Správní a ústavní právo

Nejnovější články v modulu

Zásada ne bis in idem je zakotvena v čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Její podstatou je zákaz stíhat, soudit či trestat tutéž osobu pro tentýž skutek více než jednou. Z procesního hlediska je tedy nepřípustné opětovné trestní stíhání. Jako jeden z hmotněprávních aspektů bývá často chápáno pravidlo o započtení prvně uloženého trestu při ukládání dalšího v téže trestní věci, uva ...
Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zmiňovaný zákon č. 150/2016 Sb., kterým se mimo jiné změnil § 99 odst. 6 trestního zákoníku tak, že ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nicméně dvouletá lhůta, v rámci které je soud povinen rozhodovat o jeho dalším trvání, se nadále týká pouze ochranného léčení v ústavní formě. Nálezem ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 2843/18 Ústavní soud rozhod ...
Změna právní úpravy v čase vyžaduje racionální a zdůvodněnou volbu intertemporálního režimu v podobě explicitně formulovaných přechodných ustanovení přijímaného právního předpisu. Velí tak princip neretroaktivity právní úpravy, který představuje naplnění požadavku právní jistoty a předvídatelnosti. Přenechání řešení vztahu mezi dosavadní a novou právní úpravou aplikační praxi s sebou nese neb ...
Detenční řízení upravuje procesní postup soudu při posuzování zákonnosti nedobrovolné hospitalizace osob v uzavřeném ústavu. Tento procesní postup je zcela oddělen od ostatních soudních řízení, zvláště pak od řízení ve věcech opatrovnictví člověka. Z koncepčního hlediska je namístě uvažovat o bližším propojení těchto dvou řízení.

Knihovna pro oblast správního a ústavního práva:

Knihovna

Error fetching: cURL error 28: Operation timed out after 4001 milliseconds with 0 bytes received