Justiční a procesní právo

Mezi nejúspěšnější tituly v produkci C. H. Beck patří tradičně šedé a dnes už i velké komentáře k OSŘ. Nechybí na stole snad žádného soudce či advokáta. Společně s komentáři k Exekučnímu řádu, Notářskému řádu a Insolvenčnímu zákonu a dalšími tituly tvoří jeden z nejpopulárnějších modulů v naší nabídce.

Nejnovější články v modulu

Žaloby na náhradu škody či jiné újmy vzešlé z výkonu veřejné moci byly po mnoho let osvobozeny od soudního poplatku, což však vedlo take k mnoha případům jejich zneužití. S účinností od 30. 9. 2017 byl proto vypuštěn § 11 odst. 1 písm. n) ze zákona o soudních poplatcích, jenž do té doby upravoval osvobození řízení ve věcech náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezáko ...
Tradiční dělení norem civilního práva na pravidla hmotná a na pravidla procesní naráží na překážku, že některé původem procesněprávní normy mají zvláštní vlastnost spočívající v tom, že definují právní sílu hmotného práva věřitele pro případ, že dlužník později (po vzniku závazku) není ochoten nebo schopen svůj závazek splnit, i když věřitel už má v ruce exekuční titul. Tyto normy se od běžný ...
Vláda na své schůzi dne 9. 12. 2019 schválila Plán legislativních prací vlády na r. 2020 (usn. č. 870). Zároveň uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění legislativních úkolů, z nichž prvních šest návrhů zákonů by jí mělo být předloženo k legislativnímu projednání již v lednu. Společně s Plánem vláda schválila Přehled implementačních prací vlád ...
Vedle rozboru jednotlivých dětských dluhů je třeba celý problém posuzovat také komplexně. Je nutné vzít v potaz nejen aspekty právní, ale také morální a praktické. K nalezení funkčního a obecně akceptovatelného právního řešení problému pomůže rovněž pohled do zahraničních právních úprav. Teprve poté se lze fundovaně vyjádřit k aktuálním legislativním návrhům.
Zabezpečovací detence byla výsledkem dlouholeté úsilí řady expertů a odborných společností, zabývajících se léčbou osob s psychiatrickými a sexuologickými problémy. Ukázalo se, že ukládání ochranného léčení některým pachatelům, kteří jsou společnosti vysoce nebezpeční a nejsou schopni nebo ochotni podstoupit léčbu, je nevhodné. Jak se tento institut do praxe zavedl? Po deseti letech je namíst ...

Knihovna pro oblast justičního a procesního práva:

Error fetching: cURL error 28: Operation timed out after 4000 milliseconds with 0 bytes received