Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu (Ústavní soud)

Vázanost právním názorem nadřízeného soudu nezakazuje nalézací instanci, aby na základě vlastního posouzení přihlédla i k jiným závěrům a úvahám, popřípadě se jimi nechala inspirovat na cestě k dosažení správného […]

Přiměřenost rozhodnutí z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince (Nejvyšší správní soud)

Pokud cizinec ve správním řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu namítá s ohledem na svou konkrétní rodinnou a osobní situaci nepřiměřenost zásahu do svého soukromého a rodinného života, […]

Držba věci nebo práva jako podmínka vydržení. Nepřiměřeně rozsáhlé podání (Nejvyšší soud)

Základní podmínkou úvah o tom, zda mohlo dojít k vydržení vlastnického práva k pozemku, je zjištění, že ten, kdo se vydržení domáhá, byl držitelem tohoto pozemku, a kdy se ujal […]

Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu a. s. stanovena kogentně?

Dispozitivnost a kogentnost právních norem je problematikou zejména teorie práva, nicméně z obecné roviny se velmi snadno přehoupne do praktického problému při řešení různých reálných situací. ZOK se k otázce […]

Judikatura ÚS: Ochrana soukromí v tzv. době internetové

Článek komentuje nález Pl. ÚS 45/17 ve věci data retention a konfrontuje ho s vývojem a aktuálními trendy problematiky ochrany práva na soukromí v prostředí elektronické komunikace a informačních technologií […]

Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručením omezeným

Česká doktrína chápe obchodní vedení jako téměř neprolomitelné, byť současně jednotlivá oprávnění jednatelů vnitřně letitě diverzifikuje. Článek ve světle těchto odlišností uvažuje o možné přenositelnosti obchodního vedení rozhodnutím společníků, resp. […]

Posílení ochrany klientů bank

Vláda navrhuje právo vkladatelů bezúplatně vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů v případě přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky. Odkladný účinek se přiznává kasační stížnosti proti […]

Zjednodušení vidimace

Do Senátu míří i vládní návrh zákona, který má v návaznosti na nové nařízení EU usnadnit ověřování shody opisu nebo kopie s listinou. Změna by měla zjednodušit administrativu při předkládání […]

e-Sbírka a e-Legislativa

Poslanecká sněmovna schválila novelu, která připravuje právní řád na zavedení elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Spuštění systémů se však odsouvá na rok 2022. Schválené pozměňovací […]

Opatrovnictví na základě alžírské kafaly (Soudní dvůr EU)

„Kafala“ spočívá jednak v závazku dospělé osoby zajišťovat výživu, vzdělávání a ochranu dítěte stejným způsobem, jako by to dělali rodiče se svým dítětem, a jednak mít toto dítě v zákonném […]

K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěruschopnost budoucího dlužníka (Ústavní soud)

Poskytovatel úvěru má jednoznačnou povinnost prověřit spotřebitelovu schopnost splatit plánovaný úvěr. Posouzení rozpornosti úvěrové smlouvy s dobrými mravy (a na ni navazující eventuální rozhodnutí soudu o zastavení exekuce) nemůže vycházet […]

Ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby pro změnu poměrů (Nejvyšší soud)

Zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby (nyní jednotky) svědčící bytovému družstvu dle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů podle § 1299 odst. 2 ObčZ, […]

Kryptografický a dynamický biometrický podpis podle platné právní úpravy

Po šestnácti letech byl zrušen zákon o elektronickém podpisu, který zahájil první (a na dlouho také poslední) intenzivní etapu budování českého e-governmentu. Neznamená to ale konec elektronického podepisování jako takového, […]

Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?

Jednou z největších překážek efektivního vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním je prokázání vzniku škody a příčinné souvislosti, a to kvůli jejich hypotetičnosti. Ve snaze odstranit co nejvíce překážek byla […]

Aplikovatelnost online dispute resolution v podmínkách justice

Moderní technologie pronikají stále více i do oblasti práva. Jednou z takových technologií je i možnost vedení a řešení sporů online (online dispute resolution), resp. využití internetu pro potřeby justice. […]

Dlouhodobé zapojení akcionářů

Sněmovna schválila transpozici směrnice, jejíž cílem je zajistit efektivní a dlouhodobé zapojení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. To by mělo vést k minimalizaci […]

Pravomoci ČNB

Centrální banka v posledních letech silně promlouvá do fungování finančního trhu, ať už se jedná o měnové intervence nebo aktuálně o regulaci poskytování hypotečních úvěrů. Vzhledem ke změnám v provádění […]

Přechod dluhů dětí na rodiče

Prvním čtením prošel poslanecký návrh, který má nezletilým poskytnout zvláštní ochranu před dluhy. Vznikne-li peněžitý dluh dítěti mladšímu 15 let, přejde okamžikem vzniku na zákonného zástupce nebo jinou osobu, do […]

Aplikace zásady ne bis in idem v případě daňových deliktů (Evropský soud pro lidská práva, 52623/14)

Orgány činné v trestním řízení jednají v rozporu s Listinou, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu […]

Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování (Ústavní soud, Pl. ÚS-st. 49/18)

Orgány činné v trestním řízení jednají v rozporu s Listinou, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu […]

Povinnost podat protest v případě, kdy je společník současně jednatelem, a tzv. generální protest (Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 42/2017)

Společník, jenž je zároveň jednatelem společnosti, musí protestovat proti rozhodnutí valné hromady, aby ho mohl napadnout soudně. Oprávnění nepodat protest dopadá toliko na osoby, jež jsou výlučně v postavení jednatele, […]

Možnosti prokazování tzv. obstrukční námitky započtení

Soudci Nejvyššího soudu se v zásadě shodnou na tom, že je třeba regulovat možnost žalovaného uplatnit v průběhu civilního sporu námitku započtení – zvláště v případech, kdy ji vznáší se […]

Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace

Byť jsou obchodní korporace s účastí státu nebo územního samosprávného celku osobami soukromého práva, vzhledem k jejich vazbě na stát lze uvažovat o uložení zvláštních povinností podle zákona o registru […]

O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky

Je možné moderovat nepřiměřenou smluvní pokutu po jejím započtení? Velký senát civilního kolegia NS na tuto otázku loni odpověděl kladně, čímž se odchýlil od dosavadní judikatury. Článek rozhodnutí kriticky analyzuje […]

Odpovědnost za újmu způsobenou povinným očkováním

Zdravotnický výbor PS projedná vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Navrhuje se, aby za újmu namísto poskytovatelů zdravotních služeb odpovídal stát (s možností regresu). Poškozený bude mít […]

Zvýšení počtu peněžitých trestů

Peněžitý trest je odsouzeným ukládán v nedostatečném množství. Novela TrZ a TrŘ má za cíl k jeho používání soudce popostrčit. V této souvislosti se mění úprava náhradního trestu a přeměny […]

Rodná čísla v občanských průkazech

Sněmovna započala 1. čtení vládního návrhu, který o tři roky odsouvá novelizaci zákona o základních registrech ukončující zápis rodných čísel do občanských průkazů. V současné době pro tuto změnu řada […]

Před 10 lety jsme změnili vnímání termínu právní informační systém

Je to právě 10 let, co jsme představili Beck-online a zařazením komentářů změnili význam pojmu právní informační systém.

Takhle tenkrát vypadala druhá verze systému – vážně už je to přes 8 […]

VRCHNÍ SOUD V PRAZE: Vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu

Řízení o vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným má charakter sporného řízení. O podání žaloby o vyloučení společníka musí nejdříve rozhodnout valná hromada s tím, že dotčený společník nehlasuje. […]

ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Rozhodování soudů o podmíněném propuštění

Nelze judikaturně zcela vyloučit možnost podmíněného propuštění pro jakkoli definovanou skupinu odsouzených, a to ani u chronických recidivistů či pachatelů velmi závažné kriminality, pokud zákonodárce obecně připustil možnost podmíněného propuštění […]

Právo zřeknout se možnosti odvolání daru pro hrubý nevděk obdarovaného a cizoložství obdarovaného jako důvod pro odvolání daru

Podle Vážného sbírky nelze v cizoložství obdarovaného manžela spatřovat hrubý nevděk opravňující k odvolání daru, dopustil-li se cizoložství i dárce. K rozhodnutí připojujeme komentář Michala Králíka a Petra Lavického analyzující […]

Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba

V praxi jsou běžná ujednání, kdy strany chtějí vázat plnění dlužníka věřiteli na určitou budoucí nejistou událost. Typicky jde např. o ujednání o tom, že dlužník bude plnit věřiteli až […]

Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava

Ačkoli se o tzv. zahraničních bojovnících hovoří v poslední době zejména ve spojení s tzv. Islámským státem, ve skutečnosti se jedná o problém globálního charakteru. I z České republiky odešli […]

Palebná síla automatického moratoria v insolvenčním řízení – zákaz uplatnění a nabytí práva na uspokojení ze zajištění

Článek představuje druhou část shrnutí připravovaného komentáře k insolvenčnímu zákonu pod hlavičkou nakladatelství C. H. Beck. V rámci insolvenčního řízení má významný dopad na postavení věřitele závěr, zda je věřitelem […]

Metro bez řidiče

Dopravní expert Petr Dolínek navrhuje umožnit provoz speciální dráhy prostřednictvím automatického provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo. Speciální dráhou je pražské metro, […]

Přivýdělek policistů

Vláda navrhuje revizi úpravy spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Novela občanského zákoníku zjednodušuje změnu prohlášení, jakožto i stanov společenství vlastníků. Návrh zužuje rozsah zákonného předkupního práva spoluvlastníků. Podrobněji se […]

Problémy bytového spoluvlastnictví

Vláda navrhuje revizi úpravy spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Novela občanského zákoníku zjednodušuje změnu prohlášení, jakožto i stanov společenství vlastníků. Návrh zužuje rozsah zákonného předkupního práva spoluvlastníků. Podrobněji se […]

Rakouská opatření proti vysílání pracovníků z jiných členských států (Soudní dvůr EU, C-33/17)

Soudní dvůr dal za pravdu České republice a dalším státům, že rakouská právní úprava nepřiměřeně brání volnému pohybu služeb, jestliže na základě pouhého důvodného podezření z toho, že poskytovatel služeb […]

Pojistné plnění z pojištění hypotečního úvěru (Ústavní soud, IV. ÚS 3009/17)

Osoba, která přistoupila ke smlouvě o pojištění hypotečního úvěru uzavřené mezi pojistníkem (bankou) a pojistitelem (pojišťovnou), sice nemá (přímo) právo na plnění ze smlouvy o pojištění cizího rizika, ale jelikož […]

Započtení nejistou a neurčitou pohledávkou (Nejvyšší soud, 28 Cdo 5711/2017)

Podle Nejvyššího soudu nelze žalovaného zcela zbavit možnosti námitky započtení jako zákonem předvídané procesní obrany jen proto, že žalující věřitel proti pohledávce uplatnil racionální argumentaci. A to zejména, pokud pochybnosti […]

Malé připomenutí: občanský zákoník a veřejné právo

Občanský zákoník rekodifikoval, kromě své klasické soukromoprávní materie, oblasti nové nebo oblasti, které se do něho vracejí, nebo ve svém znění používá výrazy, které jsou souběžně upraveny veřejným právem včetně […]

Aktuální otázky promlčení trestní odpovědnosti

Promlčení trestní odpovědnosti je tradičním institutem trestního práva. Ačkoli se může zdát, že jde o problematiku vyčerpanou, je potřeba úpravu v novém trestním zákoníku zhodnotit kritickým pohledem. Složitou je například otázka […]

Právní režim objasňování skutkového stavu v řízení o návrhu na předběžné opatření podle občanského soudního řádu

Příspěvek hledá odpověď na otázku, zda odhalování skutkového stavu v soudním řízení o návrhu na předběžné opatření podle § 74–77a OSŘ podléhá režimu prokazování, osvědčování, nebo oběma. V § 75c […]

Více pravomocí zpravodajským službám

Prvním čtením prošla vládní novela, která má poskytnout účinnější prostředky zastírání zpravodajské činnosti. Zpravodajským službám má též být usnadněno získávání údajů o klientech bank a družstev a údajů z nejrůznějších […]

Rozšíření pravomocí NKÚ

Na kraje, obce a některé veřejné instituce směřuje historicky sedmý pokus o rozšíření rozsahu činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle projednávané novely čl. 97 Ústavy bude NKÚ vykonávat kontrolu hospodaření s […]