Trestní právo

Máme to štěstí, že největší odborníci na oblast trestního práva v čele s předsedou Nejvyššího soudu P. Šámalem spolupracují právě s C. H. Beck. Trestní zákoník, Trestní řád, časopis Trestněprávní revue, ale také další publikace, které najdete na seznamu níže, vytváří informační podporu, která v oblasti trestního práva nemá na trhu konkurenci – více než 23 000 stran velkých a šedých komentářů, dalších 11 monografií a kompletní archiv nejčtenějšího trestněprávního časopisu na trhu. Pro odborníky na trestní právo neexistuje jiná volba.

Nejnovější články v modulu

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je speciální trestní normou, která je odrazem snahy o zacházení s mladistvými pachateli způsobem, který odpovídá jejich rozumové a mravní vyspělosti a zvláštnostem jimi páchané trestné činnosti. I proto nazýváme trestné činy mladistvých proviněními a místo trestu jim ukládáme opatření. Příspěvek se zaměřuje na trestní opatření obecně prospěšných prací a vý ...
Shromažďování podkladů pro rozhodnutí patří k nejdůležitějším fázím každého právem regulovaného procesu, vzhledem k tomu, že na jeho základě bude nakonec rozhodnuto o tom, jaká práva a povinnosti jeho účastníkům vzniknou. Podstatným rysem dokazování je, že je upraveno zákonem, a to jak co do postupu, tak prostředků, které mají být k poznání reality použity. Účelem shromažďování podkladů a dok ...
Neoddělitelnou součástí každé kultury jsou normy chování. V různých částech světa se od sebe více či méně odlišují. Žádná společnost však bez nich nemůže fungovat. Tak jako se liší normy chování, liší se i tresty za ně hrozící. Aplikace trestu s sebou rovněž nese určitá pravidla. Jako základ uložení trestu je potřeba zvažovat smysl a účel trestání.
Hospodářské trestné činy jsou postihovány v rámci ochrany ekonomiky a tržního hospodářství, které jsou garantem existence a fungování státu, zejména co do financování z veřejných prostředků. Ochrana ekonomiky a tržního hospodářství je v tomto směru v posledních letech, tj. ii před přijetím současného trestního zákoníku, konzistentní. Trestní právo do této sféry zasahuje jen v nezbytném rozsah ...
Ochrana životního prostředí nabyla již na konci 20. století nemalého významu, do velkých rozměrů pak dospěla s příchodem 21. století. Ekologie se pro mnohé stává životním stylem a prostupuje tak do každodenního života, včetně stravy, ošacení a bydlení. Tomuto trendu se přizpůsobují i mnohé právnické osoby, najde se bohužel i celá řada těch, kteří životnímu prostředí stále škodí. Dosud však ne ...
Příspěvek si klade za cíl poukázat na doposud poněkud nejednotný přístup orgánů činných v trestním řízení co do prokazování existence hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka u skutkové podstaty trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 trestního zákoníku a u skutkové podstaty trestného činu projevu sympatií k hnutí ...
V rámci projednávání novel SSZ bylo vedle jiného navrženo zrušit insitut přísedících. Tento návrh vyvolal mnoho debat a samozřejmě i názory zastávající jeho zachování. Možným výsledkem může být kompromis v zachování rozhodování přísedících jen o zvlášť závažných zločinech s výjimkou hospodářských a majetkových a dále o několika dalších taxativně vymezených trestných činech. Rozhodování v sená ...

Knihovna pro oblast trestního práva:Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích
Jemelka / Vetešník
Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu odkazováno. Předchozí vydání publikace vysvětlilo řadu sporných ustanovení a institutů obou komentovaných zákonů, ale v době, kdy soudní judikatura ještě neexistovala, takže nebylo ani dosti dobře možné předjímat některé praktické problémy, které tyto zákony v praxi později přinesly. Druhé vydání zohledňuje právní stav k 1. 11. 2019 a reaguje tak na novou judikaturu zejména správních soudů a ustálení odborného pohledu i aplikační praxe na některá sporná ustanovení těchto zákonů.Komentář svým výkladem přispívá k tomu, aby jednotlivá ustanovení obou zákonů byla nejenom správně pochopena, ale především správně aplikována v praxi.

Trestní odpovědnost právnických osob
Šámal / Dědič / Gřivna / Púry / Říha
Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podstatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnostem jejího vyvinění, jakož i úpravě nového ochranného opatření zabrání části majetku.Druhé vydání díla nepomíjí vývoj judikatury, a současně reflektuje právní názory teorie především ohledně nových institutů zavedených v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim. Judikatura je doplněna nejen o rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek vydávané NS ČR, ale též o judikáty uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí NS ČR, a i z dalších zdrojů.Druhé vydání komentáře TOPO odpovídá právnímu stavu a judikatuře k březnu 2018.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Tvrdý / Vavrušková
Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc jej doplnit o informace o novém nařízení EU o informacích doprovázejících bezhotovostní převody a zásadně aktualizovaný text doporučení FATF. Užitečná je rovněž informace o platných metodických pokynech Finančního analytického úřadu.Publikace je určena tzv. povinným osobám, kterými jsou zejména banky, finanční instituce, obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her, ale i právní profese – notáři, advokáti, daňoví poradci, auditoři a účetní. Praktické uplatnění najde zejména u osob činných v oblasti trestního práva a jako studijní pomůcka může posloužit také studentům finančního a trestního práva.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; Zákon o některých přestupcích
Jemelka / Vetešník
První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, dopadají nejenom na přestupky, ale rovněž na dosavadní jiné správní delikty. Výklad erudovaných autorů umožňuje porozumět sporným ustanovením těchto dvou zákonů, a současně na příkladech ukazuje, jak mají být přestupky v praxi projednávány, a to i s ohledem na dosavadní přístup soudní judikatury a názory odborné veřejnosti.

Zákon o Policii České republiky
Vangeli
Druhé vydání komentáře navazuje na původní, převážně prakticky zaměřený výklad policejního práva určený zejména odborníkům pohybujícím se v oblasti policejního a trestního, popř. obecně práva bezpečnostního. Text prvního vydání komentáře je podstatně přepracován a doplněn o výklad reagující nejen na příslušné novelizace právních předpisů od prvního vydání v r. 2009, ale také na vývoj ve výkladové praxi tohoto zákona, a to ze strany justice i oficiálního gestora zákona, Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o obětech trestných činů
Gřivna / Šámal / Válková / Prášková / Marvanová / Růžička / Zezulová / Sýkora
Zákon o obětech komplexně upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů.Komentář představuje problematiku obětí trestných činů v širších souvislostech tak, aby čtenář v jediné knize nalezl též výklad relevantních ustanovení souvisejících předpisů.Autorský kolektiv tvoří řada renomovaných odborníků včetně těch, kteří se podíleli na přípravě zákona.Publikace je určena nejen právníkům, ale též pracovníkům občanských organizací zabývajících se pomocí obětem trestných činů, jakož i obětem samotným.

Trestní řád I, II, III
Šámal / Gřivna / Novotná / Púry / Růžička / Říha / Šámalová / Škvain
Podrobný komentář k trestnímu řádu od renomovaného kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala vychází vzhledem k jeho rozsahu a způsobu zpracování v ediční řadě Velké komentáře.Komentář reaguje na zásadní změny v oblasti trestního práva, neboť byl v rámci reformy trestního práva přijat nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a také zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tyto zákony, tvořící ve spojení s již dříve přijatým zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže základní kameny trestního práva hmotného, našly samozřejmě svou odezvu i v trestním právu procesním.Komentář je zpracován k právnímu stavu k 31. 12. 2012, autoři přihlédli ke všem novelizacím trestního řádu a v návaznosti na to doplnili a pozměnili komentář k jednotlivým novelizovaným i zcela novým ustanovením. Dále je text doplněn o novou publikovanou judikaturu.Velký komentář k trestnímu řádu dobře poslouží praxi všech orgánů činných v trestním řízení, advokátům i celé právnické veřejnosti.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Trestní odpovědnost právnických osob
Šámal / Dědič / Gřivna / Púry / Říha
- 1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti- Prakticky zaměřený komentář si klade za cíl ozřejmit smysl jednotlivých ustanovení zákona a usnadnit jejich správnou aplikaci- Zapracovává přitom jak podklady zpracované při přípravě zákona, tak aktuální i dříve publikovanou judikaturu- Zvláštní pozornost je věnována otázkám, které zákon z důvodu své speciality k dalším trestním předpisům výslovně neřeší- Publikaci připravil autorský kolektiv renomovaných odborníků pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, autora tohoto zákona i trestního zákoníku

Trestní zákoník
Šámal / Gřivna / Herczeg / Kratochvíl / Púry / Rizman / Šámalová / Válková / Vanduchová
Od prvního vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku uplynuly sice jen dva roky, avšak první vydání bylo přes potřebné dotisky již zcela rozebráno. Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k prvním novelizacím trestního zákoníku a nově i k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, rozhodli se autoři podstatně doplnit, a zčásti i přepracovat, jednotlivé části komentáře tak, aby právnické veřejnosti sloužil i nadále v aktuální verzi.Komentář reaguje na nedávné přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který přináší nejen zásadní koncepční změnu trestního práva, ale dovršuje i reformu trestního práva hmotného. Z dalších přijatých novelizací trestního zákoníku, které si vyžádaly aktualizaci komentáře, byla podstatná zejména změna, která implementovala některé předpisy Evropské unie, zejména v oblasti trestněprávní ochrany životního prostředí a v oblasti boje proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Novela dále změnila úplatkářské trestné činy, se snahou posílit nástroje proti korupci úředních osob a zvýšit transparentnost činnosti veřejné správy, a v neposlední řadě zpřesnila některá další ustanovení trestního zákoníku.Druhé vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku by nemělo uniknout pozornosti specialistům působícím v oboru trestního práva. Tento velký komentář dále doporučujeme celé odborné právnické veřejnosti, včetně dalších profesí (policii, probační a mediační službě, vězeňské službě) a samozřejmě též studentům právnických fakult.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
Šámal / Válková / Sotolář / Hrušáková / Šámalová
Autoři komentáře přistoupili k přípravě již třetího vydání, neboť v mezidobí došlo nejen k několika novelizacím samotného zákona o soudnictví ve věcech mládeže, ale byl přijat i nový trestní zákoník a novelizován trestní řád. Komentář k jednotlivým ustanovením bylo proto třeba podstatně doplnit a zčásti i přepracovat. Reflektován je také vývoj názorů praxe i teorie zabývající se trestním právem mladistvých a protiprávními činy dětí mladších patnácti let. Text komentáře je doplněn o novou judikaturu, včetně výběru z judikatury Ústavního soudu. Aktualizovány jsou kromě samotného zákona i odkazy na související právní předpisy a doplněna je i poslední odborná literatura k danému tématu.Jedná se o nezbytnou pomůcku v praxi advokátů, soudců, státních zástupců, probačních úředníků, policistů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí i všech dalších pracovníků, kteří přicházejí do styku s kriminalitou mládeže. Komentář využijí jistě i pedagogové a studenti právnických a dalších humanitně zaměřených fakult.
Systém obsahuje i předchozí vydání

Trestní zákoník (EZJ)
Prouza
Publikace reaguje na rekodifikaci trestního práva hmotného a s tím související legislativní změny, které vyústily v přijetí trestního zákoníku. Kniha představuje jedinečnou pomůcku, která čtenáři kromě rychlé orientace v nové právní normě ve světle dosavadního trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) nabídne přehled aplikovatelné judikatury týkající se jednotlivých ustanovení trestního zákoníku, případně takové, která by v širších souvislostech vedla k hlubšímu zamyšlení a možným výkladům příslušných ustanovení nové úpravy.Pro pokud možno co největší pohodlí a funkčnost byla do textu k jednotlivým ustanovením trestního zákoníku přiřazena i odpovídající ustanovení dosavadní trestního zákona, aby tak byly zřejmé případné rozdíly v jednotlivých právních úpravách. Vzhledem k jisté míře interdisciplinarity trestního práva hmotného, tedy alespoň co se blanketních a odkazovacích ustanovení trestního zákoníku týká, byla zařazena i vybraná rozhodnutí z oblasti civilněprávní, obchodněprávní a správněprávní.Knihu navíc doplňuje i přehledná tabulka, která postihuje vztahy mezi starou a novou zákonnou úpravou trestního práva hmotného.Tato příručka bude užitečnou pomůckou zejména pro všechny soudce, advokáty, orgány činné v trestním řízení a vůbec všechny, kdo se v současnosti pracují s novou úpravou v trestním zákoníku.

Trestní zákon
Šámal / Púry / Rizman
Šesté vydání komentáře k trestnímu zákonu vychází krátce po vstupu České republiky do Evropské unie a snaží se reagovat na všechny změny v oblasti trestního práva, které z toho v návaznosti na změny provedené v souvisejících právních oborech vyplývají. S přihlédnutím k tomu, že páté vydání komentáře je opět zcela vyprodáno a došlo k několika novelizacím trestního zákona, z nichž některé přinesly i nové trestné činy [např. teroristický útok podle § 95, týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a (tzv. domácí násilí), svádění k pohlavnímu styku podle § 217a nebo obchodování s lidmi podle § 232a], rozhodli jsme se k jeho novému vydání, aby tak komentář v aktuální verzi odpovídal platnému znění trestního zákona i všech souvisejících právních předpisů. K tomuto postupu jsme přistoupili i přesto, že se již několik let připravuje rekodifikace trestního práva hmotného, jejíž dokončení si však zřejmě ještě vyžádá delší dobu, po kterou může předkládaný komentář dobře sloužit všem zájemcům o trestní právo (podle zpracovaného návrhu je předpokládané datum účinnosti nového trestního zákoníku a souvisejících předpisů 1. 1. 2006).

Právní pomoc v cizím státu v přípravném řízení trestním
Novotná
Třetí vydání publikace reaguje na změny v oblasti vyžadování právní pomoci u cizozemského orgánu provedené zákonem č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.Publikace poslouží jako praktická příručka pro každodenní činnost státního zástupce, jenž pro trestní řízení, které vede, musí vyžádat právní pomoc u cizozemského orgánu. Povede jeho uvažování a zároveň mu zcela konkrétně pomůže zpracovat v přípravném řízení žádost o právní pomoc, poskytnutí právní pomoci v cizím státu skutečně dosáhnout, a vytvořit si tak podmínky pro podání obžaloby a zastupování veřejné žaloby v řízení před soudem (§ 2 odst. 8 TrŘ). Členění příručky respektuje přirozený myšlenkový pochod státního zástupce při vyžadování právní pomoci v cizím státu a jeho procesní postup stanovený mezinárodní smlouvou, ZMJS a TrŘ. Obsahové zaměření příručky vychází z mezinárodních smluvních a jiných dokumentů, ze ZMJS a TrŘ a z dalších právních předpisů ČR, jakož i interních norem upravujících postup státních zástupců. Odkazuje také na užitečnou judikaturu ÚS, NS a nižších obecných soudů, včetně stanovisek NSZ vydávaných ke sjednocení výkladu zákonů.Kromě státních zástupců je příručka určena i soudcům, advokátům a policejním orgánům.

Obhajoba obviněného
Vantuch
V pořadí 3. doplněné a přepracované vydání publikace Obhajoba obviněného je uceleným zpracováním možností obhajoby obviněného (i jiných osob, proti nimž se vede trestní řízení), ať již se hájí sám, nebo je zastoupen obhájcem. Od října 2002, kdy vyšlo 2. vydání této publikace, došlo k řadě novelizací trestněprávních a trestněprocesních norem. Proto ve 3. vydání autor reaguje na legislativní změny, k nimž došlo za osm let od předcházejícího vydání, tzn. i na nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a na něj navazující novelizaci trestního řádu a dalších zákonů, provedenou zákonem č. 41/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2010. V těch pasážích publikace, které jsou v trestním řádu upraveny nově, došlo k úplnému přepracování textu, což se projevilo ve většině kapitol. Nejvýraznější změny jsou v části II., zejména v kapitole 2., kde je rozebíráno přípravné řízení, jeho tři odlišné formy a možnost účasti obhajoby v nich, v kapitolách 3. až 5. týkajících se řízení před soudem a do nemalé míry i v dalších částech práce.

Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním
Novotná
Publikace poskytuje po přístupu České republiky k Evropské unii informace o změnách, k nimž došlo, a to jak v oblasti práva, tak pokud jde o specifické instituty a instituce působící v rámci justiční spolupráce. Obsahuje v nezbytné míře teoretické poznatky, je však zaměřena výrazně na každodenní praxi státních zástupců a ostatních subjektů. Součástí publikace je aktualizovaný přehled mnohostranných a dvoustranných smluv a rozbor Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, jakož i Úmluvy Evropské unie o právní pomoci ve věcech trestních. Čtenáři zde naleznou i vzory žádostí o nejdůležitější úkony právní pomoci a odkazy na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu a na konkrétní právní dokumenty.