civilním řízení (Hrnčiřík)
Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži (Nový, Drličková)
Rozhodčí smlouvy v mezinárodním obchodě (Makarius)
Rozvod manželství (Mencnerová)
Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka (Svoboda)
Společné jmění manželů a exekuce (Svoboda)
Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České republice (Vaške)
Výkon soudního smíru (Šamlot)
Zastavení exekuce (Svoboda)
Znalec a znalecký posudek v civilním procesu (Dörfl)

Přesvědčte se sami
I tento modul můžete bez omezení testovat 14 dní zcela zdarma.